ITPP1/4512-578/16-2/IK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Sposób opodatkowania sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku ORD-WS z dnia 12 sierpnia 2016 r. (data wpływu 18 sierpnia 2016 r.), uzupełnionym w dniu 27 października 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2016 r. został złożony wniosek wspólny, uzupełniony w dniu 27 października 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Syndyk Spółki X. Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej warunkową umową sprzedaży z dnia ... maja ... r. sprzedał Spółce F. Sp. j.:

 • udział wynoszący 3/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym ...,
 • udział wynoszący 13/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym ...,
 • prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działki o nr ewidencyjnych .... oraz .....

Cena sprzedaży powiększona została o podatek od towarów i usług.

Ww. prawa Spółka nabyła na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Y. z dnia ... września... r., znak G., a także umowy sprzedaży z dnia ...lipca .... r.

Działka o nr ewidencyjnym ... objęta jest księgą wieczystą KW Nr X. Działki o nr ewidencyjnych .., ... oraz .... objęte są księgą wieczystą KW Nr X.

Działka o nr ewidencyjnym .. jest niezabudowana, oznaczona w rejestrze gruntów jako droga i wykorzystywana jako droga wewnętrzna.

Działka o nr ewidencyjnym ... jest niezabudowana, oznaczona w rejestrze gruntów jako droga i wykorzystywana jako droga wewnętrzna.

Działki o nr ewidencyjnych ... i ... są oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako -zurbanizowane tereny niezabudowane, aczkolwiek działki te są utwardzone powierzchnią asfaltową, płytami betonowymi i ogrodzone, a wykorzystywane jako place do składowania materiałów i wyrobów.

Drogi wewnętrzne zostały przyjęte w Spółce do użytkowania w dniu ... lipca ... r. Umowa została zawarta pod warunkiem nieskorzystania przez Burmistrza K. z prawa pierwokupu. Z uwagi na to, że Burmistrz K. prawa pierwokupu nie wykonał, umową z dnia ...maja ... r. doszło do przeniesienia ww. praw.

Warunkową umową sprzedaży z dnia ... maja ... r. Syndyk Spółki X. Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej sprzedał Spółce F. Sp. j.:

 • udział wynoszący 1/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym ...,
 • udział wynoszący 1/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym ....

Cena sprzedaży powiększona została o podatek od towarów i usług.

Ww. prawa Spółka nabyła na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Y. z dnia ... września .... r., znak G. a także umowy sprzedaży z dnia ... lipca ... r.

Działka o nr ewidencyjnym ... objęta jest księgą wieczystą KW Nr. Działka o nr ewidencyjnym .... objęta jest księgą wieczystą KW Nr ..... Działka o nr ewidencyjnym ... jest niezabudowana, oznaczona w rejestrze gruntów jako droga i wykorzystywana jako droga wewnętrzna.

Działka o nr ewidencyjnym ... jest niezabudowana, oznaczona w rejestrze gruntów jako droga i wykorzystywana jako droga wewnętrzna.

Drogi wewnętrzne zostały przyjęte w Spółce do użytkowania w dniu ... lipca ... r. Umowa została zawarta pod warunkiem nieskorzystania przez Burmistrza K. z prawa pierwokupu. Z uwagi na to, że Burmistrz K. prawa pierwokupu nie wykonał, umową z dnia ... maja .... r. doszło do przeniesienia ww. praw.

Umową sprzedaży z dnia ...maja ... r. Syndyk Spółki X. Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej sprzedał Spółce F. Sp. j. prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym .........wraz z prawem własności budynku stacji transformatorowej.

Cena sprzedaży powiększona została o podatek od towarów i usług.

W/w prawa Spółka nabyła na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Y. z dnia ... września ...r., znak ..., a także umowy sprzedaży z dnia .. lipca ... r.

Działka o nr ewidencyjnym ... objęta jest księgą wieczystą KW Nr XXX ... Działka o nr ewidencyjnym ... jest zabudowana budynkiem stacji transformatorowej, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności. Budynek stacji transformatorowej został przyjęty w Spółce do użytkowania w dniu 1 stycznia 1995 r.

Przedwstępną umową sprzedaży z dnia ... maja ... r. Syndyk Spółki X. Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej zobowiązał się do sprzedaży na rzecz Spółki F. Sp. j.:

 • prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnych ... wraz z prawem własności budynku produkcyjno-biurowego oraz budynku warsztatowego,
 • udziału wynoszącego ... w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym ...,
 • udziału wynoszącego 27/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym ...,
 • udziału wynoszącego 63/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym ....

W umowie zastrzeżono, że cena sprzedaży powiększona zostanie o podatek od towarów i usług.

Ww. prawa Spółka nabyła na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Y. z dnia ..września ... r., znak GKG-GN..., a także umowy sprzedaży z dnia ... lipca ... r. Działka o nr ewidencyjnym ... objęta jest księgą wieczystą KW Nr XXX ... Działka o nr ewidencyjnym .. objęta jest księgą wieczystą KW Nr .... Działka o nr ewidencyjnym ... objęta jest księgą wieczystą KW Nr XXX.... Działka o nr ewidencyjnym ... objęta jest księgą wieczystą KW Nr XXX.... Działka o nr ewidencyjnym .... jest zabudowana budynkiem produkcyjno-biurowym oraz budynkiem warsztatowym, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności. Budynek produkcyjno-biurowy oraz budynek warsztatowy zostały przyjęte w Spółce do użytkowania w dniu ... lipca ... r. Działki o nr ewidencyjnych ...,... oraz ... są niezabudowane, oznaczone w rejestrze gruntów jako droga i wykorzystywane jako drogi wewnętrzne. Drogi wewnętrzne zostały przyjęte w Spółce do użytkowania w dniu .. lipca .... r.

Syndyk Spółki X. Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej zamierza w przyszłości dokonać sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działki o nr ewidencyjnych ..., ..., ...., .... wraz z prawem własności budynków na tej działce posadowionych. Ww. prawa Spółka nabyła na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Y. z dnia ... września ... r., znak GKG-GN-..., a także umowy sprzedaży z dnia ....lipca ... r.

Działki o nr ewidencyjnych ...., ...., ...., .... objęte są księgą wieczystą KW Nr XY.....

Działki o nr ewidencyjnych ...., ....., ....., ..... są zabudowane budynkami produkcyjnymi, magazynowymi, biurowymi i innymi budynkami pomocniczymi, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności. Budynki te zostały przyjęte w Spółce do użytkowania w dniu .... lipca .... r.

