IBPP4/4513-142/15/BP | Interpretacja indywidualna

W związku z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego, a także w związku ze stanowiskiem Ministra Gospodarki, Spółka wnosi o potwierdzenie, że rozlewanie gazu propan butan w składzie podatkowym Spółki do zbiorników gazowych będących integralną częścią wózków widłowych i przeznaczenie tego gazu do użycia w przedmiotowych wózkach widłowych będzie korzystało ze zwolnienia od akcyzy określonego w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 212 ze zm.; dalej: rozporządzenie ws. zwolnień), a w szczególności czy zbiorniki gazowe będące integralną częścią wózków widłowych mogą być uznawane za butle gazowe?
IBPP4/4513-142/15/BPinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. butle gazowe
 3. gaz płynny
 4. warunek
 5. zwolnienie z podatku akcyzowego
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia -> Zwolnienie z akcyzy wybranych wyrobów akcyzowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 7 października 2015 r. (data wpływu 16 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia gazu propan-butan wykorzystywanego do napędu wózków widłowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku w zakresie zwolnienia gazu propan-butan wykorzystywanego do napędu wózków widłowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X” S.A. (dalej: „Spółka”) wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego zwolnienia od akcyzy gazu propan - butan wykorzystywanego do napędu wózków widłowych (wniosek z dnia 24 marca 2014 r.). W dniu 26 czerwca 2014 r. Spółka otrzymała interpretację potwierdzającą stanowisko Spółki (sygn. ILPP3/443-56/14-2/TW).

We wniosku Spółka wskazywała, że do transportu wewnętrznego na terenie jej składów podatkowych wykorzystywane są wózki widłowe napędzane gazem propan-butan - klasyfikowane do kodów CN 2711 12 97 oraz CN 2711 13 97 (dalej: „gaz” lub „gaz propan - butan”). Niektóre wózki widłowe są wyposażone w zbiorniki gazowe. Zbiorniki gazowe stanowią integralną i niezdejmowaną część instalacji gazowej do napędu wózka (ich pojemność jest nie większa niż 150 litrów). Zgodnie z instrukcjami technicznymi wózków widłowych posiadane przez Spółkę wózki widłowe nie pozwalają na rozwinięcie prędkości powyżej 25 km/h. Spółka rozważa rozpoczęcie nabywania gazu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego kontrahenta. Gaz Spółka przyjmowałaby do zbiornika magazynującego znajdującego się w składzie podatkowym (dalej: zbiornik główny), z którego następnie rozlewałaby gaz do zbiorników gazowych będących integralną częścią wózków widłowych. Rozlew ten następowałby na obszarze wspomnianego składu podatkowego Spółki.

Spółka wnosiła o potwierdzenie, że takie nabywanie i rozlewanie gazu, a następnie przeznaczenie tego gazu do użycia we wspomnianych wózkach widłowych będzie korzystało ze zwolnienia od akcyzy określonego w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 195 ze zm.; dalej: rozporządzenie ws. zwolnień). W szczególności Spółka wnosiła o potwierdzenie, że rozlewanie gazu LPG do zbiorników gazowych będących integralną częścią wózków widłowych będzie rozumiane jako rozlewanie do butli gazowych, o którym mowa w § 4 ww. rozporządzenia.

W dniu 26 czerwca 2014 r. Spółka otrzymała interpretację potwierdzającą stanowisko Spółki. Natomiast w interpretacji wskazano, że w świetle § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. z 2004 r. Nr 7, poz. 59) pod pojęciem butli należy rozumieć ciśnieniowe naczynie transportowe o pojemności nie większej niż 150 litrów. Stosownie zatem do powyższego, jeśli zbiornik zamontowany na wózku widłowym (niebędącym pojazdem samochodowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) spełnia definicję butli gazowej zawartej w § 3 pkt 3 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003r. zastosowanie będą miały przepisy § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

W dniu 24 listopada 2014 r. Spółka otrzymała pismo od Ministra Gospodarki (sygn. DBG-IV-0780-8/l/14), w którym stwierdzono, że przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu nie stosuje się do gazów płynnych (skroplonych gazów węglowodorowych). Ponadto uznano, że w przypadku zbiorników do gazów węglowodorowych stosowanych w wózkach jezdniowych nie jest właściwe używanie pojęcia butli zdefiniowanej w ww. rozporządzeniu.

