Bułgaria | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Bułgaria. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
15
mar

Istota:

Dochód Wnioskodawcy uzyskany w Bułgarii będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany w Bułgarii powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Przy czym na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał wpływu fakt, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami bułgarskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie bułgarskim podatkiem dochodowym czy nie, tj. czy według prawa wewnętrznego Bułgarii dochody te podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

Fragment:

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że wynagrodzenie, które Wnioskodawca uzyska z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce mającej siedzibę na terytorium Bułgarii podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. w Bułgarii i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany w Bułgarii będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany w Bułgarii powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Przy czym na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał wpływu fakt, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami bułgarskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie bułgarskim podatkiem dochodowym czy nie, tj. czy według prawa wewnętrznego Bułgarii dochody te podlegają zwolnieniu z opodatkowania. Końcowo zastrzec należy, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie wynagrodzenia członka zarządu spółki bułgarskiej, o którym mowa w art. 16 Umowy z dnia 11 kwietnia 1994 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polska a Republiką Bułgarii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

2014
9
lut

Istota:

W zakresie skutków podatkowych związanych z wynajmowaniem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nieruchomości położonych na terytorium Bułgarii.

Fragment:

Mając powyższe na względzie, na mocy wyłączenia, o którym mowa w art. 7 ust. 5 Umowy, dochód z nieruchomości położonej w Bułgarii podlega opodatkowaniu według zasad określonych w art. 6 tej Umowy, niezależnie od faktu, iż nieruchomość ta stanowi majątek wykorzystywany w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej przez polskiego rezydenta podatkowego. W konsekwencji dochód uzyskany z tytułu wynajmu apartamentów położonych w Bułgarii nawet wykonywanego w ramach prowadzonej na terytorium Polski pozarolniczej działalności gospodarczej, o ile w świetle ustawodawstwa bułgarskiego, stanowią one nieruchomości, podlega co do zasady opodatkowaniu zarówno w państwie położenia majątku będącego źródłem dochodu, czyli w Bułgarii, jak i w państwie rezydencji, tj. w Polsce, gdzie Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu uzyskanego dochodu, zastosowanie znajdzie metoda określona w art. 24 ust. 1 Umowy, zgodnie z którym, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w drugim Umawiającym się Państwie, to pierwsze wymienione Państwo zwolni, z uwzględnieniem postanowień ustępu 2, taki dochód lub majątek od opodatkowania.

2011
1
wrz

Istota:

W którym kraju Wnioskodawca, w Polsce czy w Bułgarii, powinien rozliczać dochody uzyskane z umów podpisanych przez Wnioskodawcę (nie przez oddział) z agentami mającymi siedzibę w Polsce?

Fragment:

W którym kraju Wnioskodawca, w Polsce czy w Bułgarii, powinien rozliczać dochody uzyskane z umów podpisanych przez Wnioskodawcę (nie przez oddział) z agentami mającymi siedzibę w Polsce... W opinii Wnioskodawcy, podatek ten powinien być rozliczony w Bułgarii ze względu na przyjętą zasadę w umowie podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Bułgarią, zgodnie z którą dochody powinny być rozliczane w kraju, gdzie podmiot ma swoją siedzibę, w szczególności ze względu na brzmienie art. 8 przedmiotowej umowy. Fakt podpisania umów agencyjnych przez Wnioskodawcę bezpośrednio z agentami zlokalizowanymi w Polsce a nie za pośrednictwem swojego oddziału który prowadzi oddzielnie działalność między innymi polegająca na sprzedaży biletów autobusowych wskazuje na to, że dochody uzyskane z przedmiotowych umów agencyjnych powinien być uiszczany w Bułgarii. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. W przypadku umowy agencyjnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.

2011
1
sie

Istota:

Gdzie należy zapłacić podatek od dochodu uzyskanego z tego tytułu, czy w Polsce, czy też w Bułgarii? Czy takie same zasady wystąpią, gdy apartament zostanie wynajęty cudzoziemcom, a należność zostanie regulowana w walutach obcych?

Fragment:

Taka umowa została zawarta między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Bułgarii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku (Dz. U. z 1995 r. Nr 137, poz. 679 ze zm.). Zgodnie z art. 6 tej umowy, jako osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce i osiągająca dochód z majątku nieruchomego położonego w Bułgarii mógłby być opodatkowany w Bułgarii. Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dotyczy osób, które są rezydentami jednego lub obu umawiających się państw. Jeżeli przyjąć kryterium związku gospodarczego z Bułgarią, a takie kryterium jest uznawane wg komentarza OECD, Wnioskodawca jest rezydentem Bułgarii. W Bułgarii jednak nie przebywa z zamiarem stałego pobytu, był tam tylko raz w celach wypoczynkowych. Natomiast w Polsce stale zamieszkuje, pracuje, płaci podatki, a nadto tutaj znajduje się wyłączny ośrodek interesów życiowych i w związku z tym, na mocy art. 4 ust. 1 ww. umowy winien zostać opodatkowany w Polsce. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.

2011
1
cze

Istota:

Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości położonej na terytorium Bułgarii, osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce będzie zobowiązana do opodatkowania ww. transakcji w Polsce?

Fragment:

Powyższe oznacza, że dochód ze zbycia nieruchomości położonej w Bułgarii, który może być w Bułgarii opodatkowany zgodnie z prawem podatkowym tego państwa - w Polsce będzie zwolniony od opodatkowania. Jeśli jednak wnioskodawca osiągnie również w Polsce tego rodzaju dochód w tym samym roku co w Bułgarii, to do obliczenia stawki podatkowej, którą opodatkuje dochód osiągnięty w Polsce uwzględni dochód osiągnięty w Bułgarii. W związku z powyższym, odpłatne zbycie nieruchomości położonej na terytorium Republiki Bułgarii nie podlega opodatkowaniu ani wykazaniu w zeznaniu podatkowym w Polsce, o ile wnioskodawca z tego samego źródła nie osiągnął dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bo wówczas zastosowanie znajdzie metoda wyłączenia z progresją. Tym samym stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe . Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul.