Cel | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cel. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
1
gru

Istota:

Reasumując, kwota ryczałtu określona w ustawie nie obejmuje wszystkich wydatków związanych z wykorzystywaniem przez pracownika samochodu służbowego pracodawcy do celów prywatnych, w szczególności kosztów paliwa, a w konsekwencji Wnioskodawca ¬ jako płatnik podatku dochodowego – stosownie do art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ¬ zobowiązany jest doliczyć do przychodów pracownika ze stosunku pracy wartość nieodpłatnego świadczenia, tj. wartość paliwa zakupionego przez Wnioskodawcę, a wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych, ustaloną w oparciu o art. 12 ust. 3 ww. ustawy – zgodnie z zasadami określonymi w art. 11 ust. 2-2b cytowanej ustawy.

Fragment:

(...) celu sprawdzenia zaraportowanych przejazdów dla celów prywatnych. Dodatkowym utrudnieniem jest to, iż nie można jednoznacznie i dokładnie wyodrębnić ilości paliwa zakupionego przez pracownika i zużytego do celów prywatnych tego pracownika, od ilości paliwa nabytego w celu wykonywania jazd służbowych. Po zatankowaniu samochodu służbowego, paliwa nabytego w celu jazd prywatnych nie da się fizycznie oddzielić od paliwa, które ma służyć do realizacji jazd służbowych (zakupionego za pomocą karty paliwowej). Zatem korzystając z pojazdu zatankowanego dla celów prywatnych pracownik, częściowo będzie zużywał zakupione przez siebie paliwo do celów służbowych, podobnie jak nabywając paliwo przy użyciu karty paliwowej będzie korzystał z niego dojazd prywatnych. Stąd prawidłowe i wiarygodne określenie ewentualnego dodatkowego przychodu pracownika z tytułu paliwa zużytego dla celów prywatnych nie jest możliwe. Mając powyższe na uwadze, Spółka rozważa zmianę podejścia w zakresie rozliczenia z pracownikami dotyczącymi paliwa zużywanego dla celów prywatnych pracowników i uznania, że ryczałtowa wartość nieodpłatnego świadczenia doliczana do przychodu pracownika w oparciu o art. 12 ust. 2a updof obejmuje koszty użytkowania samochodu w postaci zużytego paliwa.

2018
6
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego udostępnienia pomieszczenia w budynku szkoły celem zorganizowania gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Fragment:

Ponadto w myśl art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również: użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych; nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Zatem opodatkowaniu podlegać powinno, jako odpłatne świadczenie usług, użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza (w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników), jeżeli przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, w całości lub w części, przy nabyciu tych towarów, ich imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

2017
9
sie

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Fragment:

W sytuacji jednak, gdy Fundacja przeznaczy i faktycznie wydatkuje dochód wynikający z nieodpłatnego otrzymania Udziałów na cele określone w jej statucie, które to cele będą zbieżne z celami określonymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania. Cele statutowe określone statutem Fundacji są zbieżne z takimi celami określonymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jak: działalność rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, działalność ochrony zdrowia i pomocy społecznej czy dobroczynność. Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy źródłem powstania dochodu nie są środki pieniężne, ale inne aktywa np. nieruchomość, czy też, jak w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, udziały lub akcje, pojęcie „ przeznaczenia dochodu na określone cele ”, użyte w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy rozumieć jako przeznaczenie tego aktywa na wskazane cele, w zakresie, w jakim przeznaczenie tego aktywa jest technicznie możliwe. W przypadku np. nieruchomości, przeznaczenie umożliwiające zwolnienie z opodatkowania może sprowadzać się do korzystania z nieruchomości w sposób zgodny z celami statutowymi, które są zbieżne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (potwierdzone zostało to w indywidualnej interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 lipca 2010 r. sygn.