Syndyk Spółki X. Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej zamierza w przyszłości dokonać sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym ..... Ww. prawo Spółka nabyła na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Y. z dnia ... września ..... r., znak GKG-GN-...., a także umowy sprzedaży z dnia.... lipca ... r.

Działka o nr ewidencyjnym ... objęta jest księgą wieczystą KW Nr XXY........ Działka o nr ewidencyjnym .... jest niezabudowana, oznaczona w rejestrze gruntów jako droga i wykorzystywana jako droga wewnętrzna. Drogi wewnętrzne, w tym ww. droga wewnętrzna, zostały przyjęte w Spółce do użytkowania w dniu ... lipca ... r.

Wymienione w stanie faktycznym niniejszego wniosku prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności budynków Spółka X. Sp. z o.o. (wówczas jako Spółka M.) nabyła na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Y. z dnia ... września .... r., znak GKG-GN...., a także umowy sprzedaży z dnia .... lipca .... r.

Na nabytym gruncie, od momentu jego przejęcia przez Spółkę, nie wybudowano żadnych dodatkowych budynków. Spółka X Sp. z o.o. ponosiła wydatki na ulepszenie ww. budynków, jednak Syndyk Spółki X. Sp. z o.o. nie jest w stanie określić, czy wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej tych budynków.

Wskazany w stanie faktycznym niniejszego wniosku grunt oraz budynki na nim posadowione były przez Spółkę X. Sp. z o.o. wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Żadna z działek wymienionych w stanie faktycznym niniejszego wniosku nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Względem tych działek nie były również wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie dotyczy ich jakakolwiek decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Upadłość Spółki X. Sp. z o.o. została ogłoszona przez Sąd Rejonowy w Y. V Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia .. lipca .... r.

Po ogłoszeniu upadłości, wszystkie budynki należące do Spółki (poza stacją transformatorową) zostały wydzierżawione przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą.

Dzierżawcy ponosili wydatki na ulepszenie ww. budynków, jednak Syndyk Spółki X. Sp. z o.o. nie jest w stanie określić, czy wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej tych budynków.

W uzupełnieniu wniosku Spółka doprecyzowała okoliczności przedstawione we wniosku o następujące informacje.

Droga wewnętrzna znajdująca się na działce o nr ewidencyjnym ... nie stanowi budowli w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm., dalej: „Prawo budowlane”).

Droga wewnętrzna znajdująca się na działce o nr ewidencyjnym ... nie stanowi budowli w rozumieniu Prawa budowlanego.

Utwardzenie asfaltowe, płyty betonowe i ogrodzenie znajdujące się na działkach o nr ewidencyjnych ... oraz ... stanowią urządzenia budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego, a tym samym nie stanowią budowli w rozumieniu tej ustawy.

Droga wewnętrzna znajdująca się na działce o nr ewidencyjnym ... nie stanowi budowli w rozumieniu Prawa budowlanego.

Droga wewnętrzna znajdująca się na działce o nr ewidencyjnym .... nie stanowi budowli w rozumieniu Prawa budowlanego.

Budynek stacji transformatorowej znajdujący się na działce o nr ewidencyjnym .... został nabyty przez Spółkę X. Sp. z o.o. na podstawie umowy sprzedaży z dnia ... lipca .... r.

Budynek produkcyjno-biurowy oraz budynek warsztatowy znajdujące się na działce o nr ewidencyjnym ... zostały nabyte przez Spółkę X. Sp. z o.o. na podstawie umowy sprzedaży z dnia .. lipca ... r. Budynki produkcyjne, magazynowe, biurowe i budynki pomocnicze znajdujące się na działkach o nr ewidencyjnych ...,...,... i .... zostały nabyte przez Spółkę X. Sp. z o.o. na podstawie umowy sprzedaży w dniu .... lipca ... r.

Spółka X. Sp. z o.o. nie poniosła wydatków na ulepszenie ww. budynków lub budowli, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej każdego z tych budynków lub budowli.

Po wydzierżawieniu ww. budynków lub budowli dzierżawcy ponosili wydatki na ulepszenie ww. budynków lub budowli, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej każdego z tych budynków lub budowli.

W momencie zawarcia umowy przedwstępnej z dnia 11 maja 2016 r. okres dzierżawy budynku produkcyjno-biurowego oraz budynku warsztatowego znajdujących się na działce o nr ewidencyjnym ...7 przekraczał 2 lata. Również w momencie dokonywania zamierzonej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego ww. gruntów wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków okres dzierżawy będzie przekraczał 2 lata. Na dzień złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, okres dzierżawy budynków produkcyjnych, magazynowych, biurowych i budynków pomocniczych znajdujących się na działkach o nr ewidencyjnych ...,..., ... i .... przekraczał 2 lata. Również w momencie dokonywania zamierzonej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego ww. gruntów wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków okres dzierżawy będzie przekraczał 2 lata.

Dostawa:

 • budynku produkcyjno-biurowego oraz budynku warsztatowego znajdujących się na działce o nr ewidencyjnym ...., która nastąpi w wyniku umowy sprzedaży w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia ... maja ... r., nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w przepisie art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: „ustawa o VAT”),
 • dostawa budynków produkcyjnych, magazynowych, biurowych i budynków pomocniczych znajdujących się na działkach o nr ewidencyjnych ...,...,.... i .., która nastąpi w wyniku zamierzonej umowy sprzedaży, nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w przepisie art. 2 pkt 14 ustawy o VAT.

Odnośnie natomiast wezwania do wskazania:

 • czy dostawa budynku stacji transformatorowej znajdującego się na działce o nr ewidencyjnym ..., która nastąpiła w wyniku zawarcia umowy sprzedaży z dnia ... maja .... r. była dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w przepisie art. 2 pkt 14 ustawy o VAT,

oraz

 • kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku produkcyjno-biurowego oraz budynku warsztatowego znajdujących się na działce o nr ewidencyjnym ...., a także budynków produkcyjnych, magazynowych, biurowych i budynków pomocniczych znajdujących się na działkach o nr ewidencyjnych ....,....,... i ....;

odpowiedź na to wezwanie uzależniona jest od interpretacji przepisu prawa podatkowego, jakim jest przepis art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, tj. definicji pierwszego zasiedlenia. Kwestii tej dotyczy pytanie nr 2.

