Cash-pooling | Interpretacje podatkowe

Cash-pooling | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cash-pooling. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że finansowanie udzielone Spółce jako Uczestnikowi struktury cash-poolingu oraz naliczone odsetki powiększają wartość zadłużenia liczoną w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Finansowanie to zostanie udzielone Spółce przez kwalifikowanego pożyczkodawcę, tj. spółkę, w której pośrednio 100% udziałów lub akcji posiada podmiot będący jedynym udziałowcem Wnioskodawcy.
Fragment:
Oznacza to, iż na podstawie Umowy Bank świadczy na rzecz Spółki oraz pozostałych Uczestników usługę tzw. cash-poolingu. Usługa ta ma charakter tzw. rzeczywistego cash-poolingu, tj. przewiduje rzeczywiste transfery środków pomiędzy rachunkami bankowymi Uczestników. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że poza strukturą cash-poolingu korzysta z innych form finansowania. Spółka otrzymała m.in. pożyczkę od swojej spółki-matki (tj. spółki, która posiada 100% udziałów Wnioskodawcy). Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że finansowanie udzielone Spółce jako Uczestnikowi struktury cash-poolingu oraz naliczone odsetki powiększają wartość zadłużenia liczoną w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Finansowanie to zostanie udzielone Spółce przez kwalifikowanego pożyczkodawcę, tj. spółkę, w której pośrednio 100% udziałów lub akcji posiada podmiot będący jedynym udziałowcem Wnioskodawcy. Wartości zadłużenia liczonego dla celów tzw. niedostatecznej kapitalizacji, tzn. art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 nie można natomiast pomniejszać o finansowanie udzielone przez Spółkę jako Uczestnika struktury cash-poolingu oraz naliczone odsetki, jak również o kwotę pożyczki udzielonej przez Spółkę spółce córce, będącej uczestnikiem struktury cash-poolingu.
2017
11
gru

Istota:
W zakresie braku opodatkowania czynności wykonywanych w ramach umowy cash-poolingu oraz braku obowiązku stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy w związku z uczestnictwem w opisanej usłudze
Fragment:
Jedynym wynagrodzeniem są odsetki wynikające z transferu środków pieniężnych w ramach cash-poolingu oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku głównym Spółki (regulowane odrębną umową). Ad. 1 W odniesieniu do wątpliwości Wnioskodawców, dotyczących opodatkowania czynności wykonywanych w ramach opisanej umowy cash-poolingu, należy wskazać, że usługa cash-pooling oferowana przez banki, nie została uregulowana prawnie przez polskiego ustawodawcę, dlatego jej zasady tworzone są w oparciu o zasadę swobody kontraktowania. Zgodnie z Umową, której dotyczy wniosek, Bank będzie wykonywał na rzecz Uczestników szereg czynności, w tym dokonywanie transferów środków pomiędzy rachunkami poszczególnych Uczestników, naliczenie odsetek oraz dokonywanie przelewów kwot odsetek pomiędzy rachunkami poszczególnych Uczestników, składających się łącznie na jedną usługę w postaci kompleksowej usługi zarządzania środkami finansowymi, czyli cash-pooling. W praktyce więc, to Bank jako usługodawca, a więc podmiot organizujący operacje konsolidacji środków pieniężnych podmiotów uczestniczących w strukturze cash-poolingu, dla tych usług jest podatnikiem VAT. Z uwagi na cechy charakterystyczne zaprezentowanej umowy cash-poolingu należy (...)
2017
9
gru

Istota:
Czy w świetle opisanego powyżej zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca z tytułu uczestnictwa w strukturze cash poolingu będzie podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT?
Fragment:
Wnioskodawca jako uczestnik cash-poolingu w ramach cash poolingu nie będzie zawierał odrębnych transakcji z innymi uczestnikami cash-poolingu. Ponadto, Wnioskodawca w ramach cash-poolingu nie będzie świadczył na rzecz pozostałych uczestników innych usług (a konsekwencji otrzymywał z tego tytułu wynagrodzenia). W tej sytuacji, biorąc pod uwagę cechy charakterystyczne zaprezentowanej umowy cash-poolingu, należy stwierdzić, że skoro w ramach opisanej struktury cash poolingu Wnioskodawca, jako uczestnik tej struktury, nie będzie zawierał odrębnych transakcji z innymi uczestnikami, jak też nie będzie świadczył na rzecz pozostałych uczestników innych usług (a w konsekwencji otrzymywał z tego tytułu wynagrodzenia), natomiast czynności związane z funkcjonowaniem struktury cash-poolingu wykonywane są przez Bank, to Wnioskodawca z tytułu uczestnictwa w ww. strukturze cash-poolingu nie będzie podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Trzeba jednakże zauważyć, że skoro jak wynika z wniosku czynności związane z funkcjonowaniem struktury cash-poolingu wykonywane są przez Bank, który ma siedzibę w Luksemburgu i nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a usługa cash-poolingu świadczona będzie przez Bank, na rzecz Wnioskodawcy dla miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, to należy rozważyć czy w tej sytuacji Wnioskodawca nie będzie podatnikiem VAT z uwagi na przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.
2017
8
gru

