IPPP2/443-1195/14-4/KBr | Interpretacja indywidualna

Prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z organizacją imprezy
IPPP2/443-1195/14-4/KBrinterpretacja indywidualna
 1. catering
 2. odliczenia od podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 grudnia 2014 r.) uzupełnionym w dniu 20 lutego 2015 r. (data wpływu 24 lutego 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 11 lutego 2015 r. Nr IPPP2/443-1195/14-2/KBr (skutecznie doręczone w dniu 13 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z organizacją imprezy pn. „Dzień H– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z organizacją imprezy pn. „Dzień H”.

Złożony wniosek został uzupełniony w dniu 20 lutego 2015 r. (data wpływu 24 lutego 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 11 lutego 2015 r. Nr IPPP2/443-1195/14-2/KBr (skutecznie doręczone w dniu 13 lutego 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca podatek dochodowy wpłaca w formie uproszczonej - stałe zaliczki w wysokości 1/12 zapłaconego podatku. Wnioskodawca jako zakład zlecił Gminnemu Ośrodkowi Kultury organizację imprezy w dniu 5 lipca 2014 na boisku sportowym. Impreza została sfinansowana ze środków operacyjnych, skierowana była dla pracowników, kontrahentów, zaproszonych gości oraz mieszkańców pobliskich miejscowości (charakter otwarty).

Program imprezy oraz kosztorys zostały załączone do niniejszego wniosku.

Pismem z dnia 20 lutego 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił złożony wniosek i przedstawił specyfikację towarów i usług nabytych w celu realizacji imprezy zgodnie z załączoną ofertą na organizację imprezy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

Spółka poinformowała, że ostatni punkt na liście, czyli bony były świadczeniem otrzymanym przez pracowników.

Każdy pracownik Spółki otrzymał bon o wartości 30 zł, który mógł być wymieniony na usługi cateringowe w trakcie imprezy, jednakże bez prawa uzyskania ekwiwalentu za talon w gotówce, przy czym faktyczny udział w imprezie poszczególnych osób oraz wykorzystanie bonów przez poszczególne osoby, nie mogło być kontrolowane ze względów organizacyjnych (w imprezie uczestniczyło około 500 osób).

W ramach organizowanej imprezy Spółka nie nabyła usług gastronomicznych o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Nabyte przez Spółkę usługi świadczone na rzecz pracowników (o jednostkowej wartości 30 zł) były usługami cateringowymi, a nie gastronomicznymi i jako takie nie zostały przez ustawodawcę pozbawione prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT.

W celu prawidłowego zaklasyfikowania nabytych usług do kategorii usług cateringowych Spółka posłużyła się definicją zwartą w Rozporządzeniu Wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 roku ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (publikacja: Dz. Urz. UE L 1 2011 r. nr 77/1; ost. zm. w Dz. Urz. UE L z 2013 r. nr 284/1), zgodnie z którym; Rozdział IV Transakcje podlegające opodatkowaniu (Artykuły 24-29 dyrektywy 2006/112/WE).

Artykuł 6

 1. Usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Dostarczanie żywności lub napojów lub żywności i napojów stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi.

Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy.

Za usługi cateringowe i restauracyjne w rozumieniu ust. 1 nie uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej lub niegotowej żywności i napojów, wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających.

W celu realizacji imprezy „Dzień H”, Spółka nabyła tylko te usługi i towary jakie zostały wyszczególnione w załączonej do wniosku o interpretację ofercie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, w tym:

 • Bajkowy .... + biesiada polsko-cygańska + koncert przebojów,
  • 4.000 zł brutto zgodnie z kosztorysem,
  • rachunek na kwotę 4.000 zł brutto nr 2/7/2014.
 • Koncert zespołu,
  • 5.500 zł brutto zgodnie z kosztorysem,
  • faktura na kwotę 5.500 zł brutto nr 16/07/2014.
 • Zespół D,
  • 2.460 zł brutto zgodnie z kosztorysem,
  • faktura na kwotę 2.460 zł brutto nr 3/2014.
 • Ochrona imprezy: 12 osób: 2 w godzinach 17:00-19:00, pozostałe 10 osób w godzinach 19:00- 3:00,
  • 2.460 zł brutto zgodnie z kosztorysem,
  • faktura na kwotę 3.247,20 zł brutto nr 357/2014.
 • Scena, nagłośnienie, oświetlenie, obsługa akustyków, wynajem agregatu + koszt paliwa do agregatu. Scena o wymiarach 8m x 6m, z atestami, spełniająca normy BHP, scena, nagłośnienie i oświetlenie spełniające ridery techniczne występujących zespołów,
  • 10.000 zł brutto zgodnie z kosztorysem,
  • faktura na kwotę 10.000 zł brutto nr 1/07/2014.
 • Wynajem toalet przenośnych toi-toi - 3 szt. (w tym jedna szt. VIP z umywalką),
  • 700 zł brutto zgodnie z kosztorysem,
  • faktura na kwotę 720 zł brutto nr 35/2014.
 • Wynajem barierek ochronnych,
  • 610 zł brutto zgodnie z kosztorysem,
  • faktura na kwotę 615 zł brutto nr 344/2014.
 • Wynajem urządzeń dmuchanych dla dzieci: trampolina, zjeżdżalnia, bungy, dmuchany zamek, basen z piłeczkami,
  • 2.460 zł brutto zgodnie z kosztorysem,
  • faktura na kwotę 2.460 zł brutto nr 01-07-2014.
 • Koszt organizacji imprezy: konferansjer, 4 instruktorki (malowanie buziek dzieciom, zabawy plastyczno-manualne), koszt materiałów plastycznych, projekt graficzny plakatu, druk plakatów, zaproszeń i talonów, przygotowanie i sprzątanie zaplecza technicznego,
  • 2.810 zł brutto zgodnie z kosztorysem,
  • faktura na kwotę 2.810 zł brutto nr 69/2014.
 • Talony dla pracowników w ilości 500 szt + talony dla orkiestry + poczęstunek i obsługa pod namiotem gości,
  • 15.000 zł brutto zgodnie z kosztorysem,
  • faktura na kwotę 15.000 zł brutto nr 01-07-2014.

