ITPP3/4512-371/15/JK | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
ITPP3/4512-371/15/JKinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. nieruchomości
 3. pierwsze zasiedlenie
 4. syndycy
 5. zbycie nieruchomości
 6. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2015 r. (data wpływu 28 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 lipca 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od opodatkowania sprzedaży przez syndyka nieruchomości zabudowanych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2015 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 26 października 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od opodatkowania sprzedaży przez syndyka nieruchomości zabudowanych.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Przedsiębiorstwo w upadłości likwidacyjnej jest czynnym podatnikiem VAT. W dniu 24 października 2012 r. Sąd Rejonowy wydał postanowienie o upadłości przedsiębiorstwa poprzez likwidację majątku. Od dnia ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwo nie prowadzi już działalności polegającej na budowie dróg i mostów, a w czasie postępowania upadłościowego syndyk dokonuje sprzedaży składników majątku oraz dzierżawy tych składników. Syndyk zamierza przystąpić do sprzedaży następujących nieruchomości:

 1. Prawo własności nieruchomości położonej w S. przy ul. P. - działka nr dz. ... o pow. 0,5545 ha, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą nr KW ..., zabudowaną budynkami o funkcji biurowo-magazynowo-produkcyjnej, tj.:
  1. budynek socjalno-biurowy nr ewid. 226 o powierzchni użytkowej 953 m2 (bud. nr 1), był wielokrotnie modernizowany i oddany do użytkowania w ramach czynności opodatkowanych najemcom od 2006 r.,
  2. budynek warsztat centralny nr ewid. 228, 1212, 1127 o powierzchni użytkowej 682 m2, był modernizowany i oddany od użytkowania w ramach czynności opodatkowanych najemcom od lutego 2013 r. (bud. nr 2),
  3. kotłownia i magazyn nr ewid. 908, 112 o powierzchni użytkowej 99 m2, nie było modernizacji i nie był wynajmowany (bud. nr 3),
  4. magazyn nr ewid. 264 o powierzchni użytkowej 75 m2, nie był modernizowany ani wynajmowany (bud.nr 4),
  5. budynek magazynowy nr ewid. 265 o powierzchni użytkowej 41,48 m2, nie był modernizowany ani wynajmowany (bud. nr 5).
  • Odnośnie ww. nieruchomości Zainteresowany wskazał we wniosku:
   Prawo własności zostało nabyte w dniu 9 marca 2009 r. Przedtem podatnik korzystał z prawa wieczystego użytkowania. Podatnik odliczył VAT od transakcji nabycia własności w 2009 r. w wysokości 76.088,32 zł
   Budynek nr 1 został wybudowany w 1983 r. wartość początkowa 30.708.729,00 zł był wielokrotnie modernizowany:
   1. w 1993 r. modernizacja 50.322.000,00 zł (przed denominacją),
   2. w 1994 r. modernizacja 32.126.300,00 zł ( przed denominacją),
   3. w 1995 r. modernizacja 90.223,05 zł,
   4. w 1997 r. modernizacja 62.864,74 zł,
   5. w 1999 r. modernizacja 22.011,87 zł,
   6. w 2004 r. modernizacja 749.359,78 zł.
   Budynek jest oddany w dzierżawę najemcom (oddany do użytkowania w ramach czynności opodatkowanych podatkiem VAT od 2006 r.).
   Budynek nr 2 został wybudowany w 1977 r. wartość początkowa 11.402.466,00 zł był modernizowany: w 1997 r modernizacja 23.507,21 zł (przed denominacją). Budynek jest oddany w dzierżawę najemcom (oddany do użytkowania w ramach czynności opodatkowanych podatkiem VAT ) od 2013 r.
   Budynek nr 3 został wybudowany w 1976 r. wartość początkowa 2.640.000,00 zł. Budynek nie był modernizowany. Budynek nie był dzierżawiony.
   Budynek nr 4 został wybudowany w 1983 r. wartość początkowa 1 035.344,00 zł. Budynek nie był modernizowany. Budynek nie był dzierżawiony.
   Budynek nr 5 został wybudowany w 1973 r. wartość początkowa 842.908,00 zł. Budynek nie był modernizowany. Budynek nie był dzierżawiony.
   Wnioskodawca twierdzi, że w świetle art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwolnieniu od VAT podlegać będzie dostawa budynków nr 1 i 2.
   W świetle obowiązujących regulacji prawnych ze zwolnienia z opodatkowania VAT korzysta dostawa budynku, który został po raz pierwszy zasiedlony co najmniej dwa lata przed dokonywaną sprzedażą. Budynek nr 1 został ostatni raz zmodernizowany w 2004 r. i od 2006 r. czyli dłużej niż 2 lata jest oddany do użytkowania w dzierżawę wielu najemcom w ramach czynności opodatkowanych. Budynek nr 2 został zmodernizowany ostatni raz w 1997 r. i od 2003 r. i nadal czyli dłużej niż 2 lata jest oddany do użytkowania w dzierżawę najemcom w ramach czynności opodatkowanych. Natomiast dostawa budynku nr 3, 4 i 5 będzie zwolniona od VAT w świetle art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Przepis ten przyznaje prawo do zwolnienia dla dostawy budynków, budowli lub ich części pod warunkiem że:
   1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
   2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów; warunku tego nie stosuje się, jeżeli obiekty w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy o VAT).
   Podatnikowi w przypadku budynku nr 3, 4, 5 nie przysługiwało w 1973, 1976 i 1983 r. prawo do odliczenia podatku od budowy budynku (ustawa o VAT weszła w życie w 1993 r.) a także podatnik nie dokonywał ulepszenia ani modernizacji w budynku nr 3, 4 i 5.

 1. Prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości K. (bezpośrednio przylegające do w/w nieruchomości) i z nią związanej funkcjonalnie o łącznej powierzchni 0,1334 ha oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr dz. ... o pow. 0,1334 ha, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr ... oraz prawo własności posadowionego na tej nieruchomości budynku magazynowego o powierzchni użytkowej 482,3 m2 - budynek wybudowany w 1984 r. był modernizowany i dzierżawiony od 2013 r.

  Prawo użytkowania wieczystego działki przysługuje podatnikowi od 1966 r. Podatnik nie miał prawa do odliczenia VAT (podatek VAT od 1993 r.). Na działce znajduje się budynek magazynowy o pow. użytkowej 482,3 m2. Budynek ten został wybudowany w 1984 r., nie przysługiwało więc prawo do odliczenia VAT przy jego budowie, wartość początkowa wynosi: 12.482.822,00 zł. Budynek był modernizowany w 1988 r. modernizacja 1.192.934,00 zł (przed denominacją) w 1993 r. modernizacja 102.976.100,00 zł (przed denominacją).

  Budynek jest oddany w dzierżawę najemcom (oddany do użytkowania w ramach czynności opodatkowanych VAT) od dnia 1 lutego 2013 r.

  Wnioskodawca stwierdza, że warunek, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy jest spełniony w stosunku do przedmiotowego budynku - podatnik dysponuje dokumentami, z których wynika, iż został on wybudowany przed wprowadzeniem ustawy o podatku od towarów i usług (tj. przed 1993 r.), a więc w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponadto, z uwagi na fakt, iż na ulepszenie budynku zostały poniesione wydatki powyżej 30% wartości początkowej obiektu, ale w stanie ulepszonym był on wykorzystywany do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Od 1993 r. działalność w zakresie usług budowy dróg i mostów, warunek, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy również jest spełniony.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle obowiązujących przepisów art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b i 10a lit. a i b ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług sprzedaż ww. nieruchomości zabudowanych będzie korzystać ze zwolnienia od VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Zainteresowanego, sprzedaż ww. nieruchomości jednemu podmiotowi będzie w całości zwolniona od VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z pózn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – jak wynika z art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z poźn. zm.), rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne. W myśl art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawa budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie - zgodnie z art. 2 pkt 14 ww. ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z powyższego przepisu wynika, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do wydania budynku (budowli) lub jego części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie ma miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, bowiem zarówno sprzedaż, jak i najem są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjęta zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem ze:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Stosownie do brzmienia ust. 7a powyższego artykułu, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Jak stanowi art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem ze dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, ze wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W ust. 11 powyższego artykułu przewidziano, ze oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowana datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

W świetle art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treść przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, ze sprzedaż opisanych nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwolniona od podatku od towarów i usług będzie dostawa budynków nr 1 i 2 opisanych w pkt 1 i nieruchomości opisanej w pkt 2, gdyż zostanie dokonana po upływie dwóch lat od ich pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, o ile strony transakcji nie wybiorą opcji opodatkowania, przewidzianej w art. 43 ust. 10 przywołanej ustawy.

Przy uwzględnieniu regulacji art. art. 29a ust. 8 ustawy, powyższe zwolnienie lub opcja opodatkowania znajdzie zastosowanie również do dostawy gruntu, na którym ww. budynki są posadowione.

Z kolei, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwolniona od podatku od towarów i usług będzie dostawa opisanych budynków nr 3, 4 i 5, gdyż w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (budynki powstały w latach 1973-1983) oraz wskazane obiekty nie były ulepszane (modernizowane).

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Z uwagi na fakt, że tutejszy organ nie mógł zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy w pełnym zakresie, w związku z częściowo odmienną podstawą zwolnienia, stanowisko to należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.