IPPP3/443-274/14-4/IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że wykonywanie umów cash pooling, nie jest odrębnym świadczeniem usług i nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2014 r. (data wpływu 26 marca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 23 maja 2014 r. (data wpływu 26 maja 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie Cash poolingu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 201 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie Cash poolingu uzupełniony w dniu 23 maja 2014 r. (data nadania) data wpływu 26 maja 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

S.(Poland) Spółka z o o. jest spółką, której kapitał zakładowy wynosi 50.000 zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy, z tego 100% udziału stanowi własność spółki S. z siedzibą w Królestwie Szwecji. Obie ww. spółki należą do międzynarodowej grupy A..

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest handel narzędziami skrawającymi.

S.(Poland) Sp. z o.o. dotychczas nie uczestniczyła w systemie Cash pooling. W listopadzie 2013 r. nastąpiła decyzja o dołączeniu spółki S. do struktury Cash pooling Grupy A.. Podmiotem wiodącym - pool leaderem w tym systemie jest A. z siedzibą w Szwecji (Agent). Agent jest rezydentem podatkowym w Szwecji. Stronami umowy cash pooling są spółki wchodzące w skład Grupy A.: W. Sp. z o.o., A. Sp. z o.o., A. Polska Sp. z o.o. oraz nierezydenci: M.z siedzibą w Szwecji i A., również z siedzibą w Szwecji. Zarządzanie płynnością finansową poprzez Cash pooling realizowane będzie przez C. z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania oraz Bank , także należący do wspólnej grupy kapitałowej I. . Każdy z uczestników umowy cash pooling otworzy w Banku (lub już ma otwarty) bieżący rachunek bankowy. Uczestnicy będą wykorzystywać rachunki źródłowe prowadzone przez nich przez Bank (poprzez podpięty Profil Bankowości Elektronicznej A.). Agent (A. ) będzie wykorzystywał prowadzony dla niego przez Bank rachunek konsolidacyjny.

Zgodnie z założeniami cash poolling, na koniec każdego dnia roboczego:

 • nadwyżka (saldo dodatnie) na koniec każdego dnia roboczego zostanie przelana na rachunek konsolidacyjny,
 • niedobór (saldo ujemne) jest uzupełniane z rachunku konsolidacyjnego, w wyniku tych operacji saldo końcowe na rachunku źródłowym wyniesie zero.

Grupa A. wybrała opcję jednokierunkowego przepływu środków na rachunek konsolidacyjny z bilansowaniem rachunków źródłowych uczestników do zera. Środki zgromadzone na rachunku konsolidacyjnym nie powracają kolejnego dnia na rachunki źródłowe uczestników - lecz pozostają na rachunku konsolidacyjnym Agenta. W konsekwencji kolejnego dnia salda otwarcia na rachunkach źródłowych wynosić będą zero. Przelewy w ramach cash pooling na rachunek konsolidacyjny i z tego rachunku są odzwierciedlane na wyciągach bankowych. Umowa cash pooling (TBA-Target Balancing Agreement) nie przewiduje alokacji odsetek, jednakże będzie podpisana odrębna umowa na alokację odsetek, zgodnie z którą bank wykona usługę alokacji odsetek w imieniu Agent/Uczestnicy.

Zgodnie z postanowieniami umowy cash pooling, długi oraz wierzytelności banku wobec uczestników, przenoszone będą na Agenta – na jego rachunek konsolidacyjny. Bank będzie naliczał odsetki od salda wykazywanego na rachunku Agenta. Ostatniego dnia roboczego miesiąca bank obciąży rachunek Agenta odsetkami, a na podstawie umowy alokacji odsetek, dokona podziału odsetek pomiędzy pozostałymi uczestnikami. W wyniku podziału odsetek rachunki spółek z Grupy A. (w tym S.(Poland) Sp. z o.o.) zostaną za pośrednictwem banku uznane lub obciążone odpowiednią kwotą. Zgodnie z powyższym: rachunek S.Sp. o.o. zostanie obciążony odpowiednią kwotą (Spółka zapłaci odsetki - poniesione koszty), albo rachunek Spółki zostanie uznany odpowiednią kwotą (Spółka uzyska przychód). Ponadto odsetki otrzymane przez Agenta, zostaną w odpowiednich proporcjach, odpowiadającym saldom na rachunkach Agenta oraz pozostałych uczestników umowy cash pooling, przed dokonaniem transferów (rozliczeń) długów oraz wierzytelności, rozdysponowane przez Agenta, część odsetek zostanie na rachunku Agenta a pozostała część zostanie przekazana na rachunki pozostałych spółek z Grupy A. uczestniczących w umowie cash pooling.

