IBPP1/443-873/14/DK | Interpretacja indywidualna

Wskazane we wniosku usługi wynajmu sal szkoleniowych z wyposażeniem i cateringu nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku.
IBPP1/443-873/14/DKinterpretacja indywidualna
 1. catering
 2. podwykonawstwo
 3. projekt
 4. szkolenie
 5. usługi pomocnicze
 6. usługi szkoleniowe
 7. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, po rozpatrzeniu postanowieniem znak: IBPP2/4433-9/14/MP z 16 lutego 2015 r. zażalenia z 12 grudnia 2014 r. (data wpływu 18 grudnia 2014 r.) na postanowienie tut. organu znak: IBPP1/443-873/14/DK z dnia 8 grudnia 2014 r. stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 sierpnia 2014 r. (data wpływu 4 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z 27 listopada 2014 r. (data wpływu do tut. organu 10 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług wynajmu sal szkoleniowych i cateringu, związanych z usługą szkoleniową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2014 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług wynajmu sal szkoleniowych i cateringu, związanych z usługą szkoleniową.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 27 listopada 2014 r. (data wpływu do tut. organu 10 grudnia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 19 listopada 2014 r., znak: IBPP1/443-873/14/DK.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Spółka jawna) jest Ośrodkiem Kształcenia Ustawicznego wpisanym do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego prowadzonej przez Prezydenta Miasta. Wnioskodawca prowadzi działalność edukacyjną polegającą na organizowaniu szkoleń dla dorosłych, których celem jest kształcenie bądź przekwalifikowanie zawodowego (czyli organizowanie szkoleń pozostających w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również szkolenia mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych), w zakresie obsługi programów komputerowych oraz języka angielskiego. Wnioskodawca realizuje projekty współfinansowane ze środków europejskich jako Beneficjent, Partner lub Podwykonawca. Działalność szkoleniowa obejmująca kształcenie zawodowe również finansowana ze środków publicznych jest działalnością wiodącą firmy.

Na podstawie umowy zawartej z firmą C., która realizuje projekt pt. „M.” w ramach Priorytetu VIII, Działania 8.1, Podziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wnioskodawca świadczy usługi:

 • wynajmu sal szkoleniowych wyposażonych w: stanowiska komputerowe z aktualnym oprogramowaniem w liczbie odpowiadającej ilości uczestników w poszczególnych grupach, projektor multimedialny, rzutnik, flipchart, odpowiednie nagłośnienie oraz dostęp do internetu oraz
 • zapewnia catering podczas szkolenia.

Za wykonane usługi Wnioskodawca wystawił firmie C. faktury VAT naliczając podatek VAT wg 23% stawki. C. zwróciła się do Wnioskodawcy z prośbą o dokonanie korekty wystawionych faktur stosując zwolnienie z naliczenia podatku VAT powołując się na § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. Zleceniodawca twierdzi, że szkolenia realizowane w ramach projektu są szkoleniami z zakresu kształcenia zawodowego i są to szkolenia finansowane w 80% ze środków unijnych (Europejski Fundusz Społeczny), a usługi tego typu są zwolnione z VAT. Twierdzi, że zwolnienie dotyczy również usług związanych z usługa podstawową.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca podaje, że:

1.Od 5 lipca 1993 roku jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w postaci spółki cywilnej, a obecnie spółki jawnej.

2.Na pytanie tut. organu „Czy Wnioskodawca, jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lub 29 ustawy o VAT lub § 3 ust. 1 pkt 13 lub 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1722 ze zm.)...

 1. Czy Wnioskodawca świadczy bądź świadczył w ramach innego stosunku prawnego usługę w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania zawodowego zwolnioną na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT (odpowiednio § 3 ust. 1 pkt 14 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień)...
 2. Czy Wnioskodawca jest podmiotem o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lub pkt 29 lit. a lub b lub § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień...”,

Wnioskodawca odpowiedział, że jako Ośrodek Szkolenia Informatycznego wpisany do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego (zaświadczenie nr 0. z dnia 2 lipca 1999 r.) prowadzonej przez Prezydenta Miasta, Wnioskodawca jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26.

