Budynki zbiorowego zamieszkania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynki zbiorowego zamieszkania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
3
lis

Istota:

Jaka obowiązuje stawka podatku VAT na świadczenie polegające na wykonaniu i montażu schodów i balustrad w budynkach i lokalach mieszkalnych, które mieszczą się w definicji budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym?

Fragment:

Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy: Budynki mieszkalne jednorodzinne - 111, Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe - 112, Budynki zbiorowego zamieszkania - 113. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. W myśl art. 3 pkt 7 cyt. wyżej ustawy przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 7a ww. ustawy przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

2012
3
paź

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT Wnioskodawca powinien stosować od sprzedaży wyrobów dla budownictwa mieszkaniowego (spółdzielnie mieszkaniowe, TBS), w zakresie montaż systemu M w budynkach mieszkalnych o powierzchni do 150m2, opracowanie dokumentacji serwisowej na zainstalowanie urządzenia, przeszkolenie użytkownika instalacji w zakresie eksploatacji, dostarczenie niezbędnej dokumentacji eksploatacyjnej?

Fragment:

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się, w myśl art. 41 ust. 12a ww. ustawy, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b. Natomiast w myśl ust. 12b ww. art. 41, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się: budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300m 2 , lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150m 2 . W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy). Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

2012
30
maj

Istota:

Czy Wnioskodawca może stosować na usługę dostawy i montażu schodów drewnianych wykonaną w obiekcie budownictwa mieszkaniowego (PKOB-11) 8% stawkę VAT?

Fragment:

Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy: Budynki mieszkalne jednorodzinne – 111, Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe – 112, Budynki zbiorowego zamieszkania – 113. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. W myśl art. 3 pkt 7 cyt. wyżej ustawy przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 7a ww. ustawy przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

2012
21
mar

Istota:

Prawidłowość zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla usług wylewania ław fundamentowych, stropów itp.

Fragment:

Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy: Budynki mieszkalne jednorodzinne - 111, Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe - 112, Budynki zbiorowego zamieszkania - 113. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. W myśl art. 3 pkt 7 cyt. wyżej ustawy przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 7a ww. ustawy przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

2011
1
paź

Istota:

Opodatkowanie robót budowlano-montażowych polegających na budowie domu studenckiego

Fragment:

Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy: Budynki mieszkalne jednorodzinne - 111, Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe - 112, Budynki zbiorowego zamieszkania - 113. W tym klasa 1130 - Budynki zbiorowego zamieszkania - obejmuje m. in.: budynki zbiorowego zamieszkania w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np.: domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp. W złożonym wniosku Wnioskodawca wskazał, że realizowana przez niego umowa o roboty budowlane obejmuje swoim przedmiotem m.in. budowę domu studenckiego. Okres realizacji tej umowy będzie trwał do 30.06.2011r. Budynek domu studenckiego mieści się w grupie PKOB 113 „budynki zbiorowego zamieszkania”. Wskazać również należy, że zgodnie z uchwaloną w dniu 29 października 2010r. ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476), przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r., jest wykorzystywana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.). Zgodnie z tą klasyfikacją Dział 41 Sekcji F – obiekty budowlane i roboty budowlane – obejmuje m.in. roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego).

2011
1
paź

Istota:

Jaka stawka podatku VAT będzie prawidłowa przy realizacji zaplanowanej inwestycji pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej (…)” w zakresie:
- robót budowlano-montażowych,
- dostawy wyposażenia rehabilitacyjnego?

Fragment:

Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, dział PKOB 11 obejmuje: budynki mieszkalne jednorodzinne – 111, budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe – 112, budynki zbiorowego zamieszkania – 113. Natomiast Klasa 113 (Budynki zbiorowego zamieszkania) obejmuje m.in.: budynki zbiorowego zamieszkania, w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np.: domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty, bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Z kolei zgodnie z pkt 7a tego artykułu przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

2011
1
wrz

Istota:

Stawka podatku dla robót remontowych o PKWiU 45 wykonywanych w budynku Domu Dziecka (PKOB 1130)

Fragment:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania nie spowoduje zmiany klasyfikacji PKOB, która nadal będzie 1130 – budynki zbiorowego zamieszkania. Wnioskodawca stwierdził, iż przedmiotowy obiekt budowlany był w chwili przejęcia go przez Wnioskodawcę tj. w 2008r. oraz jest obecnie zaklasyfikowany do symbolu PKOB 1130 – budynek zbiorowego zamieszkania. Nadto podał, że przebudowa i zmiana sposobu użytkowania nie spowoduje zmiany klasyfikacji PKOB, która nadal będzie 1130 – budynki zbiorowego zamieszkania. Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Zgodnie z podaną w ww. rozporządzeniu klasyfikacją, klasa 1130 obejmuje: Budynki zbiorowego zamieszkania, w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np. domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp.

