ITPP3/4512-58/15/AT | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku czynności sprzedaży nieruchomości.
ITPP3/4512-58/15/ATinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. budynek
 3. dostawa
 4. nieruchomości
 5. obiekt
 6. pierwsze zasiedlenie
 7. ulepszenie
 8. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 7. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Okresy przejściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.), uzupełnionym w dniu 31 marca 2015 r. (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności sprzedaży zabudowanej nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 3 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności sprzedaży zabudowanej nieruchomości.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. W latach 1985-1993 wybudował budynek czterokondygnacyjny położony w centrum .... W czasie trwania budowy oraz w momencie oddania do użytku nie funkcjonowała w systemie podatkowym ustawa o podatku od towarów i usług.

Po dokonaniu odbioru i dopuszczeniu do użytkowania ww. nieruchomości Wnioskodawca w części pomieszczeń prowadził działalność gospodarczą, a znaczną część wynajmował „na podstawie faktur najmu”. Po wejściu w życie ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca wystawiał faktury VAT, a podatek należny odprowadzał na konto urzędu skarbowego. W latach 1994 do 2014 omawiana nieruchomość była przedmiotem dzierżawy.

W 2002 roku dokonano modernizacji kotłowni znajdującej się w budynku z węglowej na kotłownię gazową. Od dokonanej inwestycji Wnioskodawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, odliczył VAT naliczony.

Opisany budynek z chwilą oddania do użytkowania był przez cały okres wykorzystywany na działalność gospodarczą, tzn. znaczną część Wnioskodawca wynajmował oraz miał tam swoje biura.

W listopadzie 2014 r. dwie kondygnacje budynku zostały zwolnione, natomiast na II piętrze w dalszym ciągu wynajmowane są pokoje biurowe. W opisanej nieruchomości dokonano ulepszeń, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, oraz obniżono kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od dokonanych modernizacji.

Po przeliczeniu wydatków inwestycyjnych Wnioskodawca informuje, że wydana kwota (tj. ... zł) przekroczyła wartość 30% wartości początkowej środka trwałego (tj. ... zł), jaka widnieje w spisie środków trwałych. Ulepszenia miały miejsce w czasie, jak następuje:

 1. wymiana stolarki okiennej – ... sierpnia 2002 r.;
 2. modernizacja kotłowni – ... grudnia 2002 r.;
 3. wymiana stolarki okiennej – ... października 2004 r.;
 4. wymiana i instalacja grzejników – ... października 2010 r.;
 5. wymiana pokrycia dachowego – ... października 2012 r.

Budynek do dnia dzisiejszego nie został sprzedany, jeżeli w najbliższym czasie nie znajdzie się potencjalny dzierżawca Wnioskodawca będzie rozważał w przyszłości sprzedaż opisanej nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nieruchomość w postaci budynku wraz z gruntem będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, a jeżeli będzie opodatkowana, to jaką stawką VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, co oznacza, że grunt podlega opodatkowaniu według tej samej stawki podatku, jaka obowiązuje do sprzedawanego budynku. Zatem zwolnienie będzie się również odnosić także do gruntu, na którym budynek został wybudowany.

Reasumując powyższą sytuację, według Wnioskodawcy, nieruchomość wraz z gruntem w momencie sprzedaży będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stawka podatku, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ustawodawca, w art. 2 pkt 14 ustawy, definiuje pojęcie „pierwszego zasiedlenia”, przez które rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli lub ich części) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało zatem miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt będzie przedmiotem sprzedaży albo będzie oddany w najem, bądź dzierżawę. Zarówno bowiem dostawa, jak też najem, bądź dzierżawa, są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przy czym zaznaczyć należy, że przewidziane przepisami prawa podatkowego określone konsekwencje wystąpienia pierwszego zasiedlenia odnosić można wyłącznie względem zasiedlonego budynku, budowli lub jego części. Innymi słowy, konsekwencje podatkowoprawne zasiedlenia budynku, budowli, lub jego części odnosić można wyłącznie do zasiedlonej części obiektu (np. całości lub tylko jego części).

Jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Stosownie do treści art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, o czym stanowi art. 29a ust. 8 ustawy.

W złożonym wniosku poinformowano, że Wnioskodawca (zarejestrowany czynny podatnik VAT) w latach 1985-1993 wybudował budynek czterokondygnacyjny położony w centrum .... W czasie trwania budowy oraz w momencie oddania do użytku nie funkcjonowała w systemie podatkowym ustawa o podatku od towarów i usług. Po dokonaniu odbioru i dopuszczeniu do użytkowania ww. nieruchomości Wnioskodawca w części pomieszczeń prowadził działalność gospodarczą, a znaczną część wynajmował „na podstawie faktur najmu”. Po wejściu w życie ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca wystawiał faktury VAT, a podatek należny odprowadzał na konto urzędu skarbowego. W latach 1994 do 2014 omawiana nieruchomość była przedmiotem dzierżawy. W 2002 roku dokonano modernizacji kotłowni znajdującej się w budynku z węglowej na kotłownię gazową. Od dokonanej inwestycji Wnioskodawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, odliczył VAT naliczony.

Opisany budynek z chwilą oddania do użytkowania był przez cały okres wykorzystywany na działalność gospodarczą, tzn. znaczną część Wnioskodawca wynajmował oraz miał tam swoje biura. W listopadzie 2014 r. dwie kondygnacje budynku zostały zwolnione, natomiast na II piętrze w dalszym ciągu wynajmowane są pokoje biurowe. W opisanej nieruchomości dokonano ulepszeń, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, oraz obniżono kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od dokonanych modernizacji. Wydana kwota (tj. ... zł) przekroczyła wartość 30% wartości początkowej środka trwałego (tj. ... zł). Ulepszenia miały miejsce dla:

 1. wymiany stolarki okiennej – ... sierpnia 2002 r.;
 2. modernizacji kotłowni – ... grudnia 2002 r.;
 3. wymiany stolarki okiennej – ... października 2004 r.;
 4. wymiany i instalacji grzejników – ... października 2010 r.;
 5. wymiany pokrycia dachowego – ... października 2012 r.

Budynek do dnia dzisiejszego nie został sprzedany, jeżeli w najbliższym czasie nie znajdzie się potencjalny dzierżawca Wnioskodawca będzie rozważał w przyszłości sprzedaż opisanej nieruchomości.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa w powiązaniu z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym należy stwierdzić, że dostawa wskazanej zabudowanej nieruchomości będzie uprawniała Wnioskodawcę do skorzystania ze zwolnienia od podatku wyłacznie w części jaka była wynajmowana. Podstawą do zastosowania tego zwolnienia będzie – w wynajmowanej części – przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Ponadto należy uwzględnić normę art. 29a ust. 8 ustawy. Jak bowiem wynika z okoliczności sprawy nieruchomość w tej części była przedmiotem pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, od którego upłynęły dwa lata. Natomiast w pozostałym zakresie nie będzie można zastosować tego zwolnienia, albowiem przedmiotem pierwszego zasiedlenia w rozumieniu wskazanego art. 2 pkt 14 ustawy nie była część budynku wykorzystywanego przez Wnioskodawcę na swoje biura. Jednocześnie w części, która nie była wynajmowana (wykorzystywana na biura Wnioskodawcy) będzie można skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy dopiero z chwilą ziszczenia się warunku wskazanego w art. 43 ust. 7a ustawy. W tej sytuacji bowiem poniesiono wydatki z tytułu ulepszeń, które przekraczały – jak wskazano – 30% wartości początkowej, od których odliczono podatek naliczony. Wprawdzie ulepszenia te ponoszono w latach 2002-2012 niemniej jednak dopiero ziszczenie się przesłanki wskazanej w ww. art. 43 ust. 7a ustawy (budynek lub jego część w stanie ulepszonym będzie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat) umożliwi Wnioskodawcy stosowne zwolnienie od podatku (art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy). Dostawa wskazanego budynku przed upływem tego okresu będzie opodatkowana według podstawowej stawki podatku, tj. 23%.

Z powyższych względów, pomimo podzielenia części poglądów Wnioskodawcy, stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.