IPTPP3/4512-555/15-3/BM | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku zabudowanej nieruchomości.
IPTPP3/4512-555/15-3/BMinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. nieruchomość zabudowana
 3. sprzedaż
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643), art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 1649, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2015 r. (data wpływu 23 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 lutego 2016 r. (data wpływu 15 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży nieruchomości zabudowanej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 11 lutego 2016 r. (data wpływu 15 lutego 2016 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Spółka jest użytkownikiem wieczystym gruntu oraz właścicielem położonych na tym gruncie naniesień w postaci

 • budynku administracyjno-socjalnego
 • hali zbrojarni
 • oraz budowli takich jak wiata, zbiornik na wodę, zasiek, drogi, place, zewnętrzne sieci: wodociągowa, NN, wod-kan i inne.

Ww. obiekt zakupiono w dniu 20.04.1993 r. na podstawie aktu notarialnego i wprowadzono do ewidencji środków trwałych.

Od ww. zakupu nie przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego /nabycie sprzed wprowadzenia ustawy o VAT.

W roku 1999 Spółka poniosła wydatki na ulepszenie budynku administracyjno-soc. w wysokości wyższej niż 30 procent wartości początkowej obiektu, w stosunku do których to wydatków miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Spółka użytkuje nieruchomość w ramach swojej opodatkowanej działalności (usługi budowlane) od 1993 roku do chwili obecnej.

Od 2001 roku spółka oddawała w najem halę oraz część pomieszczeń w ulepszonym budynku administracyjno-socjalnym.

Spółka zamierza sprzedać nieruchomość.

W piśmie z dnia 11 lutego 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku wskazano, że Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

Na gruncie, którego Spółka jest użytkownikiem wieczystym, znajdują się następujące naniesienia:

 • budynek administracyjno-socjalny /budynek biurowy PKOB 1220/ trwale związany z gruntem
 • hala zbrojarni /budynek przemysłowy PKOB 1251/ trwale związany z gruntem

budowle:

 • związane z uzbrojeniem terenu, są to zewnętrzna sieć wodociągowa /PKOB 2222/, wod-kan /PKOB 2223/, NN /PKOB 2224/ ww. sieci są trwale związane z gruntem,
 • drogi i place trwale związane z gruntem w tym zasiek /plac/ /PKOB 2112/,
 • inne tj. ogrodzenie - trwale związane z gruntem. Budowla taka jak ogrodzenie nie ma właściwego dla siebie symbolu PKOB, stąd jako właściwy dla ogrodzenia wskazać należy symbol PKOB 2420 /obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane/
 • wiata - zadaszenie wzdłuż budynku - trwale związane z gruntem
 • zbiornik na wodę - nie pełni swojej funkcji, jest przeznaczony do rozbiórki.
 • drogi i place są wspólne dla budynków - pełnią funkcję manewrową parkingową dojazdową składową.

Grunt oraz położone na nim budynki i budowle były wykorzystywane tylko do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług /nie były wykorzystywane do działalności zwolnionej/.

W stosunku do budowli znajdujących się na gruncie nie wystąpiło pierwsze zasiedlenie. Obiekt został nabyty bez możliwości odliczenia podatku naliczonego /przed wejściem ustawy vat/ oraz budowle nie były przedmiotem najmu, dzierżawy, leasingu.

Nie ponoszono nakładów na ulepszenie budowli.

Ulepszony budynek był wykorzystywany do czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług przez okres dłuższy niż 5 lat.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaką stawką VAT powinna zostać opodatkowana dostawa ww. nieruchomości zabudowanej...

Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie ustawy VAT przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a daje prawo do zwolnienia od podatku budynków budowli i ich części pod warunkiem że

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę naliczonego przy nabyciu,
 2. nie poniesiono wydatków na ich ulepszenie w stosunku do których było prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

z tym, że w myśl art. 43 ust. 7a ustawy VAT warunku o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b nie stosuje się jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanej przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie z powyższym podatnik zastosuje zwolnienie dla dostawy całej nieruchomości zabudowanej.

W sprawie opisanej powyżej nie toczy się postępowanie podatkowe oraz postępowanie przed Sądem Administracyjnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...) – art. 8 ust. 1 ustawy.

