IBPBII/1/436-389/11/MZ | Interpretacja indywidualna

Czy czynności wykonywane w ramach systemu cash poolingu prowadzonego przez Bank podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
IBPBII/1/436-389/11/MZinterpretacja indywidualna
 1. cash-pooling
 2. czynności cywilnoprawne
 3. podatek od czynności cywilnoprawnych
 4. usługi finansowe
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2011 r. (data wpływu do tut. Biura – 31 sierpnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy cash poolingu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy cash poolingu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (spółka z o.o.) jest podmiotem wchodzącym w skład międzynarodowej grupy. W celu lepszego zarządzania płynnością finansową i zasobami pieniężnymi spółki należące do koncernu, mające siedzibę w Polsce planują wdrożyć nowy system rozliczeń w ramach struktury cash-poolingu (dalej: „system rozliczeniowy”, „struktura cash-poolingu”). Oprócz Wnioskodawcy, uczestnikami „systemu” (dalej: „uczestnicy”) będą Spółka X oraz Spółka Y.

Szczególnego rodzaju „uczestnikiem”, pełniącym funkcję agenta rozliczeniowego „systemu” (tzw. „pool leadera”) będzie Spółka Z z siedzibą we Francji (dalej: Spółka Z, „pool leader”).

System rozliczeń” opierać się będzie na następujących założeniach:

 • Rozliczenia w ramach „struktury cash-poolingu” dokonywane będą przez bank z siedzibą w Polsce na podstawie umowy zawartej pomiędzy tym bankiem a „pool leaderem” i „uczestnikami” („pool leader” zostanie upoważniony do zawarcia umowy z bankiem także w imieniu „uczestników”).
 • Wszyscy „uczestnicy” będą posiadać w banku otwarte bieżące rachunki bankowe (dalej: „rachunki bieżące”), z których każdy będzie dodatkowo posiadał subkonto, które będzie wykorzystywane wyłącznie do rozliczeń w ramach „struktury cash-poolingu (dalej: „subkonto”).
 • Każdy z „uczestników” może posiadać jeden lub więcej „rachunków bieżących” uczestniczących w „systemie rozliczeń”.
 • Pool leader”, działający jako agent rozliczeniowy w ramach „struktury cash-poolingu”, otworzy w banku w Polsce specjalny rachunek rozliczeniowy (dalej: „rachunek rozliczeniowy”), za pośrednictwem którego będą realizowane operacje zarządzania płynnością finansową „uczestników”, tj. dziennego konsolidowania („do zera”) sald na „rachunkach bieżących” i subkontach „uczestników”.
 • W związku z funkcjonowaniem „systemu rozliczeń”, w trakcie każdego dnia roboczego:
  1. Na początku każdego dnia roboczego (do godziny 11.30), „uczestnicy” będą zgłaszać „pool leaderowi” przewidywane salda na swoich „rachunkach bieżących” na zakończenie danego dnia.
  2. Na zakończenie danego dnia będzie dochodziło do konsolidacji sald na „rachunkach bieżących” „uczestników” przy użyciu „subkont” oraz „rachunku rozliczeniowego” Spółki Z. W pierwszej kolejności będą dokonywane transfery pomiędzy „rachunkami bieżącymi” a „subkontami” każdego „uczestnika”, a następnie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy „subkontami” i „rachunkiem rozliczeniowym” w taki sposób, aby w efekcie salda na dzień waluty „rachunków bieżących” oraz „subkont” poszczególnych „uczestników” były saldami „zerowymi” na koniec każdego dnia.
  3. Operacja opisana w punkcie powyżej będzie odbywała się w ten sposób, że środki wynikające z dodatniego salda na „rachunku bieżącym” będą przekazywane na odpowiadające danemu rachunkowi „subkonto”, a następnie na „rachunek rozliczeniowy”. Jednocześnie ujemne saldo na „rachunku bieżącym” będzie pokrywane z przypisanego doń „subkonta”, a następnie debet na „subkoncie” będzie pokrywany ze środków zgromadzonych na „rachunku rozliczeniowym”.
 • Wskazane powyżej konsolidowanie sald na rachunkach „uczestników” będzie się zatem odbywać zgodnie z następującym mechanizmem:
  1. w przypadku powstania dodatniego salda na „rachunku bieżącym” „uczestnika”, dzienna nadwyżka środków z tego rachunku będzie kierowana na „rachunek rozliczeniowy pool leadera”,
  2. w przypadku powstania ujemnego salda na „rachunku bieżącym uczestnika”, dzienny niedobór środków na tym rachunku będzie pokrywany ze środków „rachunku rozliczeniowego”.
 • Wszelkie rozliczenia w ramach „struktury cash-poolingu” będą odbywać się na rachunkach walutowych w Euro.
 • Rozliczenia odsetkowe w ramach „struktury cash-poolingu” oraz zasady ustalania wynagrodzenia „pool leadera” kształtować się będą w następujący sposób:
  1. jeżeli za dany dzień na „rachunku bieżącym uczestnika” wystąpi saldo dodatnie rozliczeń z „pool leaderem”, „uczestnikowi” przysługiwać będą odsetki kredytowe,
  2. jeżeli za dany dzień na „rachunku bieżącym uczestnika” wystąpi saldo ujemne rozliczeń z „pool leaderem”, „uczestnik” będzie obciążony z tego tytułu odsetkami debetowymi,
  3. za naliczanie odsetek i ich rozliczanie między „uczestnikami” odpowiedzialny będzie „pool leader”; naliczanie to będzie odbywać się na podstawie wyniku netto rozliczeń „uczestników” na „rachunkach bieżących” z „pool leaderem” na koniec każdego dnia,
  4. każdego miesiąca Spółka Z będzie przesyłać „uczestnikom” informacje o wartości naliczonych odsetek (zarówno odsetek kredytowych - przy dodatnich saldach, jak i debetowych - przy saldach ujemnych),
  5. rozliczenie odsetek następować będzie kwartalnie,
  6. wysokość odsetek ustalana będzie w oparciu o stopę referencyjną EONIA (European Overnight Average Index) powiększoną o spread odsetkowy,
  7. spread odsetkowy wyliczany będzie w sposób zapewniający Spółce Z rynkowe wynagrodzenie za pełnienie funkcji „pool leadera”,
  8. wynagrodzenie Spółki Z, o którym mowa w punkcie powyżej dotyczy usług tego podmiotu świadczonych na rzecz „uczestników” w ramach „systemu rozliczeń” (pośrednictwo pomiędzy bankiem a „uczestnikami” oraz pomiędzy samymi „uczestnikami” w zakresie zarządzania środkami pieniężnymi opisanego powyżej - pełnienie funkcji agenta rozliczeniowego).