 1. Tak, Wnioskodawca świadczy i świadczył usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych w ramach realizowanych projektów unijnych (zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej PO KL ad. pkt 3).
 2. Tak, Wnioskodawcą jest niepubliczną placówka kształcenia ustawicznego realizującą szkolenia w zakresie kształcenia i wychowania.

3.Zapłata za świadczone przez Wnioskodawcę usługi jest dokonana w 100% na podstawie umowy zawartej z firmą C. realizowanej z ramach projektu „M.” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundusze w ramach projektu pochodzą z EFS (85%) oraz wsparcia krajowego (15%). Zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej PO KL (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), wszystkie szkolenia w ramach PO KL powinny stanowić usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i być zwolnione z VAT, o ile są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. W ww. projekcie Wnioskodawca ma sytuację odpowiadającą tej interpretacji.

4.Na pytanie tut. organu „Czy z umowy zawartej z firmą C., która realizuje projekt, wynika, że zapłata za czynności wykonane przez Wnioskodawcę (wynajem sal szkoleniowych, catering) nastąpi ze środków publicznych w ramach ww. projektu...”, Wnioskodawca odpowiedział: Tak należy wnioskować na podstawie zapisu paragrafu 5 „płatności” pkt 6) „wynagrodzenie o którym mowa (...) płatne w ciągu 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu, pod warunkiem dostępności środków finansowych na rachunku bankowym projektu, przekazanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w X. i Bank Gospodarstwa Krajowego (...)”. Umowa dot. projektu opisanego w punkcie Ad.3.

5.Na pytanie tut. organu „Czy Wnioskodawca (jako podwykonawca), będzie posiadał dokumentację potwierdzającą, że źródłem finansowania świadczonych przez niego usług są środki publiczne...”, Wnioskodawca odpowiedział, że posiada umowę ze Zleceniodawcą o treści zaproponowanej przez niego, dotyczącej świadczenia usług najmu i cateringu, zawartą jak twierdzi Zleceniodawca w ramach projektu „M.” realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.1, Działania 8.1 Piorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w ramach umowy nr 0. z dnia 23 lipca 2013 roku) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto Wnioskodawca sprawdził i potwierdził na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy, że Zleceniodawca otrzymał dofinansowanie na powyższy projekt.

6.Na pytanie tut. organu „Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi (wynajem sal szkoleniowych, catering) na rzecz firmy C. stanowią usługę ściśle związaną z usługą podstawową tj. szkoleniową zwolnioną od podatku VAT świadczoną przez tę spółkę w ramach projektu na rzecz uczestników szkoleń...”, Wnioskodawca odpowiedział: Tak, usługi najmu i cateringu stanowią integralną część projektu i są bezpośrednio powiązane z oferowanymi w projekcie szkoleniami. Wnioskodawca przypomina że sama usługa szkoleniowa nie została mu zlecona.

7.Na pytanie tut. organu „Czy celem usługi wykonanej przez Wnioskodawcę na rzecz spółki realizującej projekt jest osiągnięcie dodatkowego dochodu, przez konkurencyjne wykonywanie czynności o których mowa we wniosku, wykonywanych w ramach projektu w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia...”, Wnioskodawca odpowiedział, że jego celem jest osiąganie dodatkowego dochodu jednak wydaje mu się, że nie konkuruje z podatnikami niewykorzystującymi zwolnienia. Wnioskodawca ma tu na myśli konkurentów prowadzących oddzielnie jedynie wyspecjalizowane usługi: firmy cateringowe, firmy zajmujące się wynajem sal szkoleniowych. Kwestią kluczową jest czy Wnioskodawca z takiego zwolnienia może korzystać. Ponadto zapytanie o cenę na wykonanie usług dotyczyło kwot netto.

