Cash-pooling | Interpretacje podatkowe

Cash-pooling | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cash-pooling. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie nabywania przez Spółkę od Agenta usług związanych z administrowaniem strukturą cash-poolingu i rozpoznania importu usług oraz świadczenia i nabywania przez Spółkę usług w związku z uczestnictwem w systemie cash-poolingu.
Fragment:
(...) cash-poolingu i rozpoznania importu usług oraz świadczenia i nabywania przez Spółkę usług w związku z uczestnictwem w systemie cash-poolingu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nabywania przez Spółkę od Agenta usług związanych z administrowaniem strukturą cash-poolingu i rozpoznania importu usług oraz świadczenia i nabywania przez Spółkę usług w związku z uczestnictwem w systemie cash-poolingu. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 lutego 2018 r. (data wpływu 23 lutego 2018 r.) o potwierdzenie uiszczenia opłaty. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka rozważa przystąpienie jako Uczestnik, do umowy z Bankiem, której przedmiotem jest świadczenie usługi kompletnego zarządzania wspólną płynnością finansową grupy powiązanych kapitałowo podmiotów prawnych, w formie limitów dziennych, mającej na celu ułatwienie uczestnikom codziennego zarządzania środkami pieniężnymi, tj. do tzw. umowy cash-poolingu (dalej: Umowa). Oprócz Spółki stronami umowy będą jeszcze inne podmioty, takie jak Spółki posiadające siedzibę na terytorium Polski, zarejestrowane na terytorium Polski na potrzeby VAT (dalej: Uczestnicy) oraz jeden podmiot z siedzibą na terytorium Finlandii, zarejestrowany na terytorium tego kraju na potrzeby podatku od wartości dodanej (dalej: Agent).
2018
13
mar

Istota:
W zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT uczestnictwa w systemie cash poolingu oraz braku obowiązku stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy w związku z uczestnictwem w opisanej usłudze.
Fragment:
(...) cash-poolingu. Brak świadczenia usługi przez Zainteresowanych innych niż Posiadacz Główny Zainteresowani P. oraz F. nie świadczą w ramach Umowy ani na rzecz innych Uczestników, ani na rzecz Banku usługi w rozumieniu Ustawy VAT. W wyniku uczestnictwa w systemie cash-poolingu Uczestnicy posiadają jedynie Rachunki bankowe, na których Bank wykonuje opisane w niniejszym wniosku czynności obciążeń/uznań Rachunków w celu realizacji podstawowego celu świadczonej przez Bank usługi tj. zerowania sald dodatnich i ujemnych na koniec każdego dnia. W związku z obciążeniami Rachunków zrealizowanymi przez Bank Zainteresowani (inni niż Posiadacz Główny) wstępują jedynie w prawa zaspokojonego Banku jako wierzyciela innych Uczestników Umowy, na podstawie art. 518 § 1 KC (subrogacja). Wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela (subrogacja) jest jedynie następstwem czynności realizowanych przez Bank. Zainteresowani (inni niż Posiadacz Główny) z tytułu uczestnictwa w cash-poolingu, którzy uczestnicząc w strukturze cash-poolingu będą wykazywać na Rachunkach salda dodatnie będą mogli spodziewać się z tego tytułu odsetek otrzymania odsetek. Sytuacja ta nie różni się od tej, gdy powierzone środki znajdowałyby się na zwykłym rachunku bankowym w formie lokaty.
2018
3
lut