Minister Gospodarki wskazał, że właściwym rozporządzeniem regulującym sprawę dotyczącą zbiorników na gaz propan - butan jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz.U. 1999, nr 75, poz. 846 ze zm.). Przy czym w tym rozporządzeniu nie ma definicji legalnej butli.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W związku z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego, a także w związku ze stanowiskiem Ministra Gospodarki, Spółka wnosi o potwierdzenie, że rozlewanie gazu propan butan w składzie podatkowym Spółki do zbiorników gazowych będących integralną częścią wózków widłowych i przeznaczenie tego gazu do użycia w przedmiotowych wózkach widłowych będzie korzystało ze zwolnienia od akcyzy określonego w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 212 ze zm.; dalej: rozporządzenie ws. zwolnień), a w szczególności czy zbiorniki gazowe będące integralną częścią wózków widłowych mogą być uznawane za butle gazowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, rozlewanie gazu propan butan w składzie podatkowym Spółki do zbiorników gazowych będących integralną częścią wózków widłowych i przeznaczenie tego gazu do użycia w przedmiotowych wózkach widłowych będzie korzystało ze zwolnienia od akcyzy określonego w § 4 rozporządzenia ws. zwolnień, a zbiorniki gazowe będące integralną częścią wózków widłowych są butlami gazowymi, o których mowa w § 4 ww. rozporządzenia.

UZASADNIENIE STANOWISKA WNIOSKODAWCY

Zgodnie z § 4 rozporządzenia ws. zwolnień:

Zwalnia się od akcyzy rozlewane do butli gazowych w składzie podatkowym i przeznaczone do użycia w urządzeniach, maszynach oraz pojazdach niebędących pojazdami samochodowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) pozostałe węglowodory gazowe w stanie skroplonym o kodach CN od 271112 11 do 2711 19 00.

Mając na uwadze powyższy przepis należy wskazać, że zwolnienie gazu z opodatkowania znajduje zastosowanie, gdy łącznie są spełnione następujące warunki:

 1. gaz w stanie skroplonym jest zaklasyfikowany do kodów CN 2711 12 97 oraz CN 2711 13 97 (czyli te kody znajdują się w zakresie wskazanym w rozporządzeniu),
 2. gaz jest rozlewany w składzie podatkowym,
 3. gaz jest przeznaczony do użycia w urządzeniach, maszynach oraz pojazdach niebędących pojazdami samochodowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448),
 4. gaz jest rozlewany do butli gazowych.

Spółka krótko przedstawi argumentację popierającą spełnienie warunków wymienionych w punktach 1-3.

Ad 1)

Gaz w stanie skroplonym jest zaklasyfikowany do kodów CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

Z informacji przekazywanych przez Kontrahenta Spółki, wynika, że sprzedawany Spółce gaz jest gazem propan — butan (klasyfikacja CN 2711 12 97 oraz CN 2711 13 97). W związku z tym, Spółka uznaje, że pierwszy warunek byłby spełniony.

Ad 2)

Rozlew gazu na terenie składu podatkowego

Zgodnie z § 4 rozporządzenia ws. zwolnień, w celu objęcia gazu zwolnieniem od akcyzy, rozlew gazu powinien mieć miejsce na terenie składu podatkowego. Spółka zamierza rozlewać gaz w swoim składzie podatkowym (nowym lub w składzie podatkowym obecnym, jeśli zdecyduje się na rozszerzenie zakresu pozwolenia na prowadzenie składu podatkowego). W związku z tym zostanie spełniony drugi warunek do zastosowania zwolnienia.