Istota:
Czy w świetle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych czynności realizowane w ramach usługi zarządzania płynnością finansową na podstawie Umowy nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zgodnie z art. 1 (winno być: art. 1 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy podatkowi podlegają następujące czynności: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, (uchylona), umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, (uchylona), ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki. Umowa cash poolingu, jako umowa nienazwana, nie została natomiast wymieniona w powyższym zamkniętym katalogu czynności cywilnoprawnych objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W ocenie Wnioskodawcy na żadnym etapie funkcjonowania Umowy nie dochodzi do opodatkowania rozliczeń podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności wykonywane przez Spółkę lub spółki z Grupy kapitałowej w wykonaniu Umowy cash poolingu nie spełniają bowiem definicji pożyczki uregulowanej w art. 720 ustawy Kodeks cywilny. W myśl art. 720 tej ustawy, dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych, co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
2017
6
gru

Istota:
Czy na gruncie przepisów Ustawy CIT dokonywane w ramach Cash-Poolingu PL i Cash-Poolingu EUR transfery środków pieniężnych celem kumulacji sald (w części nie dotyczącej odsetek) nie powodują powstania w Spółkach R. przychodów lub kosztów podatkowych?
Fragment:
W ramach systemu cash-poolingu, R. BV będzie działał jako podmiot zarządzający strukturą cash-poolingu, tj. jako pool leader, a Spółki R. będą pełnić funkcje uczestników. R. BV, działając jako pool leader będzie wykonywał czynności technicznie takie jak m.in. kalkulacja odsetek należnych Spółkom R.. Za wykonane czynności R. BV nie będzie otrzymywał odrębnego wynagrodzenia, niemniej w praktyce wynagrodzenie to będzie uwzględnione w pobieranych przez R. BV odsetkach (spreadzie odsetkowym). System cash-poolingu będzie bazował na dwóch odrębnych strukturach: system cash-poolingu rozliczany w PLN - regulowany postanowieniami UWZPF i UZŚP PL (dalej: „ Cash-Pooling PL ”), system cash-poolingu rozliczany w EUR - regulowany postanowieniami UWZPF, UZŚP EUR i UKŚP (dalej: „ Cash-Pooling EUR ”). Obie struktury będą miały charakter cash-poolingu bezzwrotnego (tzw. non-reversal). Na podstawie UWZPF: odsetki wynikające z uczestnictwa w systemie cash-poolingu będą naliczane i regulowane poprzez pomniejszenie lub zwiększenie Salda w Dacie Płatności Odsetek w odpowiedniej walucie salda bazowego, płatność odsetek zostanie fizycznie wykonana jedynie wówczas, gdy jest (...)
2017
6
gru

Istota:
W zakresie braku opodatkowania czynności wykonywanych w ramach systemu cash poolingu
Fragment:
Agent będzie podejmował następujące decyzje i wykonywał czynności związane z funkcjonowaniem cash-poolingu: ustalanie wysokości oprocentowania odsetek od salda na Rachunkach Transakcyjnych Uczestników oraz sposób ich alokacji pomiędzy Uczestnikami, wyznaczanie Uczestnikom limitów zadłużenia udostępnianych w Rachunkach Transakcyjnych tych Uczestników na podstawie ogólnego limitu zadłużenia przewidzianego dla całej struktury cash-poolingu, zawieranie z Bankiem porozumień w imieniu własnym oraz Uczestników dotyczących wszelkich opłat na rzecz Banku z tytułu zarządzania usługą cash-poolingu, przyjmowanie i wykluczanie ze struktury cash-poolingu poszczególnych Uczestników, wypowiedzenie Umowy z Bankiem w imieniu poszczególnych Uczestników na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Agentowi przez Uczestników. Z kolei Bank w ramach Systemu będzie odpowiedzialny za następujące czynności: prowadzenie rachunków bankowych dla Uczestników i Agenta, ustalanie salda na Rachunku Konsolidacyjnym poprzez „ zerowanie ” sald Rachunków Transakcyjnych na koniec dnia i przywracanie tych sald z początkiem kolejnego dnia, kalkulacje odsetek od salda na danym Rachunku Transakcyjnym (przed „ zerowaniem ”) oraz danym Rachunku Konsolidacyjnym, kalkulacje odsetek należnych Bankowi bądź poszczególnym Uczestnikom i ich odpowiednia alokacja pomiędzy Uczestników - zgodnie z wytycznymi agenta, udzielanie kredytu dla Agenta w Rachunku Konsolidacyjnym.
2017
10
lis