Istota:
Opodatkowanie czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach umowy cash poolingu
Fragment:
Usługa Banku będzie polegała na fizycznym zerowaniu sald rachunków biorących udział w usłudze z wykazaniem salda netto wszystkich uczestników cash-poolingu na rachunku głównym struktury cash poolinowej, należącym do Posiadacza Głównego. Bank otworzy i będzie prowadził dla poszczególnych Uczestników cash poolingu indywidualne rachunki o charakterze rachunków bieżących, wykorzystywane przez ich posiadaczy jako zwykłe rachunki, służące do przeprowadzania rozliczeń i bieżących operacji wynikających i związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. W celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wobec Banku w ramach Systemu Uczestnicy będą dokonywać wzajemnych poręczeń spłaty swoich zobowiązań wobec Banku (powszechny element w ramach cash-poolingu). W ramach Umowy, Bank będzie otrzymywał od Uczestników Systemu wynagrodzenie z tytułu usług cash-poolingu. Bank wskazany w opisie zdarzenia przyszłego w przedmiotowym wniosku, oferujący usługę kompleksowego zarzadzania płynnością finansową (cash-pooling) jest podatnikiem posiadającym siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wnioskodawca, jako Uczestnik systemu nie będzie w ramach cash-poolingu świadczył usług pozostałym Uczestnikom oraz nie będzie otrzymywał od nich wynagrodzenia za świadczone usługi.
2018
1
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności wykonywanych w ramach struktury cash-poolingu
Fragment:
W ramach systemu cash-poolingu, E. BV będzie działał jako podmiot zarządzający strukturą cash-poolingu, tj. jako pool leader, a Spółki R będą pełnić funkcje uczestników. E. BV, działając jako pool leader będzie wykonywał czynności technicznie takie jak m.in. kalkulacja odsetek należnych Spółkom R. E. BV za wykonywane czynności techniczne, takie jak m.in. kalkulacja odsetek należnych Spółkom R, nie będzie otrzymywał odrębnego wynagrodzenia. System cash-poolingu będzie bazował na dwóch odrębnych strukturach: system cash-poolingu rozliczany w PLN - regulowany postanowieniami UWZPF i UZŚP PL (dalej: „ Cash-Pooling PL ”), system cash-poolingu rozliczany w EUR - regulowany postanowieniami UWZPF, UZŚP EUR i UKŚP (dalej: „ Cash-Pooling EUR ”). Obie struktury będą miały charakter cash-poolingu bezzwrotnego (tzw. non-reversal). Na podstawie UWZPF: odsetki wynikające z uczestnictwa w systemie cash-poolingu będą naliczane i regulowane poprzez pomniejszenie lub zwiększenie Salda w Dacie Płatności Odsetek w odpowiedniej walucie salda bazowego, płatność odsetek zostanie fizycznie wykonana jedynie wówczas, gdy jest to wymagane prawnie, odsetki będą naliczane (...)
2018
30
sty

Istota:
- Czy planowaną umowę cash-poolingu należy uznać dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych jako umowę pożyczki unormowaną w art. 16 ust. 7b ustawy o CIT?
- Czy w efekcie wdrożenia Systemu Spółka będzie zobowiązana do rozpoznawania przychodów z tytułu częściowo nieodpłatnie otrzymanych świadczeń w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT
Fragment:
Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis wskazać należy, że świadczenia występujące pomiędzy podmiotami powiązanymi ze sobą umową cash-pooling nie mają charakteru świadczeń nieodpłatnych (częściowo odpłatnych) w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 updop. W szczególności wskazać należy, że celem spółek uczestniczących w umowie cash-pooling jest osiągnięcie oszczędności związanych z kosztami finansowymi, czy też administracyjnymi, nie zaś uzyskanie nieodpłatnego przysporzenia lub dokonanie takiego przysporzenia na rzecz innego uczestnika umowy cash-pooling. Świadczenia spółek uczestniczących w cash-pooling uznać należy, co do zasady, za świadczenia wzajemne, (za współdziałanie przy wykonaniu zobowiązania), gdyż wynikają one z istoty umów tego typu. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku naliczania częściowo odpłatnych świadczeń stanowiących przychód podatkowy, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 updop. W tym zakresie stanowisko Spółki jest prawidłowe. Odnosząc się natomiast do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków sądowych potwierdzających stanowisko Spółki w zakresie kwalifikacji przepływu w ramach cash-poolingu wskazać należy, że są one rozstrzygnięciami w konkretnych sprawach, osadzonymi w określonym stanie faktycznym. W związku z powyższym, nie negując takiego orzecznictwa, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy zauważyć, że moc obowiązująca wyroków zamyka się w obrębie spraw, w których zostały wydane.
2018
19
sty

