ITPP2/4512-620/15/RS | Interpretacja indywidualna

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką 23% sprzedaży działki gruntu nr 585/21 wraz z częścią budynku, która była wykorzystywana w działalności gospodarczej oraz podstawy opodatkowania powyższej czynności.
ITPP2/4512-620/15/RSinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. dostawa
 3. dłużnik
 4. pierwsze zasiedlenie
 5. podstawa opodatkowania
 6. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2015 r. (data wpływu), uzupełnionym w dniu.. sierpnia 2015 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką 23% sprzedaży działki gruntu nr 585/21 wraz z częścią budynku, która była wykorzystywana w działalności gospodarczej oraz podstawy opodatkowania powyższej czynności – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu .... sierpnia 2015 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką 23% sprzedaży działki gruntu nr 585/21 wraz z częścią budynku, która była wykorzystywana w działalności gospodarczej oraz podstawy opodatkowania powyższej czynności.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 4 września 2014 r. została wszczęta przez komornika egzekucja z nieruchomości, której właścicielami jest Pani wraz z mężem. Na początku października 2014 r. biegły sądowy dokonał oględzin nieruchomości niezbędnych dla sporządzenia jej opisu i oszacowania. Na dzień 23 grudnia 2014 r. został wyznaczony termin ww. opisu i oszacowania. W związku z faktem, że Pani z mężem nie mogła stawić się w kancelarii komornika w tym dniu, wystosowała w dniu 26 listopada 2014 r. do komornika prośbę o przesłanie wyceny nieruchomości sporządzonej przez biegłego sądowego oraz po sporządzeniu w dniu 23 grudnia 2014 r. protokołu z opisem i oszacowaniem nieruchomości. Mimo prośby komornik w ciągu prawie 3 miesięcy nie odniósł się do ww. prośby.

O wartości oszacowania nieruchomości dowiedziała się Pani dopiero z obwieszczenia o licytacji nieruchomości z dnia 11 marca 2015 r. Kwota, na jaką została wyceniona nieruchomość wydała się bardzo niska. Zważywszy na fakt, że na części nieruchomości jest prowadzona działalność gospodarcza (aktualnie zawieszona), w przypadku sprzedaży nieruchomości będzie musiał zostać odprowadzony VAT. Kiedy została wszczęta egzekucja z nieruchomości w wymaganym terminie złożyła Pani, wraz z mężem, komornikowi oświadczenie, że Pani (dłużnik) jest podatnikiem VAT. Pismo to zostało wysłane w dniu 5 września 2014 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi ten fakt.

W związku z Pani wątpliwością co do ujęcia podatku w wartości oszacowania nieruchomości zadzwoniła Pani do komornika z zapytaniem odnośnie tego podatku, a także wystąpiła, wraz z mężem, w dniu 17 marca 2015 r. z prośbą o udzielenie na piśmie informacji, czy suma oszacowania nieruchomości jest kwotą brutto, czy netto. W odpowiedzi, w piśmie z dnia 18 marca 2015 r., uzyskała Pani, wraz z mężem, informację, że wartość oszacowania nieruchomości jest „wartością rynkową, w której zawarte są również obciążenia i należności”.

Po kolejnej prośbie komornik przesłał operat szacunkowy nieruchomości (otrzymany w dniu 20 marca br.), z którego wynika, że „opinia nie zawiera analizy dotyczącej podatku VAT” (15.0. Klauzule i zastrzeżenia pkt 5, str. 50 opinii). W odpowiedzi na pismo z dnia 17 marca 2015 r. z zapytaniem o VAT, otrzymała Pani, wraz z mężem, w dniu 19 marca 2015 r. pismo wraz z formularzem informacji i ankiety dotyczącymi informacji niezbędnych do sporządzenia opinii w zakresie ustalenia opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Wypełnione formularze zostały odesłane w dniu 25 marca br.

Nieruchomość będąca przedmiotem egzekucji składa się z 3 działek: 385/7 – zabudowana trafostacją nienależącą do Pani, 385/20 – zabudowana budynkiem mieszkalnym i 585/21 – zabudowana budynkiem o funkcji produkcyjnej. Całość jest gruntem zabudowanym. Jeden budynek jest posadowiony na 2 działkach (385/20 i 585/21), ale podzielony na część mieszkalną i produkcyjną.

