IBPP3/443-978/11/IK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy usługa świadczona przez V S.A. w ramach Struktury cash-poolingu oraz wszelkie inne opisane powyżej czynności dokonywane w ramach Systemu między Wnioskodawcą i Pool Leaderem lub pozostałymi uczestnikami będą podlegać zwolnieniu z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2011 r. (data wpływu 31 sierpnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 listopada 2011 r. (data wpływu 25 listopada 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe - w części dotyczącej opodatkowania usług Pool Leadera świadczonych w ramach Systemu rozliczeń dla Wnioskodawcy,
 • nieprawidłowe – w części dotyczącej opodatkowania czynności dokonanych w ramach Systemu rozliczeń miedzy Wnioskodawcą i Pool Leaderem lub pozostałymi uczestnikami.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania usług Pool Leadera świadczonych w ramach Systemu rozliczeń dla Wnioskodawcy oraz opodatkowania czynności dokonanych w ramach Systemu rozliczeń miedzy Wnioskodawcą i Pool Leaderem lub pozostałymi uczestnikami.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 listopada 2011 r. (data wpływu 25 listopada 2011 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie z dnia 17 listopada 2011 r. znak IBPP3/443-978/11/IK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

V. Sp. z o.o. (dalej: Spółka, Wnioskodawca) jest podmiotem wchodzącym w skład międzynarodowej grupy V. W celu lepszego zarządzania płynnością finansową i zasobami pieniężnymi spółki należące do koncernu V mające siedzibę w Polsce planują wdrożyć nowy system rozliczeń w ramach struktury cash-poolingu (dalej: System rozliczeniowy, Struktura cash-poolingu). Oprócz Wnioskodawcy, uczestnikami Systemu (dalej: Uczestnicy) będą V S sp. z o.o. oraz V A sp. z o.o.

Szczególnego rodzaju uczestnikiem, pełniącym funkcję agenta rozliczeniowego Systemu (tzw. pool leadera) będzie V SA z siedzibą we Francji (dalej: V S.A., Pool Leader).

System rozliczeń opierać się będzie na następujących założeniach:

 • Rozliczenia w ramach Struktury cash-poolingu dokonywane będą przez bank z siedzibą w Polsce na podstawie umowy zawartej pomiędzy tym bankiem (dalej: Bank) a Pool Leaderem i Uczestnikami (Pool Leader zostanie upoważniony do zawarcia umowy z Bankiem także w imieniu Uczestników).
 • Wszyscy Uczestnicy będą posiadać w Banku otwarte bieżące rachunki bankowe (dalej: Rachunki Bieżące), z których każdy będzie dodatkowo posiadał subkonto, które będzie wykorzystywane wyłącznie do rozliczeń w ramach Struktury cash-poolingu (dalej: Subkonto).
 • Każdy z Uczestników może posiadać jeden lub więcej Rachunków Bieżących uczestniczących w Systemie rozliczeń.
 • Pool Leader, działający jako agent rozliczeniowy w ramach Struktury cash-poolingu, otworzy w Banku w Polsce specjalny rachunek rozliczeniowy (dalej: Rachunek Rozliczeniowy), za pośrednictwem którego będą realizowane operacje zarządzania płynnością finansową Uczestników, tj. dziennego konsolidowania („do zera”) sald na Rachunkach Bieżących i Subkontach Uczestników.
 • W związku z funkcjonowaniem Systemu rozliczeń, w trakcie każdego dnia roboczego:
  • na początku każdego dnia roboczego (do godziny 11.30), Uczestnicy będą zgłaszać Pool Leaderowi przewidywane salda na swoich Rachunkach Bieżących na zakończenie danego dnia;
  • na zakończenie danego dnia będzie dochodziło do konsolidacji sald na Rachunkach Bieżących Uczestników przy użyciu Subkont oraz Rachunku Rozliczeniowego V SA W pierwszej kolejności będą dokonywane transfery pomiędzy Rachunkami Bieżącymi a Subkontami każdego Uczestnika, a następnie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Subkontami i Rachunkiem Rozliczeniowym w taki sposób, aby w efekcie salda na dzień waluty Rachunków Bieżących oraz Subkont poszczególnych Uczestników były saldami "zerowymi" na koniec każdego dnia;
  • operacja opisana w punkcie powyżej będzie odbywała się w ten sposób, że środki wynikające z dodatniego salda na Rachunku Bieżącym będą przekazywane na odpowiadające danemu rachunkowi Subkonto, a następnie na Rachunek Rozliczeniowy. Jednocześnie ujemne saldo na Rachunku Bieżącym będzie pokrywane z przypisanego doń Subkonta, a następnie debet na Subkoncie będzie pokrywany ze środków zgromadzonych na Rachunku Rozliczeniowym.
 • Wskazane powyżej konsolidowanie sald na rachunkach Uczestników będzie się zatem odbywać zgodnie z następującym mechanizmem:
  • w przypadku powstania dodatniego salda na Rachunku Bieżącym Uczestnika, dzienna nadwyżka środków z tego rachunku będzie kierowana na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera,
  • w przypadku powstania ujemnego salda na Rachunku Bieżącym Uczestnika, dzienny niedobór Środków na tym rachunku będzie pokrywany ze środków Rachunku Rozliczeniowego.
 • Wszelkie rozliczenia w ramach Struktury cash-poolingu będą odbywać się na rachunkach walutowych w Euro.
 • Rozliczenia odsetkowe w ramach Struktury cash-poolingu oraz zasady ustalania wynagrodzenia Pool Leadera kształtować się będą w następujący sposób:
  • jeżeli za dany dzień na Rachunku Bieżącym Uczestnika wystąpi saldo dodatnie rozliczeń z Pool Leaderem, Uczestnikowi przysługiwać będą odsetki kredytowe,
  • jeżeli za dany dzień na Rachunku Bieżącym Uczestnika wystąpi saldo ujemne rozliczeń z Pool Leaderem, Uczestnik będzie obciążany z tego tytułu odsetkami debetowymi,
  • za naliczanie odsetek i ich rozliczanie między Uczestnikami odpowiedzialny będzie Pool Leader; naliczanie to będzie odbywać się na podstawie wyniku netto rozliczeń Uczestników na Rachunkach Bieżących z Pool Leaderem na koniec każdego dnia,
  • każdego miesiąca V S.A. będzie przesyłać Uczestnikom informacje o wartości naliczonych odsetek (zarówno odsetek kredytowych - przy dodatnich saldach, jak i debetowych - przy saldach ujemnych),
  • rozliczenie odsetek następować będzie kwartalnie,wysokość odsetek ustalana będzie w oparciu o stopę referencyjną EONIA (European Overnight Average lndex) powiększoną o spread odsetkowy,
  • spread odsetkowy wyliczany będzie w sposób zapewniający V S.A. rynkowe wynagrodzenie za pełnienie funkcji Pool Leadera,
  • wynagrodzenie V S.A., o którym mowa w punkcie powyżej dotyczy usług tego podmiotu świadczonych na rzecz Uczestników w ramach Systemu rozliczeń (pośrednictwo pomiędzy Bankiem a Uczestnikami oraz pomiędzy samymi Uczestnikami w zakresie zarządzania środkami pieniężnymi opisanego powyżej - pełnienie funkcji agenta rozliczeniowego).

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że opisany powyżej System rozliczeń jest odmienny od umowy cash-poolingu, w której Spółka uczestniczyła do tej pory i która była przedmiotem interpretacji indywidualnych wydanych dla Spółki dnia 22 kwietnia 2008 r. Różnice te obejmują m.in. uczestników systemu (obecnie - jedynie podmioty krajowe i V S.A. jako Pool leader, wcześniej - podmioty z różnych krajów), walutę rozliczeń (obecnie - tylko Euro, wcześniej - różne waluty), zasady rozliczeń (obecnie - dążenie do salda zerowego, wcześniej - wartość kwot objętych systemem ustalana indywidualnie) i inne elementy.

W uzupełnieniu z dnia 18 listopada 2011 r. wskazano, że usługodawca (Pool Leader) nie posiada stałego miejsca działalności innego niż jego siedziba. W związku z tym, usługodawca (Pool Leader) nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce, a usługa opisana we wniosku nie jest świadczona w Polsce. Usługa ta jest świadczona z Francji tj. z kraju siedziby podatnika.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy usługa świadczona przez V S.A. w ramach Struktury cash-poolingu oraz wszelkie inne opisane powyżej czynności dokonywane w ramach Systemu między Wnioskodawcą i Pool Leaderem lub pozostałymi uczestnikami będą podlegać zwolnieniu z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi Pool Leadera, świadczone w ramach Systemu rozliczeń, a także wszelkie inne opisane powyżej czynności o charakterze usługowym dokonywane w ramach Systemu między Wnioskodawcą i Pool Leaderem lub pozostałymi Uczestnikami będą podlegać zwolnieniu z VAT.

Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i 28j, 28n. Wskazana reguła ogólna stosowana jest domyślnie, tzn. jeżeli dana usługa nie znajduje się w katalogu wyjątków, zastosowanie znajduje reguła ogólna. Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o VAT w zakresie określania miejsca świadczenia usług transgranicznych nie przewidują wyjątku dla usługi cash-poolingu świadczonej na rzecz podatnika. Tym samym, w odniesieniu do tej usługi zastosowanie znajduje ogólna reguła określona w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT.

Należy zatem uznać, że usługi wykonywane na rzecz Wnioskodawcy w ramach Struktury cash-poolingu podlegają VAT w Polsce (jako import usług). Zdaniem Spółki usługi te są przedmiotowo zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, zwolnione z podatku są usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług. W ocenie Spółki zwolnienie z VAT wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT odnosi się także do usług wykonywanych w ramach opisanej w stanie faktycznym Struktury cash-poolingu.

Jak wskazano powyżej, podstawowym elementem Struktury cash-poolingu jest dokonywanie przez Uczestników przekazów i transferów pieniężnych zmierzających do ustalenia zerowych sald Rachunków Bieżących oraz Subkont poszczególnych Uczestników na koniec każdego dnia.

Podmiotem pośredniczącym w wykonywaniu tych czynności, a także pośredniczącym w kontaktach z Bankiem obsługującym płatności w ramach Systemu, jest V S.A. (to V S.A. będzie upoważnione do zawarcia umowy z Bankiem w imieniu Uczestników oraz do podejmowania w ich imieniu wszelkich działań związanych z tą umową). W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy wszelkie opisane w niniejszym wniosku czynności dokonywane w ramach Systemu rozliczeń mieszczą się w katalogu czynności zwolnionych z opodatkowania VAT wskazanym w art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT. Obrót z tytułu tych czynności – w postaci odsetek wypłacanych przez Wnioskodawcę jako usługobiorcę - będzie zatem stanowił obrót zwolniony z opodatkowania VAT w Polsce.

Konkluzję przedstawioną powyżej potwierdzają również okoliczności wprowadzenia art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT, który w obecnym kształcie obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. W uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającej ten przepis (ustawa z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 226, poz. 1476) wskazano, że wprowadzony do art. 43 ustawy katalog usług zwolnionych od podatku wiąże się z likwidacją załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług. Usługi te nie będą już identyfikowane przy zastosowaniu klasyfikacji statystycznych, lecz rozgraniczane co do przedmiotu, zgodnie z treścią przepisów Ustawy o VAT (druk sejmowy nr 3205).

Treść powyższego uzasadnienia do nowelizacji ustawy o VAT wskazuje, że zakres usług zwolnionych z VAT, w części dotyczącej usług finansowych, pozostaje w zasadzie bez zmian. Zmieniła się jedynie podstawa prawna do stosowania zwolnienia. Nie ulega natomiast wątpliwości, że w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2010 r. usługi cash poolingu podlegały zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, co potwierdzała jednolita linia interpretacji indywidualnych w tym zakresie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się:

 • za prawidłowe - w części dotyczącej opodatkowania usług Pool Leadera świadczonych w ramach Systemu rozliczeń dla Wnioskodawcy,
 • za nieprawidłowe - w części dotyczącej opodatkowania czynności dokonanych w ramach Systemu rozliczeń miedzy Wnioskodawcą i Pool Leaderem lub pozostałymi uczestnikami.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca zamierza przystąpić do systemu wspólnego zarządzania płynnością finansową „cash pooling” w ramach grupy kapitałowej. Wnioskodawca jednocześnie wskazał, że będzie nabywał od Cash Pool Lidera usługi zarządzania płynnością finansową.

