ITPP3/4512-672/15/JC | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie transakcji zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionymi na tym gruncie budynkami i budowlami.
ITPP3/4512-672/15/JCinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. budynek
 3. nieruchomość niezabudowana
 4. pierwsze zasiedlenie
 5. użytkowanie wieczyste
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2015 r. (data wpływu 26 listopada 2015 r.), uzupełnionym w dniu 1 lutego 2016 r. (daty wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionymi na tym gruncie budynkami i budowlami - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2015 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek, uzupełniony w dniu 1 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionymi na tym gruncie budynkami i budowlami.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zamierza sprzedać nieruchomość zabudowaną zakupioną w 2000 r. Przy zakupie nie odliczono VAT, zwolnione na podstawie art. 7 ust. 5 Ustawy VAT. Spółka jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Nieruchomość składa się z kilku obiektów, są to:

 • wieczyste użytkowanie gruntów,
 • budynek warsztatu,
 • magazynek,
 • wiata,
 • zbiorniki,
 • wiata magazynowa,
 • szambo,
 • ogrodzenie,
 • plac utwardzony,
 • dystrybutory.

Zakupioną nieruchomość Spółka nabyła na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Na nieruchomość tą poniesiono nakłady na remont i modernizację w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej (np. plac wyłożono kostką brukową, przeprowadzono remont warsztatu), a od zakupów tych Spółka odliczyła VAT.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 1 lutego 2016 r. Spółka wskazała, że przedmiotem dzierżawy jest cała nieruchomość (od marca 2014 r.).

Magazynek, wiata, zbiorniki, wiata magazynowa, szambo, dystrybutory, ogrodzenie, plac utwardzony, dwa budynki warsztatowo-garażowe - stanowią budowle i budynki w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane (z opisu wniosku wynika, że budynek warsztatowo-garażowy został sprzedany grudniu 2015 r.).

Poniesione nakłady na remont i modernizację dotyczą placu (wysokość nakładów wyniosła powyżej 30% wartości zakupu). Zakończenie ulepszenia i oddanie do użytkowania nastąpiło 9 sierpnia 2000 r.

Modernizacja bramy - nie ujęta jako osobna pozycja w momencie zakupu - nakłady 100% (brak wartości zakupu). Spółka od zakupów odliczyła podatek VAT.

Zakończenie inwestycji i oddanie do użytkowania 31 grudzień 2007 r.

Ponadto Spółka wybudowała budynek warsztatowo-garażowy, z zakupów inwestycyjnych Spółka odliczyła podatek VAT. Przyjęcie budynku nastąpiło 16 stycznia 2007 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przy sprzedaży budynków i budowli można skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 pkt 1 ust. 10a w związku z art. 43 ust. 7a w sytuacji, gdy zakup był zwolniony z VAT, a z poniesionych nakładów na remont i modernizację w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej odliczono podatek VAT, przy czym warunku tego nie trzeba spełniać jeżeli budynek lub budowla były wykorzystywane do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat...

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie dostawy nieruchomości zabudowanych zostały wprowadzone dwa zwolnienia o charakterze przedmiotowym, tj. w art. 43 ust. 7 pkt 10 i art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT

Dostawa ta nie zostanie objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa ta będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia. Co prawda od marca 2014 r. nieruchomość jest dzierżawiona, więc dojdzie tu do wykonania czynności podlegających opodatkowaniu, ale dopiero po upływie 2 lat, czyli w kwietniu 2016 r. i wtedy można by skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10.

W chwili obecnej nie ma tu zastosowania Art. 43 ust 1 pkt 10.

Według Spółki dostawa ta zostanie objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż przy zakupie tych budowli usytuowanych na gruntach użytkowania wieczystego korzystała ona ze zwolnienia z VAT na podstawie Art. 7 ust.5 Ustawy o VAT (towar używany).

W trakcie użytkowania poniesiono nakłady na remont i modernizację tych obiektów, poniesione koszty przewyższały 30% wartości początkowej z których Spółka odliczyła podatek VAT, ale można tu zastosować zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 7a czyli „warunku o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat”.

Spółka na zakupionej nieruchomości do stycznia 2014 r. prowadziła sprzedaż towarów na które wystawiano faktury VAT, w związku z czym miały tu miejsce czynności opodatkowane. Od marca 2014 r. obiekt jest dzierżawiony.

W związku z powyższym również dostawa gruntów w wieczystym użytkowaniu objęta będzie zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 1 lutego 2016 r. Spółka wskazała następujące stanowisko: sprzedaż nieruchomości obejmującej jeden budynek warsztatowo-garażowy, magazynek, wiatę magazynową, ogrodzenie, plac utwardzony, dystrybutory podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a natomiast wybudowany budynek warsztatowo-garażowy który jest wynajmowany od marca 2014r i sprzedany grudniu 2015 r. nie podlega zwolnieniu z VAT. Jest to sprzedaż w ramach pierwszego zasiedlania i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.

Nieruchomość objęta sprzedażą została na polecenie syndyka masy upadłości wyceniona przez rzeczoznawcę sądowego.

Wartość nieruchomości nie obejmuje poszczególnych obiektów i w związku z tym w momencie sprzedaży Spółka nie jest w stanie wyodrębnić wartości wybudowanego budynku warsztatowo-garażowego którego sprzedaż nie obejmuje zwolnienie z VAT.