W zależności od interpretacji definicji pierwszego zasiedlenia, pierwszym zasiedleniem w niniejszej sprawie byłoby oddanie do użytkowania Spółce X. Sp. z o.o.:

 • budynku stacji transformatorowej znajdującego się na działce oznaczonej aktualnie nr ewidencyjnym ....,
 • budynku produkcyjno-biurowego oraz budynku warsztatowego znajdujących się na działce oznaczonej aktualnie nr ewidencyjnym ....,
 • budynków produkcyjnych, magazynowych, biurowych i budynków pomocniczych znajdujących się na działkach oznaczonych aktualnie nr ewidencyjnymi ...,..,... i ...., w wyniku zawarcia w dniu ... lipca ... r. umowy sprzedaży (a tym samym dostawa budynku stacji transformatorowej znajdującego się na działce o nr ewidencyjnym ..., która nastąpiła w wyniku zawarcia umowy sprzedaży z dnia ... maja ... r. nie była dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w przepisie art. 2 pkt 14 ustawy o VAT) albo pierwszym zasiedleniem budynku produkcyjno-biurowego i budynku warsztatowego znajdujących się na działce oznaczonej aktualnie nr ewidencyjnym ... oraz budynków produkcyjnych, magazynowych, biurowych i budynków pomocniczych znajdujących się na działkach oznaczonych aktualnie nr ewidencyjnymi ...,...,... i .... byłoby oddanie przez Spółkę X. Sp. z o.o. tych budynków do użytkowania dzierżawcom w wyniku zawarcia umów dzierżawy po ogłoszeniu upadłości Spółki X Sp. z o.o. (a tym samym dostawa budynku stacji transformatorowej znajdującego się na działce o nr ewidencyjnym .., która nastąpiła w wyniku zawarcia umowy sprzedaży z dnia ... maja ... r. była dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w przepisie art. 2 pkt 14 ustawy o VAT).

W związku z powyższym zadano następujące pytania przeformułowane w uzupełnieniu wniosku.

 1. Czy przeniesienie, poprzez zawarcie umowy właściwej, w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia .. maja .... r.:
  1. prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym ... wraz z prawem własności budynku produkcyjno-biurowego oraz budynku warsztatowego,
  2. udziału wynoszącego 13/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym ....,
  3. udziału wynoszącego 27/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym ...,
  4. udziału wynoszącego 63/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym ....,
  w przypadku, gdy ww. działki objęte są jedną księgą wieczystą, stanowić będzie jedną dostawę w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, czy też dla potrzeb podatku od towarów i usług, czynność taka stanowić będzie dwie odrębne dostawy - terenów niezabudowanych (odnosić się to będzie do udziałów w prawie użytkowania wieczystego działek o nr ewidencyjnych ...., .... i ...) i budynków (odnosić się to będzie do prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnych ... wraz z prawem własności budynku produkcyjno-biurowego oraz budynku warsztatowego)?
 2. Czy oddanie do użytkowania Spółce X. Sp. z o.o.:
  1. budynku stacji transformatorowej znajdującego się na działce oznaczonej aktualnie nr ewidencyjnym ...,
  2. budynku produkcyjno-biurowego oraz budynku warsztatowego znajdujących się na działce oznaczonej aktualnie nr ewidencyjnym ....,
  3. budynków produkcyjnych, magazynowych, biurowych i budynków pomocniczych znajdujących się na działkach oznaczonych aktualnie nr ewidencyjnymi ....,..., ... i ...,
  w wyniku zawarcia w dniu ... lipca ... r. umowy sprzedaży i wykorzystywanie przez Spółkę X. Sp. z o.o. tych budynków dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej pozwala uznać, że doszło do ich pierwszego zasiedlenia w rozumieniu przepisu „ art. 2 pkt 14 ustawy o VAT”?
 3. Czy dostawa:
  1. budynku stacji transformatorowej znajdującego się na działce oznaczonej aktualnie nr ewidencyjnym ... w wyniku zawarcia umowy sprzedaży w dniu .... maja ... r., korzysta ze zwolnienia przewidzianego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT albo ze zwolnienia przewidzianego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT?,
  2. budynku produkcyjno-biurowego oraz budynku warsztatowego znajdujących się na działce oznaczonej aktualnie nr ewidencyjnym ... w wyniku zawarcia umowy sprzedaży w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia ... maja ... r., korzystać będzie ze zwolnienia przewidzianego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT?,
  3. budynków produkcyjnych, magazynowych, biurowych i budynków pomocniczych znajdujących się na działkach oznaczonych aktualnie nr ewidencyjnymi ..., ..., ... i ... w wyniku zamierzonej w przyszłości umowy sprzedaży, korzystać będzie ze zwolnienia przewidzianego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT?
 4. Czy dostawa:
  1. terenów stanowiących działki o nr ewidencyjnych ...,..., ..., ... i ... w wyniku zawarcia w dniu ... maja .... r. umów przeniesienia udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntów stanowiących działki o nr ewidencyjnych ..., .. i .... oraz przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących działki o nr ewidencyjnych ... i ...,
  2. terenów stanowiących działki o nr ewidencyjnych ..., ..., ..., która nastąpi w wyniku zawarcia umowy sprzedaży (w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia ... maja ... r.) udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntów stanowiących działki o nr ewidencyjnych .., ..., ....,
  3. terenu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym ..., która nastąpi w wyniku zawarcia zamierzonej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym ...,
  korzysta/korzystać będzie ze zwolnienia przewidzianego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT?
 5. Czy, jeżeli dostawa:
  1. budynku stacji transformatorowej znajdującego się na działce oznaczonej nr ewidencyjnym ...,
  2. budynku produkcyjno-biurowego oraz budynku warsztatowego znajdujących się na działce oznaczonej nr ewidencyjnym ....,
  3. budynków produkcyjnych, magazynowych, biurowych i budynków pomocniczych znajdujących się na działkach oznaczonych aktualnie nr ewidencyjnymi ...,...,... i ...,
  4. terenów stanowiących działki o nr ewidencyjnych ..., ..., ..., ... i ...,
  5. terenu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym ...,
  była/będzie zwolniona z podatku VAT, a sprzedający wystawił/wystawi fakturę, w której wykazał/wykaże podatek do zapłaty, to jest/będzie obowiązany do jego zapłacenia, a Nabywca nie ma/nie będzie miał możliwości odliczenia takiego podatku?