2011
1
cze

Istota:

Zastosowania po dniu 1 stycznia 2008r. stawki podatku VAT do robót: remontowo – budowlanych (malarskich), bieżącej konserwacji elementów i układów ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, dźwigów, sygnalizacji p. poż., przeprowadzanych w domach studenckich oraz do budowy altanek śmietnikowych na osiedlu studenckim.

Fragment:

W związku z wyżej opisanymi zmianami w zakresie opodatkowania budownictwa mieszkaniowego po dniu 31 grudnia 2007r., w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wykreślono regulację uprawniającą do stosowania stawki 7% do budowy, remontów i bieżącej konserwacji budynków zbiorowego zamieszkania (PKOB ex 1130), takich jak: domy opieki społecznej, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych, budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych (poz. 20 załącznika nr 1 do rozporządzenia). Przepisy te zostały uchylone, gdyż ich stosowanie byłoby niekompatybilne z przyjętymi regulacjami dotyczącymi tzw. budownictwa społecznego. Zatem na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług oraz § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dla ww. czynności od dnia 1 stycznia 2008r. stosuje się stawkę 7%. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zlecił wykonanie usług remontowo – budowlanych, np. malarskich oraz usług bieżącej konserwacji elementów i układów ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, dźwigów, sygnalizacji p. poż. w domach studenckich. Ponadto zlecił budowę altanek śmietnikowych na osiedlu studenckim. Jak wynika z wyżej cytowanych przepisów, budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym zakłada możliwość stosowania obniżonej stawki podatku w odniesieniu do dostawy, budowy, remontu, konserwacji, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa społecznego.

2011
1
cze

Istota:

Budowa kotłowni miałowej oraz wszelkie prace związane z tą inwestycją wymienione w § 5 ust. 1a pkt 1, która będzie usytuowana w budynku internatu szkolnego czyli w obiekcie budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanego w dziale PKOB 11, opodatkowane będą 7% stawką podatku VAT.

Fragment:

Przy czym w PKOB w dziale 11 zawarte są trzy grupy: Budynki mieszkalne jednorodzinne - 111, Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe - 112, Budynki zbiorowego zamieszkania – 113. Klasa 1130 - Budynki zbiorowego zamieszkania– obejmuje m. in.: budynki zbiorowego zamieszkania w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np. domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp. Jak wynika z wyżej cytowanych przepisów, budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym zakłada możliwość stosowania obniżonej stawki podatku w odniesieniu do dostawy, budowy, remontu, konserwacji, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa społecznego. W ustawie zdefiniowano budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym przede wszystkim poprzez odwołanie do pojęcia obiektu budownictwa mieszkaniowego, z wyłączeniem lokali użytkowych. Jednocześnie ustawa wprowadza szeroką definicję takich obiektów, odnosząc to pojęcie do całości działu 11 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych i obejmując wszystkie budynki mieszkalne, jakie to grupowanie PKOB wyróżnia (w tym budynki tzw. zbiorowego zamieszkania, tj. domy opieki społecznej, internaty, domy studenckie, domy dziecka, budynki mieszkalne na terenie koszar, zakłady karne).

2011
1
cze

Istota:

Stawka podatku dla usług budowlano-montażowych i robót konserwacyjnych dotyczących budynków na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych oraz infrastruktury towarzyszącej.

Fragment:

Wnioskodawca wskazał, iż Urząd Statystyczny w Łodzi sklasyfikował budynki znajdujące się na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych, których przeważająca część powierzchni użytkowej jest przeznaczona na cele mieszkalne (zakwaterowanie osadzonych) w grupowaniu PKOB 113 w klasie 1130 – budynki zbiorowego zamieszkania. W związku z powyższym zadano następujące pytania . Czy roboty budowlano-montażowe, remonty i roboty konserwacyjne ww. budynków winny zostać opodatkowane stawką podatku 7%... Czy roboty budowlano-montażowe, remonty i roboty konserwacyjne infrastruktury towarzyszącej ww. budynkom winny zostać opodatkowane stawką podatku 22%... Zdaniem Wnioskodawcy usługi budowlane i remontowe wykonywane w budynkach, które zostały sklasyfikowane wg PKOB 113 objęte są stawką w wysokości 7% na podstawie § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W zakresie robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej tym budynkom należy zastosować stawkę 22%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe . Wysokość stawek podatku ustawodawca określił w art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zgodnie z art. 41 ust. 2 dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 129 ust. 1.