Mając na uwadze zaistniały stan faktyczny i obowiązujące przepisy prawa, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić że przedmiotowe wydatki związane z organizacją imprezy są kosztami podatkowymi.

Wnioskodawca jako czynny podatnik podatku od towarów i usług od zakupionych towarów i usług mających związek z prowadzoną działalnością gospodarczą ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących poniesione wydatki na organizację imprezy.

Prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT dotyczy również wydatków związanych z poczęstunkiem, w ocenie Wnioskodawcy nie możemy tutaj mówić o wyłączeniu z ogólnego prawa o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, ponieważ nabywane posiłki mają formę usług cateringowych, a te nie są wskazane w niniejszym przepisie.

Jednocześnie Wnioskodawca oświadczył, że wykonuje On czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, a nabycie towarów miało związek z wykonywaniem tych czynności.

Związek pomiędzy dokonanymi czynnościami a czynnościami podlegającymi opodatkowaniu wynika z faktu, że działania o charakterze integracyjnym, promocyjnym i reklamowym, wpływają pozytywnie na relacje między pracownikami, atmosferę pracy i wewnętrzną komunikację w firmie, jak również przyczyniają się do budowania lojalności wobec pracodawcy.

Niezależnie od powyższego poprzez organizację imprezy budowane są również relacje pomiędzy podatnikiem będącym znaczącym pracodawcą na terenie gminy, a jej mieszkańcami oraz przedstawicielami lokalnych władz.

Tym samym koszty organizacji takiej imprezy służą lepszej i efektywniejszej pracy oraz funkcjonowaniu i postrzeganiu podatnika w miejscowej społeczności jako rzetelnego jej uczestnika oraz potencjalnego pracodawcę, a tym samym miały związek z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od kosztów związanych z organizacją imprezy...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Mając na uwadze zaistniały stan faktyczny i obowiązujące przepisy prawa, należy stwierdzić że uznając przedmiotowe wydatki związane z organizacją imprezy jako koszty podatkowe, Wnioskodawca jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, od zakupionych towarów i usług mających związek z prowadzoną działalnością gospodarczą ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawy o VAT) z faktur dokumentujących poniesione wydatki na organizację imprezy.

Prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT dotyczy również wydatków związanych z poczęstunkiem, nie możemy tutaj mówić o wyłączeniu z ogólnego prawa o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, ponieważ nabywane posiłki mają formę usług cateringowych a te nie są wskazane w niniejszym przepisie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z podstawową zasadą obowiązującą w podatku od towarów i usług, wynikającą z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Powyżej wskazane regulacje oznaczają, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Aby zatem podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z otrzymanych faktur VAT, zakupy dokumentowane tymi fakturami muszą być związane (w sposób bezsporny) z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni.

Związek bezpośredni występuje wówczas, gdy nabywane towary służą dalszej odsprzedaży lub też w bezpośredni sposób wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę.

Natomiast o związku pośrednim mówimy wtedy, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania podmiotu, a więc w sposób pośredni wiążą się z działalnością gospodarczą i z osiąganymi przychodami. Aby wskazać, czy określone zakupy mają związek pośredni musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy między dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. Pośredni związek dokonanych zakupów z działalnością gospodarczą występuje wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotów.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Powyższa reguła wyłącza możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków ponoszonych w związku z nabyciem usług gastronomicznych, za wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jako zakład zlecił Gminnemu Ośrodkowi Kultury organizację imprezy. Impreza została sfinansowana ze środków operacyjnych, skierowana była do pracowników, kontrahentów, zaproszonych gości oraz mieszkańców pobliskich miejscowości (charakter otwarty).

Spółka wskazała, że każdy pracownik Spółki otrzymał bon o wartości 30 zł, który mógł zostać wymieniony na usługi cateringowe w trakcie imprezy, jednakże bez prawa uzyskania ekwiwalentu za talon w gotówce, przy czym faktyczny udział w imprezie poszczególnych osób oraz wykorzystanie bonów przez poszczególne osoby, nie mogło być kontrolowane ze względów organizacyjnych (w imprezie uczestniczyło około 500 osób).