Ad. 1

W ocenie Wnioskodawcy, przeniesienie, poprzez zawarcie umowy właściwej, w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia ... maja ...r.:

 • prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnych ... wraz z prawem własności budynku produkcyjno-biurowego oraz budynku warsztatowego,
 • udziału wynoszącego 13/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym ...,
 • udziału wynoszącego 27/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym ...,
 • udziału wynoszącego 63/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym ....,

w przypadku, gdy ww. działki objęte są jedną księgą wieczystą, stanowić będzie dwie odrębne dostawy - terenów niezabudowanych (odnosić się to będzie do udziałów w prawie użytkowania wieczystego działek o nr ewidencyjnych .,.... i ..) i budynków (odnosić się to będzie do prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnych ... wraz z prawem własności budynku produkcyjno-biurowego oraz budynku warsztatowego).

Ww. pytanie dotyczy w istocie interpretacji pojęcia „dostawa towaru” w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT w kontekście przedmiotu czynności prawnej, poprzez którą dostawa taka następuje.

Uzasadnienie ww. stanowiska pozostaje bez zmian w stosunku do uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 1 przedstawionego w złożonym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Z uzasadnienia przedstawionego we wniosku wynika, że w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku dostawy prawa własności budynków lub budowli oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu składającego się z geodezyjnie wyodrębnionych działek, przy czym dostawa następuje poprzez jedną czynność prawną, a w skład przedmiotu tej czynności wchodzą zarówno działki zabudowane, jak i niezabudowane, jedynie podział tej czynności, dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług, na odrębne dostawy - działek niezabudowanych i działek zabudowanych budynkami (budowlami) będzie odpowiednio oddawał istotę takiej transakcji, przy czym dostawa działek zabudowanych budynkami (budowlami) powinna być kwalifikowana jako dostawa budynków (budowli), a wartość gruntu powinna jedynie powiększać podstawę opodatkowania, co wynika z treści przepisu art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Stanowisko takie zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 18 marca 2014 r., znak IBPP2/443-1179/13/AB. Należy tak uczynić także wtedy, gdy działki te objęte są jedną księgą wieczystą (tak Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 13 marca 2012 r., sygn. akt I SA/Wr 1789/11).

Oddanie do użytkowania Spółce X. Sp. z o.o. budynków posadowionych na gruncie stanowiącym działki wymienione w stanie faktycznym niniejszego wniosku (w momencie nabycia działki te miały jednak inne oznaczenia niż aktualnie z uwagi na późniejsze ich podziały) i wykorzystywanie przez Spółkę X. Sp. z o.o. tych budynków dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej pozwala uznać, że doszło do ich pierwszego zasiedlenia w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, a tym samym, dostawa takich budynków korzystać będzie ze zwolnienia przewidzianego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynków upłynął okres nie krótszy niż 2 lata i nie doszło do ich ulepszenia, w ramach którego wydatki poniesione na to ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej

Ad. 2.

W ocenie Wnioskodawcy, oddanie do użytkowania Spółce X. Sp. z o.o.:

 • budynku stacji transformatorowej znajdującego się na działce oznaczonej aktualnie nr ewidencyjnym ...,
 • budynku produkcyjno-biurowego oraz budynku warsztatowego znajdujących się na działce oznaczonej aktualnie nr ewidencyjnym ...,
 • budynków produkcyjnych, magazynowych, biurowych i budynków pomocniczych znajdujących się na działkach oznaczonych aktualnie nr ewidencyjnymi ...,....,... i ...,

w wyniku zawarcia w dniu ... lipca ... r. umowy sprzedaży i wykorzystywanie przez Spółkę X. Sp. z o.o. tych budynków dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej pozwala uznać, że doszło do ich pierwszego zasiedlenia w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT.

Interpretacja pojęcia „pierwsze zasiedlenie”, o którym mowa w przepisie art. 2 pkt 14 ustawy o VAT ma istotne znaczenie dla ustalenia możliwości skorzystania przez Spółkę ze zwolnienia dostawy budynków z podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W uzasadnieniu powyższego Wnioskodawca wskazał, że Spółka X. Sp. z o.o. nabyła prawo własności:

 • budynku stacji transformatorowej znajdującego się na działce oznaczonej aktualnie nr ewidencyjnym ...,
 • budynku produkcyjno-biurowego oraz budynku warsztatowego znajdujących się na działce oznaczonej aktualnie nr ewidencyjnym ...,
 • budynków produkcyjnych, magazynowych, biurowych i budynków pomocniczych znajdujących się na działkach oznaczonych aktualnie nr ewidencyjnymi ..., ..., .... i ... w wyniku czynności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 14 ustawy VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W ocenie Wnioskodawcy, przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć również oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności niepodlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 • wybudowaniu lub
 • ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 maja 2014 r., sygn. akt I FSK 382/14. Sąd w wyroku tym stwierdził, że „Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa Dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. Zatem w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT”.

W świetle wykładni językowej, jak i celowościowej systemu VAT, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, należy więc przyjąć, że jeżeli podatnik użytkował dany budynek, budowlę lub ich części i spełnia warunek korzystania z budynku, budowli lub ich części przez wymagany czas, to do dostawy prawa własności tego budynku zastosowanie znajdzie fakultatywne zwolnienie przewidziane w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Innymi słowy, dla zaistnienia pierwszego zasiedlenia nie jest konieczne, aby oddanie budynku do użytkowania nastąpiło w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Ważne jest natomiast, aby po wybudowaniu lub ulepszeniu budynku doszło do jego zajęcia i rozpoczęło się jego użytkowanie. Bez znaczenia jest natomiast, kto tego dokona. Rozpoczęcie korzystania z budynku, stanowiące pierwsze zasiedlenie może być dokonane również, przez podmiot, który budynek nabył w ramach czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wybudował albo ulepszył. Stanowisko takie zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 kwietnia 2016 r., znak IPPP3/4512-873/15-3/S/RD.

Uzupełniająco Wnioskodawca wskazał, że Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 23 lutego 2016 r., sygn. akt I FSK 1573/14, zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym/dotyczącym zgodności z prawem unijnym uregulowania zawartego w przepisie art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, które skutkuje uzależnieniem możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT od wykonania czynności podlegających opodatkowaniu.

Ad. 3.

