ITPP2/443-1025/14/EB | Interpretacja indywidualna

Zwolnienia od podatku zbycia budynku magazynowego.
ITPP2/443-1025/14/EBinterpretacja indywidualna
  1. budynek
  2. nieruchomość zabudowana
  3. zbycie
  4. zwolnienia podatkowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2014 r. (data wpływu 30 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku zbycia budynku magazynowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku zbycia budynku magazynowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W 2005 r. Spółka uzyskała kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zakupie nieruchomości. Aktem notarialnym z dnia 16 maja 2005 r. Spółka nabyła od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej rozpoczętą inwestycję. Do ceny sprzedaży nie został doliczony podatek od towarów i usług. W 2006 r. poniosła nakłady na modernizację i koszty zakupu niezbędne do pierwszego zasiedlenia, od których to nakładów przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Koszty poniesione na zasiedlenie nie przekroczyły 30% wartości początkowej nieruchomości. Na podstawie poniesionych nakładów Spółka określiła wartość zrealizowanej w dniu 25 lipca 2006 r. inwestycji, dowodem OT przyjęła nieruchomość do użytkowania. W 2006 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie budynku magazynowego. Budynek ten nie był używany na potrzeby działalności Spółki. Od dnia 1 września 2006 r. do dnia 31 marca 2013 r. był w całości wynajmowany na rzecz innego podmiotu w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Umowa ta nadal obowiązuje, przy czym od dnia 1 kwietnia 2013 r. wynajmowana jest tylko część budynku. Za wynajem wystawiane są faktury VAT. Spółka rozważa możliwość sprzedania przedmiotowego budynku.

W związku z ww. opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego Spółka będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, ww. sprzedaż może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z treścią tego przepisu, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim;
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły, co najmniej 30% wartości początkowej. Z uwagi na to, że budynek jest przedmiotem najmu należy uznać, że nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Zbycie budynku będzie mieć miejsce po upływie 2 lat od tego zasiedlenia, które nastąpiło w 2006 r. Wobec powyższego należy przyjąć, że zbycie przedmiotowego budynku magazynowego będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, z którego nie wynika aby Spółka dokonywał ulepszeń budynku magazynowego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.