Wnioskodawca zaznaczył, że opisany powyżej „system rozliczeń” jest odmienny od umowy cash-poollngu, w której Wnioskodawca uczestniczył do tej pory i która była przedmiotem interpretacji indywidualnych wydanych dla Wnioskodawcy dnia 22 kwietnia 2008 r. Różnice te obejmują m.in. „uczestników systemu” (obecnie - jedynie podmioty krajowe i Spółka Z jako „pool leader”, wcześniej - podmioty z różnych krajów), walutę rozliczeń (obecnie - tylko Euro, wcześniej - różne waluty), zasady rozliczeń (obecnie - dążenie do salda zerowego, wcześniej - wartość kwot objętych systemem ustalana indywidualnie) i inne elementy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w świetle art. 1 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opisane usługi „pool leadera, świadczone w ramach „systemu rozliczeń”, bądź jakiekolwiek inne opisane powyżej czynności dokonywane w ramach „systemu” między Wnioskodawcą i „pool leaderem” lub pozostałymi „uczestnikami” będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

W ocenie Wnioskodawcy, opisane usługi w ramach „systemu cash-poolingu” świadczone przez Spółkę Z na rzecz „uczestników” oraz wszelkie inne opisane powyżej czynności dokonywane w ramach „systemu” między Wnioskodawcą i „pool leaderem” lub pozostałymi „uczestnikami” nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

W ocenie Wnioskodawcy, wszelkie czynności dokonywane w ramach „systemu cash-poolingu” nie mieszczą się w zamkniętym katalogu czynności opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zawartym w wymienionym powyżej przepisie. W szczególności nie stanowią one umowy pożyczki ani umowy depozytu nieprawidłowego.

Wnioskodawca przytoczył art. 720 Kodeksu cywilnego oraz podał, iż „system cash-poolingu” nie spełnia kryteriów umowy pożyczki, co wynika z okoliczności przytoczonych poniżej.

W umowie pożyczki występują co do zasady dwie strony transakcji: pożyczkodawca (zobowiązujący się przenieść własność za określoną w umowie kwotę) oraz pożyczkobiorca (zobowiązujący się do zwrotu pożyczonej kwoty). Zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanej transakcji brak jest podmiotów, które spełniałyby definicję pożyczkodawcy („dający pożyczkę”) i pożyczkobiorcy („biorący pożyczkę”).

Wnioskodawca wskazał, iż „system cash-poolingu” jest transakcją wielostronną, w której uczestniczą spółki z grupy (wykazujące okresową nadwyżkę lub okresowy niedobór środków finansowych) oraz Spółka Z jako podmiot zarządzający „rachunkiem rozliczeniowym”. Dla każdego z ww. podmiotów powstają określone prawa i obowiązki wynikające z tytułu uczestnictwa w transakcji, jednak żaden z uczestników „systemu” nie jest zobowiązany do przeniesienia własności określonej kwoty pieniędzy na inny określony w umowie podmiot. W szczególności, pomimo, iż spółki z grupy wykazują okresowe nadwyżki środków finansowych, bądź znajdują się okresowo w sytuacji niedoboru płynności, to podmioty te nie mogą być zdefiniowane jako pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy. Spółki uczestniczące w transakcji nie mają bowiem wiedzy co do tego w jaki sposób wykorzystywane są środki z salda dodatniego na ich „rachunku bieżącym” przekazywane na „rachunek rozliczeniowy”, bądź też z jakich środków finansowane jest ich saldo ujemne - ponieważ źródłem, z którego zostaje zasilony podmiot o saldzie debetowym, jest „rachunek rozliczeniowy”, na którym gromadzone są wolne środki wszystkich posiadających je uczestników. Tym samym nie jest skonkretyzowana druga strona transakcji, jak też jej przedmiot, co jest immanentną cechą umowy pożyczki. W szczególności stroną tą nie jest Spółka Z, która pełni jedynie funkcję „agenta rozliczeniowego” pośrednicząc w przekazywaniu wolnych środków jednych „uczestników” tym z nich, którzy w danym okresie wykazują salda debetowe, tj. zarządzając „rachunkiem rozliczeniowym”.

Występujące w ramach „systemu” przelewy środków pieniężnych nie mają na celu przeniesienia własności tych środków na rzecz innych „uczestników” bądź Spółki Z - inna jest zatem również przyczyna i skutek zawarcia przedmiotowych transakcji niż w przypadku umowy pożyczki.

Wnioskodawca stwierdził, iż do celów „systemu cash-poolingu” można zaliczyć:

 • poprawę płynności finansowej poszczególnych uczestników systemu rozliczeń,
 • zwiększenie efektywności krótkoterminowego zarządzania środkami pieniężnymi,
 • zmniejszenie kosztów finansowania zewnętrznego uczestników systemu rozliczeń,
 • efektywne finansowanie bieżących potrzeb „uczestników” w zakresie kapitału obrotowego.

Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z art. 845 w zw. z art. 833 Kodeksu cywilnego przez depozyt nieprawidłowy natęży rozumieć umowę, zgodnie z którą przechowawca przyjmuje na siebie obowiązek przechowania pieniędzy (lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku) oddanych mu w przechowanie w niepogorszonym stanie, a z przepisów szczególnych albo umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku. Zgodnie z regulacjami Kodeksu cywilnego do depozytu nieprawidłowego należy stosować odpowiednio przepisy o pożyczce. Czas i miejsce zwrotu określają przepisy o przechowaniu.

Zdaniem Wnioskodawcy, „system cash-poolingu” nie spełnia również kryteriów umowy depozytu nieprawidłowego, co wynika z następujących okoliczności:

 • Spółka Z nie przyjmuje na siebie obowiązku przechowania pieniędzy i wydania ich w stanie niepogorszonym ani nie ma prawa dowolnie rozporządzać tymi środkami. Środki na „rachunku rozliczeniowym” pozostają bowiem własnością spółek z grupy - „uczestników” transakcji, a Spółka Z zobowiązuje się efektywnie zarządzać tymi środkami przede wszystkim w celu poprawy płynności finansowej poszczególnych „uczestników systemu rozliczeń” oraz wykorzystania efektu skali dla optymalizacji pozycji finansowej „uczestników”.
 • Depozyt nieprawidłowy jest często definiowany jako umowa depozytu z elementami pożyczki. Jak wykazano powyżej, w transakcji cash-poolingu brak jest elementów umowy pożyczki (brak zdefiniowanych ról stron transakcji jako udostępniających środki i przechowujących środki), co również przemawia za niemożnością ich sklasyfikowania jako umowy depozytu nieprawidłowego.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, nie budzi wątpliwości fakt, iż „system cash-poolingu” nie spełnia kryteriów umowy pożyczki ani też depozytu nieprawidłowego określonych w Kodeksie cywilnym, a tym bardziej kryteriów jakiejkolwiek innej czynności wymienionej w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Omawiane usługi nie znajdują odpowiednika w Kodeksie cywilnym, pozostając umowami nienazwanymi, niemieszczącymi się w zamkniętym katalogu art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, usługi „pool leadera”, świadczone w ramach „systemu rozliczeń”, bądź jakiekolwiek inne opisane powyżej czynności dokonywane w ramach „systemu” między Wnioskodawcą i „pool leaderem” lub pozostałymi „uczestnikami”, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od towarów i usług, zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie ustawowe wyliczenie zostało wzmocnione zasadą, zgodnie z którą o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób, to dla oceny czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikacje pod względem prawnym.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy przedmiotem opodatkowania są umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, w których to umowach, w myśl art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Z kolei stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. j) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przedmiotem opodatkowania są umowy depozytu nieprawidłowego. Zgodnie z art. 845 Kodeksu cywilnego jeżeli z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, stosuje się odpowiednio przepisy o pożyczce (depozyt nieprawidłowy). Czas i miejsce zwrotu określają przepisy o przechowaniu, zawarte w art. 835 - 844 Kodeksu cywilnego.