Mając na uwadze brak wartości poszczególnych składników majątku w wycenie nieruchomości zdaniem spółki cała sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju

W myśl art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

(...);

6) oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

7) zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ustawodawca, w art. 2 pkt 14 ustawy, definiuje pojęcie „pierwszego zasiedlenia”, przez które rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli lub ich części) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało zatem miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt będzie przedmiotem sprzedaży albo będzie oddany w najem, bądź dzierżawę. Zarówno bowiem dostawa, jak też najem, bądź dzierżawa, są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przy czym zaznaczyć należy, że przewidziane przepisami prawa podatkowego określone konsekwencje wystąpienia pierwszego zasiedlenia odnosić można wyłącznie względem zasiedlonego budynku, budowli lub jego części. Innymi słowy, konsekwencje podatkowoprawne zasiedlenia budynku, budowli, lub jego części odnosić można wyłącznie do zasiedlonej części obiektu (np. całości lub tylko jego części).

Stosownie do art. 43 ust.1 pkt 10a powołanej ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, o czym stanowi art. 29a ust. 8 ustawy.

W myśl art. 29a ust. 9 ustawy, przepisu ust. 8 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli.

W konsekwencji, w przypadku transakcji zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkami i budowlami, stawka podatku właściwa dla budynków/budowli determinuje stawkę właściwą dla zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu. W związku z powyższym, do zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym znajdują się trwale z nim związane budynki/budowle objęte – na podstawie przepisów ustawy o VAT – zwolnieniem od podatku VAT, również będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku.

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że Spółka zamierza sprzedać nieruchomość którą stanowi prawo wieczystego użytkowania wraz z posadowionymi na nim budynkami i budowlami tj. magazynkiem, wiatą, zbiornikami, wiatą magazynową, szambem, dystrybutorami, ogrodzeniem, placem utwardzonym, budynkiem warsztatowo-garażowym.

Analiza okoliczności sprawy oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzą do wniosku, że zbycie ww. budynków i budowli będzie zwolnione z podatku.

Z wniosku wynika, że Spółka nabyła ww. budynki i budowle w 2000 r. Dokonany zakup korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy VAT. Spółka w przypadku budynków i budowli (magazynek, wiata, zbiorniki, wiata magazynowa, szambo, dystrybutory, ogrodzenie i budynek warsztatowo-garażowe ) nie dokonywała ulepszeń przekraczających 30% ich wartości początkowej. Zatem w przypadku tych obiektów pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług nastąpiło w 2000 r., a związku z tym, należy uznać, że planowana sprzedaż budynków i budowli nastąpi po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia i będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Odrębnie należy rozpatrywać planowaną sprzedaż placu utwardzonego, budowla ta również została nabyta przez Spółkę w 2000 r. jednakże w przypadku tego obiektu Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie przekraczające 30% wartości początkowej, od których przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zakończenie ulepszenia i oddanie do użytkowania placu nastąpiło w dniu 9 sierpnia 2000 r. Od marca 2014 r. przedmiotem dzierżawy jest cała nieruchomość. Z opisu sprawy wynika także, że Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, prowadziła sprzedaż towarów, na które wystawiano faktury i paragony VAT od 2000 r. do 2014 r.

Zatem uznać należy że pierwsze zasiedlenie rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług placu utwardzonego nastąpiło w marcu 2014 r.

Wobec powyższego, w sytuacji, gdy planowana sprzedaż placu nastąpi do marca 2016 r. czyli przed upływem 2 lat od momentu pierwszego zasiedlenia, nie będzie możliwe zastosowanie zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W tym przypadku zastosowanie znajdzie natomiast zwolnienie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 43 ust. 7a ustawy, z uwagi na fakt że Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia, a plac po ulepszeniu był wykorzystywane przez Spółkę do czynności opodatkowanych przez okres dłuższy niż 5 lat.

Natomiast w sytuacji, gdy sprzedaż placu nastąpi po 1 kwietnia 2016 r. zastosowanie będzie miało zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tego obiektu, upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

Należy zaznaczyć, że dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu znajdującego się pod opisanymi budynkami i budowlami także będzie korzystać ze zwolnienia, co wynika z art. 29a ust. 8 ustawy.

Podkreślenia wymaga fakt, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że obiekty (magazynek, wiata, zbiorniki, wiata magazynowa, szambo, dystrybutory, ogrodzenie, plac utwardzony, budynek warsztatowo-garażowy) stanowią budynki i budowle w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).

Końcowo podkreślić należy, że w niniejszej interpretacji odniesiono się wyłącznie do kwestii objętej zapytaniem, a dotyczącej opodatkowania transakcji zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionymi na tym gruncie budynkami i budowlami tj. magazynkiem, wiatą, zbiornikami, wiatą magazynową, szambem, dystrybutorami, ogrodzeniem, placem utwardzonym, budynkiem warsztatowo-garażowym. Nie rozstrzygano natomiast kwestii dotyczącej opodatkowania dokonanej w grudniu 2015 r. sprzedaży wybudowanego przez Spółkę budynku warsztatowo-garażowego, ponieważ kwestia ta nie była przedmiotem zapytania.

Ponadto wskazać należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.