Budżet państwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budżet państwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
lut

Istota:

W zakresie ustalenia, czy nadwyżki powstałe z tytułu poniesienia przez Wnioskodawcę mniejszych niż wynikające z dotacji wydatków na koszty pośrednie i bezpośrednie rozliczane ryczałtowo będą stanowić przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Zgodnie z zapisami umowy dofinansowania projektu współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego wynosiło 90,571813%, natomiast współfinansowanie krajowe z budżetu państwa wynosiło 9,428187%. W świetle obowiązującego ustawodawstwa zarówno krajowego jak i europejskiego - w świetle art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - całość środków przekazanych na realizację projektu traktować należy jak dotację otrzymaną z budżetu państwa. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku dochodowego są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. W ocenie Wnioskodawcy - w świetle przepisów wykraczających poza ramy przepisów prawa podatkowego szczegółowo przedstawionych w dalszej części niniejszego pisma przyjąć należy, iż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stają się, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa, dochodami tego budżetu, z którego następnie realizowane są, w formie dotacji rozwojowych, wydatki na finansowanie programów operacyjnych i projektów rozwojowych. Powyższe ma istotny wpływ na wykładnię oraz interpretację art. 17 ust. pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który na podstawie ww. regulacji znajduje w ocenie Wnioskodawcy zastosowanie w niniejszej sprawie.

2018
3
lut

Istota:

Czy środki otrzymane na realizację projektu będą dochodami wolnymi od podatku w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Ważne jest natomiast źródło ich pochodzenia, którym musi być budżet państwa lub budżet jednostki samorządu terytorialnego. Ustalenie zatem, czy otrzymane środki będą korzystać z tego zwolnienia przedmiotowego, jest uzależnione od sposobu ich finansowania. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia „ dotacja ”. Brak ustawowej definicji tego słowa nie uprawnia jednak do dowolnego określenia jego zakresu znaczeniowego. Mając powyższe na względzie, uprawnionym jest odwołanie się do ustawy o finansach publicznych w zakresie rozumienia sformułowania „ dotacja ” zawartego w przepisach podatkowych. Zgodnie z art. 124 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) wydatkami budżetu państwa są m.in. wydatki na dotacje i subwencje. Dotacjami, w myśl art. 126 ww. ustawy, są podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 realizowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Właściwego do Spraw Zdrowia, składany na podstawie art. 88 ust. 4 pkt 5 i art. 88 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych Dz.

2015
15
lip

Istota:

Czy wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych biorących udział w realizacji projektu naukowego finansowanego z bezzwrotnych środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wys. 85% kosztów kwalifikowanych całości projektu i w 15 % finansowane z Budżetu Państwa podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Środki przeznaczone na realizację Projektu naukowego z bezzwrotnej pomocy EOG i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz z budżetu państwa są rozdzielane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wnioskodawca realizuje Projekt „ ... ” zgodnie z umową ponosząc wydatki z własnych środków, a zwrot poniesionych kosztów otrzymuje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego kwartalnie po złożeniu sprawozdania finansowego. Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego beneficjentem w ramach Projektu jest Wnioskodawca. Podstawą przeznaczenia bezzwrotnej pomocy ze środków europejskich jest ww. umowa finansowa zawarta pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Wnioskodawcą określająca miedzy innymi wysokość dofinansowania i współfinansowania. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych biorących udział w realizacji Projektu naukowego finansowanego z bezzwrotnych środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wys. 85% kosztów kwalifikowanych całości projektu i w 15% finansowane z Budżetu Państwa podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

2015
16
sty

Istota:

Skutki podatkowe dokonania wpłat na PFRON ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Fragment:

Otrzymana dotacja z budżetu państwa pokrywa koszty działalności statutowej, w tym również wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które uiszcza Wnioskodawca. Do wydatków dokonywanych na rzecz PFRON Wnioskodawca w chwili obecnej stosuje wyłączenie z art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i uznaje te wpłaty jako wydatek nie stanowiący kosztu uzyskania przychodu, a w konsekwencji dochód stanowiący ich równowartość traktuje jako podstawę opodatkowania i odprowadza z tego tytułu stosowny podatek. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy dochód ustalany jako równowartość wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są sfinansowana z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych... Zdaniem wnioskodawcy, wydatki które są pokrywane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast dochód pozyskany z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest wolny od podatku.

