Bursa | Interpretacje podatkowe

Bursa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bursa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania, czy odpłatne zakwaterowanie uczniów szkół w bursie szkolnej podlega wyłączeniu z VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, w związku z wykonywaniem przez Powiat zadań nałożonych innymi przepisami.
Fragment:
(...) bursie wnoszą opłatę za: 1) posiłki w stołówce bursy równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie; 2) zakwaterowanie w bursie w wysokości do 50% kosztu utrzymania miejsca; do kosztu tego nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i wydatków pochodnych od tych wynagrodzeń. Szkoły będące jednostkami budżetowymi powiatu, wykonując zadania własne powiatu w zakresie edukacji i opieki, nie podlegają VAT (art. 15 ust. 6 ustawy). W bursie zamieszkuje młodzież ucząca się w szkołach będących jednostkami budżetowymi, które realizują zadania własne w zakresie edukacji i opieki. Rodzice składają wniosek o przyjęcie do bursy, a rodzice, których wnioski rozpatrzone są pozytywnie informowani są o wysokości opłat za pobyt w bursie. Wysokość opłaty ustala się w oparciu o przepisy wykonawcze do ustawy o systemie oświaty. Opłaty wnoszone przez rodziców/opiekunów prawnych stanowią częściowy zwrot kosztów utrzymania placówki. Dochody uzyskane z tytułu opłat, bursa odprowadza do budżetu Powiatu. Jednostka wykonując czynności, o których mowa nie występuje jako podmiot gospodarczy. Centrum (jednostka budżetowa Powiatu), realizuje zadania własne powiatu o charakterze obowiązkowym wynikające z przepisów prawa w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 57 ww. rozporządzenia, dlatego na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy podlega wyłączeniu z opodatkowania VAT.
2017
7
wrz

Istota:
W zakresie ustalenia czy usługi zakwaterowania i wyżywienia uczniów szkół realizowane za pośrednictwem jednostek organizacyjnych działających jako bursy stanowią czynności niepodlegające opodatkowaniu na podstawie art. 15 ust 6.
Fragment:
Do jednostek powołanych celem realizacji zadania własnego Miasta w postaci edukacji publicznej, określonego w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, zaliczyć należy, nie tylko m.in. szkoły, ale także placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, czyli głównie tzw. bursy (art. 2 pkt 7 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Jedną z takich jednostek jest Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego (dalej: „ Bursa ”), dla której organem prowadzącym jest Gmina. Bursa ta jest samodzielną jednostką budżetową i nie jest prowadzona przez żadną ze szkół – inną jednostkę budżetową Miasta. Bursa realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, określone w ustawie o systemie oświaty. Zasady jej funkcjonowania reguluje Statut Bursy i Regulamin Mieszkanki/ńca Bursy, które potwierdzają, że jej głównym celem jest zapewnienie opieki, wychowania i wyżywienia uczniów w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. W Bursie zamieszkuje młodzież ucząca się w szkołach, będących jednostkami budżetowymi Miasta, jednakże Bursa nie zawiera z tymi szkołami żadnych umów. Bursa jest jednostką samodzielną, nieprowadzoną przez żadną ze szkół. Każdy wychowanek przebywa w placówce na podstawie umowy na pobyt dziecka w Bursie zawartej z jego rodzicami lub opiekunami. Za zakwaterowanie (pobyt) dziecka w placówce oraz za zapewniane wyżywienia pobierane są opłaty. Wysokość tych opłat ustalana jest z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia z 2 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.
2017
9
cze

Istota:
Brak wyłączenia z opodatkowania opłat za posiłki wychowanków oraz za zakwaterowanie wychowanków w bursach.
Fragment:
Wymiar zajęć opiekuńczo-wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w bursie określa tygodniowy plan zajęć, opracowany przez dyrektora bursy w uzgodnieniu z organem prowadzącym. § 63. 1. Pora nocna w bursie trwa od godziny 22.00 do godziny 6.00. Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca grupy wychowawczej. W uzasadnionych przypadkach opiekę w porze nocnej może sprawować osoba niebędąca wychowawcą, wyznaczona przez dyrektora bursy. § 64. Do uczniów szkół policealnych, szkół artystycznych policealnych i pomaturalnych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych nie stosuje się przepisów § 60-63, a przepisy § 58 i § 59 stosuje się odpowiednio. § 65.1. Bursa prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne. Za zgodą organu prowadzącego, bursa może również prowadzić działalność w okresie ferii szkolnych, zapewniając wychowankom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Zgodnie z § 76 ust. 2 ww. rozporządzenia rodzice dzieci i młodzieży przebywających w bursie wnoszą opłatę za: posiłki w stołówce bursy równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie, zakwaterowanie w bursie w wysokości do 50% kosztu utrzymania miejsca; do kosztu tego nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i wydatków pochodnych od tych wynagrodzeń.
2017
27
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT usługi wyżywienia i zakwaterowania własnych wychowanków
Fragment:
Ponadto w okresie ferii wakacyjnych świadczy usługi dla grup zorganizowanych młodzieży, niemniej ten zakres działalności Bursy nie jest elementem sformułowanego pytania. Klasyfikacja statystyczna dla usług polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu własnych wychowanków według PKWiU – 55.90.11-00.0 „ usługi świadczone przez domy studenckie oraz internaty i bursy ”. Klasyfikacja statystyczna dla usług zakwaterowania i wyżywienia grup zorganizowanych według PKWiU – 55.23.15-00.0. Bursa jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że: świadczone przez Bursę usługi wyżywienia wychowanków są wykonywane w formach i na zasadach przepisów o systemie oświaty – Dz.U.2004.256.2572, z późn. zm., Dz.U.2011. nr 109, poz. 631, rozdział 4 oraz rozdział 5 § 63; Bursa posiada własną stołówkę, kupuje artykuły żywnościowe i we własnym zakresie sporządza posiłki. Bursa nie kupuje usług cateringowych; koszty wyżywienia wychowankowie pokrywają w całości sami, bądź w części lub całości Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej; wychowankami Bursy są uczniowie i wychowankowie szkół, z którymi Bursa ma zawarte umowy dotyczące zakwaterowania i wyżywienia tych uczniów i wychowanków. Wnioskodawca uważa, iż w świetle obowiązujących przepisów zarówno wyżywienie i zakwaterowanie własnych wychowanków winno być zwolnione z podatku od towarów i usług VAT.
2014
22
lis