W ocenie Wnioskodawcy dostawa:

 • budynku stacji transformatorowej znajdującego się na działce oznaczonej aktualnie nr ewidencyjnym ... w wyniku zawarcia umowy sprzedaży w dniu 31 maja 2016 r., korzysta ze zwolnienia przewidzianego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT albo ze zwolnienia przewidzianego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT,
 • budynku produkcyjno-biurowego oraz budynku warsztatowego znajdujących się na działce oznaczonej aktualnie nr ewidencyjnym ... w wyniku zawarcia umowy sprzedaży w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 11 maja 2016 r., korzystać będzie ze zwolnienia przewidzianego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT,
 • budynków produkcyjnych, magazynowych, biurowych i budynków pomocniczych znajdujących się na działkach oznaczonych aktualnie nr ewidencyjnymi ..., ..., ... i ... w wyniku zamierzonej w przyszłości umowy sprzedaży, korzystać będzie ze zwolnienia przewidzianego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W ocenie Wnioskodawcy, z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT wynika, że dostawa budynku podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług, jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku upłynął okres nie krótszy niż 2 lata. Z kolei z przepisu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT wynika, że pierwsze zasiedlenie to oddanie budynku do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu po wybudowaniu lub ulepszeniu budynku. W ocenię Wnioskodawcy pierwsze zasiedlenie:

 • budynku stacji transformatorowej znajdującego się na działce oznaczonej nr ewidencyjnym ...,
 • budynku produkcyjno-biurowego oraz budynku warsztatowego znajdujących się na działce oznaczonej nr ewidencyjnym ...,
 • budynków produkcyjnych, magazynowych, biurowych i budynków pomocniczych znajdujących się na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi ...,...., .... i .....,

nastąpiło w wyniku zawarcia w dniu ... lipca ..... r. umowy sprzedaży na rzecz Spółki X. Sp. z o.o. Spółka X. Sp. z o.o. wykorzystywała ww. budynków dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej i nie poniosła wydatków na ulepszenie w/w budynków, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej każdego z tych budynków lub budowli. Ponadto okres pomiędzy tak rozumianym pierwszym zasiedleniem a dokonaną lub zamierzoną dostawą tych budynków przekracza 2 lata.

Nawet jeżeli stanowisko Wnioskodawcy, co do interpretacji pojęcia pierwszego zasiedlenia zostałoby uznane za nieprawidłowe, to dostawa ww. budynków korzysta ze zwolnienia od podatku z następujących względów. Oddanie budynku do użytkowania w związku z jego wydzierżawieniem przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z całą pewnością pozwala uznać, że doszło do pierwszego zasiedlenia tego budynku w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, a tym samym w niniejszej sprawie pierwszym zasiedleniem:

 • budynku produkcyjno-biurowego oraz budynku warsztatowego znajdujących się na działce oznaczonej nr ewidencyjnym ...,
 • budynków produkcyjnych, magazynowych, biurowych i budynków pomocniczych znajdujących się na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi ..., ...., ... i ...,

byłoby oddanie przez Spółkę X. Sp. z o.o. ww. budynków do użytkowania dzierżawcom w wyniku zawarcia umów dzierżawy po ogłoszeniu upadłości Spółki X. Sp. z o.o.

Z uwagi na to, że po zawarciu umów dzierżawy, Spółka X. Sp. z o.o. nie poniosła wydatków na ulepszenie ww. budynków, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej każdego z tych budynków, a okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem ww. budynków a dokonaną lub zamierzoną dostawą ww. budynków przekracza 2 lata, dostawa tych budynków korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Po wydzierżawieniu ww. budynków dzierżawcy ponosili wydatki na ulepszenie ww. budynków lub budowli, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej każdego z tych budynków lub budowli.

Powyższa okoliczność nie ma jednak wpływu na to, że dostawa ww. budynków korzysta lub korzystać będzie ze zwolnienia przewidzianego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Ulepszeniem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych mogą być wyłącznie wydatki poniesione przez właściciela. Wydatki ponoszone przez dzierżawców nie są wydatkami na ulepszenie środka trwałego w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Takie stanowisko znajduje poparcie w orzecznictwie sądów administracyjnych m.in. Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie o sygn. II FSK 1646/06 wskazał, iż „wartość początkowa ulega zwiększeniu o poniesione nakłady na ulepszenie środków trwałych jedynie w sytuacji, gdy są one poniesione bezpośrednio przez podatnika a nie przez podmiot korzystający z tych nieruchomości na podstawie określonego tytułu prawnego, np. umowy najmu”.

Stanowisko, iż wydatki najemców nie mają znaczenia przy ustalaniu, czy doszło do pierwszego zasiedlenia zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 listopada 2014 r., znak IPPP1/443-1035/14-3/MPe.

Odnośnie natomiast dostawy budynku stacji transformatorowej znajdującego się na działce oznaczonej ewidencyjnym ..., to przyjęcie koncepcji, że w wyniku zawarcia umowy sprzedaży w dniu ... lipca .... r. nie doszło do jego pierwszego zasiedlenia, prowadzi do następujących wniosków.

Z uwagi na to, że budynek stacji transformatorowej nie był przedmiotem dzierżawy, jego dostawa nie będzie objęta zwolnieniem przewidzianym w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, ale będzie zwolniona od podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a tej ustawy. Dla zastosowania zwolnienia przewidzianego w przywołanym przepisie konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 • dostawa nie jest objęta zwolnieniem przewidzianym w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT,
 • w stosunku do obiektów będących przedmiotem dostawy nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy założeniu, że oddanie budynku stacji transformatorowej do użytkowania w wyniku zawarcia umowy sprzedaży w dniu.... maja ... r. nastąpiło w ramach pierwszego zasiedlenia, wszystkie powyższe warunki są spełnione, a dostawa budynku stacji transformatorowej korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Ad.4.

W ocenie Wnioskodawcy dostawa:

 • terenów stanowiących działki o nr ewidencyjnych ..., ...., ....., ... i ... w wyniku zawarcia w dniu .... maja .... r. umów przeniesienia udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntów stanowiących działki o nr ewidencyjnych ...., .... i .... oraz przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących działki o nr ewidencyjnych ... i ..., korzysta ze zwolnienia przewidzianego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT,
 • terenów stanowiących działki o nr ewidencyjnych ...., ...., ..., która nastąpi w wyniku zawarcia umowy sprzedaży (w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia ... maja ... r.) udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntów stanowiących działki o nr ewidencyjnych ...,....,..., korzystać będzie ze zwolnienia przewidzianego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT,
 • terenu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym ..., która nastąpi w wyniku zawarcia zamierzonej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym ..., korzystać będzie ze zwolnienia przewidzianego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Ww. pytanie dotyczy w istocie interpretacji pojęcia teren niezabudowany z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Przepis art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy VAT uzależnia zwolnienie od podatku dostawy terenów od dwóch warunków:

 • dostawa musi dotyczyć terenów innych niż budowlane,
 • dostawa musi dotyczyć terenów niezabudowanych.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, tereny budowlane to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym, planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Pierwszy z warunków do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT w odniesieniu do dokonanych lub zamierzonych dostaw wskazanych w treści pytania jest spełniony. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi natomiast pojęcie „terenów niezabudowanych”.

