ITPP1/4512-737/15/DM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności w związku z uczestnictwem w strukturze cash poolingu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2015 r. (data wpływu 20 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności w związku z uczestnictwem w strukturze cash poolingu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności w związku z uczestnictwem w strukturze cash poolingu.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka jest członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej składającej się ze spółek zlokalizowanych w różnych krajach (dalej: Grupa).

W 2004 r. Grupa przystąpiła do kompleksowego systemu wspólnego zarządzania płynnością finansową (dalej: cash pooling). System cash-poolingu realizowany jest na podstawie wielostronnej Umowy Cash-Poolingu (dalej: Umowa) zawartej między Bankiem A (dalej: bank), F oraz wybranymi podmiotami należącymi do Grupy (dalej: Uczestnicy).

Spółka na mocy aneksu do Umowy, od 2015 r. została włączona do istniejącego systemu cash-poolingu.

Celem wdrożenia struktury cash-poolingu w ramach Grupy i przystąpienia do niej Spółki, jako Uczestnika, jest przede wszystkim:

 • poprawa płynności finansowej poszczególnych Uczestników systemu;
 • zwiększenie efektywności krótkoterminowego zarządzania środkami pieniężnymi;
 • zmniejszenie kosztów finansowania zewnętrznego;
 • efektywne finansowanie bieżących potrzeb Uczestników systemu w zakresie kapitału obrotowego.

Zgodnie z Umową, realizacją systemu cash-poolingu od strony technicznej zajmuje się bank z siedzibą na terenie Austrii. Natomiast funkcję Pool Leadera, tj. koordynatora systemu zarządzania płynnością finansową w ramach systemu cash-poolingu pełni F (dalej: Pool Leader). Pool Leader jest osobą prawną podlegającą w Austrii opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Pool Leader jest podmiotem powiązanym ze Spółką w rozumieniu art. 11 Ustawy o CIT.

Dla celów obsługi systemu cash-poolingu, Pool Leader posiada konto transakcji finansowych (dalej: pool konto). Spółka oraz inni Uczestnicy posiadają również własne rachunki bankowe w ramach systemu cash-poolingu (dalej: konto Spółki, konta Uczestników).

System cash-poolingu polega na pokrywaniu niedoborów pieniężnych Uczestników z nadwyżek wypracowanych przez innych Uczestników z Grupy. Zgodnie z Umową, rozliczenia w strukturze cash-poolingu są dokonywane za pomocą pool konta Pool Leadera. Dlatego, mechanizm cash-poolingu opiera się na przesyłaniu środków pieniężnych Uczestników na jeden rachunek - pool konto Pool Leadera.

Rozliczenia polegają na bilansowaniu (zerowaniu) sald na koncie Spółki oraz kontach Uczestników z wykorzystaniem pool konta Pool Leadera. Usługa cash-poolingu realizowana w ramach Grupy posiada cechy tzw. cash poolingu rzeczywistego, w którym następuje fizyczny przepływ środków pomiędzy rachunkami podmiotów należących do systemu cash-poolingu i rachunkiem Pool Leadera.

Na podstawie Umowy, na koniec każdego dnia roboczego zlecane jest przelewanie ewentualnego istniejącego salda kredytowego z konta Spółki na pool konto Pool Leadera oraz przelewanie odpowiednich kwot z pool konta Pool Leadera celem pokrycia salda debetowego pojawiającego się na koncie Spółki. Przelewy dokonywane w ramach systemu cash-poolingu mają charakter transferów transgranicznym.

W związku z powyższym, Uczestnicy zlecają bankowi odpowiednio:

 • przelewanie istniejącego salda kredytowego na ich kontach na pool konto Pool Leadera,
 • przelewanie na ich konta kwot z pool konta Pool Leadera celem pokrycia sald debetowych na kontach Uczestników.

Natomiast Pool Leader zleca:

 • przelewanie kwot z pool konta na konta Uczestników celem pokrycia ich salda debetowego,
 • przelewanie na pool konto sald kredytowych z kont Uczestników.

