ITPP3/4512-240/15/AT | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku czynności sprzedaży lokali użytkowych wraz z udziałem w gruncie.
ITPP3/4512-240/15/ATinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. dostawa
 3. lokale
 4. nieruchomości
 5. powiat
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2015 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży lokali użytkowych wraz z udziałem w gruncie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży lokali użytkowych wraz z udziałem w gruncie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca otrzymał nieodpłatnie (na mocy decyzji wojewody, w związku z dokonaną reformą podziału administracyjnego kraju) prawo własności m.in. do nieruchomości obejmującej grunt wraz z niewykończonym budynkiem (budowę rozpoczęto w 1988 r. jako pawilon szpitalny), który wojewoda powierzył jednostce budżetowej ... w ..., mającej ten budynek w zarządzie. Budynek znajdował się w stanie surowym zamkniętym. W decyzji wojewody przekazano budynek o wartości ... zł oraz grunty o wartości ... zł. Ponadto, zgodnie z bilansem przedłożonym wojewodzie na dzień ... grudnia 1998 r. konto inwestycji obejmujące „środki trwałe w budowie” określa wartość tej inwestycji w kwocie ... zł. W związku z tym, iż nie było w budżecie wolnych środków finansowych oraz potrzeb społecznych na kontynuację prac dla ..., działania inwestycyjne nie były podejmowane. W roku 2002 pozyskano środki zewnętrzne z budżetu państwa i państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na kontynuację prac inwestycyjnych. Budynek w tej części pozostał oddany do użytkowania (około 30% powierzchni) i umieszczono tam trzy jednostki pomocy społecznej (... – w 2005 r., ... – 2002 r., ... – w 2002 r.), które nie prowadzą działalności opodatkowanej. W trakcie wykończenia tej części budynku Wnioskodawca, dla którego obsługi powołane jest Starostwo Powiatowe w ..., będące „płatnikiem” podatku od towarów i usług, nie korzystał z odliczenia podatku od towarów i usług – inwestycje w tym zakresie prowadził ... w ..., jako jednostka budżetowa, która nie jest „płatnikiem” podatku od towarów i usług, mająca mienie w trwałym zarządzie. W budynku tym pozostały do wykończenia i oddania do użytkowania dwie pełne kondygnacje i części dwóch innych dolnych kondygnacji, tj. około 70% powierzchni obiektu.

Wnioskodawca – w zakresie objętym niniejszym wnioskiem – nie prowadzi działalności opodatkowanej. Ponadto Starostwu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. Budynek nie był wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Starostwu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z niniejszą inwestycją.

W roku 2009 Rada Powiatu w ... podjęła deklarację, a następnie Zarząd Powiatu podjął uchwałę o przeznaczeniu tej nieruchomości na sprzedaż. Ogłoszono przetarg, lecz nikt do niego nie przystąpił. Ww. stan był przedmiotem interpretacji indywidualnej w 2009 roku, tj. interpretacja indywidualna ... z dnia 21 kwietnia 2009 roku.

Od ... sierpnia 2013 roku został nadany NIP dla ... o numerze ... i to Powiat ... stał się podatnikiem VAT. Aktualnie Wnioskodawca jest w trakcie zlecenia inwentaryzacji budowlanej ww. budynku i dokonania podziału na lokale. Wnioskodawca będzie przygotowywał sprzedaż lokali wraz z udziałem w gruncie części, które nie są wykończone i zagospodarowane.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy i w jakiej wysokości transakcja ewentualnej sprzedaży nieruchomości (lokali użytkowych wraz z udziałem w gruncie) będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie ze znowelizowaną z dniem 29 lipca 2011 roku (Dz. U. Nr 177, poz. 1054) ustawą o podatku od towarów i usług, na mocy przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stawka podatku, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ustawodawca, w art. 2 pkt 14 ustawy, definiuje pojęcie „pierwszego zasiedlenia”, przez które rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Stosownie do treści art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, o czym stanowi art. 29a ust. 8 ustawy.

W złożonym wniosku poinformowano, że Wnioskodawca przygotowuje do sprzedaży lokale wraz z udziałem w gruncie, które nie są wykończone i zagospodarowane. Prawo własności nieruchomości otrzymano nieodpłatnie na mocy decyzji wojewody (w związku z dokonaną reformą podziału administracyjnego kraju). Budynek znajdował się w stanie surowym zamkniętym, lecz z uwagi na brak środków nie prowadzono działań inwestycyjnych. Wnioskodawca – w zakresie objętym niniejszym wnioskiem – nie prowadzi działalności opodatkowanej. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. Budynek nie był wykorzystywany do czynności opodatkowanych. W związku z inwestycją Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa w powiązaniu z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym należy stwierdzić, że planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż lokali użytkowych wraz z udziałem w gruncie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku. Zastosowania nie znajdzie norma art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, skoro w przedstawionym we wniosku opisie sprawy nie wystąpiło pierwsze zasiedlenie (tu: budynek nie był wykorzystywany do czynności opodatkowanych; prawo własności tego budynku otrzymano na mocy decyzji wojewody). Podstawą do zastosowania tego zwolnienia będą natomiast przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10a w powiazaniu z art. 29a ust. 8 ustawy, skoro – jak wskazano – Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, w tym w związku z inwestycją, a ponadto nie wynika, aby w niedokończonym budynku miały miejsca ulepszenia (tu: z uwagi na brak środków nie prowadzono działań inwestycyjnych).

Reasumując, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy sprowadzające się do zastosowania (przytoczenia) w niniejszej sprawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.