Ad 3)

Przeznaczenie gazu do użycia w urządzeniach, maszynach oraz pojazdach niebedących pojazdami samochodowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448)

Zgodnie z § 4 rozporządzenia ws. zwolnień, zwolnienie gazu z opodatkowania znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy gaz jest używany w urządzeniach, maszynach oraz pojazdach niebędących pojazdami samochodowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448).

Przepisy prawa akcyzowego nie zawierają definicji legalnej pojazdu samochodowego. W tym zakresie można sięgnąć do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. z 2012, poz. 1137 ze zm. dalej: Prawo o ruchu drogowym). Zgodnie z art. 2 ust. 33 tej ustawy, za pojazd samochodowy uznaje się pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Zatem kryterium decydującym o kwalifikacji pojazdu, jako pojazdu samochodowego jest możliwość rozwinięcia prędkości powyżej 25 km/h. Z instrukcji technicznej wózków widłowych wynika, że posiadane przez Spółkę wózki widłowe nie pozwalają na rozwinięcie prędkości powyżej 25 km/h. W konsekwencji pojazd ten nie spełnia definicji pojazdu samochodowego. Tym samym Spółka nie używa gazu do napędu pojazdów samochodowych.

Ad 4)

Rozlew gazu do butli gazowych

Na gruncie rozporządzenia ws. zwolnień, zwolnienie gazu od akcyzy znajduje zastosowanie, gdy gaz jest rozlewany do butli gazowych.

Odnosząc wskazany wymóg do niniejszego opisu zdarzenia przyszłego, należy wskazać, iż Spółka zamierza nabywać gaz w procedurze zawieszenia poboru akcyz do składu podatkowego i zamierza magazynować go w zbiorniku (dalej: zbiornik główny) na terenie tego składu. Następnie gaz ze zbiornika głównego będzie rozlewany do zbiorników gazowych, które są integralnym, nierozłącznym elementem wózków widłowych.

Przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji legalnej butli gazowej. W związku z brakiem definicji legalnej pojęcia butli gazowej w prawie akcyzowym, zasadnym - zdaniem Spółki - będzie sięgnięcie do ugruntowanych reguł wykładni, potwierdzonych w orzecznictwie w celu dokonania poprawnej interpretacji tego pojęcia.

Metodologia dokonywania wykładni przepisów prawa podatkowego została przedstawiona m.in. w Uchwale 5 sędziów NSA z 29 listopada 1999 r. (FPK 3/99, ONSA 2000/2/59), w której wskazane zostały następujące zasady interpretacji przepisów prawnych:

 1. należy najpierw ustalić, czy dany wyraz (zwrot) budzący wątpliwości interpretatora nie ma definicji legalnej w akcie prawnym, w którym się znajduje, chyba że w tekście danej ustawy jest wyraźne odesłanie do innej ustawy;
 2. w razie braku definicji legalnej należy podjąć działania mające na celu ustalenie, czy budzący wątpliwości zwrot ma swoje znaczenie powszechnie ustalone w języku prawniczym (języku literatury prawniczej i języku orzecznictwa sądowego) danej gałęzi prawa;
 3. w następnej kolejności należy odwołać się do języka powszechnego, czyli skorzystać najlepiej z kilku słowników polskiego języka ogólnego;
 4. dopiero po wyczerpaniu reguł językowych może nastąpić stosowanie pozajęzykowych dyrektyw interpretacyjnych (np. wykładni systemowej i celowościowej prawa podatkowego), nakazujących wybrać - spośród dopuszczalnych na gruncie reguł znaczeniowych danego języka etnicznego znaczeń tekstu prawnego - takie znaczenie zespołu przepisów, przy którym odtworzone na jego podstawie normy miałyby najsilniejsze znaczenie aksjologiczne w przyjmowanym systemie wartości.