2014
11
mar

Istota:

Opodatkowanie zadań realizowanych na rzecz obronności finansowanych z budżetu państwa.

Fragment:

W tym celu P. zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej wszystkich operacji finansowych dotyczących środków pochodzących z budżetu państwa, jak również wywiązania się z szeregu obowiązków sprawozdawczych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy realizacja zadań na rzecz obronności przedstawionych w stanie faktycznym, finansowanych z budżetu państwa, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawa o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa; w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

2013
31
paź

Istota:

Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymanego od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w części dotyczącej wynagrodzenia finansowanego ze środków pochodzących z budżetu państwa

Fragment:

Z uzasadnienia tej nowelizacji jednoznacznie wynika, iż dodanie tego przepisu wynika z pakietu "Przede wszystkim przedsiębiorczość", a jego treść poświęcona zmianom w omawianym zakresie brzmi: „ w zwolnieniach przedmiotowych skreślono w art. 21 w ust. 1 pkt 47 dotyczący dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zadań w zakresie postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Jednocześnie dodano pkt 47b, który zwalnia od podatku dochodowego dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych (w przepisie tym zawierać się będzie również dotychczasowy pkt 47) oraz pkt 47c, który zwalnia od podatku dochodowego kwoty otrzymane od agencji rządowych na określone cele, jeżeli kwoty te pochodzą ze środków budżetu państwa. Tym samym ujednolicono zasady opodatkowania pomocy publicznej w obu ustawach podatkowych. Zmiana ta jest niewątpliwie korzystna dla wszystkich przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. ”. Analiza omawianego zwolnienia z uwzględnieniem materiałów źródłowych prowadzi zatem do wniosku, iż zwolnienie to obejmuje wyłącznie świadczenia otrzymywane przez przedsiębiorców od PARP powołanej w celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Przeczy to przyjętemu przez Wnioskodawczynię tokowi rozumowania, opartemu wyłącznie o wykładnię językową przepisu art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy, że zwolnienie to obejmuje również wynagrodzenia pracowników PARP.

2013
12
wrz

Istota:

Wynagrodzenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Fragment:

Na podstawie art. 200 ust. 4 tej ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4, stanowią dochody budżetu państwa po ich przekazaniu w złotych na rachunek dochodów budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 5. W myśl art. 106 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 20 grudnia 2008 r. wydatki budżetu państwa dzielą się na dotacje, przez które ustawa ta rozumie w szczególności wskazane w art. 106 ust. 2 pkt 3a - podlegające szczególnym zasadom rozliczania, wydatki budżetu państwa przeznaczone na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3a i 4, zwane dalej "dotacjami rozwojowymi". Stosownie do art. 106 ust. 2 pkt 3a ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 20 grudnia 2008 r. dotacje stanowiły, podlegające szczególnym zasadom rozliczania, wydatki budżetu państwa przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, lub projektów realizowanych w ramach tych programów, zwane dalej "dotacjami rozwojowymi". W świetle przepisów ww. ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stają się, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa, dochodami tego budżetu, z którego realizowane są wydatki budżetu państwa na finansowanie programów i projektów, na których wprowadzenie w życie uzyskano te środki.

2013
20
lut

Istota:

Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Stosownie do art. 200 ust. 4 tej ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4, stanowią dochody budżetu państwa po ich przekazaniu w złotych na rachunek dochodów budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 5. W myśl art. 106 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 20 grudnia 2008 r. wydatki budżetu państwa dzielą się na dotacje, przez które ustawa ta rozumie w szczególności wskazane w art. 106 ust. 2 pkt 3a - podlegające szczególnym zasadom rozliczania, wydatki budżetu państwa przeznaczone na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3a i 4, zwane dalej "dotacjami rozwojowymi". Stosownie do art. 106 ust. 2 pkt 3a ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 20 grudnia 2008 r. dotacje stanowiły, podlegające szczególnym zasadom rozliczania, wydatki budżetu państwa przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, lub projektów realizowanych w ramach tych programów, zwane dalej "dotacjami rozwojowymi". W świetle przepisów ww. ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stają się, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa, dochodami tego budżetu, z którego realizowane są wydatki budżetu państwa na finansowanie programów i projektów, na których wprowadzenie w życie uzyskano te środki.