Istota:
Zwolnienie od podatku usług: wyżywienia wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, niebędących wychowankami Bursy oraz wyżywienia uczniów niebędących wychowankami Bursy.
Fragment:
Dyrektor szkoły nieposiadającej własnej stołówki zwraca się z prośbą do dyrektora bursy o objęcie dożywianiem ucznia szkoły niebędącego wychowankiem bursy. Dyrektor bursy wyrażając zgodę przesyła pismo do dyrektora szkoły oraz do Ośrodka Pomocy Społecznej. W każdym miesiącu bursa obciąża Ośrodek Pomocy Społecznej fakturą za wyżywienie ucznia. Koszt posiłku – obiadu, podobnie jak w przypadku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego obejmuje jak wyżej koszt surowca zużytego do przygotowania posiłku. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w X jest jednostką budżetową. Ośrodki Pomocy Społecznej finansujące posiłki uczniów szkół również są jednostkami budżetowymi. Bursa X Nr 1 w X posiada umowę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w X dotyczącą żywienia mieszkańców internatu wyżej wymienionego ośrodka. Bursa nie posiada umów z Ośrodkami Pomocy Społecznej na usługi żywienia uczniów niebędących mieszkańcami Bursy Nr 1 w X. Płatności za posiłki wydawane wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w X dokonuje tenże ośrodek. Płatności za posiłki wydawane uczniom korzystającym z pomocy społecznej, którzy nie są mieszkańcami Bursy X Nr 1 w X, dokonują Ośrodki Pomocy Społecznej odpowiednie ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.
2014
11
sty

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT usług zakwaterowania - z wyżywieniem lub bez wyżywienia - wychowanków Bursy.
Fragment:
Bursa ma podpisane umowy ze szkołami, których uczniowie są zakwaterowani w Bursie. W przeważającej części odpłatność jest wnoszona przez tych wychowanków, jednak kilku wychowanków, w związku z trudną sytuacją materialną otrzymuje dofinansowanie z Ośrodków Pomocy Społecznej. W tych przypadkach koszt zakwaterowania ponoszony jest przez te Ośrodki. W innych przypadkach koszt całomiesięcznego zakwaterowania za wychowanków Bursy pokrywany jest przez Kluby Sportowe lub Placówki Opiekuńczo Wychowawcze. Na te instytucje w związku z zawartymi umowami, wystawiane są faktury za zakwaterowanie tych wychowanków. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, stwierdzić należy, że usługi zakwaterowania świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz wychowanków Bursy - w przypadku gdy Zainteresowany posiada umowy na usługi zakwaterowania ze szkołami, których uczniowie są wychowankami Bursy - korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy. Natomiast usługi wyżywienia wychowanków Bursy świadczone w formie i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty w ramach realizowanych zadań wychowawczych i opiekuńczych, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy.
2013
26
lis