Istota:
Czy zawarcie przez Wnioskodawcę Umowy i uczestniczenie w niej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych
Fragment:
Stosowanie przy opodatkowaniu ewentualnych analogii wobec czynności niezdefiniowanych prawem nie jest dopuszczalne. Podobne stanowisko przyjęto w literaturze, wskazując, że „ milczenie ustawodawcy, co do podatkowości danego stanu faktycznego, niezależnie od tego, czy jest zamierzone, czy też wynika z błędu legislacyjnego, będzie zawsze stanowiło obszar wolny od opodatkowania, a nie lukę prawną podlegającą analogii ”. Odnosząc się do definicji umów nazwanych należy wskazać, iż ww. ustawa nie wprowadza definicji czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1. W związku z tym, dla prawidłowej klasyfikacji występującej czynności cywilnoprawnej koniecznym jest posłużenie się definicjami zawartymi w ustawie Kodeks cywilny (dalej: Kodeks cywilny). Zdaniem Wnioskodawcy, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegać będą wyłącznie te czynności, które są wymienione w art. 1 ustawy i są w rozumieniu definicji zawartych w Kodeksie cywilnym. Co ważne, zdaniem Wnioskodawcy, zawierana przez niego oraz podmioty z Grupy, umowa cash poolingu stanowi umowę nienazwaną, niezdefiniowaną w Kodeksie cywilnym. Celem umowy cash poolingu jest świadczenie usług zapewniających płynność finansową stronom jej umowy.
2018
10
sty

Istota:
Uznanie Wnioskodawcy za podatnika VAT z tytułu uczestnictwa w opisanej strukturze cash-poolingu.
Fragment:
Wnioskodawca jako uczestnik cash-poolingu w ramach cash poolingu nie będzie zawierał odrębnych transakcji z innymi uczestnikami cash-poolingu. Ponadto, Wnioskodawca w ramach cash-poolingu nie będzie świadczył na rzecz pozostałych uczestników innych usług (a konsekwencji otrzymywał z tego tytułu wynagrodzenia). W tej sytuacji, biorąc pod uwagę cechy charakterystyczne zaprezentowanej umowy cash-poolingu, należy stwierdzić, że skoro w ramach opisanej struktury cash poolingu Wnioskodawca, jako uczestnik tej struktury, nie będzie zawierał odrębnych transakcji z innymi uczestnikami, jak też nie będzie świadczył na rzecz pozostałych uczestników innych usług (a w konsekwencji otrzymywał z tego tytułu wynagrodzenia), natomiast czynności związane z funkcjonowaniem struktury cash-poolingu wykonywane są przez Bank, to Wnioskodawca z tytułu uczestnictwa w ww. strukturze cash-poolingu nie będzie podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Trzeba jednakże zauważyć, że skoro jak wynika z wniosku czynności związane z funkcjonowaniem struktury cash-poolingu wykonywane są przez Bank, który ma siedzibę w Z i nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a usługa cash-poolingu świadczona będzie przez Bank na rzecz Wnioskodawcy dla miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, to należy rozważyć czy w tej sytuacji Wnioskodawca nie będzie podatnikiem VAT z uwagi na przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.
2018
3
sty

Istota:
Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że finansowanie udzielone Spółce jako Uczestnikowi struktury cash-poolingu oraz naliczone odsetki powiększają wartość zadłużenia liczoną w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Finansowanie to zostanie udzielone Spółce przez kwalifikowanego pożyczkodawcę, tj. spółkę, w której pośrednio 100% udziałów lub akcji posiada podmiot będący jedynym udziałowcem Wnioskodawcy.
Fragment:
Oznacza to, iż na podstawie Umowy Bank świadczy na rzecz Spółki oraz pozostałych Uczestników usługę tzw. cash-poolingu. Usługa ta ma charakter tzw. rzeczywistego cash-poolingu, tj. przewiduje rzeczywiste transfery środków pomiędzy rachunkami bankowymi Uczestników. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że poza strukturą cash-poolingu korzysta z innych form finansowania. Spółka otrzymała m.in. pożyczkę od swojej spółki-matki (tj. spółki, która posiada 100% udziałów Wnioskodawcy). Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że finansowanie udzielone Spółce jako Uczestnikowi struktury cash-poolingu oraz naliczone odsetki powiększają wartość zadłużenia liczoną w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Finansowanie to zostanie udzielone Spółce przez kwalifikowanego pożyczkodawcę, tj. spółkę, w której pośrednio 100% udziałów lub akcji posiada podmiot będący jedynym udziałowcem Wnioskodawcy. Wartości zadłużenia liczonego dla celów tzw. niedostatecznej kapitalizacji, tzn. art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 nie można natomiast pomniejszać o finansowanie udzielone przez Spółkę jako Uczestnika struktury cash-poolingu oraz naliczone odsetki, jak również o kwotę pożyczki udzielonej przez Spółkę spółce córce, będącej uczestnikiem struktury cash-poolingu.
2017
11
gru

