Bursa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bursa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
wrz

Istota:

Brak uznania Gminy za podatnika w związku ze świadczeniem usług pobytu i wyżywienia uczniów w bursach i w konsekwencji braku obowiązku naliczenia podatku w związku z ich świadczeniem.

Fragment:

Według § 60 tego rozporządzenia, bursa zapewnia wychowankom: całodobową opiekę; warunki do nauki; pomoc w nauce; warunki do rozwijania zainteresowań i szczególnych uzdolnień; warunki umożliwiające uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce. Stosownie do § 61 tegoż rozporządzenia, bursa realizuje zadania we współpracy z rodzicami wychowanka, szkołą, do której uczęszcza wychowanek, oraz z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi. Z § 78 ust. 1 ww. rozporządzenia, rodzice dzieci i młodzieży przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych wnoszą opłatę za posiłki w stołówce ośrodka równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie. W myśl § 78 ust. 2 rozporządzenia, rodzice dzieci i młodzieży przebywających w bursie wnoszą opłatę za: posiłki w stołówce bursy równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie; zakwaterowanie w bursie w wysokości do 50% kosztu utrzymania miejsca; do kosztu tego nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i wydatków pochodnych od tych wynagrodzeń.

2017
7
wrz

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania, czy odpłatne zakwaterowanie uczniów szkół w bursie szkolnej podlega wyłączeniu z VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, w związku z wykonywaniem przez Powiat zadań nałożonych innymi przepisami.

Fragment:

(...) bursie wnoszą opłatę za: 1) posiłki w stołówce bursy równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie; 2) zakwaterowanie w bursie w wysokości do 50% kosztu utrzymania miejsca; do kosztu tego nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i wydatków pochodnych od tych wynagrodzeń. Szkoły będące jednostkami budżetowymi powiatu, wykonując zadania własne powiatu w zakresie edukacji i opieki, nie podlegają VAT (art. 15 ust. 6 ustawy). W bursie zamieszkuje młodzież ucząca się w szkołach będących jednostkami budżetowymi, które realizują zadania własne w zakresie edukacji i opieki. Rodzice składają wniosek o przyjęcie do bursy, a rodzice, których wnioski rozpatrzone są pozytywnie informowani są o wysokości opłat za pobyt w bursie. Wysokość opłaty ustala się w oparciu o przepisy wykonawcze do ustawy o systemie oświaty. Opłaty wnoszone przez rodziców/opiekunów prawnych stanowią częściowy zwrot kosztów utrzymania placówki. Dochody uzyskane z tytułu opłat, bursa odprowadza do budżetu Powiatu. Jednostka wykonując czynności, o których mowa nie występuje jako podmiot gospodarczy. Centrum (jednostka budżetowa Powiatu), realizuje zadania własne powiatu o charakterze obowiązkowym wynikające z przepisów prawa w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 57 ww. rozporządzenia, dlatego na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy podlega wyłączeniu z opodatkowania VAT.

2017
9
cze

Istota:

W zakresie ustalenia czy usługi zakwaterowania i wyżywienia uczniów szkół realizowane za pośrednictwem jednostek organizacyjnych działających jako bursy stanowią czynności niepodlegające opodatkowaniu na podstawie art. 15 ust 6.

Fragment:

Do jednostek powołanych celem realizacji zadania własnego Miasta w postaci edukacji publicznej, określonego w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, zaliczyć należy, nie tylko m.in. szkoły, ale także placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, czyli głównie tzw. bursy (art. 2 pkt 7 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Jedną z takich jednostek jest Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego (dalej: „ Bursa ”), dla której organem prowadzącym jest Gmina. Bursa ta jest samodzielną jednostką budżetową i nie jest prowadzona przez żadną ze szkół – inną jednostkę budżetową Miasta. Bursa realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, określone w ustawie o systemie oświaty. Zasady jej funkcjonowania reguluje Statut Bursy i Regulamin Mieszkanki/ńca Bursy, które potwierdzają, że jej głównym celem jest zapewnienie opieki, wychowania i wyżywienia uczniów w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. W Bursie zamieszkuje młodzież ucząca się w szkołach, będących jednostkami budżetowymi Miasta, jednakże Bursa nie zawiera z tymi szkołami żadnych umów. Bursa jest jednostką samodzielną, nieprowadzoną przez żadną ze szkół. Każdy wychowanek przebywa w placówce na podstawie umowy na pobyt dziecka w Bursie zawartej z jego rodzicami lub opiekunami. Za zakwaterowanie (pobyt) dziecka w placówce oraz za zapewniane wyżywienia pobierane są opłaty. Wysokość tych opłat ustalana jest z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia z 2 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.

2017
27
maj

Istota:

Brak wyłączenia z opodatkowania opłat za posiłki wychowanków oraz za zakwaterowanie wychowanków w bursach.