W tym miejscu wskazać należy, iż polskie przepisy podatkowe nie regulują zasad opodatkowania umowy cash poolingu. Występująca w obrocie prawnym jako umowa nienazwana, umowa cash poolingu porównywana jest często z umową pożyczki. Chociaż umowa ta do pewnego stopnia przypomina w swym charakterze uregulowaną w polskim prawie umowę pożyczki, jednak nie wyczerpuje istotnych jej znamion. Nie dochodzi w tym przypadku do zawarcia umowy pożyczki, ponieważ brak jest zobowiązania do przeniesienia określonej ilości pieniędzy na określony w umowie podmiot. Uczestnik tego typu nie wie, czy środki jego zostaną wykorzystane, w jakiej wysokości i przez którego uczestnika. Tym samym, nie jest skonkretyzowana druga strona transakcji, jak też jej przedmiot, ponieważ źródłem, z którego zostanie zasilony rachunek o saldzie debetowym, jest rachunek zbiorczy, na którym gromadzone są wolne środki wszystkich posiadających je uczestników cash poolingu. Jedyną zidentyfikowaną stroną jest tzw. pool leader (tutaj jeden z Uczestników grupy kapitałowej), który świadczyć będzie usługi zarządzania płynnością finansową i z tego tytułu pobierać będzie wynagrodzenie.

W przypadku świadczenia usług, bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dana usługa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania Rozdziału 3 „Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług”:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  • podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  • osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j i art. 28n.

W przedmiotowej sprawie wskazane w art. 28b ust. 1 ustawy zastrzeżenia nie będą miały zastosowania, a miejsce świadczenia usług będących przedmiotem pytania, ustalane będzie na podstawie zasady ogólnej wyrażonej w tym przepisie.

Zatem miejscem opodatkowania usług zarządzania płynnością finansową świadczonych na rzecz Wnioskodawcy, będzie Polska.

Stosownie do art. 2 pkt 9 ustawy o VAT przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).

Stosownie do art. 17 ust. 2 ustawy o VAT w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

W myśl art. 17 ust. 3 ustawy o VAT przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się, jeżeli usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, również osoba prawna niebędąca takim podatnikiem, zarejestrowana jako podatnik VAT UE, zgodnie z art. 97.

Podmiotem świadczącym usługi zarządzania płynnością finansową będzie podmiot posiadający siedzibę poza terytorium kraju, natomiast usługobiorca (Wnioskodawca) spełniać będzie warunki określone w art. 17 ust. 3 ustawy, a zatem w niniejszym przypadku winien on rozpoznać po swojej stronie import usług zarządzania płynnością finansową.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż Wnioskodawca zobowiązany będzie do opodatkowania importu usług zarządzania płynnością finansową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego na terytorium Polski.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, wprowadzonym na mocy art. 19 ustawy z dnia 26 listopada 2010r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Ustawodawca zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienia od podatku.

I tak, stosownie do art. 43 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku:

 • usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę (pkt 38);
 • usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę (pkt 39);
 • usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług (pkt 40);
 • usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 763), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie (pkt 41).

Powyższe zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41 (art. 43 ust. 13 ustawy o VAT).

Przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41 (art. 43 ust. 14 ustawy o VAT).

W myśl przepisu art. 43 ust. 15 ustawy o VAT zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 oraz w ust. 13, nie mają zastosowania do:

 1. czynności ściągania długów, w tym factoringu;
 2. usług doradztwa;
 3. usług w zakresie leasingu.

Z kolei w świetle art. 43 ust. 16 ustawy o VAT zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 41, nie ma zastosowania do usług dotyczących praw i udziałów odzwierciedlających:

 1. tytuł prawny do towarów;
 2. tytuł własności nieruchomości;
 3. prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości;
 4. udziały i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części;
 5. prawa majątkowe, których instrumentami bazowymi są towary, mierniki i limity wielkości produkcji oraz uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, i które mogą być zrealizowane poprzez dostawę towarów lub świadczenie usług innych niż zwolnione z podatku.

