IPPP1-443-33/11-2/BS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie usług cash – poolingu;
IPPP1-443-33/11-2/BSinterpretacja indywidualna
 1. cash-pooling
 2. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 05.01.2011 r. (data wpływu 10.01.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług cash-poolingu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10.01.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług cash-poolingu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Bank S.A. Oddział w Polsce dawniej Bank C. S.A. Oddział w Polsce (dalej „Bank”), począwszy od 2010 roku świadczy na rzecz swoich klientów usługę opartą na konstrukcji tzw. cash-poolingu rzeczywistego (z ang. zero-balancing cash pooling). Usługa cash-poolingu rzeczywistego polega na kompleksowym zarządzaniu płynnością finansową uczestników umowy cash poolingu, poprzez bilansowanie sald na ich rachunkach bankowych oraz przewiduje realne transfery pieniężne pomiędzy uczestnikami struktury (dalej: „Usługa cash-poolingu”). Uczestnicy ci najczęściej należą do tej samej grupy kapitałowej.

Uczestnikami przedmiotowej struktury cash-poolingu rzeczywistego są przede wszystkim spółki będące polskimi rezydentami podatkowymi (będący zarejestrowanymi podatnikami VAT w Polsce), ale także rezydenci podatkowi innych państw (prowadzący działalność gospodarczą) (dalej: „Uczestnicy”). Szczególnego rodzaju Uczestnikiem, pełniącym funkcję agenta rozliczeniowego struktury (tzw. pool leadera - dalej: „Pool Leader”) może być zarówno spółka będąca polskim rezydentem podatkowym, jak również spółka będąca rezydentem podatkowym innego państwa (kraj członkowski Unii Europejskiej lub EOG bądź państwo trzecie).

Uczestnicy nie są podmiotami powiązanym z Bankiem w rozumieniu przepisów podatkowych.

Usługa cash-poolingu jest świadczona przez Bank na podstawie stosownej umowy zawartej z Pool Leaderem, w ramach której Bank organizuje operacje związane z rachunkami poszczególnych Uczestników w strukturze cash-poolingu (dalej: „Umowa cash-poolingu”).

Pool Leader jako działający na podstawie indywidualnej dwustronnej umowy zawieranej pomiędzy nim a danym Uczestnikiem, dotyczącej świadczenia przez Pool Leadera usługi koordynacji i zarządzania płynnością finansową grupy w ramach przedmiotowej struktury cash-poolingu rzeczywistego, jest upoważniony do działania w imieniu Uczestników oraz reprezentowania poszczególnych Uczestników w stosunkach z Bankiem (dalej, „Umowa Zarządzania Środkami”). Wspomniana struktura transakcyjna cash-poolingu rzeczywistego, w ramach której, Bank świadczy swą Usługę cash-poolingu na rzecz Pool Leadera, opiera się na następujących założeniach:

 1. Wszyscy Uczestnicy posiadają w Banku otwarte bieżące rachunki bankowe (dalej „Rachunki Bieżące”), z których każdy dodatkowo posiada subkonto, które wykorzystuje wyłącznie do rozliczeń w ramach struktury cash-poolingu (dalej „Subkonto”). W pewnych przypadkach Uczestnik będący Pool Leaderem może nie posiadać Rachunku Bieżącego, a jedynie rachunek rozliczeniowy opisany w punkcie (II) poniżej.
 2. Pool Leader, działający jako agent rozliczeniowy w ramach struktury cash-poolingu rzeczywistego, otwiera w Banku specjalny rachunek rozliczeniowy, za pośrednictwem, którego realizuje operacje zarządzania płynnością finansową Uczestników, tj. dziennego konsolidowania sald na Rachunkach Bieżących Subkontach Uczestników do „zera” (dalej „Rachunek Rozliczeniowy”).
 3. W związku z funkcjonowaniem struktury cash-poolingu rzeczywistego, w trakcie każdego dnia roboczego:
  • Na początku każdego dnia roboczego (w godzinach rannych), Uczestnicy zgłaszają Pool Leaderowi przewidywane salda na swoich Rachunkach Bieżących na zakończenie danego dnia. Jeżeli zgodnie z powyższą prognozą będą konieczne transfery z Rachunku Rozliczeniowego, Pool Leader zabezpiecza odpowiednie saldo na Rachunku Rozliczeniowym, tak aby dokonywane na zakończenie dnia automatyczne transfery Środków pomiędzy Rachunkiem Rozliczeniowym a Rachunkami Bieżącymi Uczestników przy pomocy Subkont pokryły negatywne salda wykazane u poszczególnych Uczestników.
  • Na zakończenie danego dnia dochodzi do konsolidacji sald na Rachunkach Bieżących Uczestników przy użyciu Subkont oraz Rachunku Rozliczeniowego Pool Leadera. W pierwszej kolejności dokonywane są transfery pomiędzy Rachunkami Bieżącymi a Subkontami, a następnie dokonywane są rozliczenia pomiędzy Subkontami i Rachunkiem Rozliczeniowym, w taki sposób, aby efektem dziennej konsolidacji sald był „zerowy” stan Rachunków Bieżących Uczestników oraz Subkont na koniec każdego dnia.
  • Środki wynikające z dodatniego salda na Subkontach są przenoszone na Rachunek Rozliczeniowy, z kolei ujemne salda na Subkontach są pokrywane ze środków zgromadzonych na Rachunku Rozliczeniowym Pool Leadera.
 4. Wskazane powyżej konsolidowanie sald na rachunkach Uczestników odbywa się zgodnie z mechanizmem opisanym poniżej.
  • W przypadku powstania dodatniego salda na Rachunku Bieżącym Uczestnika, dzienna nadwyżka środków z tego rachunku jest w pierwszej kolejności kierowana z Rachunku Bieżącego na Subkonto, a następnie z Subkonta na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera.
  • W przypadku powstania ujemnego salda na Rachunku Bieżącym Uczestnika, dzienny niedobór środków na tym rachunku jest w pierwszej kolejności uzupełniany poprzez przekierowanie środków z Subkonta na Rachunek Bieżący, a następnie powstały w ten sposób debet na Subkoncie jest pokrywany ze środków zgromadzonych na Rachunku Rozliczeniowym.
  • Jeżeli za dany dzień na Rachunku Bieżącym Uczestnika wystąpi saldo dodatnie, Uczestnikowi przysługują odsetki. W przeciwnym wypadku. tj. gdy na Rachunku Bieżącym Uczestnika wystąpi saldo ujemne, Uczestnik obciążany jest z tego tytułu odsetkami debetowymi.
  • Za naliczanie i rozliczanie odsetek opisanych w punkcie powyżej jest odpowiedzialny Pool Leader. Naliczanie to odbywa się na bazie dziennych sald Uczestników na Rachunkach Bieżących (zarówno dodatnich - odsetki kredytowe, jak i ujemnych - odsetki debetowe), ustalanych przez Pool Leadera na podstawie przepływu środków na Rachunku Rozliczeniowym. Płatność odsetek następuje w terminie ustalonym w Umowie Zarządzania Środkami.
 5. Wszelkie rozliczenia w ramach struktury odbywają się w walucie wybranej przez klienta, w oparciu o rachunki prowadzone w tej walucie (przeważnie jest to struktura prowadzona wyłącznie w oparciu o polską walutę, dalej „PLN”).
 6. Jeżeli za dany dzień na Rachunku Bieżącym Uczestnika występuje saldo dodatnie. Uczestnikowi przysługują odsetki. W przeciwnym wypadku, tj. gdy na Rachunku Bieżącym Uczestnika występuje saldo ujemne, Uczestnik jest obciążany z tego tytułu odsetkami debetowymi. Za naliczanie i rozliczanie wspomnianych odsetek jest odpowiedzialny wyłącznie Pool Leader.
 7. Struktura cash-poolingu rzeczywistego nie przewiduje regularnych zwrotnych transferów nadwyżek środków Uczestników zgromadzonych w ramach struktury na Rachunku Rozliczeniowym Pool Leadera. Zwrot tychże środków następuje na warunkach wynikających z danej Umowy Zarządzania Środkami zawartej pomiędzy Pool Leaderem a konkretnym Uczestnikiem.
 8. Za usługi świadczone w ramach analizowanej Umowy cash-poolingu, Bank obciąża w całości Pool Leadera (będącego kontrahentem Banku). Wszelkie dalsze rozliczenie kosztu wynagrodzenia Banku pomiędzy Pool Leaderem oraz pozostałymi Uczestnikami, są dokonywane w oparciu o zasady ustalone pomiędzy Pool Leaderem a poszczególnymi Uczestnikami (zawarte w poszczególnych Umowach Zarządzania Środkami).