W ocenie Wnioskodawcy, teren niezabudowany, to taki, na którym nie znajdują się budynki lub budowle. Ustawa o VAT nie zawiera definicji budynku czy budowli i w tym zakresie zasadnym jest odwołanie się do przepisów ustawy - Prawo budowlane.

Nie jest natomiast wystarczające odwołanie się wyłącznie do danych zawartych w ewidencji gruntów lub budynków, tym bardziej, że dane zawarte w tej ewidencji mogą być nieaktualne.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 stycznia 2014 r., sygn. akt I FSK 102/14, wskazał, że ogrodzenie działki oraz jej utwardzenie płytami betonowymi (w celu utworzenia parkingu) nie pozwala twierdzić, że doszło do zabudowania terenu w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, uzasadniając, że ogrodzenie, jak również parking nie są w Prawie budowlanym traktowane jako budowle, ale jako urządzenia budowlane, a ponadto ogrodzenie co do zasady związane jest z obiektem, w tym również gruntem, który ogradza, nie pełni więc ono samodzielnych funkcji budowlanych.

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał również, że: „Istotne jest więc to, co jest sensem ekonomicznym transakcji dostawy działki niezabudowanej, na której wzniesione zostanie ogrodzenie trwale z gruntem związane, czy utrwalony płytami parking. Sensem ekonomicznym takiej transakcji, jak słusznie przyjęto w tej sprawie, jest sprzedaż gruntu, a nie ogrodzenia i parkingu, nawet jeżeli takie ogrodzenie ma uatrakcyjnić sprzedaż gruntu”.

Te same argumenty można odnieść do działek gruntu pokrytych asfaltem, płytami betonowymi, ogrodzonych i wykorzystywanych jako plac do składowania materiałów, a takimi działkami są w niniejszej sprawie działki o nr ewidencyjnych ... i .....

Utwardzenie powierzchni z wykorzystaniem asfaltu oraz płyt betonowych, a także ogrodzenie to urządzenia budowlane w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego, które nie spełniają samodzielnych funkcji budowlanych, ale pełnią służebną rolę względem budynków produkcyjnych umożliwiając składowanie w odpowiednich warunkach wytworzonych produktów.

Sensem ekonomicznym dostawy takich działek będzie sprzedaż miejsca, gdzie możliwe będzie składowanie materiałów, a zatem dostawa gruntu, a nie dostawa ogrodzenia, czy płyt betonowych. Wprawdzie ogrodzenie i utwardzenie gruntu uatrakcyjnia przedmiotową działkę, ale nawet w przypadku usunięcia tych urządzeń budowlanych, działka nie utraci swojego pierwotnego przeznaczenia jako placu do składowania materiałów.

Dla stwierdzenia, czy działki stanowiące drogi wewnętrzne są terenami, niezabudowanymi ustalić należy czy w istocie można postawić tezę, że na tych działkach posadowione są obiekty budowlane stanowiące budowlę w rozumieniu Prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 3 i 3a Prawa budowlanego, droga jako obiekt liniowy jest budowlą. Warto jednak pamiętać, że pojęcie „droga wewnętrzna” występuje w ustawie o drogach publicznych, a nie w Prawie budowlanym. Oznacza to, że droga wewnętrzna w rozumieniu ustawy o drogach publicznych i tak sklasyfikowana w ewidencji gruntów i budynków może nie być drogą w rozumieniu Prawa budowlanego, co z kolei będzie miało konsekwencje przy ustaleniu zasad opodatkowania podatkiem VAT dostawy gruntu, na którym znajduje się droga wewnętrzna. Do kategorii dróg wewnętrznych mogą być zaliczone bowiem także takie ciągi komunikacyjne, które w żaden sposób nie mogłyby zostać zakwalifikowane jako budowle, choćby z uwagi na to, że sposób ich powstania nie pozwalałby na stwierdzenie, że zostały one „wzniesione z użyciem materiałów budowlanych” (jest to natomiast niezbędna przesłanka do uznania danego obiektu za budowlany, a dalej - np. za budowlę) - dotyczy to np. dróg wewnętrznych stanowiących dojazd do użytków rolnych, leśnych czy obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców.

Jeżeli zatem dana działka gruntu jest wykorzystywana jako droga wewnętrzna, ale nie została utwardzona z wykorzystaniem materiałów budowlanych (a tak jest w przypadku dróg wewnętrznych znajdujących się na działkach o nr ewidencyjnych ..., ..., ... i ...), to działka ta powinna być klasyfikowana jako teren niezabudowany.

Ad. 5.

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Wnioskodawcy, jeżeli dostawa:

 • budynku stacji transformatorowej znajdującego się na działce oznaczonej nr ewidencyjnym ....,
 • budynku produkcyjno-biurowego oraz budynku warsztatowego znajdujących się na działce oznaczonej nr ewidencyjnym ....,
 • budynków produkcyjnych, magazynowych, biurowych i budynków pomocniczych znajdujących się na działkach oznaczonych aktualnie nr ewidencyjnymi ...,....,... i ...,
 • terenów stanowiących działki o nr ewidencyjnych ...,....,...,.... i ...,
 • terenu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym ...,

była/będzie zwolniona z podatku VAT, a sprzedający wystawił/wystawi fakturę, w której wykazał/wykaże podatek do zapłaty, to jest/będzie obowiązany do jego zapłacenia, a nabywca nie ma/nie będzie miał możliwości odliczenia takiego podatku.

Uzasadnienie ww. stanowiska pozostaje bez zmian w stosunku do uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 9 przedstawionego w złożonym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

W uzasadnieniu pyt. nr 9 we wniosku wskazano, że jeżeli transakcja będzie zwolniona z podatku VAT, a Sprzedający wystawi fakturę, w której wykaże podatek do zapłaty, to będzie obowiązany do jego zapłacenia.