Do zadań Pool Leadera należy między innymi składanie i przyjmowanie deklaracji administracyjnych i technicznych oraz działanie jako podmiot kontaktowy wobec banku, ze skutkiem dla Uczestników.

Bank w ramach świadczonych usług w zakresie cash-poolingu pobiera określone opłaty. Część z tych opłat ponosi Spółka (np. opłata za prowadzenie rachunku bankowego).

W zakresie wynagrodzenia Pool Leadera, w przyszłości Pool Leader może zacząć pobierać wynagrodzenie od poszczególnych Uczestników z tytułu swoich czynności.

W zależności od salda konta Spółki, zgodnie z Umową na koniec każdego miesiąca następuje naliczenie przez bank odsetek Spółce bądź obciążenie Spółki przez bank z tytułu należnych odsetek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przedstawionym zaistniałym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym, w ramach przedstawionego systemu cash-poolingu Spółka, jako Uczestnik, nie będzie wykonywała żadnych usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT...
 2. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w sytuacji, gdy Pool Leader będzie świadczył usługi w ramach cash-poolingu za wynagrodzeniem, to Spółka jako podatnik będzie zobowiązana do rozliczenia podatku VAT z tytułu tych transakcji na zasadzie importu usług...
 3. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 2 jest twierdząca, to czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, usługi zarządzania płynnością finansową świadczone przez Pool Leadera na rzecz Spółki za wynagrodzeniem, w ramach przedstawionego systemu cash-poolingu będą w całości podlegały zwolnieniu od podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 40 Ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1. W przedstawionym zaistniałym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym, w ramach przedstawionego systemu cash-poolingu Spółka, jako Uczestnik, nie będzie wykonywała żadnych usług w rozumieniu art. 8 ust.1 Ustawy o VAT.

Ad. 2. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w sytuacji, gdy Pool Leader będzie świadczył usługi w ramach cash-poolingu za wynagrodzeniem. Spółka jako podatnik będzie zobowiązana do rozliczenia podatku VAT z tytułu tych transakcji na zasadzie importu usług.

Ad. 3. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 2 jest twierdząca, to w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, usługi zarządzania płynnością finansową świadczone przez Pool Leadera na rzecz Spółki za wynagrodzeniem, będą w całości podlegały zwolnieniu od podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 40 Ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska

Ad. 1. Zdaniem Spółki, wykonywane przez nią jako uczestnika struktury cash-poolingu czynności związane z uczestnictwem w systemie kompleksowego zarządzania płynnością nie będą stanowić usług w rozumieniu Ustawy o VAT. Uczestnicy systemu cash-poolingu, w tym Spółka, mogą być uznani jedynie za odbiorców usług świadczonych przez Pool Leadera.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT. opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 wspomnianej ustawy, przez odpłatne świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 tej ustawy, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Spółka stoi na stanowisku, że podmiotem mogącym być ewentualnie uznanym za świadczącego usługi w ramach cash-poolingu byłby Pool Leader jako wykonawca określonych czynności w ramach usługi zarządzania środkami finansowymi.

Tym samym Spółka, jak również pozostali Uczestnicy systemu cash-poolingu, nie będą wykonywać żadnych czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Pomiędzy Spółką a pozostałymi podmiotami będącymi Uczestnikami systemu cash-poolingu nie będzie istnieć żaden jawny lub dorozumiany stosunek prawny (umowa), w ramach którego spełniane byłyby świadczenia wzajemne.

Uczestnicy systemu nie będą sobie świadczyć żadnych usług i przejawiać żadnej aktywności w związku z uczestnictwem w systemie, a jedynie będą odbiorcami tych usług. Wszelkie czynności faktyczne i prawne, jak np. operacje związane z przelewami środków finansowych, a także rozliczenia związane z tymi przelewami, będą dokonywane wyłącznie przez bank, czy też Pool Leadera. W konsekwencji, czynności Spółki (jak i pozostałych Uczestników systemu zarządzania płynnością) polegające na udostępnieniu swojego konta w celu realizacji założeń systemu cash-pooling, nie będą stanowić odrębnego (odpłatnego) świadczenia przez Spółkę usług w rozumieniu art. 8 Ustawy o VAT, lecz jedynie elementy pomocnicze, konieczne dla efektywnego wyświadczenia usługi zarządzania płynnością finansową.

Powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych na wniosek podatników, w ramach których organy podatkowe wielokrotnie wyrażały pogląd, że czynności wykonywane przez uczestników usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową na podstawie zawartych umów, umożliwiających podmiotowi świadczącemu usługi zarządzania płynnością finansową dokonywanie odpowiednich transferów środków finansowych w ramach struktury cash-poolingu, nie stanowią odrębnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 Ustawy o VAT, lecz jedynie elementy pomocnicze, konieczne dla efektywnego wyświadczenia przez usługodawcę usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową.

Przykładowo, takie stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacjach indywidualnych z dnia 15 czerwca 2015 r. znak IPTPP2/4512-181/15-4/JSz, z dnia 4 maja 2015 r. znak IPTPP2/4512-51/15-4/PRP, z dnia 28 kwietnia 2015 r. znak IPTPP2/4512-89/15-2/DS, z dnia 27 stycznia 2015 r. znak ILPP4/443-574/14-2/BA, z dnia 13 stycznia 2015 r. znak IPTPP2/443-792/14-2/DS, z dnia 24 listopada 2014 r. znak ITPP1/443-1018/14/KM, z dnia 17 września 2012 r. IPPP1/443-530/12-5/MPe, z dnia 17 sierpnia 2012 r. znak ILPP4/443-184/12-6/BA, z dnia 10 sierpnia 2012 r. znak IPTPP2/443-466/12-2/PR, z dnia 2 sierpnia 2012 r. znak IPTPP2/443-417/12-2/AW, z dnia 1 sierpnia 2012 r. znak ILPP4/443-184/12-3/BA, z dnia 15 września 2010 r. znak ILPP2/443-988/10-2/EWW, z dnia 18 sierpnia 2010 r. znak IPPP2/443-341/10-5/AK, z dnia 28 lipca 2010 r. znak IPPP1-443-542/10-5/AS, z dnia 15 lipca 2010 r. znak IPPP1-443-538/10-6/JL, z dnia 7 lipca 2010 r. znak IPPP1/443-463/10-2/AP, z dnia 2 lipca 2010 r. znak IPPP1-443-539/10-5/Igo, z dnia 29 czerwca 2010 r. znak IPPP1-443-457/10-2/JL, z dnia 10 lutego 2009 r. znak IPPP1-443-2175/08-2/AK, z dnia 23 lipca 2009 r. znak ITPP2/443-388/09/AK, z dnia 17 czerwca 2008 r. znak IBPP2/443-267/08/ICZ, z dnia 8 listopada 2007 r. znak IP-PP2-443-124/07-03/KCH, z dnia 8 listopada 2007 r. znak IP-PP2-443-112/07-4/BM.

Podsumowując, zdaniem Spółki, podmiotem mogącym być ewentualnie uznany za świadczący usługi w ramach cash-poolingu byłby Pool Leader jako wykonawca określonych czynności w ramach usługi zarządzania środkami finansowymi.

Tym samym, Spółka (podobnie jak pozostali Uczestnicy systemu cash-poolingu), w związku z uczestnictwem w tym systemie nie będzie wykonywać żadnych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W konsekwencji, odsetki otrzymywane przez Spółkę od nadwyżek nie będą stanowiły wynagrodzenia za świadczenie usług, a zatem nie będą podlegały opodatkowaniu VAT.

Ad. 2. W związku z uczestnictwem w systemie cash-poolingu i nabyciem usług świadczonych przez Pool Leadera za ewentualnym wynagrodzeniem, Spółka byłaby zobowiązana do rozliczenia podatku VAT z tytułu tej transakcji na zasadzie importu usług.

Zgodnie z art. 28b Ustawy o VAT miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów będących podatnikami w rozumieniu art. 28a Ustawy o VAT jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada, co do zasady, siedzibę działalności gospodarczej.