Powyższy obiekt został nabyty od GS w 1994 r. Sprzedaż ta nie była udokumentowana fakturą VAT, w związku z czym nie przysługiwało Pani prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nieruchomość (działka nr 585/21) była wykorzystywana do prowadzenia opodatkowanej działalności gospodarczej. Pozostała część nieruchomości wykorzystywana była na cele osobiste – mieszkaniowe. Budynek nie był przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej czynności o podobnym charakterze. Nie były dokonywane ulepszenia, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej obiektu.

W zeszłym tygodniu otrzymała Pani obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości, która ma się odbyć dnia 13 października 2015 r. Komornik wyliczył kwotę 2/3 sumy oszacowania od kwoty 320.000,00 zł, czyli od kwoty zawartej w operacie szacunkowym. Kwota ta wynosi 213.334,00 zł, jednak w operacie biegły zaznaczył, że opinia przez niego sporządzona nie zawiera analizy VAT. Jest zatem niemożliwym, by to rzeczywiście była kwota zawierająca w sobie podatek. W obwieszczeniu komornik zaznacza, że kwota ta (213.334,00 zł) zawiera podatek w stawce 23% co do sprzedaży działki nr „385/21”.

W związku z powyższym opisem, w uzupełnieniu wniosku, zadano następujące pytania.
 • Czy sprzedaż części nieruchomości (to jest działki nr 585/21) będącej przedmiotem egzekucji powinna zostać zwolniona z opodatkowania, czy też powinna zostać opodatkowana VAT w wysokości 23%...
 • Czy kwota należna, tj. uzyskana z tytułu sprzedaży, powinna obejmować kwotę podatku, czy do tej kwoty powinien być doliczony VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, sprzedaż części nieruchomości (to jest działki nr 585/21) powinna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług ze stawką 23%.

Uważa Pan, że do kwoty należnej ze sprzedaży powinien być dodany VAT ze stawką 23%.

Jeśli sprzedaż powinna być zwolniona z opodatkowania, to komornik nie powinien podawać w obwieszczeniu informacji, że w cenę wywołania jest wliczony VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak wynika z treści art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z cytowanego przepisu wynika, że aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części, do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu. Oznacza to, że jeżeli podatnik wybuduje obiekt lub zmodernizuje go ponosząc przy tym nakłady na ulepszenie stanowiące co najmniej 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (po wybudowaniu lub ulepszeniu) zostanie oddany do użytkowania w rozumieniu przepisów budowlanych i wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych, nie jest to równoznaczne z jego zasiedleniem. W takim przypadku oddanie do użytkowania nie nastąpi bowiem w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało natomiast miejsce, gdy nowowybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub oddany w dzierżawę, czy najem, gdyż nastąpi wówczas wykonanie czynności podlegającej opodatkowaniu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a powołanej ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Na podstawie ust. 7a tegoż artykułu, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Stosownie do art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Artykuł 29a ust. 8 ustawy stanowi, że w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, że – co do zasady – grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że do dostawy części budynku, która pełni funkcję produkcyjną, dojdzie w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o towarów i usług. Zatem jego sprzedaż nie będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy. Skoro – jak wskazała Pani w uzupełnieniu wniosku - w stosunku do tego obiektu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i nie poniosła wydatków na jego ulepszenie, które stanowiłyby co najmniej 30% jego wartości początkowej, dostawa ta będzie objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. W konsekwencji - uwzględniając zapis art. 29a ust. 8 ustawy - zbycie działki gruntu nr 585/21 będzie również zwolnione od podatku.

W związku z tym, że nie wystąpi podatek, podstawą opodatkowania będzie kwota stanowiąca zapłatę za dokonaną dostawę.

Zatem cena wywoławcza nie powinna zawierać podatku.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii stawki podatku i podstawy opodatkowania dostawy działek nr 385/7 i 385/20, gdyż w tym zakresie nie zadano pytania ani nie przedstawiono stanowiska.

Ponadto należy podkreślić, że analiza przepisów ustawy - Prawo budowlane nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym niniejszej interpretacji udzielono przy założeniu, że obiekt, o którym mowa we wniosku, stanowi budynek w rozumieniu ww. ustawy - Prawo budowlane.

Należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.