Dodatkowo poinformowano:

 1. Rodzaj cash-poolingu: Cash Pooling rzeczywisty z fizycznym przepływem środków na rachunek konsolidacyjny agenta.
 2. Rola Banków: Bank SA prowadzi rachunki uczestników na których będą wykonywane operacje Cash Poolingu. C. jest dostawcą usługi i wykonuje zleconą przez klienta usługę Cash Poolingu.
 3. Wskazanie roli Agenta w strukturze Cash-Poolingu. Agent posiada rachunek konsolidacyjny który „netuje” wszystkie pozycje uczestników, tj. na który są przekazywane salda dodatnie uczestników, oraz z którego są uzupełniane niedobory uczestników. Agent zapewnia więc płynność wszystkim uczestnikom, a jako przedstawiciel upoważniony jest również do reprezentowania każdego uczestnika w zakresie przewidzianym umową.
  Z rachunku Agenta wykonywana jest również usługa alokacji odsetek, tj. agent wypłaca lub otrzymuje odsetki od uczestników.
 4. Wynagrodzenie agenta: Agent wykonuje szereg usług związanych z umową Cash Poolingu takich jak prowadzenie rachunku konsolidacyjnego dla wszystkich uczestników Cash Poolingu, zapewnianie płynności finansowej oraz alokacji odsetek. Za wykonywanie tych czynności umowa nie przewiduje wynagrodzenia.
 5. Rachunki wykorzystywane w strukturze Cash-poolingu: W strukturze Cash Poolingu będą wykorzystane zwykle operacyjne rachunki bieżące.
 6. Umowa Cash Pooling nie przewiduje wzajemnych gwarancji i zabezpieczeń, natomiast wprowadza solidarną odpowiedzialność uczestników wobec określonych podmiotów C. oraz uczestnicy przyznają określonym podmiotom C. umowne prawo potrącenia zobowiązań z należnościami określonego Uczestnika.
 7. Powiązania kapitałowe: Bank SA ani C. nie posiadają powiązań kapitałowych z podmiotami grupy A.. Uczestnicy struktury Cash Poolingu (w tym Agent) należą do międzynarodowej grupy A. i występują pomiędzy nimi wymienione powiązania.

W uzupełnieniu wskazano, że przez wzajemne gwarancje Spółka uznaje nieodpłatne poręczenie agenta za zobowiązania spółek, które to zdarzenia występują na gruncie opisanej umowy Cash poolingu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że wykonywanie umów cash pooling, nie jest odrębnym świadczeniem usług i nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT)...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem S.(Poland) Sp. z o.o., ponieważ ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie zawiera bezpośrednich regulacji dotyczących umów cash pooling, więc powinny być postrzegane jako kompleksowe usługi pośrednictwa finansowego, polegające na zarządzaniu płynnością finansową grupy, świadczone przez bank (holding finansowy). Usługi te wg art. 43 ust 1 pkt 38-40 ww. ustawy są zwolnione od podatku VAT.

Potwierdzają to interpretacje:

 • Izby Skarbowej w Warszawie: 20.09.2013 r., nr IPPP1/443-645/13-2/JL,
 • Izby Skarbowej w Warszawie: 09.10.2013 r., nr IPPP3/443-653/l 3-2/SM.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez odpłatne świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi odpłatnej dostawy towarów (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT).

Importem usług natomiast, zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, jest świadczenie usług z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podatnikami podatku od towarów i usług są m.in. osoby prawne nabywające usługi, jeżeli łącznie spenione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. usługobiorcą jest:
  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4;