Obowiązek taki wynika z przepisu art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Obowiązek zapłaty podatku nie będzie w tym przypadku wynikał z faktu dokonania określonej transakcji, która przecież objęta jest zwolnieniem od podatku VAT, ale z samego faktu wystawienia faktury i wykazania w niej podatku do zapłaty.

Przepis art. 108 ust. 1 ustawy o VAT ma charakter sankcyjny, a jego celem jest dyscyplinowanie uczestników obrotu do prawidłowego wystawiania faktur.

Fakt, że obowiązek zapłaty podatku wykazanego na fakturze będzie w omawianym przypadku wynikał z powodu wystawiania faktury, a nie z racji dokonania transakcji, będzie miał doniosłe konsekwencje także dla nabywcy, gdyż pozbawiony on zostanie możliwości odliczenia takiego podatku. Jak wynika bowiem z przepisu art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Jak z kolei doprecyzował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 17 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Po 415/15: „Artykuł 108 ust. 1 u.p.t.u. dotyczy każdego podmiotu wystawiającego fakturę obejmującą podatek VAT w sytuacji, kiedy czynność nie podlega temu podatkowi, czy jest od podatku zwolniona, jak również z oceną charakteru tej należności, a więc, że nie jest podatek należny z tytułu dokonania jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu, a wymienionej w art. 5 tej ustawy. [...] Charakter kwoty wykazanej w fakturze jako podatek należny w rozumieniu u.p.t.u., w istocie nie będącej podatkiem należnym w tym rozumieniu, jest okolicznością niepozwalającą na objęcie tej kwoty systemem rozliczeń dokonywanym przez podatnika w deklaracji VAT-7 w ramach podstawowego mechanizmu opodatkowania podatkiem od towarów i usług: naliczenie podatku należnego - odliczenie podatku naliczonego”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z poźn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 27e ustawy – przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Ponadto wskazać należy, że zgodnie art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Oznacza to, że grunt dzieli w VAT los podatkowy ww. obiektów, które się na nim znajdują. Przy ustalaniu stawki podatku VAT właściwej dla dostawy gruntu, na którym posadowiony jest budynek czy budowla, decydująca jest stawka podatku VAT mająca zastosowanie do dostawy budynku/budowli. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Co do zasady stosownie do treści art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Z kolei, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W art. 2 pkt 14 ustawy, ustawodawca określił co należy rozumieć pod pojęciem pierwszego zasiedlenia. Zgodnie z tym przepisem, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej;

Należy zauważyć, że przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady, posługują się pojęciem „pierwszego zasiedlenia”, jednakże nie definiują tego pojęcia oraz nie wprowadzają dodatkowych warunków go określających.

W konsekwencji zarówno zgodnie z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz w świetle utrwalonego w tej materii orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pierwsze zasiedlenie budynku należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. W efekcie, aby w tej sytuacji można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do zajęcia budynku, jego używania, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej.

Zgodnie jednak z art. 12 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, w szczególności jednej z następujących transakcji:

 1. dostawa budynku lub części budynku oraz związanego z nim gruntu, przed pierwszym zasiedleniem;
 2. dostawa terenu budowlanego.

Jak stanowi art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywą 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą określić szczegółowe zasady stosowania kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. a), do przebudowy budynków oraz zdefiniować pojęcie „gruntu związanego z budynkiem”.

Tym samym państwa członkowskie mają możliwość określenia szczegółowych zasad stosowania kryterium pierwszego zasiedlenia jedynie w odniesieniu do sprecyzowanej kategorii czynności, tj. przebudowy budynków.

Należy zauważyć, że w kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2015 r. o sygn. I FSK 382/14. Sąd w wyroku tym stwierdził, że: „(...) definicja »pierwszego zasiedlenia (zajęcia)« zawarta w dyrektywie 112 ma charakter autonomiczny. Zatem nie było konieczne jej definiowanie w ustawie o VAT, poza przypadkami wskazanymi w treści art. 12 ust. 2 zdanie drugie dyrektywy 112 czyli przebudowy budynku. Z powyższego wynika, że polski ustawodawca nie miał uprawnienia do precyzowania warunków zastosowania kryterium pierwszego zasiedlenia w odniesieniu do sytuacji zaistniałych po wybudowaniu budynku. Polski ustawodawca zdecydował się na doprecyzowanie ww. pojęcia celem wyjaśnienia zakresu zwolnienia z VAT. Porównując zakresy definicji »pierwszego zasiedlenia« wynikające z ustawy o VAT i dyrektywy 112 należy stwierdzić, że ustawodawca polski dokonał zawężenia ww. definicji w porównaniu do definicji unijnej. Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako »pierwsze zajęcie budynku, używanie«. Zatem w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Sąd krajowy celem zapewnienia skuteczności normom dyrektywy 112 stwierdził zatem częściową niezgodność art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT z art. 12 ust. 1 lit. a) i 2 dyrektywy 112, jak też art. 135 ust. 1 lit. j) dyrektywy 112. Mowa tu o części dotyczącej użytego w treści art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT warunku »w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu«. Warunek ten w istocie doprowadza do sztucznego różnicowania sytuacji podmiotu gospodarczego, który po wybudowaniu budynku część oddał w najem a część budynku wykorzystywał na potrzeby własnej działalności gospodarczej albowiem w obydwóch przypadkach doszło do korzystania z budynku. W pozostałym zaś zakresie należy dokonać wykładni prounijnej art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT i skorygować treść w następujący sposób: pod pojęciem pierwszego zasiedlenia – rozumie się przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu”.

Jak wynika z powyższego „pierwsze zasiedlenie” budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Powyższa kwestia przedstawia się inaczej, w sytuacji gdy budynek został ulepszony, a wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu. Wówczas bowiem aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy w zw. z art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE – musi dojść do oddania obiektu po ulepszeniu do użytkowania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (np. w najem).

W tym miejscu zaznaczyć należy, że dla określenia pojęcia „ulepszenia” istotne znaczenie będzie miało rozumienie tego pojęcia wynikające z ustawy o podatku dochodowym.

Z przepisów art. 16g ust. 1 pkt 1-3, art. 16g ust. 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn.zm.) wynika, że wartość początkowa ulega zwiększeniu o poniesione nakłady na ulepszenie środków trwałych jedynie w sytuacji, gdy są one poniesione bezpośrednio przez podatnika, a nie przez podmiot korzystający z tych nieruchomości na podstawie określonego tytułu prawnego, np. umowy najmu.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10 pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (ust. 7a ww. artykułu).