Mając na uwadze powyższe wytyczne, można dojść do następujących wniosków:

 1. zwrot butla gazowa - nie ma definicji legalnej w rozporządzeniu ws. zwolnień, ani w ustawie akcyzowej (ani w żadnym innym akcie prawa podatkowego);
 2. zwrot butla gazowa nie ma powszechnie ustalonego znaczenia w języku prawniczym;
 3. zgodnie z definicją słownikową:
  1. zawartą w Słowniku Współczesnym Języka Polskiego (Wydawnictwo Wilga, Warszawa 2000) przez pojęcie butli należy rozumieć cylindryczny stalowy pojemnik o silnych ściankach służący do przechowywania gazów sprężonych pod dużym ciśnieniem lub skroplonych wyposażonych w zawór redukcyjny,
  2. zawartą w Małym Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994) przez butlę rozumie się naczynie stalowe lub żeliwne do przechowywania gazów skroplonych, rozpuszczonych lub sprężonych pod dużym ciśnieniem,
  3. zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl/) butla to naczynie stalowe do przechowywania i transportu gazów.
 4. definicję butli gazowej można znaleźć również w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. z 2004 r., nr 7, poz. 59). Zgodnie z § 3 pkt 3 rozporządzenia za butlę gazową uznaje się ciśnieniowe naczynie transportowe o pojemności nie większej niż 150 litrów. Przy czym Minister Gospodarki wskazał, że to rozporządzenie nie jest właściwe dla butli służących do magazynowania gazów płynnych (np. LPG). Właściwym będzie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz.U. 1999, nr 75, poz. 846 ze zm.), przy czym nie zawiera ono definicji legalnej zwrotu butla gazował butla z gazem.

Mając na uwadze powyższe należałoby uznać, że mimo iż rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu nie jest właściwe dla butli służących do magazynowania/ transportu gazów płynnych, to i tak zbiorniki gazowe będące integralnym, nierozłącznym elementem wózków widłowych jako zbiorniki stalowe służące do przechowywania, transportu lub magazynowania gazu płynnego propan butan pod ciśnieniem mogą być uznane z butle gazowe, o których mowa w § 4 rozporządzenia ws. zwolnień.

W konsekwencji rozlew gazu do zbiorników gazowych będących integralną częścią wózków widłowych powinien być uznawany za czynność rozlewu gazu do butli gazowych, czyli powinien być uznany za czynność mieszczącą się w hipotezie normy prawnej wyrażonej w § 4 rozporządzenia ws. zwolnień. Zatem Spółka spełnia kolejny warunek do zastosowania zwolnienia od akcyzy.

1. PODSUMOWANIE:

Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, że rozlewanie gazu propan butan w składzie podatkowym Spółki do zbiorników gazowych będących integralną częścią wózków widłowych i przeznaczenie tego gazu do użycia w przedmiotowych wózkach widłowych będzie korzystało ze zwolnienia od akcyzy określonego w § 4 rozporządzenia ws. zwolnień.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 752 ze zm.), wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. W poz. 28 załącznika nr 1 wymieniono gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe o kodzie CN 2711.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Podmiot prowadzący skład podatkowy to podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, (art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy)

W myśl art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Wyjaśnić zatem należy, że na gruncie podatku akcyzowego zasadą jest opodatkowanie obrotu wyrobami akcyzowymi. Tym niemniej w określonych przypadkach prawodawca przewidział zwolnienia od podatku. W przepisie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 195 ze zm.), wskazano, że zwalnia się od akcyzy rozlewane do butli gazowych w składzie podatkowym i przeznaczone do użycia w urządzeniach, maszynach oraz pojazdach niebędących pojazdami samochodowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) pozostałe węglowodory gazowe w stanie skroplonym o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