8.Na pytanie tut. organu „Czy usługi wynajmu sal szkoleniowych oraz cateringu świadczone przez Wnioskodawcę są niezbędne do wykonania przez firmę C. usług w ramach realizowanego projektu, jeśli tak to na czym ta niezbędność polega...”, Wnioskodawca odpowiedział: Tak, świadczone przez Wnioskodawcę usługi są niezbędne w ramach realizowanego projektu. Są zgodne z założeniami projektu: sala wyposażona w niezbędny sprzęt musi istnieć aby odbyły się zajęcia, catering dla uczestników jest standardem podczas szkoleń finansowanych przez UE. Dodatkowo Wnioskodawca pragnie zauważyć, że całość projektu (w tym szczegółowy budżet z opisem pozycji wraz z przeznaczonymi na ten cel środkami) jest oceniania przez Komisję Oceny Projektu i w przypadku gdyby wydatek byłby zbędny bądź nieuzasadniony zostałby na etapie oceny zakwestionowany (obniżenie wartości pozycji bądź jej całkowite usunięcie z budżetu).

9.Na pytanie tut. organu „Czy świadczone przez firmę C. usługi o których mowa we wniosku, stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w całości lub ewentualnie w co najmniej 70% ze środków publicznych...”, Wnioskodawca odpowiedział: Tak stanowią, zgodnie z interpretacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (pismo Ministra Finansów z dnia Y. do instytucji pośredniczących PO KL opublikowane ...). „Minister wskazał, ze zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 282/211 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w art. 44, kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie definiowane jest następująco: „Usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 . i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych”. Wspomniana definicja kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego ma zastosowanie w prawie podatkowym i stanowi podstawę do interpretacji przepisów podatkowych w tym zakresie. Na podstawie ww. definicji, w opinii Instytucji Zarządzającej PO KL można stwierdzić, że wszystkie szkolenia w ramach Programu powinny stanowić usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Jednym z celów głównych programu jest bowiem wzrost zatrudniania. Stąd, generalnie przedmiot szkoleń realizowanych w ramach PO KL wiąże się z kształceniem zawodowym lub przekwalifikowaniem zawodowym zdefiniowanym w przepisach prawa podatkowego. Z uwagi na powyższe, w opinii Instytucji Zarządzającej PO KL wszystkie szkolenia w ramach PO KL powinny być zwolnione z podatku od towarów i usług, o ile są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.”

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w wyżej wymienionej sytuacji przestawione usługi powinny być objęte zwolnieniem z VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca zapoznał się z interpretacją ogólną Nr PTI/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 Ministra Finansów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez podwykonawców na rzecz podmiotów świadczących usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w ramach realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych, a w szczególności ze środków Unii Europejskiej Ustawa o podatku VAT.

W interpretacji Minister informuje między innymi:

„Świadczenie przez podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na rzecz zlecającego usługę (zrealizowanie dostawy), która nie stanowi wprawdzie usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, lecz stanowi usługę (dostawę towaru) ściśle związaną z usługą podstawową (co wymaga odrębnego zweryfikowania), podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c ustawy o VAT (odpowiednio § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r.) pod warunkiem, że:

 • usługa (dostawa towaru) jest niezbędna do wykonania usługi podstawowej,
 • podwykonawca jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lub 29 ustawy o VAT lub § 3 ust. 1 pkt 13 lub 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r.,
 • świadczenie jest - z ekonomicznego punktu widzenia - finansowane (w całości lub w co najmniej 70%) ze środków publicznych,
 • celem wykonania tej usługi nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.”

Świadczone usługi są finansowane w kwotach netto ze środków publicznych za pośrednictwem zleceniodawcy. Celem działań nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. Podwykonawca czyli wnioskodawca jest podmiotem o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lub 29 ustawy o VAT lub § 3 ust. 1 pkt 13 lub 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wnioskodawca ma poważne wątpliwości jak zinterpretować przedstawioną sytuację, uważa jednak, że nie wykonując w tym przypadku usługi podstawowej na rzecz zleceniodawcy nie może zakwalifikować usług wynajmu i cateringu jako usług niezbędnych do wykonania usługi podstawowej.

W opinii wnioskodawcy zwolnienie obowiązywałoby gdyby zleceniobiorca otrzymał zlecenie na wykonanie szkolenia wraz z usługami towarzyszącymi.

Wnioskodawca skłania się więc do twierdzenia, że wyżej wymienione usługi powinny być opodatkowane podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei w art. 8 ust. 1 ustawy wskazano, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zatem aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wychowania, należy wskazać, że jest ona przypisana podmiotom, do których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami. Zatem to szkoły obowiązkowe mają za zadanie realizować program wychowywania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy, mogą natomiast korzystać uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, o ile świadczone przez te podmioty usługi są usługami kształcenia na poziomie wyższym.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29;

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Na mocy art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub,
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. 17a ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Określenie „ścisły związek” oznacza, że do wykonania usługi podstawowej niezbędna jest dostawa towarów lub świadczenie usług pomocniczych, przy czym nie może to być jakikolwiek związek, lecz relacja o charakterze wskazującym na nieodzowność tych ostatnich dla prawidłowego przebiegu podstawowej usługi.

Analiza powołanych wyżej przepisów wskazuje, że zwolnienia, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 i pkt 29 ustawy, stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługę podstawową, pod warunkiem że:

 • są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej,
 • ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Ponadto, w myśl § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1722 ze zm.), obowiązującego od 1 stycznia 2014 r., zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Stosownie do § 3 ust. 8 rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19 stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Na mocy § 3 ust. 9 rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, lub
 2. ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Powołane przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenia usług i dostawy towarów ściśle z tymi usługami związanych. Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Wskazane wyżej regulacje stanowią implementację prawa unijnego, gdyż w świetle art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L. 347 z 11 grudnia 2006 r., str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą, państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Ponadto, zgodnie z art. 134 powołanej wyżej Dyrektywy, dostawa towarów ani świadczenie usług nie korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 132 ust. 1 lit. b), g), h), i), l), m) i n), w następujących przypadkach:

 1. gdy nie są one niezbędne do dokonywania transakcji podlegających zwolnieniu;
 2. gdy ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu dla danego podmiotu poprzez dokonywanie transakcji będących w bezpośredniej konkurencji z działalnością przedsiębiorstw komercyjnych podlegających VAT.

Cytowany przepis umiejscowiony został w Tytule IX rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym „Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, co oznacza, że usługi szkoleniowe na gruncie Dyrektywy VAT podlegają zwolnieniu od podatku wyłącznie, gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą na danym państwie wobec jego obywateli. W żadnym przepisie Dyrektywy nie została jednak wskazana definicja „interesu publicznego”, nie zostały również określone podmioty, które mogą działać „w interesie publicznym”. Oznacza to, że zarówno komercyjne przedsiębiorstwa jak i niekomercyjne organizacje mogą prowadzić działalność z zakresu „interesu publicznego”.

W tym kontekście wskazać należy – co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 Szóstej Dyrektywy powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika” (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco Onroerend Goed BV).

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca (Spółka jawna), czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług jest Ośrodkiem Kształcenia Ustawicznego wpisanym do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego prowadzonej przez Prezydenta Miasta.

Wnioskodawca realizuje szkolenia w zakresie kształcenia i wychowania, i jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26.

Ponadto, Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych w ramach realizowanych projektów unijnych, zwolnione na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT.

Wnioskodawca prowadzi bowiem działalność edukacyjną polegającą na organizowaniu szkoleń dla dorosłych, których celem jest kształcenie bądź przekwalifikowanie zawodowego (czyli organizowanie szkoleń pozostających w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również szkolenia mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych), w zakresie obsługi programów komputerowych oraz języka angielskiego.

Wnioskodawca realizuje projekty współfinansowane ze środków europejskich jako Beneficjent, Partner lub Podwykonawca. Działalność szkoleniowa obejmująca kształcenie zawodowe również finansowana ze środków publicznych jest działalnością wiodącą firmy.

Na podstawie umowy zawartej z firmą C., która realizuje projekt pt. „M.” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wnioskodawca świadczy usługi:

 • wynajmu sal szkoleniowych wyposażonych w: stanowiska komputerowe z aktualnym oprogramowaniem w liczbie odpowiadającej ilości uczestników w poszczególnych grupach, projektor multimedialny, rzutnik, flipchart, odpowiednie nagłośnienie oraz dostęp do internetu oraz
 • zapewnia catering podczas szkolenia.

