Catering | Interpretacje podatkowe

Catering | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to catering. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie:- uznania usług nabywanych przez Wnioskodawcę jako usług cateringowych nie będących usługą gastronomiczną,- prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących nabywane przez Wnioskodawcę usługi cateringowe.
Fragment:
Wprawdzie powyższy wyrok dotyczył rozstrzygnięcia kwestii miejsca opodatkowania określonych czynności, jednak zaprezentowany przez TSUE podział na usługi restauracyjne oraz dostarczanie żywności „ na wynos ” może być pomocny przy ustaleniu rzeczywistego charakteru cateringu. Wyrok ten w pośredni sposób pomaga odróżniać klasyczne usługi gastronomiczne od cateringu, rozumianego jako przygotowanie i dostarczenie żywności we wskazane miejsce. W świetle powyższego uznać należy, że usługi cateringowe stanowią usługę odrębną od gastronomicznej. W celu dodatkowego potwierdzenia odrębnego charakteru usługi cateringu od usługi gastronomicznej, zasadne jest odniesienie się do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, (PKWiU), do której klasyfikacji odwołują się przepisy ustawy o podatku VAT. Zgodnie z art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Powyższy przepis wprost stanowi, że oznaczenia PKWiU stosuje się jedynie w określonych w ustawie lub rozporządzeniach sytuacjach, tzn. gdy przepis wprost odnosi się do symbolu PKWiU. Podkreślić zatem należy, że prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług w stosunku do towarów, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.
2016
22
maj

Istota:
Sposób opodatkowania usług gastronomicznych.
Fragment:
Przy czym, w dziale 56 sklasyfikował „ usługi związane z wyżywieniem ”, w grupowaniu: 56.10.11.0 - usługi przygotowywania i podawania posiłków w restauracjach, 56.21.11.0 - usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla gospodarstw domowych, 56.21.19.0 - usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla pozostałych odbiorców zewnętrznych (catering), 56.29.19.0 - pozostałe usługi gastronomiczne świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę, 56.30.10.0 - usługi przygotowywania i podawania napojów. Z powyższego wynika, iż usługi cateringowe stanowią usługi odrębne w stosunku do usług gastronomicznych. Ustawa o VAT nie definiuje ani usług gastronomicznych, ani usług cateringowych, jednak zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN, pod pojęciem gastronomii rozumie się działalność produkcyjno-usługową obejmującą prowadzenie restauracji, barów, itp. oraz „ sztukę przyrządzania potraw ”. Usługa gastronomiczna polega na przygotowywaniu i podawaniu posiłków w miejscu, w którym jest on przyrządzany tj. w restauracji czy innym lokalu. Natomiast catering jest definiowany w Słowniku Poprawnej Polszczyzny PWN jako „ usługa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu na zamówienie potraw lub organizowaniu na zlecenie przyjęć w miejscach wskazanych przez klienta ”. A zatem w przedmiotowej sprawie nie jest możliwe połączenie poszczególnych usług, czy towarów w celu traktowania takiego świadczenia jako jednolitej transakcji. Na gruncie obowiązujących przepisów (...)
2015
20
gru

Istota:
Prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z organizacją imprezy
Fragment:
Należy zatem rozważyć, czy catering różni się od usług gastronomicznych, czy też rzeczywisty charakter tych usług jest taki sam. Usługa gastronomiczna polega na przygotowaniu i podaniu posiłku w miejscu, w którym jest on przyrządzany, tj. w restauracji czy innym lokalu. Catering oznacza natomiast dostarczenie przygotowanych posiłków w miejsce wskazane przez zamawiającego, np. na miejsce zorganizowanej imprezy plenerowej, jak to ma miejsce w analizowanym przypadku. Taką też definicję odnajdziemy w Słowniku Języka Polskiego PWN, zgodnie z którym catering to usługa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu na zamówienie gotowych potraw lub na organizacji przyjęć. Zatem należy jednoznacznie stwierdzić, że catering różni się od usług gastronomicznych. Problem w określeniu usług gastronomicznych i cateringowych dostrzegł również ustawodawca europejski. W rozporządzeniu wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, przyjęto definicję określającą te usługi. I tak, zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie.
2015
29
maj