Stosownie zaś do art. 2 pkt ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. z 2012, poz. 1137) pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Z powyższego przepisu wynika, że zwolnienie gazu z opodatkowania ma zastosowanie w ograniczonym zakresie, a mianowicie gdy łącznie są spełnione następujące warunki:

 • węglowodory gazowe są zaklasyfikowany do kodów CN 2711 12 11 do 2711 19 00,
 • gaz jest rozlewany w składzie podatkowym,
 • gaz jest przeznaczony do użycia w urządzeniach, maszynach oraz pojazdach niebędących pojazdami samochodowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)
 • gaz jest rozlewany do butli gazowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca spełnia następujące warunki do zastosowania zwolnienia określonego w § 4 ww. rozporządzenia tj. nabywa gaz propan-butan - klasyfikowany do kodów CN 2711 12 97 oraz CN 2711 13 97, rozlew gazu ma mieć miejsce w jego składzie podatkowym (nowym lub w składzie podatkowym obecnym, jeśli zdecyduje się na rozszerzenie zakresu pozwolenia na prowadzenie składu podatkowego) oraz gaz będzie wykorzystywany przez wózki widłowe, które nie są pojazdami samochodowymi.

Nie budzi zatem wątpliwości, że Wnioskodawca spełnia 3 pierwsze warunki do zastosowania zwolnienia określonego w § 4 rozporządzenia. Zatem kluczowe dla sprawy jest rozstrzygnięcie czy ww. zwolnienie od akcyzy znajduje zastosowanie, gdy gaz jest rozlewany do zbiorników gazowych, które są integralnym, nierozłącznym elementem wózków widłowych.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zasadą jest, że wszelkie ulgi i zwolnienia powinny być interpretowane wąsko. Ponadto zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądowym wszelkiego rodzaju przywileje podatkowe są w swojej istocie odstępstwem od jednej z głównych zasad podatkowych, a mianowicie zasady sprawiedliwości podatkowej, przejawiającej się w powszechności opodatkowania oraz równości podatkowej. Zatem rzeczą zupełnie wyjątkową jest sytuacja, w której pewna grupa podmiotów korzysta z uprawnień, których nie posiada większość. Z powyższego wynika, że wszelkiego rodzaju uprzywilejowanie w systemie prawa podatkowego jako wyjątek, odstępstwo od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości opodatkowania) nie może być oderwane od zasad wykładni gramatycznej i odbywać się według wykładni rozszerzającej. Zasadą jest bowiem, jak to sformułowano w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1997 r. (III RN 22/97 - OSNAPU 1998 nr 5 poz. 142), ścisła interpretacja przepisów wprowadzających przywileje podatkowe.

W ustawie o podatku akcyzowym oraz w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy nie zostało zdefiniowane pojęcie butli gazowej. W przedmiotowych przepisach nie ma również bezpośredniego odniesienia do innych przepisów, na podstawie których należy przyjąć dla potrzeb podatku akcyzowego definicję butli gazowej.

Zgodnie z przedstawioną w opisie zdarzenia przyszłego informacją uzyskaną przez Wnioskodawcę z Ministerstwa Gospodarki, rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełniania zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu, nie stosuje się do gazów płynnych (skroplonych gazów węglowodorowych). Z informacji tej wynika również, że właściwym rozporządzeniem regulującym sprawę zbiorników na gaz propan-butan jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz.U. z 1999 r. nr 75, poz. 846 ze zm.). Przy czym w tym rozporządzeniu nie ma definicji legalnej butli.

Stosownie do powyższego wskazać należy, że zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia z 6 września 1999 r. rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu i rozprowadzaniu gazów płynnych oraz napełnianiu zbiorników tymi gazami.

