Bułgaria | Interpretacje podatkowe

Bułgaria | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Bułgaria. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dochód Wnioskodawcy uzyskany w Bułgarii będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany w Bułgarii powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Przy czym na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał wpływu fakt, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami bułgarskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie bułgarskim podatkiem dochodowym czy nie, tj. czy według prawa wewnętrznego Bułgarii dochody te podlegają zwolnieniu z opodatkowania.
Fragment:
Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że wynagrodzenie, które Wnioskodawca uzyska z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce mającej siedzibę na terytorium Bułgarii podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. w Bułgarii i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany w Bułgarii będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany w Bułgarii powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Przy czym na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał wpływu fakt, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami bułgarskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie bułgarskim podatkiem dochodowym czy nie, tj. czy według prawa wewnętrznego Bułgarii dochody te podlegają zwolnieniu z opodatkowania. Końcowo zastrzec należy, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie wynagrodzenia członka zarządu spółki bułgarskiej, o którym mowa w art. 16 Umowy z dnia 11 kwietnia 1994 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polska a Republiką Bułgarii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.
2015
15
mar

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z wynajmowaniem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nieruchomości położonych na terytorium Bułgarii.
Fragment:
Mając powyższe na względzie, na mocy wyłączenia, o którym mowa w art. 7 ust. 5 Umowy, dochód z nieruchomości położonej w Bułgarii podlega opodatkowaniu według zasad określonych w art. 6 tej Umowy, niezależnie od faktu, iż nieruchomość ta stanowi majątek wykorzystywany w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej przez polskiego rezydenta podatkowego. W konsekwencji dochód uzyskany z tytułu wynajmu apartamentów położonych w Bułgarii nawet wykonywanego w ramach prowadzonej na terytorium Polski pozarolniczej działalności gospodarczej, o ile w świetle ustawodawstwa bułgarskiego, stanowią one nieruchomości, podlega co do zasady opodatkowaniu zarówno w państwie położenia majątku będącego źródłem dochodu, czyli w Bułgarii, jak i w państwie rezydencji, tj. w Polsce, gdzie Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu uzyskanego dochodu, zastosowanie znajdzie metoda określona w art. 24 ust. 1 Umowy, zgodnie z którym, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w drugim Umawiającym się Państwie, to pierwsze wymienione Państwo zwolni, z uwzględnieniem postanowień ustępu 2, taki dochód lub majątek od opodatkowania.
2014
9
lut

Istota:
W którym kraju Wnioskodawca, w Polsce czy w Bułgarii, powinien rozliczać dochody uzyskane z umów podpisanych przez Wnioskodawcę (nie przez oddział) z agentami mającymi siedzibę w Polsce?
Fragment:
W którym kraju Wnioskodawca, w Polsce czy w Bułgarii, powinien rozliczać dochody uzyskane z umów podpisanych przez Wnioskodawcę (nie przez oddział) z agentami mającymi siedzibę w Polsce... W opinii Wnioskodawcy, podatek ten powinien być rozliczony w Bułgarii ze względu na przyjętą zasadę w umowie podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Bułgarią, zgodnie z którą dochody powinny być rozliczane w kraju, gdzie podmiot ma swoją siedzibę, w szczególności ze względu na brzmienie art. 8 przedmiotowej umowy. Fakt podpisania umów agencyjnych przez Wnioskodawcę bezpośrednio z agentami zlokalizowanymi w Polsce a nie za pośrednictwem swojego oddziału który prowadzi oddzielnie działalność między innymi polegająca na sprzedaży biletów autobusowych wskazuje na to, że dochody uzyskane z przedmiotowych umów agencyjnych powinien być uiszczany w Bułgarii. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. W przypadku umowy agencyjnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.
2011
1
wrz

Istota:
Gdzie należy zapłacić podatek od dochodu uzyskanego z tego tytułu, czy w Polsce, czy też w Bułgarii? Czy takie same zasady wystąpią, gdy apartament zostanie wynajęty cudzoziemcom, a należność zostanie regulowana w walutach obcych?
Fragment:
Taka umowa została zawarta między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Bułgarii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku (Dz. U. z 1995 r. Nr 137, poz. 679 ze zm.). Zgodnie z art. 6 tej umowy, jako osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce i osiągająca dochód z majątku nieruchomego położonego w Bułgarii mógłby być opodatkowany w Bułgarii. Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dotyczy osób, które są rezydentami jednego lub obu umawiających się państw. Jeżeli przyjąć kryterium związku gospodarczego z Bułgarią, a takie kryterium jest uznawane wg komentarza OECD, Wnioskodawca jest rezydentem Bułgarii. W Bułgarii jednak nie przebywa z zamiarem stałego pobytu, był tam tylko raz w celach wypoczynkowych. Natomiast w Polsce stale zamieszkuje, pracuje, płaci podatki, a nadto tutaj znajduje się wyłączny ośrodek interesów życiowych i w związku z tym, na mocy art. 4 ust. 1 ww. umowy winien zostać opodatkowany w Polsce. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.
2011
1
sie

Istota:
Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości położonej na terytorium Bułgarii, osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce będzie zobowiązana do opodatkowania ww. transakcji w Polsce?
Fragment:
Powyższe oznacza, że dochód ze zbycia nieruchomości położonej w Bułgarii, który może być w Bułgarii opodatkowany zgodnie z prawem podatkowym tego państwa - w Polsce będzie zwolniony od opodatkowania. Jeśli jednak wnioskodawca osiągnie również w Polsce tego rodzaju dochód w tym samym roku co w Bułgarii, to do obliczenia stawki podatkowej, którą opodatkuje dochód osiągnięty w Polsce uwzględni dochód osiągnięty w Bułgarii. W związku z powyższym, odpłatne zbycie nieruchomości położonej na terytorium Republiki Bułgarii nie podlega opodatkowaniu ani wykazaniu w zeznaniu podatkowym w Polsce, o ile wnioskodawca z tego samego źródła nie osiągnął dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bo wówczas zastosowanie znajdzie metoda wyłączenia z progresją. Tym samym stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe . Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul.
2011
1
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Bułgaria
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.