Cel darowizny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cel darowizny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Pytanie dotyczy możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania bez jakiegokolwiek limitu całej kwoty darowizny przekazanej na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.01.2005r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 07.01.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 21.01.2005r. (data wpływu 26.01.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów uznaje stanowisko Pana wyrażone w ww. wniosku za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 07.01.2005r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek, uzupełniony następnie w dniu 26.01.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 55 ust. 7 ustawy z 17 maja 1989r. o stosunkach Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zmianami) w świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób (...)

2011
1
lut

Istota:

1. Czy w świetle obecnie obowiązujących przepisów można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2004 r. darowizny przekazanej na konto parafii rzymsko-katolickiej w kwocie 24.000 zł.?
2. Czy koszt zakupu figury będącej przedmiotem darowizny na cele kultu religijnego po przeliczeniu Euro na polskie Złote będę mógł odliczyć z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2004 r.?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na zasadzie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 02.11.2004 r. (uzupełnienie pisma - dnia 17.11.2004 r.) informuje, że art. 26 ust. 1 pkt 9 b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze zm.) daje możliwość odliczenia od dochodu kwot darowizn przekazanych na cele kultu religijnego do wysokości przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 350 zł. Zgodnie z ust. 7 wyżej cytowanej ustawy wysokość wydatków na w/w cele ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie wg. dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczenia obdarowanego o jej przyjęciu. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy dokonaną wpłatę w 2000 r. na budowę kanalizacji w (...), można odliczyć od dochodu jako darowiznę?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 24.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczących ulgi podatkowej jako darowizny z tytułu wpłaty na budowę kanalizacji w S., stwierdza iż przedstawione w piśmie stanowisko jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Pan J. L. w 2000 r. poniósł wydatek w kwocie 400,00 zł, który zostały udokumentowany dowodem wpłaty na społeczny komitet budowy kanalizacji w S.Dokonana wpłata nie stanowiła zapłaty za późniejsze przyłączenie do sieci jak również nie zwalnia z opłat za korzystanie z wykonanego urządzenia. W dniu 24.01.2005 r. Pan J. L. wystąpił z zapytaniem czy dokonaną wpłatę w 2000 r. (...)