Zgodnie z opisanym powyżej schematem struktury cash-poolingu rzeczywistego, który Bank implementował w 2010 roku i będzie kontynuował po 1 stycznia 2011 r., Usługi cash-poolingu świadczone przez Bank są usługami złożonymi, na które składają się świadczenia polegające na:

 • zapewnianiu zaplecza technicznego do struktury cash-poolingu rzeczywistego, w postaci systemu rachunków bankowych oraz administrowania tym systemem;
 • przeprowadzaniu operacji umożliwiających dzienną konsolidację sald w ramach systemu cash-poolingu rzeczywistego;
 • administrowaniu oraz organizacji transferu środków pomiędzy Rachunkami Bieżącymi Uczestników, Subkontami oraz Rachunkiem Rozliczeniowym Pool Leadera zgodnie z dyspozycjami Pool Leadera; oraz
 • obciążaniu bądź uznawaniu Rachunków Bieżących oraz Rachunku Rozliczeniowego odsetkami debetowymi bądź kredytowymi zgodnie z dyspozycją Pool Leadera, naliczanymi zgodnie z zasadami przewidzianymi w poszczególnych umowach Zarządzania Środkami; oraz
 • przyznaniu ewentualnego dziennego limitu zadłużenia do każdego Rachunku Bieżącego Uczestnika lub Pool Leadera (intraday limit) oraz przyznaniu ewentualnej linii kredytowej do Rachunku Rozliczeniowego (overdraft limit).

W ramach usługi cash-poolingu Bank nie będzie świadczył usług doradztwa finansowego.

Celem wdrożonej przez klientów Banku, opisanej powyżej struktury cash-poolingu rzeczywistego jest przede wszystkim:

 1. poprawa płynności finansowej poszczególnych Uczestników struktury;
 2. zwiększenie efektywności krótkoterminowego zarządzania środkami pieniężnymi;
 3. zmniejszenie kosztów finansowania zewnętrznego grupy kapitałowej, do której należą uczestnicy struktury;
 4. efektywne finansowanie bieżących potrzeb uczestników struktury w zakresie kapitału obrotowego.

W dniu 30 grudnia 2009 r. Bank, zwrócił się do Ministra Finansów z wnioskiem o interpretację prawa podatkowego w przedmiocie między innymi kwalifikacji Usługi Cash-poolingu świadczonej przez Bank w ramach struktury cash-poolingu rzeczywistego jako usługi zwolnionej z VAT zgodnie z artykułem 43 ustęp 1 punkt 1 Ustawy o VAT (w związku z pozycją 3 Załącznika nr 4 do tejże ustawy), podlega zwolnieniu z VAT.

We wniosku o interpretację Bank uznał wskazał, że zgodnie z artykułem 43 ustęp 1 punkt 1 Ustawy o VAT, zwalnia się od tego podatku usługi wymienione w Załączniku nr 4 do tejże ustawy. Załącznik ten wymienia w pozycji 3 „usługi pośrednictwa finansowego” sklasyfikowane w działach 65-67 PKWiU z dnia 18 marca 1997 r., obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług.

W myśl art. 8 ust. 3 Ustawy o VAT (obowiązującego do 1 stycznia 2011 roku), usługi dla celów podatku od towarów i usług były, co do zasady identyfikowane według klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej (z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki). Jak wskazano w uzasadnieniu do pytania (i), zdaniem Banku, opisana powyżej Usługa cash-poolingu świadczona przez Bank powinna być klasyfikowana w grupowaniu PKWiU 65.23.10-00.00 - „usługi pośrednictwa finansowego, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Bank podkreślił, że grupowanie PKWiU 65.23.10-00.00 mieści się w zakresie „usług pośrednictwa finansowego” wskazanych w pozycji 3 Załączniku nr 4 do Ustawy o VAT (i nie zostało objęte żadnym z wyjątków wskazanych we wspomnianej pozycji Załącznika), w związku z tym w ocenie Banku świadczona przez niego Usługa Cash-poolingu, w analizowanym przypadku będzie korzystać z przedmiotowego zwolnienia z opodatkowania VAT.