Importem usług natomiast, zgodnie z art. 2 pkt l) ustawy o VAT, jest świadczenie usług z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT stanowi, że podatnikami VAT są również m.in. osoby prawne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Mając na uwadze powyższe regulacje, zdaniem Spółki w opisanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku, gdy usługi zarządzania płynnością będą świadczone przez Pool Leadera nieposiadającego ani siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju na rzecz Spółki, która posiada w Polsce swoją siedzibę, usługi te będą podlegały opodatkowaniu jako import usług na terytorium Polski. Do rozliczenia podatku VAT od tej transakcji zobowiązana będzie Spółka, stając się podatnikiem jako nabywca przedmiotowych usług.

Ponadto, zdaniem Spółki, jeżeli Pool Leader będzie świadczył usługi bez wynagrodzenia, to wówczas nie powstanie obowiązek rozliczenia importu usług, bowiem czynność ta jest wyłączona z zakresu przedmiotowego Ustawy o VAT.

Spółka zaznaczyła, że powyższy pogląd wielokrotnie znajdował potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, w tym m.in. w interpretacji z dnia 17 marca 2015 r. znak IPPP3/443-1242/14-4/MC, z dnia 27 stycznia 2015 r. znak ILPP4/443-574/14-3/BA, z dnia 25 listopada 2014 r. znak IPPP3/443-870/14-2/KT, z dnia 1 września 2014 r. znak ILPP4/443-290/14-2/BA, z dnia 23 lipca 2014 r. znak ILPP4/443-217/14-4/BA, z dnia 10 sierpnia 2012 r. znak IPTPP2/443-466/12-2/PR, z dnia 17 sierpnia 2012 r. znak ILPP4/443-184/12-6/BA, z dnia 6 października 2011 r. znak ILPP4/443-455/11-4/EWW, z dnia 23 września 2011 r. znak IBPP3/443-756/11/PK, z dnia 6 kwietnia 2011 r. znak ILPP4/443-171/11-4/ISN.

Ad. 3. W ocenie Spółki usługi świadczone przez Pool Leadera na rzecz Spółki, w ramach opisanego systemu cash-poolingu za wynagrodzeniem, podlegałyby w całości zwolnieniu z podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 40 Ustawy o VAT.

Spółka podkreśliła, że w prawie polskim instrument zarządzania płynnością finansową grup kapitałowych zwany cash-poolingiem nie doczekał się regulacji prawnych na gruncie prawa podatkowego, bankowego oraz cywilnego. Umowa, których przedmiotem jest cash-pooling stanowi zatem umowę nienazwaną w rozumieniu kodeksu cywilnego, które można scharakteryzować jako złożoną, wielostronną i kompleksową usługę zarządzania płynnością finansową grupy podmiotów, polegające na koncentrowaniu środków z jednostkowych rachunków na wspólnym rachunku i zarządzaniu zgromadzoną w ten sposób kwotą przy wykorzystaniu korzyści skali.

W opinii Spółki, w świetle Ustawy o VAT podmiotem świadczącym byłby Pool Leader. Niemniej jednak w związku z faktem, że Pool Leader nie posiada ani siedziby działalności gospodarczej, ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, Spółka jako usługobiorca będzie zobowiązana do opodatkowania tych usług na zasadzie importu usług.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT zwolnieniu z tego podatku podlegają usługi wymienione enumeratywnie w art. 43 ust. 1 pkt 1-41 Ustawy o VAT. Zdaniem Spółki, usługi zarządzania płynnością, które będą świadczone na jej rzecz przez Pool Leadera, będą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 40 Ustawy o VAT, zgodnie z którym zwolnione z podatku VAT są usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług.

Spółka wskazała, że celem systemu cash-poolingu, w którym będzie uczestniczyć, jest zwiększenie efektywności zarządzania środkami finansowymi Grupy poprzez optymalne wykorzystanie i zarządzanie nadwyżkami środków pieniężnych Uczestników tego systemu. Uczestnicy deponując środki, składają „depozyty” z nadwyżki środków pieniężnych w systemie cash-poolingu. które wykorzystywane są do finansowania działalności innych uczestników. Pool Leader jako podmiot wyspecjalizowany w zakresie zarządzania płynnością Grupy pełni opisane funkcje w zakresie analizowanej struktury.

