Cel kultu religijnego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cel kultu religijnego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
7
lip

Istota:

Co należy rozumieć pod pojęciem „cele kultu religijnego”, użytym w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy pojęcie „cele kultu religijnego” zawarte w art. 17 ust. 1 pkt |4a lit. b ustawy z dnia 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. Dz. U. 2014, poz 851, należy rozumieć w szerokim znaczeniu tego pojęcia?

Fragment:

Według Zgromadzenia na podstawie powyższej definicji cele kultu religijnego należy pojmować w szerokim tego słowa znaczeniu, tj. jako cele kultu religijnego należy rozumieć działania odnoszące się do praktyk, obrzędów i uroczystości religijnych, działania odnoszące się do głoszenia i szerzenia wiary słowem i przykładem, jak też dotyczące obiektów sakralnych i związanej z nimi infrastruktury naszego Zgromadzenia. Według nas są to: koszty zakupu komunikantów, hostii, wina mszalnego, naczyń liturgicznych, bielizny kielichowej, szat liturgicznych, obrusów, ksiąg liturgicznych itd. wydatki na wystrój pomieszczeń służących do obrzędów liturgicznych - na zakup: organów, ołtarza, ławek, krzeseł - i wszelkich innych mebli pomagających w sprawowaniu obrzędów religijnych, wazonów, kwiatów i różnych materiałów dekoracyjnych związanych z liturgią. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją kościołów, kaplic oraz domów zakonnych Zgromadzenia, w szczególności wydatki na energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, wywóz śmieci, środki czystości, sprzęt elektrotechniczny, sprzęt elektroniczny, sprzęt i narzędzia służące do utrzymania porządku oraz wydatki na umeblowanie (...)

2016
27
kwi

Istota:

Prawo do odliczenia darowizny na cele kultu religijnego.

Fragment:

Z zacytowanych przepisów wynika, że odliczeniu od dochodu podlegają mi.in darowizny na cele kultu religijnego. Dla skorzystania z prawa do takiego odliczenia konieczne jest: przekazanie darowizny na cele będące celami kultu religijnego; posiadanie stosownego udokumentowania wysokości wydatków poniesionych na te cele. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza przekazać na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej darowiznę pieniężną. W tytule przelewu Wnioskodawca zamierza wskazać, że darowizna ta stanowi darowiznę na „ cele kultu religijnego ”. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą natomiast sposobu rozumienia pojęcia „ celów kultu religijnego ”, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przez to, czy taki sposób dokonania darowizny uprawniał będzie do dokonania odliczenia. W związku z powyższym konieczne staje się wyjaśnienie pojęcia „ cele kultu religijnego ”, którym ustawodawca posłużył się formułując przesłanki dokonania odliczenia. W pierwszej konieczności wskazać należy, że za przekazaną na cel taki nie może zostać uznana każda darowizna tylko dlatego, że przekazana została na rzecz odbiorcy, którym jest kościół lub związek wyznaniowy. Nie każda bowiem taka darowizna może zostać uznana za przekazaną na cele kultu, a tylko jej przeznaczenie na taki właśnie cel stanowi podstawę do dokonania odliczenia.

2013
31
gru

Istota:

Czy ksiądz z danej parafii ma prawo do odliczenia od dochodu, w zeznaniu rocznym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego na zasadach ogólnych, kwoty darowizny na cele kultu religijnego, za pomocą rachunku bankowego, o ile nie przekracza ona 6% jego dochodów?

Fragment:

Ponadto na podkreślenie zasługuje wskazanie, że wymienione powyżej przepisy art. 26 z wyjątkiem określonym w ust. 5 omawianego artykułu, nie ograniczają podmiotów, na rzecz których dokonane darowizny na cele kultu religijnego podlegają odliczeniu od dochodu darczyńcy, jak również nie ograniczają osób fizycznych, które te darowizny przekazują. Istotny w tym przepisie jest cel kultu religijnego. Darowizny na cele kultu religijnego, to środki zadysponowane w szczególności na: budowę kościoła, remont kościoła, wyposażenie kościoła, zakup przedmiotów liturgicznych. Z kolei adresatami tych darowizn mogą być m. in. kościoły, związki religijne czy kościelne osoby prawne (zakony, parafie itd.) Jak wynika z treści złożonego wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego Wnioskodawca zamierza dokonać odliczenia od swojego dochodu darowizny na cele kultu religijnego. Wnioskodawca jest katechetą zatrudnionym w państwowym liceum na podstawie stosunku pracy i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie, które podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Jest księdzem i pełni posługę duszpasterską w parafii rzymskokatolickiej, w której także mieszka. Parafia ta zapewnia Wnioskodawcy utrzymanie oraz finansuje inne jego potrzeby. Darowizna na cele kultu religijnego ma być przekazana na rzecz tej parafii ze środków uzyskanych przez Wnioskodawcę z tytułu stosunku pracy.

2013
14
lut

Istota:

Możliwość odliczania od dochodu darowizn na cele kultu religijnego.

Fragment:

Z ww. przepisu wynika, że warunkiem koniecznym do skorzystania z odliczenia darowizn pieniężnej na cele kultu religijnego jest to, aby jej wysokość udokumentowana była dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, z zaznaczeniem wskazanego wyżej celu darowizny. Ponadto na podkreślenie zasługuje fakt, że powołane przepisy art. 26 za wyjątkiem określonym w ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ograniczają podmiotów, na rzecz których dokonane darowizny na cele kultu religijnego podlegają odliczeniu od dochodu darczyńcy. Ważny jest cel kultu religijnego. W potocznym słowa znaczeniu kult religijny oznacza zewnętrzny aspekt religijny, w odróżnieniu od teoretycznej doktryny, ogół obrzędów religijnych, całokształt czynności religijnych. Literalna wykładnia tego pojęcia prowadzi do wniosku, że do dokonania odliczeń od dochodu darowizny na cele kultu religijnego wystarczające jest przeznaczenie środków pieniężnych na realizację zewnętrznych aspektów życia religijnego. Darowizny na cele kultu religijnego, to środki przeznaczone m.in. na: budowę czy remont kościoła, jego wyposażenie, zakup przedmiotów liturgicznych. Adresatami tych darowizn są w szczególności: kościoły, związki religijne i kościelne osoby prawne (zakony, parafie, itp.).

2011
1
maj

Istota:

Co należy rozumieć pod pojęciem „cele kultu religijnego” użytym w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Fragment:

W jego treści Parafia zawarła zapytanie co należy rozumieć pod pojęciem „cele kultu religijnego”, użytym w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 20 października 2004 r. Parafia nabyła w drodze umowy dożywocia samodzielny lokal mieszkalny. Po wygaśnięciu prawa dożywocia, w dniu 24 kwietnia 2007 r. Parafia dokonała sprzedaży wyżej wymienionej nieruchomości. Zdaniem Parafii wydatki na cele kultu religijnego to wydatki na realizację obrzędów religijnych. Takimi wydatkami na cele kultu religijnego są, w ocenie Parafii, wydatki bezpośrednio z tym kultem związane, to jest np.: wydatki na zakup szat liturgicznych, naczyń liturgicznych, komunikantów, hostii, wina mszalnego itp. Parafia stoi na stanowisku, iż w zakres wydatków na cele kultu religijnego należy zaliczyć także wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją kościoła, a więc w szczególności: wydatki na wystrój kościoła, ogrzewanie, woda, środki czystości, wydatki na energię elektryczną, wywóz śmieci, monitoring kościoła, sprzęt elektrotechniczny (komputery, drukarki itp.), telefony i rachunki telefoniczne, sprzęt i narzędzia służące do utrzymania porządku, wydatki związane z wynagrodzeniem osób pracujących dla Parafii (kościelnego, osób pracujących w kancelarii, organistów).

2011
1
maj

Istota:

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości i przeznaczony w tym samym roku na cele kultu religijnego podlega zwolnieniu z opodatkowania o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Fragment:

W jego treści Parafia zawarła zapytanie czy dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości musi być wydatkowany na cele, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity na cele kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno – opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kapilc, adaptacje innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno – opiekuńcze) do końca 2007 r., aby był zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 20 października 2004 r. Parafia nabyła w drodze umowy dożywocia samodzielny lokal mieszkalny. Po wygaśnięciu prawa dożywocia, w dniu 24 kwietnia 2007 r. Parafia dokonała sprzedaży wyżej wymienionej nieruchomości. Parafia stoi na stanowisku, iż dochód uzyskany z transakcji sprzedaży nieruchomości może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, bez względu na czas, kiedy dochód ten zostanie przeznaczony na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b podatku dochodowego od osób prawnych. Zdaniem Parafii uzyskany dochód będzie korzystał ze zwolnienia również w sytuacji, kiedy pieniądze zostaną wydatkowane w latach następnych, tj. po 31 grudnia 2007 r.

2011
1
maj

Istota:

Czy wysokość odliczeń od dochodu kwot przekazanych darowizn na budowę kościoła w przypadku osób fizycznych wynosi do 6% dochodu w każdym roku podatkowym?