2012
13
lip

Istota:

Czy przychody projektu „Wzrost kształcenia zawodowego ...” z tytułu umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło, wolne są od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) oraz prawem europejskim – art. 60 lit d) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej?

Fragment:

(...) budżetu państwa. Z cytowanego przepisu wynika, iż powołane w nim zwolnienie adresowane jest wyłącznie do bezpośredniego odbiorcy środków od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, którym w niniejszym przypadku nie są osoby zatrudnione przez Wnioskodawcę do realizacji projektów. Zatem, kwoty wypłacane osobom fizycznym, ze stosunku pracy lub z tytułu umów cywilnoprawnych, nie bezpośrednio od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, lecz za pośrednictwem beneficjentów pomocy, którzy otrzymali środki pochodzące z budżetu państwa na realizację projektów od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, nie podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie cytowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko to zostało potwierdzone w wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2012 r. sygn. akt I SA/Wr 1665/11, w którym sąd wskazał, iż zwolnieniem zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały objęte jedynie dochody podatników, którzy otrzymali środki z budżetu państwa, bezpośrednio od agencji rządowych czy też agencji wykonawczych. W niniejszej sprawie środki pieniężne w części finansowanej z budżetu otrzymuje Wnioskodawca, a nie Jej pracownicy, co oznacza, że wynagrodzenia wypłacone osobom na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło czy też umowy o pracę nie korzystają ze zwolnienia, o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy.

2011
23
lis

Istota:

„Mając na uwadze powyższe, czy dotacja przedmiotowa otrzymana przez Wspólnotę na wyżej opisane zadanie będzie przychodem opodatkowanym a koszty remontu pokryte przez Wspólnotę w związku z realizacją przedmiotowego zadania będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Wspólnoty na gruncie ustawy o podatku od osób prawnych?
Czy w sytuacji, gdyby przedmiotowa dotacja stanowiła jedynie w części przychód (dochód) zwolniony z opodatkowania w części w jakim dotacja ta posłuży remontowi zasobów mieszkaniowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to czy pozostała część kosztów remontu w części przypadającej na remont związany z częścią niemieszkalną (w tym dwóch lokali użytkowych) będzie mogła zostać zaliczona w koszty uzyskania przychodów Wspólnoty?
W sytuacji gdyby dotacja ta korzystała ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 44, jak należy dokonać wydzielenia przychodów i kosztów zwolnionych i opodatkowanych jeżeli lokale mieszkalne jak i użytkowe stanowią wyodrębnione lokale, z którymi jednak wiąże się procentowy udział w częściach wspólnych kamienicy?
Gdyby dotacja ta nie stanowiła dochodu zwolnionego w części przeznaczonej na remont zasobów mieszkaniowych, to czy koszty remontowe mogą zostać zaliczone jednorazowo w koszty uzyskania przychodów Wspólnoty mieszkaniowej w sytuacji gdzie Wspólnota nie uzyskuje przychodów z wynajmu lokali użytkowych ani mieszkalnych i nie prowadzi działalności zarobkowej?
Gdyby członkowie Wspólnoty sami dokonali wpłaty na remont własnych środków finansowych w przypadku, gdy środki z dotacji okazałyby się niewystarczające, czy będą stanowiły one przychód Wspólnoty?”

Fragment:

Źródłem przedmiotowej dotacji (źródłem pochodzenia środków na dotację) nie jest bowiem ani budżet państwa, ani jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w powołanym powyżej art. 17 ust. 1 pkt 47 updop lecz ww. Fundusz. Dochodami tego Funduszu są zaś nie tylko dotacje celowe z budżetu państwa, o których mowa w art. 2 pkt 4 ww. ustawy o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków, ale i inne źródła dochodów określone w ww. art. 2 tej ustawy. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę również na fakt, iż przyznana dotacja z powyższego Funduszu nie jest wypłacana bezpośrednio przez ten Fundusz, ale przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków, bo to on zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy dysponuje środkami Funduszu. W świetle powyższego przyznana dotacja z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków, jako nie będąca dotacją z budżetu państwa ani jednostki samorządu terytorialnego, nie może być zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 updop. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.