ITPP3/443-340/14/AT | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku czynności sprzedaży nieruchomości.
ITPP3/443-340/14/ATinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. budynek
 3. dostawa
 4. działki
 5. nieruchomości
 6. obiekt
 7. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 7. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2014 r. (data wpływu 30 czerwca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 12 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności sprzedaży zabudowanego gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 15 września 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności sprzedaży zabudowanego gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako spółdzielnia. Posiada status czynnego podatnika VAT. Spółdzielnia zajmuje się m.in. działalnością handlową (sklep spożywczo-przemysłowy) oraz wynajmem pomieszczeń. Posiada własną nieruchomość w postaci ...-piętrowego budynku o pow. ok ... m2 wraz z przynależnym gruntem. Nieruchomość ta wykorzystywana jest jako siedziba Spółdzielni oraz, w części, jest przedmiotem najmu na rzecz osób trzecich. Stanowi środek trwały Spółdzielni.

Nieruchomość została nabyta przez Spółdzielnię w dniu ... 1997 r. na potrzeby prowadzonej działalności, od Urzędu Miejskiego w .... Spółdzielnia nie jest pierwszym właścicielem ani użytkownikiem budynku. Transakcję kupna udokumentowano fakturą VAT, a czynność opodatkowano podstawową stawką VAT.

Nieruchomość położona jest na gruncie „stanowiącym użytkowanie wieczyste”. Budynek wybudowano w latach międzywojennych. Z tytułu zakupu nieruchomości Spółdzielnia odliczyła w całości naliczony VAT, co wykazano w ewidencjach i deklaracji VAT-7 za ówczesny okres.

W najbliższym czasie, w związku z rozwojem oraz sytuacją gospodarczo-rynkową, Spółdzielnia będzie podejmować decyzję w sprawie ewentualnej sprzedaży ww. nieruchomości.

Opisany we wniosku budynek od chwili zakupu przez Spółdzielnię do momentu wystąpienia tego zdarzenia, czyli sprzedaży, nie został i nie zostanie ulepszony w ten sposób, że wydatki na ulepszenie nie stanowiły i nie będą stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej tego budynku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym sprawy, prawidłowym jest zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług transakcji sprzedaży nieruchomości wraz z gruntem...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż budynku opisanego we wniosku będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Według Wnioskodawcy, bez znaczenia pozostaje fakt, że odliczono podatek naliczony przy zakupie tej nieruchomości, bowiem ustawa o podatku od towarów i usług uzależnia zwolnienie od tego zdarzenia tylko w przypadku dostawy w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Wnioskodawca wskazuje, że budynek ten nie jest przedmiotem dostawy w ramach pierwszego zasiedlenia (Spółdzielnia nie jest jego pierwszym właścicielem ani użytkownikiem), a także pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku upłynęło więcej niż 2 lata.

W związku z powyższym art. 43 ust 1 pkt 10a) nie ma zastosowania, bowiem „dotyczy on wyjątków wymienionych w punkcie 10) a i b”, którym to warunkom Spółdzielnia nie podlega, jak napisano wyżej.

W uzupełnieniu wniosku wyrażono jednocześnie pogląd, że sprzedaż budynku opisanego we wniosku będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie „ art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a) pkt b” ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...), w tym również:

  -
 • oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste (pkt 6);
 • zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6 (pkt 7).

Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stawka podatku, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ustawodawca, w art. 2 pkt 14 ustawy, definiuje pojęcie „pierwszego zasiedlenia”, przez które rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli lub ich części) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało zatem miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt będzie przedmiotem sprzedaży albo będzie oddany w najem, bądź dzierżawę. Zarówno bowiem dostawa, jak też najem, bądź dzierżawa, są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Stosownie do treści art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, o czym stanowi art. 29a ust. 8 ustawy.

W złożonym wniosku poinformowano, że Spółdzielnia posiada własną nieruchomość w postaci ...-piętrowego budynku o pow. ok ... m2 wraz z przynależnym gruntem, którą planuje sprzedać. Nieruchomość ta wykorzystywana jest jako siedziba Spółdzielni oraz, w części, jest przedmiotem najmu na rzecz osób trzecich. Stanowi środek trwały Spółdzielni. Została ona nabyta w dniu ... 1997 r. na potrzeby prowadzonej działalności. Transakcję kupna udokumentowano fakturą VAT, a czynność opodatkowano podstawową stawką VAT. Nieruchomość położona jest na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste. Z tytułu zakupu nieruchomości odliczono w całości naliczony VAT. Budynek od chwili zakupu przez Spółdzielnię do momentu wystąpienia tego zdarzenia, czyli sprzedaży, nie został i nie zostanie ulepszony w ten sposób, że wydatki na ulepszenie przekroczyły, bądź przekroczą co najmniej 30% wartości początkowej tego budynku.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa w powiązaniu z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym należy stwierdzić, że dostawa wskazanej nieruchomości (zabudowany grunt oddany w użytkowanie wieczyste) będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W konsekwencji w sprawie należy uwzględnić art. 29a ust. 8 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.