Istota:
Stawka podatku dla wyżywienia dla uczniów niemieszkających w Bursie oraz uczniów korzystających z dofinansowania opieki społecznej.
Fragment:
Zgodnie ze Statutem Wnioskodawca zapewnia wychowankom całodzienne wyżywienie i zakwaterowanie, świadcząc następujące usługi: usługi związane z wyżywieniem: - 56.29.20 usługi stołówkowe świadczone dla młodzieży mieszkającej w Bursie i korzystającej z wyżywienia - zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy; usługi związane z zakwaterowaniem – 55.90.11 usługi świadczone przez domy studenckie oraz internaty i bursy szkolne dla młodzieży mieszkającej w Bursie i korzystającej z wyżywienia - zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy. Część młodzieży, mieszkająca w Bursie i korzystająca w niej z wyżywienia otrzymuje częściowe lub całkowite dofinansowanie wyżywienia z Ośrodka Pomocy Społecznej. Wnioskodawca wówczas, wystawiając faktury powołuje się na art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą świadczenia usług na rzecz młodzieży dochodzącej i skierowanej z OPS, niezakwaterowanej w Bursie. Z wyżywienia w Bursie korzysta dodatkowo młodzież dochodząca, która wykupuje obiady oraz młodzież skierowana przez Miejski i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest to młodzież ucząca się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Opłata za posiłek to „ wkład do kotła ”, który jest ustalany co rok po przeprowadzonym przetargu na dostarczanie artykułów spożywczych i obecnie wynosi 5 zł netto. Ww. sprzedaż obiadów dla młodzieży dochodzącej Wnioskodawca klasyfikuje w grupowaniu PKWiU 56.29.20.0 i opodatkowuje stawką podatku w wysokości 8%.
2013
21
maj

Istota:
W zakresie stawki podatku VAT dla usług polegających na zapewnieniu całodziennego wyżywienia i zakwaterowania mieszkańców Bursy .
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 23 lipca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na: zapewnieniu całodziennego wyżywienia i zakwaterowania mieszkańców Bursy, wyżywieniu osób niebędących mieszkańcami Bursy – nauczycieli Bursy, pracowników administracyjno – obsługowych Bursy, wyżywieniu osób niebędących mieszkańcami Bursy - nauczycieli, pracowników administracyjno – obsługowych i uczniów szkół artystycznych, zakwaterowaniu w Bursie innych osób niebędących wychowankami Bursy (z wyżywieniem lub bez) oraz wynajmie pokoi, wynajmie pomieszczeń niemieszkalnych – świetlic. Pismem z dnia 23 października 2012 r. wniosek został uzupełniony o doprecyzowanie zaistniałego stanu faktycznego. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny. Bursa jest placówką publiczną podległą Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT-7. Zgodnie ze statutem i ustawą o systemie oświaty zapewnia całodobową opiekę, zakwaterowanie i wyżywienie wychowankom - uczniom szkół artystycznych, poza miejscem swojego zamieszkania. Bursa jest jednostką budżetową a stołówka Bursy nie jest wyodrębnioną jednostką, ani odrębnym podmiotem gospodarczym. Wyżywienie wychowanków Bursy jest statutową działalnością placówki. W Bursie mieszkają uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia, zespołu szkół plastycznych (młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna oraz studenci).
2012
16
lis

Istota:
W zakresie stawki podatku dla usług zakwaterowania osób z zewnątrz.
Fragment:
Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty (art. 2 pkt 7 - Dz. U z 2004r. nr 256 poz. 2572 ze zm.). Bursa jest placówką publiczną, koedukacyjną, zapewniającą całodobową opiekę, bezpieczeństwo oraz zakwaterowanie i wyżywienie, (uczniom szkół ponadgimnazjalnych – w tym uczniom wymagającym specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz uczniom praktyk zawodowych) w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania. Stołówka Bursy nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a prowadzenie jej jest ściśle związane ze statutową działalnością. Bursa może kwaterować za odpłatnością wycieczki szkolne, studentów, dzieci i młodzież, uczestniczących w zawodach sportowych, olimpiadach szkolnych i innych imprezach. Wyżej wskazane grupy mogą korzystać tylko z zakwaterowania. Świadczone przez Bursę usługi dokumentuje się w następujący sposób: usługi w zakresie zakwaterowania grup przyjezdnych zorganizowanych oraz usługi zakwaterowania osób z zewnątrz dokumentuje się rachunkiem; sklasyfikowane w PKWiU 55.23.13-00.00 - polegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką 8%. Podkreślić należy, iż prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT, jeśli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne – zgodnie z cyt. art. 5a ustawy.
2012
21
mar

Istota:
W zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania usług zakwaterowania i wyżywienia uczniów – wychowanków za pomocą kasy rejestrującej.
Fragment:
Stołówka Bursy nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a prowadzenie jej jest ściśle związane ze statutową działalnością. Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty (art. 2 pkt 7 - Dz. U z 2004r. nr 256 poz. 2572 ze zm.). Świadczone przez Bursę usługi dokumentuje się w następujący sposób: usługi wyżywienia i zakwaterowania własnych wychowanków dokumentuje się rachunkiem; sklasyfikowane w PKWiU 53.23.15-00.00, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy o podatku od towarów i usług podlegają zwolnieniu. W 2010 roku Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego korzystała ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. (Dz. U. nr 138 poz. 930) § 2 ust. 1 pkt 1; według załącznika pozycja 21 i pozycja 45; bursa korzysta ze zwolnienia w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej dla usług zakwaterowania i wyżywienia uczniów-wychowanków w stołówce będącej integralną częścią bursy. Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
2012
21
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Bursa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.