Świadczone przez firmę C. usługi, stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w całości lub ewentualnie w co najmniej 70% ze środków publicznych (Fundusze w ramach projektu pochodzą z EFS w 85% oraz wsparcia krajowego w 15%).

Zapłata za świadczone przez Wnioskodawcę usługi jest dokonana w 100% na podstawie umowy zawartej z firmą C. realizowanej z ramach ww. projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jak wskazuje Wnioskodawca, z zapisów ww. umowy wynika, że zapłata za czynności wykonane przez Wnioskodawcę (wynajem sal szkoleniowych, catering) nastąpi ze środków publicznych w ramach ww. projektu.

Z wniosku wynika, że usługi wynajmu sal szkoleniowych oraz usługi cateringu świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz firmy C. stanowią usługę ściśle związaną z usługą podstawową - tj. szkoleniową zwolnioną od podatku VAT świadczoną przez tę spółkę w ramach projektu na rzecz uczestników szkoleń - i są niezbędne do jej wykonania. Usługi najmu i cateringu stanowią bowiem integralną część projektu i są bezpośrednio powiązane z oferowanymi w projekcie szkoleniami.

Ponadto, usługi świadczone przez Wnioskodawcę są zgodne z założeniami projektu: sala wyposażona w niezbędny sprzęt musi istnieć aby odbyły się zajęcia, catering dla uczestników jest standardem podczas szkoleń finansowanych przez UE. Całość projektu (w tym szczegółowy budżet z opisem pozycji wraz z przeznaczonymi na ten cel środkami) jest oceniania przez Komisję Oceny Projektu i w przypadku gdyby wydatek był zbędny bądź nieuzasadniony, zostałby na etapie oceny zakwestionowany (obniżenie wartości pozycji bądź jej całkowite usunięcie z budżetu).

Celem usługi wykonywanej przez Wnioskodawcę na rzecz spółki realizującej projekt jest osiąganie dodatkowego dochodu. Jednak Wnioskodawcy wydaje się, że nie konkuruje z innymi podmiotami niekorzystającymi ze zwolnienia.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że sama usługa szkoleniowa nie została mu zlecona.

Wnioskodawca uważa, że przy tak przedstawionym opisie sprawy, skoro nie wykonuje usługi podstawowej na rzecz zleceniodawcy, nie może zakwalifikować usług wynajmu i cateringu jako usług niezbędnych do wykonania usługi podstawowej, a ww. usługi powinny być opodatkowane podatkiem VAT.

Aby ustalić, czy dana czynność (dostawa bądź usługa) ma ścisły związek z usługami kształcenia, należy zastosować w pierwszym rzędzie wykładnię językową przepisu posiłkując się w tym zakresie definicją słownikową. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN, Warszawa 1996 r., „związek” to stosunek między rzeczami, zjawiskami itp. połączonymi ze sobą w jakiś sposób.

Przepisy krajowe, jak i europejskie, nie definiują dostaw/usług „ściśle związanych”. Niemniej jednak z brzmienia art. 43 ust. 17 ustawy wynika, że nie dotyczą one dostaw towarów lub świadczenia usług, które nie są niezbędne do wykonania usługi podstawowej lub których głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnął, że świadczenie usług lub dostawa towarów mogą być uznane za „ściśle związane” z działalnością edukacyjną, a przez to traktowane tak samo na gruncie podatkowym zgodnie z art. 13 część A ust. 1 lit. i) Szóstej Dyrektywy (obecnie art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE) tylko, gdy mają one rzeczywiście charakter pomocniczy w stosunku do działalności edukacyjnej stanowiącej świadczenie główne (wyrok w sprawie Horizon College C-434/05). Z orzecznictwa Trybunału wynika, że określone świadczenie może być uznane za pomocnicze względem świadczenia głównego, jeżeli nie stanowi celu samego w sobie, lecz środek służący jak najlepszemu skorzystaniu ze świadczenia głównego.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że redagując art. 43 ust. 17 i ust. 17a w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 26 i pkt 29 ustawy, polski ustawodawca uwzględnił wnioski wypływające z orzecznictwa TSUE.