Istota:
Wskazane we wniosku usługi wynajmu sal szkoleniowych z wyposażeniem i cateringu nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku.
Fragment:
Jak również istnieją na rynku podmioty zajmujące się usługami restauracyjnymi czy dostarczaniem gotowych posiłków na zewnątrz (tzw. catering). Zatem na gruncie niniejszej sprawy, aby wynajem sal szkoleniowych czy catering mogły być uznane za niezbędne dla nauczania świadczonego przez podmiot będący najemcą, musiałyby one mieć taki charakter - ze względu na przykład na unikalny charakter lokali lub pomocy naukowych - by nie można było zapewnić takiego samego poziomu nauczania, zwracając się po prostu do innego podmiotu wynajmującego lub dzierżawiącego pomieszczenia dydaktyczne, pracownie specjalistyczne lub dokonującego dostawy posiłku. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie usługi wynajmu sal szkoleniowych i cateringu nie wypełniają przesłanek wskazanych w art. 43 ust. 17 i 17a ustawy o VAT. W ocenie tut. organu świadczenie przez Wnioskodawcę wskazanych we wniosku usług, jakkolwiek koniecznych do wykonania usługi podstawowej, skutkowałoby osiągnięciem dodatkowego dochodu przez Wnioskodawcę, przez konkurencyjne wykonanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. Zatem, wskazane we wniosku usługi wynajmu sal szkoleniowych z wyposażeniem i cateringu nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku, wobec czego stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe.
2015
11
mar

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupu usług cateringowych
Fragment:
Wprawdzie powyższy wyrok dotyczył rozstrzygnięcia kwestii miejsca opodatkowania określonych czynności, jednak zaprezentowany przez TSUE podział na usługi restauracyjne oraz dostarczanie żywności „ na wynos ” może być pomocny przy ustaleniu rzeczywistego charakteru cateringu. Wyrok ten w pośredni sposób pomaga odróżniać klasyczne usługi gastronomiczne od cateringu, rozumianego jako przygotowanie i dostarczenie żywności we wskazane miejsce. W świetle powyższego uznać należy, że usługi cateringowe stanowią usługę odrębną od gastronomicznej. W celu dodatkowego potwierdzenia odrębnego charakteru usługi cateringu od usługi gastronomicznej, zasadne jest odniesienie się do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, (PKWiU), do której klasyfikacji odwołują się przepisy ustawy o podatku VAT. Zgodnie z art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Powyższy przepis wprost stanowi, że oznaczenia PKWiU stosuje się jedynie w określonych w ustawie lub rozporządzeniach sytuacjach, tzn. gdy przepis wprost odnosi się do symbolu PKWiU. Podkreślić zatem należy, że prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług w stosunku do towarów, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.
2014
14
paź

Istota:
Stawka podatku do sprzedaży usług cateringowych i gastronomicznych oraz dostawy towarów wymienionych w poz. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów
Fragment:
Natomiast catering jest definiowany w Słowniku Poprawnej Polszczyzny PWN jako „ usługa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu na zamówienie potraw lub organizowaniu na zlecenie przyjęć w miejscach wskazanych przez klienta ”. W świetle powyższego uznać należy, że catering różni się od usług gastronomicznych. Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT świadczącym usługi cateringowe i gastronomiczne (PKWiU 56). Usługi te Wnioskodawca będzie nadal świadczyć w przyszłości i w części będą one związane z towarami określonymi zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług W szczególności Spółka świadczy usługi przygotowywania i podawania posiłków i napojów gościom siedzących przy stołach lub przy bufecie zapewniając obsługę kelnerską, połączone lub nie z działalnością rozrywkową oraz usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla gospodarstw domowych oraz pozostałych odbiorców zewnętrznych, świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę, na określone uroczystości do miejsc przez niego wyznaczonych, niejednokrotnie z pełną obsługą kelnerską.
2013
18
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT:
- w związku z zakupem artykułów spożywczych oraz usług cateringowych nabytych w celu realizacji szkoleń na zlecenie podmiotów i w formie szkoleń
- w sytuacji nazwania na fakturze VAT usługi cateringowej usługą gastronomiczną,
- od zakupionych artykułów spożywczych oraz usług cateringowych przeznaczonych do zużycia podczas szkoleń wewnętrznych w stosunku do pracowników świadczących usługi opodatkowane w całości, natomiast w proporcji w stosunku do pracowników świadczących usługi zarówno opodatkowane jak i zwolnione.
Fragment:
Czy podatnik może odliczyć VAT od usług cateringu... Czy w sytuacji gdy jest to usługa cateringowa a na fakturze jest opis usługa gastronomiczna, przysługuje prawo odliczenia VAT... Odnośnie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami dokonywanymi w celu realizacji szkoleń wewnętrznych pracowników. Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenie podatku VAT w związku z zakupem artykułów spożywczych na szkolenia wewnętrzne... Czy podatnik może odliczyć VAT od usług cateringu zamówionego na szkolenia wewnętrzne... Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko uzupełnione pismem z dnia 11 maja 2012r.) podatnik wydatki na nabycie ww. poczęstunku i posiłków zalicza do kosztów uzyskania przychodów, nie zalicza ich jako wydatki na reprezentację, bowiem celem jest realizacja warunków zlecenia, a nie kreowanie pozytywnego wizerunku spółki na zewnątrz. Zgodnie z artykułem art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT prawo do odliczenia nie przysługuje przy nabyciu usług gastronomicznych. Wówczas podatek VAT naliczony, wskazany na fakturach, nie podlega odliczeniu od podatku należnego. Konsekwentnie takie faktury w całości (w kwocie brutto), podatnik ujmuje w kosztach uzyskania przychodu. W uzupełnieniu z dnia 11 maja 2012r.
2012
22
lis

