ITPP3/443-561/14/AT | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku czynności sprzedaży nieruchomości.
ITPP3/443-561/14/ATinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. budynek
 3. dostawa
 4. działki
 5. nieruchomości
 6. obiekt
 7. pierwsze zasiedlenie
 8. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 7. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2014 r. (data wpływu 3 października 2014 r.), uzupełnionym w dniu 4 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności dostawy lokalu wraz z gruntem znajdującym się w użytkowaniu wieczystym – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 10 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności dostawy lokalu wraz z gruntem znajdującym się w użytkowaniu wieczystym.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W 2002 r. Wnioskodawca nabył postanowieniem sądowym lokal, w którym prowadził działalność gospodarczą. Lokal został wykupiony na osobę prywatną (fizyczną) bez VAT.

W budynku cały czas jest prowadzona działalność gospodarcza (handlowo-usługowa). Lokal został wprowadzony do środków trwałych i podlegał amortyzacji. W 2003 r. został wykonany projekt budowlany na podwyższenie wartości środka trwałego. Doszło do pierwszych inwestycji (doprowadzenie gazu, wody, energii elektrycznej), zaczęły się pierwsze ulepszenia i remonty budynku. Część była amortyzowana jednorazowo na podstawie faktury VAT (np. wymiana drzwi), zakup materiałów budowlanych, a część stanowiła podwyższenie wartości lokalu do amortyzacji.

W 2010 r. została podjęta dalsza część inwestycji, polegająca na powiększeniu lokalu – ... m2.

W 2010 r. wydatki na ulepszenie przewyższyły wartość początkową obiektu 30%, od których był odliczony VAT.

Zakup lokalu przy ul. ... wraz z gruntem ... m2 (prawo wieczystego użytkowania) miał miejsce w związku z licytacją sądową. Prawo własności zostało przeniesione wyrokiem sądowym. Pierwszym właścicielem ww. lokalu był ..., który był „płatnikiem” VAT. Komornik sprzedając majątek pierwszego właściciela nie wystawiał faktur VAT. Zgodnie z przepisami 2002 r., budynek wraz z prawem do wieczystego użytkowania gruntu (... m2) nie podlegał opodatkowaniu VAT.

Lokal był dzierżawiony przez Wnioskodawcę od ... od 1997 r. (Wnioskodawca prowadził w nim od tego czasu działalność handlowo-usługową).

W 2002 r., jako właściciel nieruchomości, Wnioskodawca w dalszym ciągu kontynuował prowadzoną działalność. Lokal nigdy nie został wynajmowany innym osobom do prowadzenia działalności gospodarczej. Wszelkie remonty oraz modernizacje, jakie dokonywał Wnioskodawca, robiono na potrzeby prowadzonej działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy sprzedaż lokalu użytkowego będzie podlegała zwolnieniu od VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług...
 2. Jeżeli lokal został zakupiony bez VAT, czy mimo ulepszeń przekraczających 30% wartości lokalu należy sprzedać go bez opodatkowania VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym ostatecznie w uzupełnieniu wniosku, sprzedaż lokalu wraz „z gruntem prawa wieczystego użytkowania” może korzystać ze zwolnienia od VAT, mimo poniesionych nakładów na modernizację, przekraczających 30% wartości lokalu.

Uzasadnienie:

Lokal wraz z gruntem Wnioskodawca nabył nie mając możliwości odliczenia ww. podatków. Właścicielem lokalu oraz „gruntu wieczystego użytkowania” Wnioskodawca jest od ... lat.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...), w tym również:

  -
 • oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste (pkt 6);-
 • zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6 (pkt 7).

Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stawka podatku, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ustawodawca, w art. 2 pkt 14 ustawy, definiuje pojęcie „pierwszego zasiedlenia”, przez które rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli lub ich części) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało zatem miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt będzie przedmiotem sprzedaży albo będzie oddany w najem, bądź dzierżawę. Zarówno bowiem dostawa, jak też najem, bądź dzierżawa, są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Stosownie do treści art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, o czym stanowi art. 29a ust. 8 ustawy.

W złożonym wniosku poinformowano, że Wnioskodawca nabył lokal w 2002 r. wraz z gruntem ... m2 (prawo wieczystego użytkowania) w związku z licytacją sądową. Prawo własności zostało przeniesione wyrokiem sądowym. Komornik sprzedając majątek pierwszego właściciela nie wystawiał faktur VAT (właściciel był „płatnikiem VAT”). Zgodnie z przepisami 2002 r., budynek wraz z prawem do wieczystego użytkowania gruntu (... m2) nie podlegał opodatkowaniu VAT. Lokal wprowadzono do środków trwałych. W 2003 r. został wykonany projekt budowlany na podwyższenie wartości środka trwałego. Doszło do pierwszych inwestycji (doprowadzenie gazu, wody, energii elektrycznej), zaczęły się pierwsze ulepszenia i remonty budynku. W 2010 r. została podjęta dalsza część inwestycji, polegająca na powiększeniu lokalu – ... m2. W 2010 r. wydatki na ulepszenie przewyższyły wartość początkową obiektu 30%, od których był odliczony VAT. Lokal nigdy nie został wynajmowany innym osobom do prowadzenia działalności gospodarczej.

Na tle powyższego wskazać należy, że na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 26 marca 2002 r. do 30 kwietnia 2004 r., zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego: sprzedaż towarów używanych, z wyjątkiem importu, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało sprzedającemu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony; zwolnienie dotyczy również używanych budynków, budowli i ich części będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Wskazany przepis w okresie od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 25 marca 2002 r. stanowił:

Zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego: sprzedaż towarów używanych, także darowizny tych towarów, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało sprzedającemu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony; zwolnienie dotyczy również używanych budynków, budowli i ich części będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze”.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa w powiązaniu z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym należy stwierdzić, że dostawa wskazanego lokalu wraz z związanym z nim prawem użytkowania wieczystego gruntu nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy. W tej sytuacji taka sprzedaż dokonana będzie w ramach ponownego pierwszego zasiedlenia lokalu użytkowego w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy po opisanym we wniosku ulepszeniu. Lokal ten nie został bowiem po jego ulepszeniu wydany przez Wnioskodawcę do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, np. na podstawie odpłatnej umowy najmu, dzierżawy. Dopiero sprzedaż objęta zapytaniem Wnioskodawcy dokonana zostanie z zachowaniem tego warunku. Oznacza to, że nie zostanie spełniony kumulatywny warunek wskazany w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b – od momentu pierwszego zasiedlenia (tu: ponownego pierwszego zasiedlenia w chwili sprzedaży) nie upłyną 2 lata.

Jednocześnie, do czasu ziszczenia się warunku określonego w art. 43 ust. 7a ustawy w powiazaniu z art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b uniemożliwione będzie zastosowanie zwolnienia w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy. Wskazać należy bowiem, że lokal użytkowy nie był w stanie ulepszonym wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. W rezultacie, opisana we wniosku czynność sprzedaży lokalu użytkowego wraz z związanym z nim prawem użytkowania wieczystego gruntu podlegać będzie opodatkowaniu według stawki 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 i art. 29a ust. 8 ustawy. W tej sytuacji brak będzie przesłanek do zastosowania zwolnienia na postawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy lub innych preferencji.

Z powyższych względów stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.