Powyższe stanowisko zostało uznane za prawidłowe w interpretacji prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 17 lutego 2010 r. (sygn. IPPP1/443-5/10-3/ISz), który przychylając się w całości do argumentacji przedstawionej przez Bank we wniosku odstąpił od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny na podstawie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

W związku z nowelizacją ustawy o VAT wprowadzoną ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1476 ze zm.) art. 3 ust. 3, art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz załącznik nr 4 do ustawy o VAT zostały uchylone z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. W związku z tym, w celu upewnienia się co do prawidłowej klasyfikacji Usługi cash-poolingu na gruncie znowelizowanych przepisów ustawy o VAT, Bank zdecydował się złożyć nowy wniosek o interpretację prawa podatkowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy Usługa cash-poolingu świadczona przez Bank w ramach struktury cash-poolingu rzeczywistego podlega zwolnieniu z VAT zgodnie z artykułem 43 ustęp 1 punkt 40 Ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r....
 2. Czy usługa przyznania dziennego limitu zadłużenia do każdego Rachunku Bieżącego Uczestnika (intraday limit,) oraz przyznania linii kredytowej do Rachunku Rozliczeniowego (overdraft limit) jako jedna z czynności w ramach Usługi cash-poolingu świadczonej przez Bank powinna być uznana za element składowy Usługi cash-poolingu, który nie powinien być sztucznie wyodrębniany i w rezultacie usługa ta powinna podlegać zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 38 ustawy o VAT w brzmieniu od 1 stycznia 2011 r....

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej Ustawą o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Z uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej Ustawę VAT z dniem 1 stycznia 2011 r. (nr druku sejmowego 3205) wynika, iż: W projekcie ustawy proponuje się jako zasadę odejście od identyfikowania towarów i usług za pomocą klasyfikacji statystycznych. Wprowadza się przy tym zasadę, że przy identyfikacji towarów oraz określaniu zakresu świadczonych usług będą stosowane klasyfikacje statystyczne, jeżeli przepisy o podatku od towarów i usług w tym zakresie powołują symbole statystyczne.”

W związku z nowelizacją ustawy o VAT wprowadzoną ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2010 r., Nr 226, poz. 1476 ze zm.) art. 3 ust. 3, art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz załącznik nr 4 do ustawy o VAT zostały uchylone z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

W rezultacie usługi zwolnione zamieszczone w załączniku nr 4 do ustawy o VAT, zawierające referencje do pozycji w klasyfikacji PKWiU zostały przeniesione wprost do treści art. 43 ust. 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. bez umieszczenia w ich definicji odniesienia do pozycji klasyfikacji PKWiU.

Tym samym, od 1 stycznia 2011 r. dla klasyfikowania usług zwolnionych z VAT, o których mowa w art. 43 ust. 1 Ustawy o VAT nie będzie już konieczne odwoływanie się do klasyfikacji PKWiU.

Z cytowanego powyżej uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej Ustawę VAT z dniem 1 stycznia 2011 r. wynika ponadto, że: Obecnie w przepisach o podatku od towarów i usług, towary i usługi w obrocie krajowym, co do zasady, są identyfikowane przy wykorzystaniu klasyfikacji statystycznych (z wyjątkami). Ma to zastosowanie zwłaszcza przy wyznaczaniu zakresu przedmiotowego stosowania stawek obniżonych (0 %, 3 % i 7 %) oraz zwolnień od podatku. Dla ww. potrzeb w obrocie krajowym wykorzystywana jest nieobowiązująca już dla potrzeb statystycznych Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 1997 r. Wynika to zarówno z przepisu art. 41 ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług, jak i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm. W statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości od dnia 1 stycznia 2009 r. stosowana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona ww. rozporządzeniem z dnia 29 października 2008 r. (PKWiU 2008). Celem zmian zaproponowanych w projekcie jest przede wszystkim uwzględnienie w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług oraz załącznikach do tej ustawy nomenklatury oraz symboli statystycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. Zmiana pozwoli podatnikom podatku VAT na prowadzenie jednolitych zasad ewidencji zarówno dla potrzeb podatku od towarów i usług, jak i w dokumentacji statystycznej.