Fragment:

Ponadto na podkreślenie zasługuje fakt, że powołane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ograniczają podmiotów, na rzecz których dokonane darowizny na cele kultu religijnego podlegają odliczeniu od dochodu darczyńcy. Ważny jest cel kultu religijnego. W potocznym słowa znaczeniu kult religijny oznacza zewnętrzny aspekt religijny, w odróżnieniu od teoretycznej doktryny, ogół obrzędów religijnych, całokształt czynności religijnych. Literalna wykładnia tego pojęcia prowadzi do wniosku, że do dokonania odliczeń od dochodu darowizny na cele kultu religijnego wystarczające jest przeznaczenie środków pieniężnych na realizację zewnętrznych aspektów życia religijnego. Reasumując darowizny na cele kultu religijnego, to środki przeznaczone między innymi na: budowę czy remont kościoła, jego wyposażenie, zakup przedmiotów liturgicznych. Adresatami tych darowizn są w szczególności: kościoły, związki religijne i kościelne osoby prawne (zakon, parafie, itp.). Darowizna na budowę kościoła spełnia przesłanki darowizny na cele kultu religijnego i można odliczyć od dochodu kwoty przekazanych darowizn, przy czym łączna kwota nie może przekroczyć 6% dochodu podatnika w danym roku podatkowym. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2011
1
kwi

Istota:

Czy istnieje możliwość odliczenia od dochodu darowizn przekazanych w roku podatkowym na cele kultu religijnego i na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Fragment:

(...) cele kultu religijnego w wysokości 2000 zł., - w tym samym roku dokonał darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego w wysokości 350 zł.(z pisma z dnia 30.12.2005r. wynika, że w wysokości 380 zł.) - dochody podatnika za 2005 rok przekroczyły 200.000 zł. Pytanie dotyczy możliwości dokonania odliczeń obydwu darowizn od dochodu osiągniętego w 2005 roku. Zdaniem strony darowiznę na cele kultu religijnego w wysokości 2000 zł. i darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego podatnik może odliczyć od swojego dochodu za 2005 rok przekraczającego 200.000 zł. W przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie mają następujące przepisy prawa: art. 26 ust.1 pkt 9, ust.5 pkt 1, ust. 6a i 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowymod osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176. z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym w 2005 roku; Zgodnie z art.26 ust.1 pkt 9 i ust. 5 pkt 1, ust. 6a i 6b w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a - 30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1,2,4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy istnieje możliwość skorzystania z odliczenia w zeznaniu podatkowym za 2005 r. darowizny pieniężnej udokumentowanej bankowym dowodem wpłaty na konto Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na utrzymanie kaplicy szkolnej jako darowiznę na cele kultu religijnego?

Fragment:

Warunkiem koniecznym do skorzystania z odliczenia darowizn m.in. na cele kultu religijnego jest to, aby wysokość darowizny pieniężnej udokumentowana była dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, z zaznaczeniem wskazanego wyżej celu darowizny, tj. w sposób przewidziany w art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto na podkreślenie zasługuje fakt, że powołane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ograniczają podmiotów, na rzecz których dokonane darowizny na cele kultu religijnego podlegają odliczeniu od dochodu darczyńcy. Ważny jest cel kultu religijnego. W potocznym słowa znaczeniu kult religijny oznacza zewnętrzny aspekt religijny, w odróżnieniu od teoretycznej doktryny, ogół obrzędów religijnych, całokształt czynności religijnych. Literalna wykładnia tego pojęcia prowadzi do wniosku, że do dokonania odliczeń od dochodu darowizny na cele kultu religijnego wystarczające jest przeznaczenie środków pieniężnych na realizację zewnętrznych aspektów życia religijnego .

2011
1
mar

Istota:

Czy wpłata dokonana tytułem darowizny na cele kultu religijnego - przekazana Społecznemu Komitetowi Budowy Kaplicy będzie podlegała odliczeniu od dochodu w zeznaniu za 2005 rok?

Fragment:

Nr 14, poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a - 30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot m.in. darowizn przekazanych na cele kultu religijnego w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu. Odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz: 1) osób fizycznych, 2) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru uwzględniającą należny podatek od towarów i usług. Przy określaniu wartości tych darowizn stosuje się odpowiednio art. 19. Za darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 9, nie uważa się wpłat, o które zmniejsza się podatek zgodnie z art. 27d lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 14a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn na podstawie ust. 1 pkt 9 są obowiązani wykazać w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.