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca jest podmiotem wchodzącym w skład międzynarodowej grupy V. W celu lepszego zarządzania płynnością finansową i zasobami pieniężnymi spółki należące do koncernu V mające siedzibę w Polsce planują wdrożyć nowy system rozliczeń w ramach struktury cash-poolingu. Szczególnego rodzaju uczestnikiem, pełniącym funkcję agenta rozliczeniowego Systemu (tzw. pool leadera) będzie V SA z siedzibą we Francji. I z tego miejsca będzie świadczona przedmiotowa usługa. Rozliczenia w ramach Struktury cash-poolingu dokonywane będą przez bank z siedzibą w Polsce na podstawie umowy zawartej pomiędzy tym bankiem a Pool Leaderem i (Pool Leader zostanie upoważniony do zawarcia umowy z Bankiem także w imieniu Uczestników). Rozliczenia w ramach Struktury cash-poolingu dokonywane będą przez bank z siedzibą w Polsce na podstawie umowy zawartej pomiędzy tym bankiem a Pool Leaderem i Uczestnikami (Pool Leader zostanie upoważniony do zawarcia umowy z Bankiem także w imieniu Uczestników). Wszyscy Uczestnicy będą posiadać w Banku otwarte bieżące rachunki bankowe, z których każdy będzie dodatkowo posiadał subkonto, które będzie wykorzystywane wyłącznie do rozliczeń w ramach Struktury cash-poolingu. Pool Leader, działający jako agent rozliczeniowy w ramach Struktury cash-poolingu, otworzy w Banku w Polsce specjalny rachunek rozliczeniowy, za pośrednictwem którego będą realizowane operacje zarządzania płynnością finansową Uczestników, tj. dziennego konsolidowania („do zera”) sald na Rachunkach Bieżących i Subkontach Uczestników. W przypadku powstania dodatniego salda na Rachunku Bieżącym Uczestnika, dzienna nadwyżka środków z tego rachunku będzie kierowana na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera. W przypadku powstania ujemnego salda na Rachunku Bieżącym Uczestnika, dzienny niedobór Środków na tym rachunku będzie pokrywany ze środków Rachunku Rozliczeniowego. Wszelkie rozliczenia w ramach Struktury cash-poolingu będą odbywać się na rachunkach walutowych w Euro. Jeżeli na rachunku bieżącym uczestnika wystąpi saldo dodatnie Uczestnikowi przysługiwać będą odsetki kredytowe, natomiast gdy wystąpi saldo ujemne, Uczestnik będzie obciążany z tego tytułu odsetkami debetowymi.

Za naliczanie odsetek i ich rozliczanie między Uczestnikami odpowiedzialny będzie Pool Leader. Każdego miesiąca Pool Leader. będzie przesyłać Uczestnikom informacje o wartości naliczonych odsetek. Rozliczenie odsetek następować będzie kwartalnie. Wysokość odsetek ustalana będzie w oparciu o stopę referencyjną EONIA powiększoną o spread odsetkowy. Spread odsetkowy wyliczany będzie w sposób zapewniający rynkowe wynagrodzenie za pełnienie funkcji Pool Leadera. Wynagrodzenie Pool Leadera dotyczy usług tego podmiotu świadczonych na rzecz Uczestników w ramach Systemu rozliczeń (pośrednictwo pomiędzy Bankiem a Uczestnikami oraz pomiędzy samymi Uczestnikami w zakresie zarządzania środkami pieniężnymi opisanego powyżej - pełnienie funkcji agenta rozliczeniowego).

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, w oparciu o powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, iż usługi zarządzania płynnością finansową świadczone przez Cash Pool Lidera na rzecz Wnioskodawcy (Usługobiorcy), w ramach opisanego systemu cash poolingu, podlegają zwolnieniu od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy. Natomiast czynności, które będą wykonywane przez Wnioskodawcę jako uczestnika opisanego systemu (oraz pozostałych uczestników), umożliwiające Pool Leaderowi dokonywanie odpowiednich operacji związanych z wykonywaniem umowy casch-poolingu, nie będą stanowić odrębnego świadczenia wykonywanego przez Wnioskodawcę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, lecz stanowić będą jedynie elementy pomocnicze, konieczne dla efektywnego wyświadczenia przez Pool Leadera. usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową, w związku z powyższym nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a nie jak wskazano we własnym stanowisku, że są zwolnione od podatku VAT.

W tym miejscu należy również wskazać, iż zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Wobec powyższego udzielona interpretacja indywidualna jest wiążąca tylko dla Wnioskodawcy, a nie dla pozostałych Uczestników struktury zarządzania płynnością finansową.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać:

 • za prawidłowe - w części dotyczącej opodatkowania usług Pool Leadera świadczonych w ramach Systemu rozliczeń dla Wnioskodawcy,
 • za nieprawidłowe - w części dotyczącej opodatkowania czynności dokonanych w ramach Systemu rozliczeń miedzy Wnioskodawcą i Pool Leaderem lub pozostałymi uczestnikami.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w zakresie uwzględniania wypłaty odsetek z tytułu uczestnictwa w systemie Cash-poolingu przy ustalaniu proporcji została zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.