W projekcie ustawy proponuje się likwidację załącznika nr 4 do obecnej ustawy, zawierającego wykaz usług zwolnionych od podatku i przeniesienie uregulowań dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów.

W odniesieniu do usług, zmiany w klasyfikacji statystycznej nie pozwoliły na takie „przełożenie” przepisów wykorzystujących te klasyfikacje, aby było pewne, że zakres zwolnień, określony w załączniku nr 4 do ustawy, jest zgodny z przepisami dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.).

Oparcie zaś przepisów dotyczących zwolnienia usług od podatku na opisach tych usług zawartych w ww. dyrektywie pozwoli na zapewnienie zgodności regulacji krajowych z przepisami dyrektywy”.

W uzyskanej przez Bank interpretacji prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 17 lutego 2010 r. (sygn. lPPP1/443-5/10-3/ISz), potwierdzono słuszność stanowiska Banku, iż Usługa cash-poolingu jako usługa pośrednictwa finansowego klasyfikowana w grupowaniu PKWiU 65.23.10-00.00 mieści się w zakresie „usług pośrednictwa finansowego” wskazanych w pozycji 3 Załączniku nr 4 do Ustawy o VAT (i nie zostało objęte żadnym z wyjątków wskazanych we wspomnianej pozycji Załącznika), w związku z tym Usługa cash-poolingu korzysta ze zwolnienia z opodatkowania VAT.

W świetle zmian do Ustawy o VAT, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., Bank uważa, iż Usługa cash-poolingu świadczona w ramach schematu cash-poolingu rzeczywistego powinna być zwolniona z VAT zgodnie z artykułem 43 ustęp 1 punkt 40 Ustawy o VAT.

Zgodnie z tym artykułem zwolnione z VAT są usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług.

W ramach opisanego powyżej schematu struktury cash-poolingu rzeczywistego, który Bank implementował w relacjach z klientami w 2010 roku i będzie kontynuował po 1 stycznia 2011 r., Usługi cash-poolingu świadczone przez Bank są usługami złożonymi i składają się z następujących czynności:

 • zapewniania zaplecza technicznego do struktury cash-poolingu rzeczywistego, w postaci systemu rachunków bankowych oraz administrowania tym systemem;
 • przeprowadzania operacji umożliwiających dzienną konsolidację sald w ramach systemu cash-poolingu rzeczywistego;
 • administrowania oraz organizacji transferu środków pomiędzy Rachunkami Bieżącymi Uczestników, Subkontami oraz Rachunkiem Rozliczeniowym Pool Leadera zgodnie z dyspozycjami Pool Leadera;
 • obciążania bądź uznawania Rachunków Bieżących oraz Rachunku Rozliczeniowego odsetkami debetowymi bądź kredytowymi zgodnie z dyspozycją Pool Leadera, naliczanymi zgodnie z zasadami przewidzianymi w poszczególnych umowach Zarządzania Środkami; oraz
 • przyznania ewentualnego dziennego limitu zadłużenia do każdego Rachunku Bieżącego Uczestnika lub Pool Leadera (intraday limit) oraz przyznania ewentualnej linii kredytowej do Rachunku Rozliczeniowego (overdraft limit).

Zdaniem Banku, opisana Usługa cash-poolingu jako usługa złożona mieści się w definicji usług w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 40 Ustawy o VAT.

W tym miejscu warto przywołać pogląd wypracowany w orzecznictwie sądów administracyjnych (przykładowo orzeczenie NSA sygn. I FSK 1178/06), orzecznictwie ETS (przykładowo wyroki z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04; z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie C-111/05 oraz z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96) oraz w interpretacjach prawa podatkowego wydawanych przez ośrodki interpretacyjne Ministra Finansów (przykładowo interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 lipca 2010 r., sygn. ILPP2/443-787/10-2/EWW), zgodnie z którym: „Zagadnienie świadczeń złożonych (kompleksowych) nie zostało bezpośrednio uregulowane ani przez polskie przepisy o VAT, ani przez europejskie regulacje w zakresie tego podatku. Opodatkowanie świadczeń złożonych podatkiem VAT zostało natomiast poddane szczegółowej analizie na gruncie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (dalej: ETS lub Trybunał,), a także orzeczeń polskich sądów administracyjnych.