Istota:
W zakresie braku opodatkowania czynności wykonywanych w ramach umowy cash-poolingu oraz braku obowiązku stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy w związku z uczestnictwem w opisanej usłudze
Fragment:
Jedynym wynagrodzeniem są odsetki wynikające z transferu środków pieniężnych w ramach cash-poolingu oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku głównym Spółki (regulowane odrębną umową). Ad. 1 W odniesieniu do wątpliwości Wnioskodawców, dotyczących opodatkowania czynności wykonywanych w ramach opisanej umowy cash-poolingu, należy wskazać, że usługa cash-pooling oferowana przez banki, nie została uregulowana prawnie przez polskiego ustawodawcę, dlatego jej zasady tworzone są w oparciu o zasadę swobody kontraktowania. Zgodnie z Umową, której dotyczy wniosek, Bank będzie wykonywał na rzecz Uczestników szereg czynności, w tym dokonywanie transferów środków pomiędzy rachunkami poszczególnych Uczestników, naliczenie odsetek oraz dokonywanie przelewów kwot odsetek pomiędzy rachunkami poszczególnych Uczestników, składających się łącznie na jedną usługę w postaci kompleksowej usługi zarządzania środkami finansowymi, czyli cash-pooling. W praktyce więc, to Bank jako usługodawca, a więc podmiot organizujący operacje konsolidacji środków pieniężnych podmiotów uczestniczących w strukturze cash-poolingu, dla tych usług jest podatnikiem VAT. Z uwagi na cechy charakterystyczne zaprezentowanej umowy cash-poolingu należy (...)
2017
9
gru

Istota:
Czy w świetle opisanego powyżej zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca z tytułu uczestnictwa w strukturze cash poolingu będzie podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT?
Fragment:
Wnioskodawca jako uczestnik cash-poolingu w ramach cash poolingu nie będzie zawierał odrębnych transakcji z innymi uczestnikami cash-poolingu. Ponadto, Wnioskodawca w ramach cash-poolingu nie będzie świadczył na rzecz pozostałych uczestników innych usług (a konsekwencji otrzymywał z tego tytułu wynagrodzenia). W tej sytuacji, biorąc pod uwagę cechy charakterystyczne zaprezentowanej umowy cash-poolingu, należy stwierdzić, że skoro w ramach opisanej struktury cash poolingu Wnioskodawca, jako uczestnik tej struktury, nie będzie zawierał odrębnych transakcji z innymi uczestnikami, jak też nie będzie świadczył na rzecz pozostałych uczestników innych usług (a w konsekwencji otrzymywał z tego tytułu wynagrodzenia), natomiast czynności związane z funkcjonowaniem struktury cash-poolingu wykonywane są przez Bank, to Wnioskodawca z tytułu uczestnictwa w ww. strukturze cash-poolingu nie będzie podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Trzeba jednakże zauważyć, że skoro jak wynika z wniosku czynności związane z funkcjonowaniem struktury cash-poolingu wykonywane są przez Bank, który ma siedzibę w Luksemburgu i nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a usługa cash-poolingu świadczona będzie przez Bank, na rzecz Wnioskodawcy dla miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, to należy rozważyć czy w tej sytuacji Wnioskodawca nie będzie podatnikiem VAT z uwagi na przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.
2017
8
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Cash-pooling
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.