W celu realizacji imprezy „Dzień H”, Spółka nabyła usługi i towary takie jak:

 • Bajkowy ..... + biesiada polsko-cygańska + koncert przebojów,
 • Koncert zespołu B oraz zespołu D,
 • Ochrona imprezy,
 • Scena, nagłośnienie, oświetlenie, obsługa akustyków, wynajem agregatu + koszt paliwa do agregatu,
 • Wynajem toalet przenośnych toi-toi,
 • Wynajem barierek ochronnych,
 • Wynajem urządzeń dmuchanych dla dzieci; trampolina, zjeżdżalnia, bungy, dmuchany zamek, basen z piłeczkami,
 • Koszt organizacji imprezy: konferansjer, 4 instruktorki (malowanie buziek dzieciom, zabawy plastyczno-manualne), koszt materiałów plastycznych, projekt graficzny plakatu, druk plakatów, zaproszeń i talonów, przygotowanie i sprzątanie zaplecza technicznego
 • Talony dla pracowników w ilości 500 szt + talony dla orkiestry + poczęstunek i obsługa pod namiotem gości.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, a nabycie towarów miało związek z wykonywaniem tych czynności.

Analizując tak przedstawione okoliczności sprawy należy wskazać, że istotną kwestią jest ustalenie istnienia lub nieistnienia podstaw do zastosowania przepisu art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o VAT, co sprowadza się do ustalenia, czy Wnioskodawca nabywa usługę gastronomiczną.

Ustawa o VAT nie definiuje ani usług gastronomicznych, ani też usług cateringowych. Należy zatem rozważyć, czy catering różni się od usług gastronomicznych, czy też rzeczywisty charakter tych usług jest taki sam.

Usługa gastronomiczna polega na przygotowaniu i podaniu posiłku w miejscu, w którym jest on przyrządzany, tj. w restauracji czy innym lokalu. Catering oznacza natomiast dostarczenie przygotowanych posiłków w miejsce wskazane przez zamawiającego, np. na miejsce zorganizowanej imprezy plenerowej, jak to ma miejsce w analizowanym przypadku.

Taką też definicję odnajdziemy w Słowniku Języka Polskiego PWN, zgodnie z którym catering to usługa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu na zamówienie gotowych potraw lub na organizacji przyjęć. Zatem należy jednoznacznie stwierdzić, że catering różni się od usług gastronomicznych.

Problem w określeniu usług gastronomicznych i cateringowych dostrzegł również ustawodawca europejski. W rozporządzeniu wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, przyjęto definicję określającą te usługi.

I tak, zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Dostarczanie żywności lub napojów lub żywności i napojów stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi. Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy. Za usługi cateringowe i restauracyjne w rozumieniu ust. 1 nie uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej żywności i napojów, wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających (art. 6 ust. 2 rozporządzenia).

Powyższa klasyfikacja wskazuje, że usługi cateringowe stanowią odrębne usługi od usług gastronomicznych. W przepisie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, wyłączającym prawo do odliczenia podatku naliczonego, zostały wymienione jedynie usługi gastronomiczne. Tym samym z uwagi na odmienny charakter tych usług, nie można uznać, że do usług cateringowych znajdzie zastosowanie ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego wynikające z art. 88 ustawy. Warunkiem jednak skorzystania z tego prawa jest, aby nabyte usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W odniesieniu do przedstawionych okoliczności sprawy należy zauważyć, że zakup ze środków obrotowych towarów i usług z przeznaczeniem na organizację imprezy plenerowej, skierowanej do pracowników, kontrahentów, zaproszonych gości oraz mieszkańców ma pośredni związek z wykonywaną działalnością gospodarczą podlegającą opodatkowaniu. Nabywane przez Spółkę towary nie służą dalszej odsprzedaży, ani nie są wykorzystywane do wytworzenia wyrobów / usług będących przedmiotem obrotu (co świadczyłoby o bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością), ale pośrednio (poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości - poprawienie atmosfery pracy, motywacji i lojalności pracowników a także budowanie pozytywnego wizerunku w relacji z przyszłymi oraz obecnymi kontrahentami), przyczyniają się do generowania przez Spółkę obrotu, mają więc związek z wykonywaniem przez Spółkę czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Pośredni charakter związku z prowadzoną działalnością nie powinien wpływać w sposób ograniczający na prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Zatem w odniesieniu do wydatków ponoszonych ze środków obrotowych Spółki, związanych z nabywaniem towarów i usług wymienionych w złożonym wniosku, a wykorzystanych do zrealizowania imprezy plenerowej pn. „Dzień H”, należy uznać, że mają one pośredni związek z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy i czynnościami opodatkowanymi VAT. Tym samym Wnioskodawcy, będącemu czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z nabyciem towarów i usług wykorzystanych do zorganizowania ww. imprezy.

W świetle powyższych okoliczności, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W niniejszej interpretacji odpowiedziano na wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług. W zakresie dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

catering
IBPP1/443-873/14/DK | Interpretacja indywidualna

odliczenia od podatku
IBPP4/4512-90/15/PK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.