Jak podkreśla się w orzecznictwie ETS, w przypadku gdy transakcja składa się z zespołu świadczeń i czynności, należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności, w jakich jest ona dokonywana, w celu określenia czy chodzi o dwa lub więcej świadczenia odrębne, czy też o świadczenie jednolite. Zdaniem Trybunału, jedno świadczenie występuje w przypadku, gdy „co najmniej dwa elementy albo co najmniej dwie czynności dokonane przez podatnika na rzecz klienta są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie tylko jedno nierozerwalne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny.

Jednocześnie - zdaniem ETS - cechą wyróżniającą „jednolite świadczenie złożone” jest to, że składa się ono z elementu głównego (uznawanego za świadczenie zasadnicze) oraz innego elementu (lub elementów) mającego charakter pomocniczy. Dane świadczenie należy uznać za pomocnicze w stosunku do świadczenia głównego, jeśli nie stanowi ono dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania świadczenia głównego”.

Podobnie w interpretacji z dnia 17 lutego 2009 r. (nr ILPP2/443-1089/08-2/AD), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, iż; „w przypadku gdy wykonywana czynność stanowi dla klienta całość, nie należy jej rozbijać na poszczególne elementy składowe, lecz traktować jako jedno świadczenie, zgodnie z elementem, który nadaje całemu świadczeniu charakter dominujący. Jeśli więc wykonywanych jest więcej czynności, a są one ze sobą ściśle powiązane oraz stanowią całość pod względem ekonomicznym i gospodarczym, to wówczas dla potrzeb VAT należy potraktować je jako jedną czynność opodatkowaną”.

Zdaniem Banku Usługa cash-poolingu jest usługą złożoną, w której dominującym elementem są świadczenia, które wchodzą w zakres definicji usługi opisanej w art. 43 ust. 1 pkt 40 Ustawy o VAT (tj. depozyty środków pieniężnych, prowadzenie rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcje płatnicze, przekazy i transfery pieniężne).

Głównym świadczeniem Banku w ramach Usługi cash-poolingu jest konsolidacja sald Uczestników na Rachunku Rozliczeniowym Pool Leadera poprzez kompensowanie przejściowych nadwyżek wykazywanych u danych Uczestników z niedoborami innych Uczestników. Operacje te są wykonywane automatycznie w ramach prowadzenia rachunków pieniężnych na rzecz Uczestników i Pool Leadera przez Bank poprzez wielostronne, dokonywane w ciągu jednego dnia rzeczywiste transfery pieniężne pomiędzy rachunkami.

Oczywistym jest zatem, że Usługa cash-poolingu realizowana przez Bank w ramach cash-poolingu rzeczywistego, jest kompleksową usługą „depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług” zdefiniowaną w art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT w brzmieniu od 1 stycznia 2011 r.

Zdaniem Banku usługa przyznania dziennego limitu zadłużenia do każdego Rachunku Bieżącego Uczestnika (intraday limit) oraz przyznania linii kredytowej do Rachunku Rozliczeniowego (overdraft limit), którą opcjonalnie może świadczyć Bank, jako jedna z czynności w ramach Usługi Cash-poolingu świadczonej przez Bank nie powinna być odrębnie wyszczególniana i definiowana jako usługa „udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę” wymieniona w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT w brzmieniu od 1 stycznia 2011 r. Usługa ta stanowi element składowy Usługi cash-poolingu, w rezultacie nie powinna być odrębnie wykazywana na fakturze jako usługa zwolniona z VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT w brzmieniu od 1 stycznia 2011 r. zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41. Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 14 ustawy o VAT w brzmieniu od 1 stycznia 2011 r. przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41.

Usługa przyznania dziennego limitu zadłużenia do każdego Rachunku Bieżącego Uczestnika (intraday limit) oraz przyznania linii kredytowej do Rachunku Rozliczeniowego (overdraft limit) nie jest usługą pośrednictwa, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7 i 37-41 ustawy o VAT w brzmieniu od 1 stycznia 2011 r.

W rezultacie jako świadczenie stanowiące element Usługi Cash-poolingu, usługa ta korzystać będzie ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT w brzmieniu od 1 stycznia 2011 r.

Mając na względzie powyższe, Spółka wnosi jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.