W świetle powyższego Spółka uważa, że Pool Leader dokonywałby czynności, które normalne przypisane są do roli czynności banku – otrzymując depozyty środków pieniężnych od Uczestników oraz ewentualne finansowanie zewnętrzne, lokujący nadwyżki oraz zapewniający finansowanie Uczestnikom systemu cash-poolingu.

Tym samym, usługi świadczone przez Pool Leadera na rzecz Spółki za wynagrodzeniem w ramach opisanego systemu cash-poolingu podlegałyby zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 Ustawy o VAT.

Spółka podkreśliła, że powyższe zwolnienie ma zastosowanie do wszystkich czynności Pool Leadera wykonywanych w ramach cash-poolingu. co potwierdza pogląd wypracowany przez orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z którym świadczenia, które z ekonomicznego punktu widzenia stanowią całość, nie powinny być sztucznie dzielone.

W myśl tego poglądu różne czynności powinny być postrzegane jako jedno świadczenie, w sytuacji gdy jeden lub więcej elementów stanowi usługę zasadniczą, a inne elementy usługę poboczną. O usłudze pomocniczej można mówić wówczas, gdy dana czynność nie jest dla nabywcy celem samym w sobie, ale służą lepszemu wykonaniu usługi zasadniczej. W takiej sytuacji świadczenie pomocnicze dzieli podatkowy los świadczenia głównego (przykładowo: wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie Card Protection Plan - C-349/96).

Takie samo podejście prezentują również polskie organy podatkowe. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lutego 2009 r. znak ILPP2/443-1089/08-2/AD, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał, że: „w przypadku gdy wykonywana czynność stanowi dla klienta całość, nie należy jej rozbijać na poszczególne elementy składowe, lecz traktować jako jedno świadczenie, zgodnie z elementem, który nadaje całemu świadczeniu charakter dominujący. Jeśli więc wykonywanych jest więcej czynności, a są one ze sobą ściśle powiązane oraz stanowią całość pod względem ekonomicznym i gospodarczym, to wówczas dla potrzeb VAT należy potraktować je jako jedną czynność opodatkowaną”.

W świetle powyższego, w opinii Spółki, wszystkie wykonywane na jej rzecz przez Pool Leadera czynności w ramach cash-poolingu za wynagrodzeniem byłyby kwalifikowane jako świadczenie złożone i w konsekwencji korzystać będą w całości ze zwolnienia z VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 40 Ustawy o VAT.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w licznych interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe przykładowo z dnia 12 maja 2015 r. znak IPTPP2/4512-167/15-2/JSz, z dnia 19 lutego 2015 r. znak IPPP2/443-1200/14-2/DG, z dnia 27 stycznia 2015 r. znak ILPP4/443-574/14-3/BA, z dnia 18 listopada 2014 r. znak ILPP4/443-426/14-2/ISN, z dnia 13 listopada 2014 r. znak IPPP3/443-801/14-2/IG, z dnia 23 października 2014 r. znak ILPP4/443-381/14-2/ISN, z dnia 16 września 2014 r. znak IPPP3/443-580/14-2/IG), z dnia 17 września 2012 r. znak IPPP1/443-530/12-5/MPe, z dnia 17 sierpnia 2012 r. znak ILPP4/443-184/12-6/BA, z dnia 23 września 2011 r. znak IBPP3/443-756/11/PK, z dnia 6 kwietnia 2011 r. znak ILPP4/443-171/11-4/ISN, z dnia 21 marca 2011 r. znak ITPP1/443-1266-10/KM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tut. organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zauważyć należy również, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). A zatem wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego. Z tych też względów – z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego – zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Wnioskodawcy, nie zaś pozostałych podmiotów wskazanych we wniosku. Uwzględniając powyższe wskazać należy, że interpretacja nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych podmiotów. W konsekwencji regulacje zawarte w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa nie będą miały zastosowania dla tych podmiotów.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.