Umowa cash pooling pozostaje umową nienazwaną. Ustawa Kodeks cywilny – w części zobowiązaniowej – nie zawiera przepisów odnoszących się do tego typu umowy.

Umowa „cash poolingu” jest najbardziej zbliżona swą konstrukcją do umowy pożyczki. Jednakże przedstawiona we wniosku konstrukcja umowy „cash poolingu”, jako sposobu zarządzania płynnością finansową uczestniczących podmiotów, pomimo zawierania w sobie pewnych elementów pożyczki, nie wyczerpuje istotnych jej znamion. „Cash pooling” polega na umożliwieniu lepszej gospodarki finansowej grupy kapitałowej. Dzięki tej usłudze można skompensować niedobory środków przedsiębiorstw należących do danej grupy nadwyżkami innych przedsiębiorstw należących do tej samej grupy oraz korzystnie zagospodarować nadwyżkę środków.

W przypadku „cash poolingu” mamy do czynienia z trzema przynajmniej podmiotami, a mianowicie: podmiotem posiadającym wolne środki finansowe, podmiotem posiadającym niedobór tych środków oraz podmiotem występującym w roli pośrednika działającego we własnym imieniu.

Z tytułu uczestnictwa w tych transakcjach dla wszystkich podmiotów powstają określone prawa i obowiązki, jednak nie dochodzi w tym przypadku do zawarcia umowy pożyczki, ponieważ brak jest zobowiązania do przeniesienia określonej ilości pieniędzy na określony w umowie podmiot. Uczestnik „cash poolingu” posiadający wolne środki nie wie, czy środki te zostaną wykorzystane, w jakiej wysokości i przez którego uczestnika. Tym samym nie jest skonkretyzowana druga strona transakcji, jak też jej przedmiot, ponieważ źródłem, z którego zostanie zasilony rachunek o saldzie debetowym, jest rachunek zbiorczy, na którym gromadzone są wolne środki wszystkich posiadających je uczestników „cash poolingu”.

Umowa „cash poolingu” nie wyczerpuje również znamion umowy depozytu nieprawidłowego. W umowie „cash poolingu” nie występuje bowiem przesłanka prawa do swobodnego rozporządzania powierzonymi środkami pieniężnymi przez „pool leadera” czy też pozostałych uczestników „systemu”. Środki pieniężne, zgromadzone na „rachunku rozliczeniowym” z tzw. nadwyżek uczestników „cash poolingu”, wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby uczestników „cash poolingu”, nie mogą być dowolnie rozporządzane przez tychże uczestników („pool leadera”), np. na własne potrzeby nie związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania płynnością finansową.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż zawarcie umowy „cash poolingu” nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można zakwalifikować jako umowy pożyczki czy umowy depozytu nieprawidłowego wymienionych w tym katalogu. Tym samym – z powyższych przyczyn - wszystkie czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, bowiem nie mieszczą się w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zatem, skoro nie zostały one wymienione wśród tych czynności, które określone są w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to tym samym zbędna jest analiza wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 cyt. ustawy.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

cash-pooling
IBPBI/2/423-242/11/PC | Interpretacja indywidualna

czynności cywilnoprawne
IBPBII/1/436-386/11/MZ | Interpretacja indywidualna

podatek od czynności cywilnoprawnych
IPTPB2/436-4/11-4/KK | Interpretacja indywidualna

usługi finansowe
IPPP3/443-294/10-2/IB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.