Istota:
Stawka 8% podatku VAT na świadczenie usług cateringowych
Fragment:
Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, świadczy m.in. usługi gastronomiczne, w ramach których dokonuje sprzedaży cateringowej (catering dietetyczny). W ramach tej usługi gastronomicznej przygotowywane są i przetwarzane przez kucharzy potrawy, które następnie są sprzedawane i dostarczane odbiorcom. Klient wybiera potrawy z listy oferowanej przez Wnioskodawcę, który nie sprzedaje gotowych nieprzetwarzanych potraw. W ocenie Wnioskodawcy, przedmiotowy catering jest rodzajem usługi gastronomicznej i mieści się w pojęciu usługi związanej z wyżywieniem (PKWiU ex 56). Przedmiotowa usługa, jak wskazuje Wnioskodawca, jest sklasyfikowana w grupowaniu PKWiU 56.21.19.0. W tym miejscu wskazać należy, iż z wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU 2008 wynika, że grupowanie PKWiU 56.21.19.0 „ Usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla pozostałych odbiorców zewnętrznych (katering) ” obejmuje: usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla pozostałych odbiorców zewnętrznych, w oparciu o zawartą z klientem umowę, do instytucji państwowych, placówek handlowych, zakładów przemysłowych lub na określone uroczystości do miejsc wyznaczonych przez klienta. Wnioskodawca wskazał także, że nie sprzedaje żadnych produktów objętych wyłączeniem, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, tj. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych czy innych towarów w stanie nieprzetworzonym.
2012
10
lis

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie artykułów spożywczych i usług cateringowych wykorzystywanych do przygotowania poczęstunków dla pracowników i osób szkolących w ramach odbywających się szkoleń.
Fragment:
Wprawdzie powyższy wyrok dotyczył rozstrzygnięcia kwestii miejsca opodatkowania określonych czynności, jednak zaprezentowany przez TS podział na usługi restauracyjne oraz dostarczanie żywności „ na wynos ” może być pomocny przy ustaleniu rzeczywistego charakteru cateringu. Wyrok ten w pośredni sposób pomaga odróżniać klasyczne usługi gastronomiczne od cateringu, rozumianego jako przygotowanie i dostarczenie żywności we wskazane miejsce. Uwzględniając klasyfikacje PKWiU oraz definicję ww. pojęć stwierdzić należy, iż usługi cateringowe stanowią odrębne usługi od usług gastronomicznych. Tym samym z uwagi na odmienny charakter tych usług nie można uznać, iż do usług cateringowych znajdzie zastosowanie ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy. Podkreślić należy, iż warunkiem skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupione towary i usługi cateringowe jest wykorzystanie ich do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie powyższy warunek został spełniony z uwagi na to, że – jak wskazano we wniosku – dotyczą szkoleń pracowników. Stwierdzić zatem należy, iż Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabywaniem artykułów spożywczych i usług cateringowych, o ile nie zachodzą inne ograniczenia wynikające z art. 88 ustawy. Końcowo wskazać należy, iż kwestia dotycząca opodatkowania czynności przekazania nabytych artykułów spożywczych i usług cateringowych do przygotowania poczęstunków dla pracowników i osób szkolących w ramach odbywających się szkoleń, rozstrzygnięta została w interpretacji nr(..).
2012
10
lis

Istota:
Czy poczęstunki serwowane podczas szkoleń pracowników stanowią dostawę towarów zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy i czy zatem należy odprowadzić podatek należny?
Fragment:
(...) naliczonego przy nabyciu tych towarów; nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Interpretując przepis art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy, stwierdzić należy, iż opodatkowaniu podlegać powinno, jako odpłatne świadczenie usług, użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza (w tym w szczególności m.in. do celów osobistych podatnika lub jego pracowników), jeżeli przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, w całości lub w części, przy nabyciu tych towarów. Analizując natomiast treść art. 8 ust. 2 pkt 2, zauważyć należy, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nieodpłatne świadczenie usług (inne niż wskazane w pkt 1) na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika, bez względu na to czy podatnikowi przysługiwało, czy też nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku.
2012
10
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Catering
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.