Jednocześnie na mocy art. 43 ust. 10 omawianego artykułu, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Z treści ust. 11 ww. artykułu wynika, że oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

W celu ustalenia czy w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie z opodatkowania czy też opodatkowanie stawką podstawową należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć co jest/będzie przedmiotem dostawy.

Z kolei art. 43 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Powyższe oznacza, że opodatkowaniu podlegają dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane.

Przez tereny budowlane − na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy − rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu − zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z powyższych przepisów wynika, że przeznaczenie określonego gruntu należy oceniać wyłącznie w oparciu o istniejący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz – w przypadku braku takiego planu – wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Opodatkowaniu podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane w myśl art. 2 pkt 33 ustawy.

Należy zatem dokonać analizy czy działki będące przedmiotem planowanej dostawy są uznawane za grunty zabudowane czy też za grunty niezabudowane ale przeznaczone pod zabudowę. Ponieważ ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji budynku lub budowli należy posiłkować się definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).

Zgodnie z art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Z kolei, w myśl pkt 2 ww. artykułu, przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Stosownie zaś do art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

W myśl natomiast art. 3 pkt 9 ww. ustawy, przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Odnosząc powyższe do kwestii przestawionej w pytaniu nr 1 stwierdzić należy, że dostawa udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego działki objęte jedną księgą wieczystą na gruncie ustawy o VAT, należy traktować jako dostawę każdej wyodrębnionej ewidencyjnie działki, która stanowi samodzielnie wyodrębnioną całość. Tak więc, mimo że transakcja dotyczy dwóch działek objętych jedną księgą wieczystą (nr ..., ...), przedmiotem opodatkowania będzie każda z działek osobno. Tym samym w przedmiotowej sprawie zbycie udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego działki niezabudowane wyodrębnione ewidencyjnie o nr ...., ..., ... oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego działkę zabudowaną nr ...., wraz z prawem własności budynku produkcyjno-biurowego oraz budynkiem warsztatowym należy rozpatrywać oddzielnie dla dostawy każdej z wyodrębnionych działek.

Podsumowując zatem, w kontekście ekonomicznego aspektu transakcji przy ocenie pojęcia „grunt” w kontekście przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług należy stwierdzić, że towarem – stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT – jest geodezyjnie wyodrębniona działka gruntu. Zatem przedmiotem sprzedaży w niniejszej sprawie jest/będzie udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu lub prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z odrębną własnością posadowionych na nim nieruchomości.

Analizując okoliczności przedstawione we wniosku w kontekście pytań 2-4 stwierdzić należy, że aby określić stawkę podatku dla czynności dostawy, należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć czy względem budynków posadowionych odpowiednio na działkach nr ... i ..., nr ...., ..., ..., .... nastąpiło pierwsze zasiedlenie.

Z treści wniosku wynika, że budynki posadowione na ww. działkach zostały nabyte w dniu 6 lipca 1995 r. i były wykorzystywane w działalności gospodarczej Spółki. Po ogłoszeniu upadłości w dniu 1 lipca 2009 r. ww. budynki z wyjątkiem budynku stacji transformatorowej (nr 16/21) zostały oddane w dzierżawę przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą. Jak wskazano w uzupełnieniu wniosku Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej każdego z tych budynków lub budowli. Z treści wniosku nie wynika, aby wydatki poniesione przez dzierżawców zostały rozliczone w jakikolwiek sposób pomiędzy Spółką, a dzierżawcami.

Mając powyższe pod uwagę, w szczególności sposób interpretowania „pierwszego zasiedlenia” nakreślony przez NSA stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie do „pierwszego zasiedlenia” nieruchomości, posadowionych odpowiednio na działkach nr ... i ..., nr ..., ...., ...., ... doszło w momencie ich nabycia w 1995 r. i wykorzystania w działalności gospodarczej Spółki. Na ocenę „pierwszego zasiedlenia” nie mają wpływu wydatki poniesione przez dzierżawców, przekraczające 30% wartości początkowej budynków, bowiem nie stanowią wydatków Spółki na ulepszenie środka trwałego w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Zatem dostawa budynku produkcyjno-biurowego oraz budynku warsztatowego znajdujących się na działce nr ....; budynków produkcyjnych, magazynowych, biurowych i budynków pomocniczych znajdujących się na działkach oznaczonych nr ..., ..., ..... i ... oraz  wbrew twierdzeniu Spółki – budynku stacji transformatorowej, znajdującego się na działce oznaczonej nr .... korzysta/będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym – na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy – ze zwolnienia od podatku od towarów i usług będzie korzystało także zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym opisane powyżej budynki się znajdują.

Rozpatrując kwestie opodatkowania dostawy udziału prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących działki nr ..., ...., ...., ...., ... i ... wskazać należy, że przeznaczenie określonego gruntu dla celów opodatkowania na gruncie VAT należy oceniać wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz (w przypadku braku takiego planu) o wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomości. Skoro jak wynika z treści wniosku brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy, a przedmiotowe działki nie są zabudowane budowlami w rozumieniu prawa budowlanego, przedmiotem dostawy są/będą udziały w prawie użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego działki niezabudowane, dostawa ta korzysta/ będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Odnosząc się z kolei do kwestii przedstawionej w pytaniu nr 5, czy Nabywca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej ww. transakcje, gdy te są/będą zwolnione od podatku stwierdzić należy, a Spółka już wykazała podatek do zapłaty, zastosowanie znajdzie art. 108 ustawy.

Na mocy art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 tej ustawy.

W myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z treści wniosku nie wynika, aby strony ww. transakcji (Spółka oraz Nabywca – spółka jawna) zrezygnowały ze zwolnienia o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 10 i wybrały opodatkowanie dostawy budynków na zasadach określonych w art. 41 ust. 10 ustawy.

Biorąc powyższe przepisy pod uwagę, w kontekście uznania opisanych transakcji w tak przedstawionym stanie faktycznym za zwolnione, stwierdzić należy, że Nabywcy nie przysługuje/nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w uwagi na zapis art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy.

Nadmienić należy, że niniejsza interpretacja została wydana przy założeniu, że przedmiotowe naniesienia (drogi wewnętrzne, utwardzenia asfaltowe, płyty betonowe, ogrodzenia), znajdujące się na działkach nr ...., ....., ...., ...., ... i ... nie stanowią budowli w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz że przedmiot dostawy nie stanowi przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.16