2016
19
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Fragment:

Wobec powyższego, można więc wywieść, że w tak definiowanej działalności mieszczą się zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie działania podejmowane w określonym celu lub zakresie. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy podatkowej jest zatem, aby cele przewidziane w statucie mieściły się w katalogu celów wymienionych w tym przepisie. Z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika wprost, że podstawowym kryterium zastosowania przewidzianego w nim zwolnienia podatkowego jest przeznaczenie przez podatnika osiągniętego przez niego dochodu na ściśle określone w nim cele preferowane, przy czym cele te muszą w sposób niebudzący wątpliwości wynikać z postanowień statutu danego podmiotu. Jednocześnie określenie „ cel statutowy ” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Przepis ten nie zawiera natomiast wymogu, by wskazane w nim cele statutowe były głównymi czy też jedynymi celami działalności osoby prawnej. Jednak aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, musi zadeklarować, że osiągnięty przez niego dochód w całości lub w części przeznaczy na cele statutowe preferowane przez ustawodawcę i na te cele go faktycznie przeznaczy.

2015
20
sie

Istota:

1. Czy w przypadku rozliczenia rozważanej Płatności dla celów księgowych jako kosztu pośredniego, podlegającego rozliczeniu proporcjonalnie do okresu użytkowania IMOS, Spółka postąpi prawidłowo, dokonując analogicznego rozliczenia dla celów podatkowych w czasie (w świetle art. 15 ust 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz.U. z 2014 poz. 851 j.t. ze zm„ dalej: Ustawa o PDOP)?
2. Czy w przypadku potraktowania rozważanej Płatności dla celów księgowych jako składowej wartości początkowej IMOS (np. modernizacji), Spółka postąpi prawidłowo dokonując jej kwalifikacji podatkowej zgodnie z brzmieniem art. 15 ust.4e Ustawy o PDOP tj. po otrzymaniu dodatkowej faktury, ujmując przedmiotowy wydatek jako koszt pośredni podlegający rozliczeniu analogicznie do okresu amortyzacji bilansowej środków trwałych wchodzących w skład IMOS?

Fragment:

Jeżeli zatem zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości Spółka dla celów bilansowych wydatki stanowiące pośrednie koszty uzyskania przychodów rozlicza jednorazowo, to powinna je w tym samym czasie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych. Jeśli zaś wydatki te dla celów bilansowych rozliczała w czasie, to powinna je w tym samym czasie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych. ” Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Spółka rozważa również odmienne sposoby kwalifikacji Płatności dla celów księgowych. Mianowicie, potraktowanie Płatności wynikającej z dodatkowej, możliwej faktury wystawionej przez Wykonawcę jako składowej wartości początkowej IMOS (ujęcie Płatności jako modernizacji IMOS, bądź ujęcie szacunku w wartości początkowej na dzień oddania IMOS do używania). Powyższe również umożliwiłoby Spółce dokonywanie dla celów bilansowych rozliczenia poniesionych kosztów w czasie, jednak zdaniem Wnioskodawcy przy przyjęciu wskazanego podejścia Spółka nie miałaby możliwości przyjęcia tożsamych zasad rozliczania rozważanego wydatku dla celów podatkowych i księgowych (w formie odpisów amortyzacyjnych). Przykładowo, zdaniem Spółki, przeszkodą (...)

2015
12
lut

Istota:

Brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu nieodpłatnego udostępniania sali na cele gminne.

Fragment:

Tym samym, nie można jednoznacznie stwierdzić, iż zasadniczym celem nabycia towarów i usług jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, gdyż umożliwione jest w znacznym stopniu wykorzystywanie Sali na cele komercyjne i zatem również na ten cel nabywane są towary i usługi. Ponadto, Gmina pragnie wskazać, iż aspekt wykorzystywania mienia gminnego na cele publiczne jest elementem nieodzownie związanym ze specyfiką działalności Gminy jako podmiotu występującego w obrocie gospodarczym. Innymi słowy, Gmina, w przeciwieństwie do podmiotów gospodarczych nienależących do jednostek sektora finansów publicznych, przeprowadzając inwestycję dotyczącą mienia będącego w jej posiadaniu np. budowa basenu, hali sportowej czy świetlicy środowiskowej, niejako a priori musi uwzględniać aspekt celu publicznego. Wynika to również z brzmienia art. 1 ust. 1 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, które stanowią, iż pod pojęciem gminy należy rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium, zaś wspólnotę samorządową tworzą mieszkańcy gminy z mocy prawa. Tym samym, w celu realizacji określonej inwestycji, gminy muszą uwzględniać cel publiczny jej realizacji, niezależnie od jej komercyjnego charakteru (vide konsultacje społeczne z mieszkańcami itp.).