Istota:
Cash-pooling.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 20 lipca 2017 r. (data wpływu 21 sierpnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie świadczenia i nabywania usług w związku z uczestnictwem w systemie cash-poolingu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie świadczenia i nabywania usług w związku z uczestnictwem w systemie cash-poolingu. We wniosku złożonym przez: Zainteresowanego będącym stroną postępowania: 1. Sp. z o.o.; Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: 2. Sp. z o.o.; Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: 3. Sp. z o.o.; Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: 4. Sp. z o.o.; Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: 5. Sp. z o.o. sp.k. przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. 1., 2., 3., 4. oraz 5. sp.k. (dalej łącznie: „ Spółki ”) są spółkami prawa polskiego należącymi do grupy kapitałowej (dalej: „ Grupa ”). Spółki są czynnymi podatnikami podatku VAT, a głównym przedmiotem ich działalności jest produkcja oraz sprzedaż żywności, w szczególności nabiału oraz przetworów rybnych. W ramach Grupy funkcjonuje system kompleksowego zarządzania płynnością finansową (tzw. cash-pooling, dalej: „ System ”), mający na celu zoptymalizowanie zarządzania środkami finansowymi w ramach Grupy poprzez koncentrację płynności finansowej oraz ograniczenie potrzeby finansowania zewnętrznego.
2017
1
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania umowy cash-poolingu
Fragment:
W ramach systemu cash-poolingu, E. BV będzie działał jako podmiot zarządzający strukturą cash-poolingu, tj. jako pool leader, a Spółki R będą pełnić funkcje uczestników. E. BV, działając jako pool leader będzie wykonywał czynności technicznie takie jak m.in. kalkulacja odsetek należnych Spółkom R. Za wykonane czynności E. BV nie będzie otrzymywał odrębnego wynagrodzenia, niemniej w praktyce wynagrodzenie to będzie uwzględnione w pobieranych przez E. BV odsetkach (spreadzie odsetkowym). System cash-poolingu będzie bazował na dwóch odrębnych strukturach: system cash-poolingu rozliczany w PLN - regulowany postanowieniami UWZPF i UZŚP PL (dalej: „ Cash-Pooling PL ”), system cash-poolingu rozliczany w EUR - regulowany postanowieniami UWZPF, UZŚP EUR i UKŚP (dalej: „ Cash-Pooling EUR ”). Obie struktury będą miały charakter cash-poolingu bezzwrotnego (tzw. non-reversal). Na podstawie UWZPF: odsetki wynikające z uczestnictwa w systemie cash-poolingu będą naliczane i regulowane poprzez pomniejszenie lub zwiększenie Salda w Dacie Płatności Odsetek w odpowiedniej walucie salda bazowego, płatność odsetek zostanie fizycznie wykonana jedynie wówczas, gdy jest (...)
2017
12
paź

Istota:
W zakresie powstania przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych lub świadczeń częściowo odpłatnych w ramach umowy cash-poolingu
Fragment:
Czy opisana w zdarzeniu przyszłym usługa cash-poolingu świadczona przez Bank, której usługobiorcami będą Wnioskodawcy, jak również przepływy pieniężne realizowane w jej ramach nie będą podlegać opodatkowaniu PCC? Czy w świetle opisanego powyżej zdarzenia przyszłego, Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w strukturze cash-poolingu nie będą wykonywać czynności podlegających opodatkowaniu VAT w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z póżn. zm., dalej: „ Ustawa o VAT ”)? Czy w związku z uczestnictwem w strukturze cash-poolingu, Wnioskodawcy nie będą zobowiązani do ustalania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej według „ sposobu ustalenia proporcji ”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a Ustawy o VAT, tzw. prewspółczynnik? Czy z tytułu wzajemnych poręczeń spłaty wszelkich zobowiązań względem Banku udzielanych przez Uczestników struktury cash-poolingu po stronie Wnioskodawców nie powstanie przychód z tytułu świadczeń nieodpłatnych lub świadczeń częściowo odpłatnych w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm., dalej: „ Ustawa o CIT ”)? - pytanie to odnosi się do stanu prawnego / faktycznego przed ewentualnym przekształceniem Uczestników w spółki komandytowe.
2017
16
wrz

Istota:
W zakresie powstania przychód z tytułu świadczeń nieodpłatnych lub świadczeń częściowo odpłatnych w ramach umowy cash-poolingu
Fragment:
Niezależnie od implementacji wyżej opisanej struktury cash-poolingu, aktualnie rozważana jest reorganizacja grupy kapitałowej do której należy Wnioskodawca, zgodnie z którą poszczególne spółki kapitałowe będące Uczestnikami struktury cash-poolingu mogą zostać przekształcone w spółki komandytowe. Przekształceniem może zostać objęta wyłącznie część Uczestników, w szczególności przekształceniem nie zostanie objęty Wnioskodawca (tj. M S.A ). Planowane jest, iż w przekształconych spółkach komandytowych Wnioskodawca obejmie pozycję komandytariusza, niemniej jednak w niektórych spółkach komandytowych pozycję komandytariusza może objąć inna spółka komandytowa, w której Wnioskodawca jest komandytariuszem. W związku z ww. przekształceniem Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „ CIT ”) w stosunku do dochodu osiąganego przez spółki komandytowe będące Uczestnikami struktury cash-poolingu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy z tytułu wzajemnych poręczeń spłaty wszelkich zobowiązań względem Banku udzielanych przez spółki komandytowe będące Uczestnikami struktury cash-poolingu po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód (...)
2017
15
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Cash-pooling
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.