Stosownie do art. 28b Ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podmiotów będących podatnikami (w rozumieniu zapisów art. 28a ust. 1 Ustawy o VAT) jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT zwolnione od podatku są usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że nastąpiła decyzja o dołączeniu Spółki do struktury Cash pooling Grupy A.. Podmiotem wiodącym - pool leaderem w tym systemie jest A. z siedzibą w Szwecji (Agent). Agent jest rezydentem podatkowym w Szwecji. Stronami umowy cash pooling są spółki wchodzące w skład Grupy A.: W. Sp. z o.o., A. Sp. z o.o., A. Polska Sp. z o.o. oraz nierezydenci: M. z siedzibą w Szwecji i A. , również z siedzibą w Szwecji. Zarządzanie płynnością finansową poprzez Cash pooling realizowane będzie przez C. z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania oraz Bank , także należący do wspólnej grupy kapitałowej I. . Każdy z uczestników umowy cash pooling otworzy w Banku (lub już ma otwarty) bieżący rachunek bankowy. Uczestnicy będą wykorzystywać rachunki źródłowe prowadzone przez nich przez Bank (poprzez podpięty Profil Bankowości Elektronicznej A. ). Agent (A. ) będzie wykorzystywał prowadzony dla niego przez Bank rachunek konsolidacyjny.

Zgodnie z założeniami cash poolling, na koniec każdego dnia roboczego:

 • nadwyżka (saldo dodatnie) na koniec każdego dnia roboczego zostanie przelana na rachunek konsolidacyjny,
 • niedobór (saldo ujemne) jest uzupełniane z rachunku konsolidacyjnego, w wyniku tych operacji saldo końcowe na rachunku źródłowym wyniesie zero.

Grupa A. wybrała opcję jednokierunkowego przepływu środków na rachunek konsolidacyjny z bilansowaniem rachunków źródłowych uczestników do zera. Środki zgromadzone na rachunku konsolidacyjnym nie powracają kolejnego dnia na rachunki źródłowe uczestników - lecz pozostają na rachunku konsolidacyjnym Agenta. W konsekwencji kolejnego dnia salda otwarcia na rachunkach źródłowych wynosić będą zero. Przelewy w ramach cash pooling na rachunek konsolidacyjny i z tego rachunku są odzwierciedlane na wyciągach bankowych. Umowa cash pooling (TBA-Target Balancing Agreement) nie przewiduje alokacji odsetek, jednakże będzie podpisana odrębna umowa na alokację odsetek, zgodnie z którą bank wykona usługę alokacji odsetek w imieniu Agent/Uczestnicy.

Zgodnie z postanowieniami umowy cash pooling, długi oraz wierzytelności banku wobec uczestników, przenoszone będą na Agenta – na jego rachunek konsolidacyjny. Bank będzie naliczał odsetki od salda wykazywanego na rachunku Agenta. Ostatniego dnia roboczego miesiąca bank obciąży rachunek Agenta odsetkami, a na podstawie umowy alokacji odsetek, dokona podziału odsetek pomiędzy pozostałymi uczestnikami. W wyniku podziału odsetek rachunki spółek z Grupy A. (w tym Wnioskodawcy) zostaną za pośrednictwem banku uznane lub obciążone odpowiednią kwotą. Zgodnie z powyższym: rachunek Wnioskodawcy zostanie obciążony odpowiednią kwotą (Spółka zapłaci odsetki - poniesione koszty), albo rachunek Spółki zostanie uznany odpowiednią kwotą (Spółka uzyska przychód). Ponadto odsetki otrzymane przez Agenta, zostaną w odpowiednich proporcjach, odpowiadającym saldom na rachunkach Agenta oraz pozostałych uczestników umowy cash pooling, przed dokonaniem transferów (rozliczeń) długów oraz wierzytelności, rozdysponowane przez Agenta, część odsetek zostanie na rachunku Agenta a pozostała część zostanie przekazana na rachunki pozostałych spółek z Grupy A. uczestniczących w umowie cash pooling.

Dodatkowo poinformowano:

 1. Rodzaj cash-poolingu: Cash Pooling rzeczywisty z fizycznym przepływem środków na rachunek konsolidacyjny agenta.
 2. Rola Banków: Bank SA prowadzi rachunki uczestników na których będą wykonywane operacje CashPoolingu. C. jest dostawcą usługi i wykonuje zleconą przez klienta usługę Cash Poolingu.
 3. Wskazanie roli Agenta w strukturze Cash-Poolingu. Agent posiada rachunek konsolidacyjny który „netuje” wszystkie pozycje uczestników, tj. na który są przekazywane salda dodatnie uczestników, oraz z którego są uzupełniane niedobory uczestników. Agent zapewnia więc płynność wszystkim uczestnikom, a jako przedstawiciel upoważniony jest również do reprezentowania każdego uczestnika w zakresie przewidzianym umową.
  Z rachunku Agenta wykonywana jest również usługa alokacji odsetek, tj. agent wypłaca lub otrzymuje odsetki od uczestników.
 4. Wynagrodzenie agenta: Agent wykonuje szereg usług związanych z umową Cash Poolingu takich jak prowadzenie rachunku konsolidacyjnego dla wszystkich uczestników Cash Poolingu, zapewnianie płynności finansowej oraz alokacji odsetek. Za wykonywanie tych czynności umowa nie przewiduje wynagrodzenia.
 5. Rachunki wykorzystywane w strukturze Cash-poolingu: W strukturze Cash Poolingu będą wykorzystane zwykle operacyjne rachunki bieżące.
 6. Umowa Cash Pooling nie przewiduje wzajemnych gwarancji i zabezpieczeń, natomiast wprowadza solidarną odpowiedzialność uczestników wobec określonych podmiotów C. oraz uczestnicy przyznają określonym podmiotom C. umowne prawo potrącenia zobowiązań z należnościami określonego Uczestnika.
 7. Powiązania kapitałowe: Bank SA ani C. nie posiadają powiązań kapitałowych z podmiotami grupy A.. Uczestnicy struktury Cash Poolingu (w tym Agent) należą do międzynarodowej grupy A. i występują pomiędzy nimi wymienione powiązania.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy wykonywanie umów cash pooling, nie jest odrębnym świadczeniem usług i nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z opisu sytuacji wynika, że wszystkie czynności wchodzące w skład kompleksowej usługi zarządzania płynnością finansową grupy są wykonywane przez Bank przy udziale Agenta w zamian za przewidziane w Umowie wynagrodzenie. Natomiast pomiędzy Spółką a pozostałymi podmiotami będącymi uczestnikami Umowy Cash poolingu nie istnieje żaden jawny lub dorozumiany stosunek prawny (umowa), w ramach którego spełniane byłyby świadczenia wzajemne. Obciążenie rachunków następuje automatycznie, bez konieczności zawierania odrębnych umów między podmiotami, które przystąpiły do Umowy Cash poolingu.

Biorąc pod uwagę powyższe, czynności uczestników Umowy Cash poolingu polegające na udostępnieniu swoich rachunków bankowych dla Pool Leadera w celu wypełniania warunków Umowy nie stanowią usług. Uczestnicy Umowy Cash poolingu nie świadczą bowiem żadnych usług zgodnie z umową i nie przejawiają żadnej aktywności w związku z uczestnictwem w strukturze, a jedynie są odbiorcami tych usług. Wszelkie czynności faktyczne i prawne, jak np. operacje związane z przelewami środków finansowych i zwrotnymi przelewami tych środków, a także rozliczeniami związanymi z tymi przelewami są dokonywane tylko i wyłącznie przez Pool Leadera. W konsekwencji, czynności wykonywane przez uczestników przedmiotowych usług, umożliwiające Pool Leaderowi dokonywanie odpowiednich transferów środków finansowych w ramach systemu, nie stanowią odrębnego (odpłatnego) świadczenia przez spółkę usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT, lecz jedynie elementy pomocnicze, konieczne dla efektywnego wyświadczenia usługi zarządzania płynnością finansową grupy.

Usługi cash poolingu nabywane przez Spółkę stanowią usługi w zakresie kompleksowego zarządzania płynnością finansową grupy podmiotów i są usługami pośrednictwa finansowego w zakresie depozytów, środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, a zatem są usługami pośrednictwa finansowego, objętymi zwolnieniem z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że w opisanej sytuacji Wnioskodawca nie świadczy odrębnie żadnych usług a jest jedynie nabywcą kompleksowych usług pośrednictwa finansowego polegających na zarządzaniu płynnością finansową grupy świadczonych na jego rzecz i świadczonych przez bank jest prawidłowe.

Jednakże z uwagi na fakt, że w opisanym stanie faktycznym usługi zarządzania środkami finansowymi, stanowiące usługi finansowe, są świadczone przez podmiot nie posiadający zarówno siedziby działalności gospodarczej, jak i stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, na rzecz Wnioskodawcy, który posiada w Polsce swoją siedzibę, usługi te będą podlegały opodatkowaniu jako import usług na terytorium Polski. Do rozliczenia w zakresie podatku VAT tej transakcji obowiązana będzie Spółka, stając się podatnikiem jako nabywca przedmiotowych usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.