Były pracownik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to były pracownik. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
18
lut

Istota:

W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku ze śmiercią pracownika, byłego pracownika, emeryta, rencisty oraz najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika (emeryta, rencisty).

Fragment:

Podobne wydatki są ponoszone w okolicznościach śmierci byłego pracownika danej Spółki (emeryta, rencisty) oraz najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika (emeryta, rencisty). Wymienione wydatki są finansowane z bieżących środków obrotowych Spółek. Poniesienie przez takich wydatków jest wyrazem szacunku dia pracownika, podziękowania za pracę i włożony wkład w tworzenie firmy i uzyskiwane przychody, wzmacnia więzi pomiędzy pracownikami, wśród załogi wzrasta poczucie wartości oraz przynależności do kultury organizacji danej Spółki. Wszystko to ma określone działania motywacyjne, a tym samym pośrednio wpływa na poziom osiąganych przez Spółki przychodów. Ponoszone wydatki na zakup wieńców pogrzebowych, umieszczanie nekrologów w prasie, kondolencji i inne wydatki ponoszone w związku ze śmiercią pracownika, byłego pracownika, emeryta, rencisty oraz najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wydatki ponoszone w związku ze śmiercią pracownika, byłego pracownika, emeryta, rencisty oraz najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika (emeryta, rencisty), można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy.

2016
17
gru

Istota:

Obowiązki płatnika – zapłacone składki ZUS za byłych pracowników

Fragment:

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca opłacił za byłego pracownika składki ZUS i składki te nie zostały zwrócone Wnioskodawcy (z treści wniosku nie wynika, by były pracownik dokonał takiego zwrotu) to wartość tych składek stanowi dla byłego pracownika przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na Wnioskodawcy od zapłaconych zaległych składek, do sfinansowania których zobowiązany był były pracownik, z którym Wnioskodawcy nie łączy już stosunek prawny, nie ciąży obowiązek poboru zaliczki na podatek od powyższych kwot. W tej części stanowisko Wnioskodawcy należało więc uznać za prawidłowe. Przychód ten Wnioskodawca ma jednak obowiązek wykazać w informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), stosownie do postanowień art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tej części zatem stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Wbrew bowiem twierdzeniu Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym były pracownik uzyskał przychód, który to przychód winien zostać wykazany przez Wnioskodawcę w informacji PIT-8C.

2015
20
mar

Istota:

Równowartość składek, które powinien sfinansować były pracownik i były zleceniobiorca, a które zostaną zapłacone ze środków Wnioskodawcy należy zakwalifikować do przychów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskanych przez byłych pracowników i byłych zleceniobiorców. Przychodów tych Wnioskodawca nie będzie opodatkowywać, tj. nie będzie pobierać zaliczki na podatek dochodowy. Na Wnioskodawcy ciążyć będzie jedynie obowiązek wykazania kwoty przychodów w informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ww. ustawy.

Fragment:

Przychód ten dla obecnych i byłych pracowników nie będzie przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, lecz będzie przychodem ze stosunku pracy, gdyż ma ono źródło w umowie o pracę łączącą w przeszłości Wnioskodawcę z byłym pracownikiem. Na podstawie art. 39 ust. 1 ww. ustawy Wnioskodawca powinien wystawić za rok, w którym składkę opłacono informację PIT-11. W informacji PIT-11 należy wykazać jako przychód ze stosunku pracy zapłacone do ZUS za byłego pracownika ww. składki bez względu na to, czy jest on aktualnym czy byłym pracownikiem. Informacja dla byłego pracownika nie będzie zawierała kwoty pobranej zaliczki, gdyż pracodawca przekazuje tylko świadczenie nieodpłatne, a to oznacza, że brak jest środków pieniężnych, z których można zaliczkę pobrać. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2014
22
lip

Istota:

Równowartość składek, które powinien sfinansować były pracownik, a które zostaną zapłacone ze środków obrotowych Spółki należy zakwalifikować do przychów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskanych przez byłych pracowników. Przychodów tych Spółka nie będzie opodatkowywać, tj. nie będzie pobierać zaliczki na podatek dochodowy. Na Spółce ciążyć będzie jedynie obowiązek wykazania kwoty przychodów w informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ww. ustawy.

Fragment:

(...) byłego pracownika – jest : prawidłowe – w części dotyczącej powstania po stronie byłego pracownika przychodu z tytułu zapłaty przez Spółkę zaległych składek na ubezpieczenie społeczne, nieprawidłowe – w pozostałym zakresie. UZASADNIENIE W dniu 9 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązkach związanych z zapłatą z własnych środków zaległych składek na ubezpieczenie społeczne za byłego pracownika. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka nie wliczyła do podstawy wymiaru składek pracownika składnika wynagrodzenia, który podlegał oskładkowaniu. W efekcie zaniżona została podstawa wymiaru składek ZUS. Po sporządzeniu korekty dokumentów rozliczeniowych powstała niedopłata składek. Ponieważ jest to były pracownik, pracodawca zamierza w całości zapłacić zaległe składki z własnych środków. Wartość opłaconych przez pracodawcę składek pracownika zostaje zaliczona do przychodu pracownika, a tym samym podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o pdof.

2014
14
sty

Istota:

Czy wydatki wymienione w stanie faktycznym ponoszone w związku ze śmiercią pracownika byłego pracownika, emeryta, rencisty oraz najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika (emeryta, rencisty), można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Ponoszone wydatki na zakup wieńców pogrzebowych, umieszczanie nekrologów w prasie, kondolencji i inne wydatki ponoszone w związku ze śmiercią pracownika, byłego pracownika, emeryta, rencisty oraz najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy wydatki wymienione w stanie faktycznym ponoszone w związku ze śmiercią pracownika, byłego pracownika (emeryta, rencisty) oraz najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika (emeryta, rencisty) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... Czy zakup i złożenie wieńców pogrzebowych, umieszczanie nekrologów w prasie, kondolencji i inne wydatki ponoszone w związku ze śmiercią pracownika, byłego pracownika, emeryta, rencisty oraz najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika (emeryta, rencisty) podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 7 ust. 2 bądź art. 8 ust. 2 ustawy o VAT... Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka ma prawo odliczać podatek VAT z faktur dokumentujących ww. wydatki ponoszone w związku ze śmiercią pracownika, byłego pracownika (emeryta, rencisty) oraz najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika (emeryta, rencisty)...

2011
1
maj

Istota:


Pytanie podatnika
dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych należności wypłaconych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego byłemu pracownikowi Spółki w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

Fragment:

Powołany przez stronę art.20 ust. 1 cytowanej ustawy nie zawiera definicji przychodów , lecz jedynie ich przykładowy katalog, w którym nie mieści się zwrot kosztów sądowych poniesionych przez byłego pracownika firmy.W świetle wskazanych wyżej przepisów kwota zwrotu kosztów sądowych, które opłacone zostały przez byłego pracownika z dochodu po opodatkowaniu nie stanowi jego przychodu bowiem otrzymane pieniądze nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie osoby, która poniosła pewne wydatki na ochronę swojego interesu, a której koszty są następnie zwracane. Podatnik- były pracownik Spółki nie ma zatem obowiązku wykazywania tej kwoty w zeznaniu rocznym za 2007r. W tym zakresie stanowisko Spółki wyrażone w zapytaniu jest nieprawidłowe. Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta natomiast wiąże organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14 a § 4 Ordynacji podatkowej służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.