Były pracodawca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to były pracodawca. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Czy w 2011 r. Wnioskodawca będzie mógł się rozliczać według stawki 19%, czyli podatku liniowego?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2010 r. (data wpływu 5 lipca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z działalności gospodarczej uzyskanych w 2011 r. – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 lipca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy dochody uzyskane ze spółki cywilnej założonej przez notariusza ze swoim byłym pracodawcą (innym notariuszem), u którego był on zatrudniony w charakterze asesora, mogą być opodatkowane przez niego na zasadach określonych w art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. w wysokości 19% podstawy opodatkowania) w następnym roku podatkowym, po roku, w którym był on zatrudniony przez takiego notariusza (patrona) w jego kancelarii?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani , przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2009 r. (data wpływu 21 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie wyboru formy opodatkowania wg zasad określonych w art. 30c – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 21 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyboru formy (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy w opisanym przypadku nastąpiła utrata prawa do rozliczenia liniowego?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2009 r. (data wpływu 4 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania według zasad opisanych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 maja 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca ma obowiązek wykazać kwotę rabatu jako dochód? Czy ubezpieczyciel ma obowiązek sporządzania dla Niego PIT (jaki?), który stanowiłby podstawę do rozliczenia rocznego?- w kontekście uzyskanego przez Zainteresowanego rabatu pracowniczego w wielkości ustalonej regulaminem udzielania zniżki m.in. emerytom, rencistom.

Fragment:

(...) od osób fizycznych. Obowiązek naliczenia, pobrania i odprowadzenia tego podatku (zaliczki) oraz przesłania rocznej deklaracji (PIT-8AR) do właściwego urzędu skarbowego spoczywa na płatniku, czyli Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny w tym zakresie stwierdzić należy, iż Wnioskodawca nie ma obowiązku wykazać kwoty rabatu jako dochodu w związku z Jego rozliczeniem rocznym, jak również były pracodawca nie jest zobligowany do sporządzenia dla Niego rocznej deklaracji podatkowej. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Zainteresowanego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w po uprzednim (...)

2011
1
lip

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe.

Fragment:

(...) prawną podstawę wypłaty tych należności stanowi stosunek pracy. Zatem o sposobie opodatkowania świadczeń przyznanych pracownikowi decydujący jest stan faktyczny istniejący w momencie otrzymania przychodu, tj. w momencie, w którym określone zdarzenie wywołuje skutek prawny. W sytuacji przedstawionej we wniosku, zwrot za pracownika dokonany został przez obecnego pracodawcę, w okresie trwania stosunku pracy z byłym pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. To obecny, a nie były pracodawca świadczył na rzecz pracownika. Należy zatem stwierdzić, iż w sytuacji gdy między stronami nie istnieje stosunek pracy, przyznanego świadczenia nie można uznać za przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 20 ust. 1 wyżej powołanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w art.30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ramach prowadzonej działalności świadczy usługi telekomunikacyjne. Jednym z klientów wnioskodawcy jest jego były pracodawca. W związku z powyższym podatnika pyta: czy jako korzystający z opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy może świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy. Zakres obowiązków jakie wykonywał w ramach stosunku pracy nie pokrywa się z czynnościami jakie wykonywane będą w ramach działalności gospodarczej.

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty , działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 9a ust. 1 i ust. 3, art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 25.05.2006 r. w sprawie świadczenia przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pracy na rzecz byłego pracodawcy. W dniu 29.05.2006 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Pana z dnia 25.05.2006 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z treści przedmiotowego pisma wynika, że prowadzi Pan jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w art. 30 c ustawy z (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy od całej kwoty wynikającej z informacji PIT-11 (zawierającej zapłacone przez pracodawcę za byłego pracownika zaległe składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pobranych przez komornika sądowego w kwocie brutto) nalezy zapłacić podatek dochodowy, czy jedynie od kwoty faktycznie zapłaconej przez byłego pracodawcę?

Fragment:

(...) gdy pracodawca dokonując zapłaty do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne pracownika pokryje je z własnych środków i pracownik nie zwróci dla pracodawcy kwoty składek, które powinien sfinansować sam, to wartość przedmiotowych składek stanowi dochód tego pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, który płatnik jest zobowiązany wykazać w informacji PIT-11, a pracownik opodatkować w rocznym zeznaniu podatkowym. Uwzględniając powyższe, o ile faktycznie Pani były pracodawca zapłacił za Panią do ZUS jedynie część składek, które wykazał w w/w informacji PIT-11, to opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega jedynie kwota należności faktycznie za Panią zapłaconych. Biorąc powyższe pod uwagę tutejszy Organ podatkowy podziela przedstawione w w/w wniosku Pani stanowisko w przedmiotowej sprawie. Niniejszej interpretacji dokonano na podstawie stanu faktycznego przedstawionego w w/w wniosku, bez analizy przedłożonych przez Panią wraz z (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy możliwe jest opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej na zasadach okeśloych w art. 30c (19%), jezeli w 2006 r. świadczy się usługi na rzecz byłego pracodawcy, z którym umowę o pracę rozwiązano w 2002 r.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny , z którego wynika, iż do dnia 30.09.2002 r. była pracownikiem spółki S.A zatrudnionym na stanowisku kierownika apteki i wykonywała czynności związane ze sprzedażą leków i materiałów medycznych na rzecz i w imieniu spółki S.A. Ponadto zarządzała personelem apteki oraz sprawami związanymi z funkcjonowaniem tej apteki. Z dniem 01.10.2002 r. po rozwiązaniu umowy o pracę wnosząca zapytanie rozpoczęła prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej sklasyfikowanej pod PKD 51.18 -" Działalność (...)