Zgodnie z tymi regulacjami zwolnienia dotyczące dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi (usługi kształcenia) mają zastosowanie, jeżeli:

 • usługi te są wykonywane przez podmiot korzystający ze zwolnienia przy świadczeniu usługi podstawowej,
 • usługi te są niezbędne do wykonania usługi podstawowej,
 • ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Ponadto, należy wskazać, że aby wykonywana przez podwykonawcę – na rzecz zlecającego usługę – czynność, która nie stanowi usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, lecz jest usługą związaną z usługą podstawową podlegała zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c ustawy lub § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia nie wystarczy, że jest ona finansowana w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W takim przypadku zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że:

 1. usługa jest niezbędna do wykonania usługi podstawowej,
 2. podwykonawca jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lub 29 ustawy lub § 3 ust. 1 pkt 13 lub 14 rozporządzenia,
 3. celem wykonania tej usługi nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Przy czym wyżej wymienione warunki muszą być spełnione łącznie aby dana usługa mogła być potraktowana jako usługa ściśle związana z usługą szkoleniową i mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w oparciu o wskazane przepisy.

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że Wnioskodawca jest jednostką objętą systemem oświaty świadczącą co do zasady usługi kształcenia na rzecz swoich własnych klientów, które to usługi, jeśli są świadczone w ramach uzyskanego przez Wnioskodawcę wpisu, są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Tak więc przesłanka podmiotowa w przypadku Wnioskodawcy (również w kontekście art. 43 ust. 17 i 17a ustawy o VAT) jest spełniona, gdyż Wnioskodawca jest podmiotem świadczącym co do zasady usługi podstawowe zwolnione od podatku.

Przedmiotem niniejszej interpretacji nie są jednak usługi edukacyjne świadczone przez Wnioskodawcę, gdyż tych kontrahent Wnioskodawcy nie zlecił, lecz usługi wynajmu sal szkoleniowych z wyposażeniem oraz cateringu.

Ewentualnego zwolnienia od podatku należy zatem upatrywać w przepisach dotyczących zwolnienia dla dostawy towarów i świadczenia usług ściśle związanych ze świadczeniem usług podstawowych zwolnionych od podatku. Aby jednak zwolnienie takie mogło mieć miejsce należy dokonać oceny sprawy w świetle art. 43 ust. 17 i 17a ustawy o VAT.

Jak wynika z powołanego już w niniejszej interpretacji wyroku w sprawie Horizon College, po pierwsze, zarówno główna działalność edukacyjna, jak i dostawa towarów lub świadczenie usług ściśle związane z tą działalnością muszą być wykonywane przez jeden z podmiotów, o których mowa w art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE (por. pkt 34 wyroku Horizon College). Po drugie, świadczenie usług lub dostawa towarów ściśle związanych z czynnościami głównymi mogą korzystać ze zwolnienia tylko wtedy, jeżeli są one konieczne do dokonywania transakcji podlegających zwolnieniu (por. pkt 38 wyroku Horizon College). Po trzecie, świadczenie usług i dostawa towarów są wyłączone z zakresu zwolnienia, jeżeli ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu poprzez dokonywanie transakcji stanowiących bezpośrednią konkurencję w stosunku do działalności przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą, objętej podatkiem VAT (por. pkt 42 wyroku Horizon College).