W myśl § 15 ust. 1 – 4 ww. rozporządzenia napełnianie butli gazem płynnym może odbywać się wyłącznie w rozlewniach gazu płynnego, spełniających wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 98, poz. 1067 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 8). Butla napełniana gazem płynnym o pojemności powyżej 5 kg powinna posiadać trwałe oznakowanie obejmujące całą powierzchnię butli wskazujące przedsiębiorcę odpowiedzialnego za jej stan techniczny. Niedopuszczalne jest napełnianie gazem płynnym butli o pojemności powyżej 5 kg bez pisemnej zgody przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 2. Napełnianie zbiornika stałego gazem płynnym przez przedsiębiorcę niebędącego właścicielem zbiornika może być dokonywane tylko na podstawie pisemnej zgody właściciela zbiornika.

Zgodnie natomiast z § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia zabrania się napełniania gazem płynnym butli, których stan techniczny nie odpowiada wymaganiom bezpiecznej eksploatacji, a w szczególności butli:

 1. do gazu innego niż ten, na który butla jest przeznaczona,
 2. bez wymaganego oznaczenia,
 3. z nieczytelnymi lub nieprawidłowymi oznaczeniami,
 4. po upływie terminu badania okresowego,
 5. z nieszczelnym lub uszkodzonym zaworem,
 6. z uszkodzeniami powierzchni,
 7. poddanych działaniu płomieni,
 8. wyposażonych w zawory, których konstrukcja umożliwia demontaż zaworu w celu przeprowadzenia naprawy.

W myśl § 23 ust. 1-3 rozporządzenia zawór butli po napełnieniu należy poddać kontroli szczelności w kąpieli wodnej lub przy pomocy elektronicznego urządzenia do wykrywania nieszczelności. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje kontrolę połączenia gwintowego zaworu z butlą oraz kontrolę szczelności zaworu w pozycji otwartej z zaślepionym wylotem zaworu. Pracownik, który stwierdzi nieszczelność butli po napełnieniu gazem płynnym w miejscach, o których mowa w ust. 2, powinien niezwłocznie oddać butlę do naprawy.

Zasadnym jest również odwołanie się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Współczesnym Języka Polskiego (Wydawnictwo Wilga, Warszawa 2000) przez pojęcie butli należy rozumieć cylindryczny stalowy pojemnik o silnych ściankach służący do przechowywania gazów sprężonych pod dużym ciśnieniem lub skroplonych wyposażonych w zawór redukcyjny. Natomiast Zgodnie z Małym Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994) przez butlę rozumie się naczynie stalowe lub żeliwne do przechowywania gazów skroplonych, rozpuszczonych lub sprężonych pod dużym ciśnieniem.

Natomiast zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl/) zbiornik to:

 1. naczynie lub urządzenie do zbierania i przechowywania różnych materiałów; też: zawartość takiego naczynia
 2. zagłębienie terenu wypełnione wodą.

Ponadto w rozporządzeniu z dnia 31 grudnia 2002 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015 r. poz. 305) określono w załączniku nr 9 „Warunki dodatkowe dla pojazdu przystosowanego do zasilania gazem” definicję „zbiornika”. I tak zgodnie z § 1 pkt 6 „zbiornik” to zbiornik lub butla umieszczona na stałe w pojeździe na gaz LPG, CNG, LNG służący do zasilania silników w pojazdach. Ustawodawca zatem nie rozróżnia w tym przypadku tych dwóch pojęć, stwierdzając że „zbiornikiem” może być zarówno sam zbiornik jak i butla.

Mając na uwadze powyższe należało uznać, że zbiorniki gazowe będące integralnym, nierozłącznym elementem wózków widłowych służące do ich zasilania mogą być uznane za butle gazowe, o których mowa w § 4 rozporządzenia ws. zwolnień, jeśli te zbiorniki będą odpowiednio spełniać wymagania określone dla butli gazowych wskazane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.

Tym samym, jeżeli zbiornik gazowy stanowiący butlę gazową będącą integralną częścią wózków widłowych (niebędących pojazdem samochodowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) będzie odpowiednio spełniał wymagania zawarte w rozporządzeniu z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych, które odnoszą się do butli gazowych, to Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, zmiany stanu prawnego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.