ITPB2/4511-355/15/RS | Interpretacja indywidualna

Czy dofinansowanie w formie pieniężnej z budżetu Gminy części kosztów w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy, stanowiące dla osoby fizycznej przychód skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, czy w takim przypadku Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C?
ITPB2/4511-355/15/RSinterpretacja indywidualna
  1. azbest
  2. budżet gminy
  3. dofinansowanie
  4. dotacja
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 25 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina (Wnioskodawca) realizowała w 2014 r. zadanie Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy - edycja 2014, w ramach umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotacja ta jest dotacją celową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, a jej przekazywanie nastąpiło na podstawie umowy zawartej przez Gminę z WFOSiGW.

Dotacja otrzymana przez Gminę na realizację tego zadania przyjęta została jako dochód w budżecie Gminy i środki z dotacji zostały fizycznie wypłacone osobom, które zakwalifikowały się do realizowanego w ramach programu zadania na mocy podpisanych umów między tymi osobami a Gminą już nie jako dofinansowanie z WFOŚiGW, lecz jako środki pochodzące z budżetu Gminy (w formie dotacji). Dofinansowanie przekazywane z budżetu Gminy osobom fizycznym w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy stanowi dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dofinansowanie w formie pieniężnej z budżetu Gminy części kosztów w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy, stanowiące dla osoby fizycznej przychód skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, czy w takim przypadku Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, dofinansowanie w formie pieniężnej osobom fizycznym usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji na terenie gminy mieści się w kategorii zwolnienia wymienionego w treści art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Art. 11 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy źródłami przychodów są inne źródła.

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Katalog przychodów zaliczanych do innych źródeł nie stanowi katalogu zamkniętego, zawiera bowiem jedynie przykładowe wskazanie przychodów zaliczanych do tego źródła, o czym świadczy użycie słowa w „szczególności”. Wobec tego przychodem z innych źródeł będzie dla podatnika każde przysporzenie majątkowe mające konkretny wymiar finansowy.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Z powyższego przepisu wynika, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia podatkowego uzależnione jest od źródła finansowania świadczenia oraz od tego czy przyznawane świadczenie jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Gmina (Wnioskodawca) realizowała w 2014 r. zadanie Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy - edycja 2014, w ramach umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotacja ta jest dotacją celową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, a jej przekazywanie nastąpiło na podstawie umowy zawartej przez Gminę z WFOSiGW.

Dotacja otrzymana przez Gminę na realizację tego zadania przyjęta została jako dochód w budżecie Gminy i środki z dotacji zostały fizycznie wypłacone osobom, które zakwalifikowały się do realizowanego w ramach programu zadania na mocy podpisanych umów między tymi osobami a Gminą już nie jako dofinansowanie z WFOŚiGW, lecz jako środki pochodzące z budżetu Gminy (w formie dotacji). Dofinansowanie przekazywane z budżetu Gminy osobom fizycznym w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy stanowi dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że skoro dofinansowanie dokonywane jest z budżetu Gminy osobom fizycznym i stanowi dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych to korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, na Gminie nie ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C dla osób, które otrzymują ww. dofinansowanie (dotację).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.