Budżet gminy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budżet gminy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
17
gru

Istota:

Czy dofinansowanie w formie pieniężnej z budżetu Gminy części kosztów w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy, stanowiące dla osoby fizycznej przychód skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, czy w takim przypadku Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C?

Fragment:

Dotacja otrzymana przez Gminę na realizację tego zadania przyjęta została jako dochód w budżecie Gminy i środki z dotacji zostały fizycznie wypłacone osobom, które zakwalifikowały się do realizowanego w ramach programu zadania na mocy podpisanych umów między tymi osobami a Gminą już nie jako dofinansowanie z WFOŚiGW, lecz jako środki pochodzące z budżetu Gminy (w formie dotacji). Dofinansowanie przekazywane z budżetu Gminy osobom fizycznym w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy stanowi dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że skoro dofinansowanie dokonywane jest z budżetu Gminy osobom fizycznym i stanowi dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych to korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na Gminie nie ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C dla osób, które otrzymują ww. dofinansowanie (dotację). Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al.

2013
3
lip

Istota:

Czy w świetle art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych udział w wycieczce lub wyjeździe integracyjnym mieszkańców sołectwa nie będących pracownikami urzędu gminy należy uznać za nieodpłatne świadczenie, które podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Wycieczka lub wyjazd organizowana jest w ten sposób, że chętni mieszkańcy sołectwa wpisywani są na imienną listę, zaś koszty pokrywane są w całości lub w części z budżetu gminy w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że udział w wycieczce czy innych wyjazdach integracyjnych sfinansowanych w całości lub w części przez Gminę stanowi nieodpłatne świadczenie. Osoby biorące udział w ww. imprezach uzyskują nieodpłatną korzyść albowiem inny podmiot ponosi koszt ich uczestnictwa. Dzięki temu dochodzi do przysporzenia w ich majątku, które traktować należy w kategorii przychodu. Katalog zwolnień przedmiotowych nie przewiduje zwolnienia od podatku dochodowego (przychodu) związanego z udziałem w sfinansowanej z funduszu sołeckiego wycieczki lub wyjazdu. Minister Finansów nie wydał również rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od tego rodzaju świadczeń. Oznacza to, że przedmiotowe świadczenie stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wysokość uzyskanego przychodu należy ustalić z uwzględnieniem postanowień art. 11 ust 2-2b ustawy. W przedmiotowej sprawie istnieje możliwość ustalenia uczestników imprezy - Wnioskodawca sporządza bowiem stosowną listę – co przy uwzględnieniu kosztów ponoszonych w związku z jej zorganizowaniem, pozwala na ustalenie wartości świadczenia przypadającego na mieszkańca sołectwa uczestniczącego w imprezie.

2013
4
sty

Istota:

Czy na Wnioskodawcy spoczywał będzie obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C dla osób, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy na wykonanie przyłączeń kanalizacyjnych?

Fragment:

Dotacja będzie udzielana z budżetu gminy, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy na Wnioskodawcy spoczywał będzie obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C dla osób, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy na wykonanie przyłączeń kanalizacyjnych... Zdaniem Wnioskodawcy, dotacja (dofinansowanie) jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT-8C dla osób, które otrzymają dotację z budżetu gminy w myśl podjętej przez Radę Gminy uchwały. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Na podstawie przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Treść powyższego przepisu wskazuje, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie, bądź, od których zaniechano poboru podatku.

2012
22
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawca musi zapłacić podatek dochodowy z tytułu otrzymanej dotacji?

Fragment:

Inwestycja została całkowicie zrealizowana. „ Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta X ” był realizowany poprzez dotację ze środków budżetu Gminy, wypłacaną przez Gminę. Wypłacone Wnioskodawcy środki mają charakter dotacji w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, musi zapłacić podatek dochodowy z tego tytułu, jeśli zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego są wolne od podatku dochodowego... Zdaniem Wnioskodawcy, jeśli wypłacone mu pieniądze pochodzą ze środków budżetu Gminy w ramach „ Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta X ” w formie dotacji, to zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych nie musi uiszczać od otrzymanych pieniędzy podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach deklaracji podatkowych PIT za 2011 rok. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2012
27
sty

Istota:

Czy firma, jako płatnik, może stosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% w odniesieniu do części wynagrodzenia informatyków – programistów zatrudnionych przy tworzeniu oprogramowania „platforma e-learningowa square e-learning builder”?

Fragment:

Z umowy o pracę (angażu) powinno jednak wynikać, jak część tego wynagrodzenia (uposażenia) obejmuje wynagrodzenie autorskie z tytułu korzystania przez pracownika z praw autorskich, a jaka dotyczy wynagrodzenia ściśle związanego z wykonywaniem obowiązków pracowniczych (służbowych). Tylko bowiem takie wyróżnienie daje podstawę do zastosowania normy kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć użytych w art. 22 ust. 9 pkt 3, takich jak np. "twórca", "korzystanie przez twórców z praw autorskich" lub pojęć z nimi związanych, jak np. "utwór", zaś ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). W myśl art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności – jak stanowi ust. 2 tego przepisu - przedmiotem prawa autorskiego są utwory: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne i słowno – muzyczne, sceniczne, sceniczno – muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe).

2011
1
sty

Istota:

Czy udzielane przez Urząd Miejski świadczenia w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2004 r. wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów. W świetle przytoczonego przepisu ustawy, w przypadku dofinansowania ze środków, o których mowa wyżej do obozów dla dzieci, młodzieży, warsztatów dla osób dorosłych wraz z pokryciem kosztów dojazdu, szkoleń dla nauczycieli oraz świadczeń rzeczowych (nagrody i wyróżnienia), uzyskany przychód z tego tytułu korzystać będzie ze zwolnienia od podatku dochodowego, bez względu na jego wysokość.