2014
23
lis

Istota:

Czy koszty poniesione na remont w postaci: zakupu i montażu instalacji klimatyzującej stanowić będą wydatki na cele mieszkaniowe, a tym sam będą wolne od podatku dochodowego?

Fragment:

Na podstawie powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 cytowanej ustawy za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, (...)

2014
26
paź

Istota:

Czy wpływy z opłat za korzystanie z przystani podlegają opodatkowaniu, jeśli mają one służyć realizacji celów statutowych, tj. działalności kulturalno-edukacyjnej?

Fragment:

Wobec powyższego, można więc wywieść, że w tak definiowanej działalności mieszczą się zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie działania podejmowane w określonym celu lub zakresie. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy podatkowej jest zatem, aby cele przewidziane w statucie mieściły się w katalogu celów wymienionych w tym przepisie. Z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika wprost, że podstawowym kryterium zastosowania przewidzianego w nim zwolnienia podatkowego jest przeznaczenie przez podatnika osiągniętego przez niego dochodu na ściśle określone w nim cele preferowane, przy czym cele te muszą w sposób niebudzący wątpliwości wynikać z postanowień statutu danego podmiotu. Jednocześnie określenie „ cel statutowy ” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Przepis ten nie zawiera natomiast wymogu, by wskazane w nim cele statutowe były głównymi czy też jedynymi celami działalności osoby prawnej. Jednak aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, musi zadeklarować, że osiągnięty przez niego dochód w całości lub w części przeznaczy na cele statutowe preferowane przez ustawodawcę i na te cele go faktycznie przeznaczy.

2014
21
maj

Istota:

Opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów do celów analiz i testów

Fragment:

Zgodnie z art. 16 tej dyrektywy: „ wykorzystanie przez podatnika towarów stanowiących część majątku jego przedsiębiorstwa do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników, które przekazuje nieodpłatnie lub, w ujęciu ogólnym które przeznacza do celów innych niż prowadzona przez niego działalność, gdy VAT od powyższych towarów lub ich części podlegał w całości lub w części odliczeniu, jest uznawane za odpłatną dostawę towarów. ” Bazując zatem na przywołanym art. 16 dyrektywy VAT, za odpłatną dostawę towarów mogą zostać uznane, dwa rodzaje zdarzeń: wykorzystanie przez podatnika towarów stanowiących część majątku jego przedsiębiorstwa nieodpłatnie do celów prywatnych, przeznaczenie towarów do celów innych niż prowadzona przez podatnika działalność, Jak już zostało wcześniej wskazane towary nie są wykorzystywane przez Spółkę do celów prywatnych, a przeznaczane są wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą (tj. w celu utrzymywania odpowiedniej jakości Towarów X oraz zdobywania nowych klientów). Oznacza to, iż także na gruncie art. 16 dyrektywy VAT, którego implementację stanowi właśnie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, nie zostały spełnione warunki pozwalające traktować przedmiotowe przekazania za zrównane z odpłatną dostawą, a więc nie powinny być one opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

2013
30
maj

Istota:

Czy po przeprowadzeniu procedury połączenia i inkorporowaniu przez Spółkę przejmującą spółki S., Spółka będzie mogła korzystać ze zwolnienia uregulowanego w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Dla skorzystania z tego zwolnienia podatnik musi spełnić łącznie dwie przesłanki: jego celem musi być działalność wymieniona w tym przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności, uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej, a następnie wydatkowane na te cele bez względu na termin. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy sformułowanie „ w części przeznaczonej na te cele ” oznacza, iż jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „ innych celów ”, nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od podatku przeznaczonego na nie dochodu. Nie można bowiem w tym zakresie zastosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego. Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, a których celem statutowym jest działalność wymieniona w pkt 4 – w części przeznaczonej na te cele oraz przekazanej na rzecz tych organizacji.