Zastosowanie zwolnienia z tytułu świadczenia usług lub dostawy towarów ściśle związanych z działalnością edukacyjną wymaga w szczególności tego, ażeby podmiot dokonujący tej czynności można było uznać za odpowiedni podmiot prawa publicznego lub inną instytucję działającą w tej dziedzinie, której cele są uznane za podobne przez dane państwo członkowskie (w rozumieniu art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE). Podmiotem takim może być podmiot, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26, pkt 28 i pkt 29 ustawy o VAT. Jeżeli zatem dany podmiot jest podmiotem o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26, pkt 28 i pkt 29 ustawy o VAT, zostanie spełniona ww. przesłanka podmiotowa dla zastosowania zwolnienia przy świadczeniu przez ten podmiot innej usługi niebędącej usługą edukacyjną jeśli tylko ta usługa jest usługą ściśle związaną z usługą kształcenia.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w treści art. 43 ust. 17 i 17a ustawy o VAT omawiane zwolnienie nie ma zastosowania do dostaw towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługą podstawową (tu usługą korzystającą ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 lub 28 ustawy o VAT), jeżeli nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej lub ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia (co stanowi implementację art. 134 dyrektywy 2006/112/WE). Zwolnienie znajduje natomiast zastosowanie wobec dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z ww. usługą podstawową dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca ma status jednostki objętej systemem oświaty i świadczy usługi w zakresie kształcenia jako taka jednostka.

Zatem Wnioskodawca jest podmiotem o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a korzystającym ze zwolnienia od podatku dla świadczonych usług kształcenia na rzecz własnych klientów.

Jednocześnie z wniosku wynika, że kontrahent Wnioskodawcy będzie świadczył usługi kształcenia zawodowego finansowanie ze środków publicznych zwolnione od podatku.

W konsekwencji zostanie spełniona pierwsza przesłanka, o której mowa w ww. wyroku Horizon College.

Jednocześnie wskazać należy, że świadczonych przez Wnioskodawcę usług wynajmu sal szkoleniowych z wyposażeniem i cateringu nie można uznać, że są niezbędne do wykonania usługi podstawowej – edukacyjnej świadczonej przez kontrahenta. Nie można też uznać, że głównym celem świadczonych przez Wnioskodawcę usług w tym zakresie nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników nie korzystających z takiego zwolnienia.

Wnioskodawca podał, że wniosku, że świadczone przez niego usługi są niezbędne w ramach realizowanego projektu, gdyż są zgodne z założeniami projektu: sala wyposażona w niezbędny sprzęt musi istnieć aby odbyły się zajęcia, zaś catering dla uczestników jest standardem podczas szkoleń finansowanych przez UE.

Przedmiotowych stwierdzeń nie można uznać za wystarczające przesłanki spełniające warunki wynikające z treści art. 43 ust. 17 ustawy o VAT.

W tym zakresie należy wskazać, że nie można wykluczyć, iż na rynku działają podmioty, których usługi nie podlegają zwolnieniu, a których działalność polega między innymi na wynajmie sal szkoleniowych, pomieszczeń dydaktycznych, pracowni specjalistycznych mogących służyć jako pomieszczenia dydaktyczne czy wynajmie wyposażenia, pomocy naukowych innym podmiotom (np. stanowiska komputerowe, projektory multimedialne, nagłośnienie, rzutniki, tablice multimedialne, stoły, ławki, krzesła, plansze, książki, oprogramowanie itp.). Jak również istnieją na rynku podmioty zajmujące się usługami restauracyjnymi czy dostarczaniem gotowych posiłków na zewnątrz (tzw. catering).

Zatem na gruncie niniejszej sprawy, aby wynajem sal szkoleniowych czy catering mogły być uznane za niezbędne dla nauczania świadczonego przez podmiot będący najemcą, musiałyby one mieć taki charakter - ze względu na przykład na unikalny charakter lokali lub pomocy naukowych - by nie można było zapewnić takiego samego poziomu nauczania, zwracając się po prostu do innego podmiotu wynajmującego lub dzierżawiącego pomieszczenia dydaktyczne, pracownie specjalistyczne lub dokonującego dostawy posiłku.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie usługi wynajmu sal szkoleniowych i cateringu nie wypełniają przesłanek wskazanych w art. 43 ust. 17 i 17a ustawy o VAT. W ocenie tut. organu świadczenie przez Wnioskodawcę wskazanych we wniosku usług, jakkolwiek koniecznych do wykonania usługi podstawowej, skutkowałoby osiągnięciem dodatkowego dochodu przez Wnioskodawcę, przez konkurencyjne wykonanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zatem, wskazane we wniosku usługi wynajmu sal szkoleniowych z wyposażeniem i cateringu nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku, wobec czego stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.