Bufet | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bufet. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Stan faktyczny:
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital zwraca sięz uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do niżej przedstawionego problemu dotyczącego likwidacji Bufetu Pracowniczego działającego zgodnie ze statutem jednostki i prowadzącego sprzedaż detaliczną opodatkowaną.Dnia 13.x11.2004r.dokonano spisu z natury towarów, które nie zostały sprzedane. Część towarów została przekazana jako darowizna na rzecz akcji organizowanej przez Miejski Ośrodek/pomocy Rodzinie oraz Radio .Pozostałe towary przekazano do magazynu żywnościowego, gospodarczego oraz na oddziały z przeznaczeniem dla pacjentów. Od zakupionych do bufetu artykułów został odliczony podatek VAT, ponieważ dotyczył działalności opodatkowanej. W chwili obecnej te artykuły przeznaczone zostały na cele związane z działalnością podstawową Szpitala, a więc zwolnioną z opodatkowania.
Pytanie:
Wobec powyższego zwracamy się z zapytaniem, czy w związku ze zmianą przeznaczenia zakupionych wcześniej towarów, od których był odebrany VAT naliczony, Szpital jest zobowiązany do wyliczenia podatku VAT od artykułów wykazanych na spisiez natury i zwrotu do Urzędu Skarbowego oraz na jakiej zasadzie powinno nastąpić przekazanie spisanych artykułów.

Fragment:

(...) związane z działalnością podstawową szpitala, a więc zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT. Odnosząc się do opisanego powyżej stanu faktycznego wyjaśniam, że w/w darowizna, w świetle art. 7 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535),  podlega opodatkowaniu; czynność tę należy udokumentować wewnętrzną fakturą VAT (art. 106 ust. 7 wspomnianej ustawy). Przekazanie towarów z likwidowanego bufetu do magazynu żywnościowego, gospodarczego oraz na oddziały szpitalne, jako niewymienione w art. 5 ustawy o VAT, opodatkowaniu nie podlega. Winno ono być udokumentowane dowodami wewnętrznymi - „przesunięcie międzymagazynowe”. Zgodnie z art. 86 ust. 1 wspomnianej ustawy o VAT, podatnikowi służy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. A contrario, (...)

2011
1
sty

Istota:

Uzupełnić

Fragment:

(...) i usług: Stosownie do treści § 67 ust. 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), zwalnia się od podatku od towarów i usług posiłki sprzedawane w barach mlecznych oraz w stołówkach i bufetach przyzakładowych, pod warunkiem że nie są to stołówki i bufety ogólnodostępne, tzn. jeżeli oferta tych stołówek i bufetów skierowana jest do określonego kręgu odbiorców a nie do bliżej niezidentyfikowanego klienta. Wynikające z ww. przepisu zwolnienie od podatku VAT ma zastosowanie również do stołówek przyzakładowych prowadzonych przez szpitale na bazie kuchni dla pacjentów przy spełnieniu ww. warunku i dotyczy sprzedaży wszystkich posiłków. Przy interpretowaniu pojęcia „posiłek” należy posłużyć się potocznym rozumieniem tego słowa. W cyt. rozporządzeniu, jak i w ustawie o VAT brak (...)