Fragment:

Wymiar zajęć opiekuńczo-wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w bursie określa tygodniowy plan zajęć, opracowany przez dyrektora bursy w uzgodnieniu z organem prowadzącym. § 63. 1. Pora nocna w bursie trwa od godziny 22.00 do godziny 6.00. Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca grupy wychowawczej. W uzasadnionych przypadkach opiekę w porze nocnej może sprawować osoba niebędąca wychowawcą, wyznaczona przez dyrektora bursy. § 64. Do uczniów szkół policealnych, szkół artystycznych policealnych i pomaturalnych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych nie stosuje się przepisów § 60-63, a przepisy § 58 i § 59 stosuje się odpowiednio. § 65.1. Bursa prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne. Za zgodą organu prowadzącego, bursa może również prowadzić działalność w okresie ferii szkolnych, zapewniając wychowankom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Zgodnie z § 76 ust. 2 ww. rozporządzenia rodzice dzieci i młodzieży przebywających w bursie wnoszą opłatę za: posiłki w stołówce bursy równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie, zakwaterowanie w bursie w wysokości do 50% kosztu utrzymania miejsca; do kosztu tego nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i wydatków pochodnych od tych wynagrodzeń.

2014
22
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT usługi wyżywienia i zakwaterowania własnych wychowanków

Fragment:

Ponadto w okresie ferii wakacyjnych świadczy usługi dla grup zorganizowanych młodzieży, niemniej ten zakres działalności Bursy nie jest elementem sformułowanego pytania. Klasyfikacja statystyczna dla usług polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu własnych wychowanków według PKWiU – 55.90.11-00.0 „ usługi świadczone przez domy studenckie oraz internaty i bursy ”. Klasyfikacja statystyczna dla usług zakwaterowania i wyżywienia grup zorganizowanych według PKWiU – 55.23.15-00.0. Bursa jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że: świadczone przez Bursę usługi wyżywienia wychowanków są wykonywane w formach i na zasadach przepisów o systemie oświaty – Dz.U.2004.256.2572, z późn. zm., Dz.U.2011. nr 109, poz. 631, rozdział 4 oraz rozdział 5 § 63; Bursa posiada własną stołówkę, kupuje artykuły żywnościowe i we własnym zakresie sporządza posiłki. Bursa nie kupuje usług cateringowych; koszty wyżywienia wychowankowie pokrywają w całości sami, bądź w części lub całości Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej; wychowankami Bursy są uczniowie i wychowankowie szkół, z którymi Bursa ma zawarte umowy dotyczące zakwaterowania i wyżywienia tych uczniów i wychowanków. Wnioskodawca uważa, iż w świetle obowiązujących przepisów zarówno wyżywienie i zakwaterowanie własnych wychowanków winno być zwolnione z podatku od towarów i usług VAT.

2014
11
sty

Istota:

Zwolnienie od podatku usług: wyżywienia wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, niebędących wychowankami Bursy oraz wyżywienia uczniów niebędących wychowankami Bursy.

Fragment:

Dyrektor szkoły nieposiadającej własnej stołówki zwraca się z prośbą do dyrektora bursy o objęcie dożywianiem ucznia szkoły niebędącego wychowankiem bursy. Dyrektor bursy wyrażając zgodę przesyła pismo do dyrektora szkoły oraz do Ośrodka Pomocy Społecznej. W każdym miesiącu bursa obciąża Ośrodek Pomocy Społecznej fakturą za wyżywienie ucznia. Koszt posiłku – obiadu, podobnie jak w przypadku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego obejmuje jak wyżej koszt surowca zużytego do przygotowania posiłku. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w X jest jednostką budżetową. Ośrodki Pomocy Społecznej finansujące posiłki uczniów szkół również są jednostkami budżetowymi. Bursa X Nr 1 w X posiada umowę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w X dotyczącą żywienia mieszkańców internatu wyżej wymienionego ośrodka. Bursa nie posiada umów z Ośrodkami Pomocy Społecznej na usługi żywienia uczniów niebędących mieszkańcami Bursy Nr 1 w X. Płatności za posiłki wydawane wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w X dokonuje tenże ośrodek. Płatności za posiłki wydawane uczniom korzystającym z pomocy społecznej, którzy nie są mieszkańcami Bursy X Nr 1 w X, dokonują Ośrodki Pomocy Społecznej odpowiednie ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

2013
26
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT usług zakwaterowania - z wyżywieniem lub bez wyżywienia - wychowanków Bursy.

Fragment:

Bursa ma podpisane umowy ze szkołami, których uczniowie są zakwaterowani w Bursie. W przeważającej części odpłatność jest wnoszona przez tych wychowanków, jednak kilku wychowanków, w związku z trudną sytuacją materialną otrzymuje dofinansowanie z Ośrodków Pomocy Społecznej. W tych przypadkach koszt zakwaterowania ponoszony jest przez te Ośrodki. W innych przypadkach koszt całomiesięcznego zakwaterowania za wychowanków Bursy pokrywany jest przez Kluby Sportowe lub Placówki Opiekuńczo Wychowawcze. Na te instytucje w związku z zawartymi umowami, wystawiane są faktury za zakwaterowanie tych wychowanków. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, stwierdzić należy, że usługi zakwaterowania świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz wychowanków Bursy - w przypadku gdy Zainteresowany posiada umowy na usługi zakwaterowania ze szkołami, których uczniowie są wychowankami Bursy - korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy. Natomiast usługi wyżywienia wychowanków Bursy świadczone w formie i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty w ramach realizowanych zadań wychowawczych i opiekuńczych, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy.

2013
21
maj

Istota:

Stawka podatku dla wyżywienia dla uczniów niemieszkających w Bursie oraz uczniów korzystających z dofinansowania opieki społecznej.

Fragment:

Zgodnie ze Statutem Wnioskodawca zapewnia wychowankom całodzienne wyżywienie i zakwaterowanie, świadcząc następujące usługi: usługi związane z wyżywieniem: - 56.29.20 usługi stołówkowe świadczone dla młodzieży mieszkającej w Bursie i korzystającej z wyżywienia - zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy; usługi związane z zakwaterowaniem – 55.90.11 usługi świadczone przez domy studenckie oraz internaty i bursy szkolne dla młodzieży mieszkającej w Bursie i korzystającej z wyżywienia - zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy. Część młodzieży, mieszkająca w Bursie i korzystająca w niej z wyżywienia otrzymuje częściowe lub całkowite dofinansowanie wyżywienia z Ośrodka Pomocy Społecznej. Wnioskodawca wówczas, wystawiając faktury powołuje się na art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą świadczenia usług na rzecz młodzieży dochodzącej i skierowanej z OPS, niezakwaterowanej w Bursie. Z wyżywienia w Bursie korzysta dodatkowo młodzież dochodząca, która wykupuje obiady oraz młodzież skierowana przez Miejski i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest to młodzież ucząca się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Opłata za posiłek to „ wkład do kotła ”, który jest ustalany co rok po przeprowadzonym przetargu na dostarczanie artykułów spożywczych i obecnie wynosi 5 zł netto. Ww. sprzedaż obiadów dla młodzieży dochodzącej Wnioskodawca klasyfikuje w grupowaniu PKWiU 56.29.20.0 i opodatkowuje stawką podatku w wysokości 8%.

2012
16
lis

Istota:

W zakresie stawki podatku VAT dla usług polegających na zapewnieniu całodziennego wyżywienia i zakwaterowania mieszkańców Bursy .

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 23 lipca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na: zapewnieniu całodziennego wyżywienia i zakwaterowania mieszkańców Bursy, wyżywieniu osób niebędących mieszkańcami Bursy – nauczycieli Bursy, pracowników administracyjno – obsługowych Bursy, wyżywieniu osób niebędących mieszkańcami Bursy - nauczycieli, pracowników administracyjno – obsługowych i uczniów szkół artystycznych, zakwaterowaniu w Bursie innych osób niebędących wychowankami Bursy (z wyżywieniem lub bez) oraz wynajmie pokoi, wynajmie pomieszczeń niemieszkalnych – świetlic. Pismem z dnia 23 października 2012 r. wniosek został uzupełniony o doprecyzowanie zaistniałego stanu faktycznego. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny. Bursa jest placówką publiczną podległą Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT-7. Zgodnie ze statutem i ustawą o systemie oświaty zapewnia całodobową opiekę, zakwaterowanie i wyżywienie wychowankom - uczniom szkół artystycznych, poza miejscem swojego zamieszkania. Bursa jest jednostką budżetową a stołówka Bursy nie jest wyodrębnioną jednostką, ani odrębnym podmiotem gospodarczym. Wyżywienie wychowanków Bursy jest statutową działalnością placówki. W Bursie mieszkają uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia, zespołu szkół plastycznych (młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna oraz studenci).

2012
21
mar

Istota:

W zakresie stawki podatku dla usług zakwaterowania osób z zewnątrz.

Fragment:

Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty (art. 2 pkt 7 - Dz. U z 2004r. nr 256 poz. 2572 ze zm.). Bursa jest placówką publiczną, koedukacyjną, zapewniającą całodobową opiekę, bezpieczeństwo oraz zakwaterowanie i wyżywienie, (uczniom szkół ponadgimnazjalnych – w tym uczniom wymagającym specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz uczniom praktyk zawodowych) w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania. Stołówka Bursy nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a prowadzenie jej jest ściśle związane ze statutową działalnością. Bursa może kwaterować za odpłatnością wycieczki szkolne, studentów, dzieci i młodzież, uczestniczących w zawodach sportowych, olimpiadach szkolnych i innych imprezach. Wyżej wskazane grupy mogą korzystać tylko z zakwaterowania. Świadczone przez Bursę usługi dokumentuje się w następujący sposób: usługi w zakresie zakwaterowania grup przyjezdnych zorganizowanych oraz usługi zakwaterowania osób z zewnątrz dokumentuje się rachunkiem; sklasyfikowane w PKWiU 55.23.13-00.00 - polegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką 8%. Podkreślić należy, iż prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT, jeśli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne – zgodnie z cyt. art. 5a ustawy.