Były pracodawca | Interpretacje podatkowe

Były pracodawca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to były pracodawca. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w 2011 r. Wnioskodawca będzie mógł się rozliczać według stawki 19%, czyli podatku liniowego?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2010 r. (data wpływu 5 lipca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z działalności gospodarczej uzyskanych w 2011 r. – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 lipca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy dochody uzyskane ze spółki cywilnej założonej przez notariusza ze swoim byłym pracodawcą (innym notariuszem), u którego był on zatrudniony w charakterze asesora, mogą być opodatkowane przez niego na zasadach określonych w art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. w wysokości 19% podstawy opodatkowania) w następnym roku podatkowym, po roku, w którym był on zatrudniony przez takiego notariusza (patrona) w jego kancelarii?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani , przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2009 r. (data wpływu 21 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie wyboru formy opodatkowania wg zasad określonych w art. 30c – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 21 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyboru formy (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy w opisanym przypadku nastąpiła utrata prawa do rozliczenia liniowego?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2009 r. (data wpływu 4 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania według zasad opisanych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 maja 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca ma obowiązek wykazać kwotę rabatu jako dochód? Czy ubezpieczyciel ma obowiązek sporządzania dla Niego PIT (jaki?), który stanowiłby podstawę do rozliczenia rocznego?- w kontekście uzyskanego przez Zainteresowanego rabatu pracowniczego w wielkości ustalonej regulaminem udzielania zniżki m.in. emerytom, rencistom.
Fragment:
(...) od osób fizycznych. Obowiązek naliczenia, pobrania i odprowadzenia tego podatku (zaliczki) oraz przesłania rocznej deklaracji (PIT-8AR) do właściwego urzędu skarbowego spoczywa na płatniku, czyli Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny w tym zakresie stwierdzić należy, iż Wnioskodawca nie ma obowiązku wykazać kwoty rabatu jako dochodu w związku z Jego rozliczeniem rocznym, jak również były pracodawca nie jest zobligowany do sporządzenia dla Niego rocznej deklaracji podatkowej. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Zainteresowanego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w po uprzednim (...)
2011
1
lip

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
(...) prawną podstawę wypłaty tych należności stanowi stosunek pracy. Zatem o sposobie opodatkowania świadczeń przyznanych pracownikowi decydujący jest stan faktyczny istniejący w momencie otrzymania przychodu, tj. w momencie, w którym określone zdarzenie wywołuje skutek prawny. W sytuacji przedstawionej we wniosku, zwrot za pracownika dokonany został przez obecnego pracodawcę, w okresie trwania stosunku pracy z byłym pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. To obecny, a nie były pracodawca świadczył na rzecz pracownika. Należy zatem stwierdzić, iż w sytuacji gdy między stronami nie istnieje stosunek pracy, przyznanego świadczenia nie można uznać za przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 20 ust. 1 wyżej powołanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka (...)
2011
1
lip

Istota:
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w art.30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ramach prowadzonej działalności świadczy usługi telekomunikacyjne. Jednym z klientów wnioskodawcy jest jego były pracodawca. W związku z powyższym podatnika pyta: czy jako korzystający z opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy może świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy. Zakres obowiązków jakie wykonywał w ramach stosunku pracy nie pokrywa się z czynnościami jakie wykonywane będą w ramach działalności gospodarczej.
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty , działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 9a ust. 1 i ust. 3, art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 25.05.2006 r. w sprawie świadczenia przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pracy na rzecz byłego pracodawcy. W dniu 29.05.2006 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Pana z dnia 25.05.2006 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z treści przedmiotowego pisma wynika, że prowadzi Pan jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w art. 30 c ustawy z (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy od całej kwoty wynikającej z informacji PIT-11 (zawierającej zapłacone przez pracodawcę za byłego pracownika zaległe składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pobranych przez komornika sądowego w kwocie brutto) nalezy zapłacić podatek dochodowy, czy jedynie od kwoty faktycznie zapłaconej przez byłego pracodawcę?
Fragment:
(...) gdy pracodawca dokonując zapłaty do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne pracownika pokryje je z własnych środków i pracownik nie zwróci dla pracodawcy kwoty składek, które powinien sfinansować sam, to wartość przedmiotowych składek stanowi dochód tego pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, który płatnik jest zobowiązany wykazać w informacji PIT-11, a pracownik opodatkować w rocznym zeznaniu podatkowym. Uwzględniając powyższe, o ile faktycznie Pani były pracodawca zapłacił za Panią do ZUS jedynie część składek, które wykazał w w/w informacji PIT-11, to opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega jedynie kwota należności faktycznie za Panią zapłaconych. Biorąc powyższe pod uwagę tutejszy Organ podatkowy podziela przedstawione w w/w wniosku Pani stanowisko w przedmiotowej sprawie. Niniejszej interpretacji dokonano na podstawie stanu faktycznego przedstawionego w w/w wniosku, bez analizy przedłożonych przez Panią wraz z (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy możliwe jest opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej na zasadach okeśloych w art. 30c (19%), jezeli w 2006 r. świadczy się usługi na rzecz byłego pracodawcy, z którym umowę o pracę rozwiązano w 2002 r.
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny , z którego wynika, iż do dnia 30.09.2002 r. była pracownikiem spółki S.A zatrudnionym na stanowisku kierownika apteki i wykonywała czynności związane ze sprzedażą leków i materiałów medycznych na rzecz i w imieniu spółki S.A. Ponadto zarządzała personelem apteki oraz sprawami związanymi z funkcjonowaniem tej apteki. Z dniem 01.10.2002 r. po rozwiązaniu umowy o pracę wnosząca zapytanie rozpoczęła prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej sklasyfikowanej pod PKD 51.18 -" Działalność (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.