W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, że stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z treści ww. przepisu wynika, iż dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku lub budowli kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Według art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Użyte w art. 2 pkt 14 ustawy sformułowanie „w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu” wskazuje na katalog czynności wymienionych w art. 5 ustawy, czyli dana czynność musi podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, choć nie jest konieczne, aby faktycznie był naliczony podatek od tej czynności – może to być czynność zwolniona od podatku.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez właściciela (dokonującego dostawy) czynności podlegających opodatkowaniu, a za taką należy rozumieć umowę sprzedaży, umowy najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej dwa lata.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b – zgodnie z zapisem art. 43 ust. 7a ustawy – nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Podkreślenia wymaga, że dla rozstrzygnięcia, czy możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy ważne jest, czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Analiza ww. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, iż dostawa budynków, budowli lub ich części, może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 lub pkt 10a.

Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów. Zauważyć bowiem należy, iż stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter świadczonych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Ponadto, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, o czym stanowi art. 29a ust. 8 ustawy.

Wobec powyższego przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Należy wskazać, iż na mocy art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy, zgodnie z treścią ust. 11 ww. artykułu musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - możliwość zrezygnowania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 3. obiekt małej architektury.

Na mocy art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Przez budowle – stosownie do art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane – należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

W świetle art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane, jako obiekt liniowy - należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego,

Zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane, przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka jest użytkownikiem wieczystym gruntu oraz właścicielem położonych na tym gruncie naniesień, tj.:

 • budynku administracyjno-socjalnego /budynek biurowy PKOB 1220/ trwale związany z gruntem
 • hali zbrojarni /budynek przemysłowy PKOB 1251/ trwale związany z gruntem

budowle:

 • związane z uzbrojeniem terenu, są to zewnętrzna sieć wodociągowa /PKOB 2222/, wod kan /PKOB 2223/, NN /PKOB 2224/ ww. sieci są trwale związane z gruntem,
 • drogi i place trwale związane z gruntem w tym zasiek /plac/ /PKOB 2112/,
 • inne tj. ogrodzenie - trwale związane z gruntem. Budowla taka jak ogrodzenie nie ma właściwego dla siebie symbolu PKOB, stąd jako właściwy dla ogrodzenia wskazać należy symbol PKOB 2420 /obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane/,
 • wiata - zadaszenie wzdłuż budynku - trwale związane z gruntem,
 • zbiornik na wodę - nie pełni swojej funkcji, jest przeznaczony do rozbiórki,
 • drogi i place są wspólne dla budynków - pełnią funkcję manewrową parkingową dojazdową składową.

Ww. obiekt zakupiono w dniu 20.04.1993 r. na podstawie aktu notarialnego i wprowadzono do ewidencji środków trwałych. Od ww. zakupu nie przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego /nabycie sprzed wprowadzenia ustawy o VAT.

W roku 1999 Spółka poniosła wydatki na ulepszenie budynku administracyjno-soc. w wysokości wyższej niż 30 procent wartości początkowej obiektu, w stosunku do których to wydatków miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Od 2001 roku spółka oddawała w najem halę oraz część pomieszczeń w ulepszonym budynku administracyjno-socjalnym.

Grunt oraz położone na nim budynki i budowle były wykorzystywane tylko do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług /nie były wykorzystywane do działalności zwolnionej/. W stosunku do budowli znajdujących się na gruncie nie wystąpiło pierwsze zasiedlenie. Budowle nie były przedmiotem najmu, dzierżawy, leasingu. Nie ponoszono nakładów na ulepszenie budowli.

Ulepszony budynek był wykorzystywany do czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług przez okres dłuższy niż 5 lat.

Spółka zamierza sprzedać nieruchomość.

Jak wskazano we wniosku, w 1999 r. Wnioskodawca poniósł nakłady na ulepszenie budynku administracyjno-socjalnego w wysokości wyższej niż 30 procent wartości początkowej obiektu, w stosunku do których to wydatków miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. W 2001 r. Wnioskodawca wynajął halę zbrojarni oraz część pomieszczeń w budynku administracyjno-socjalnym. Zatem miało miejsce pierwsze zasiedlenie hali zbrojarni oraz części budynku administracyjno-socjalnego tj. tych pomieszczeń, które były przedmiotem najmu i od pierwszego zasiedlenia do dostawy upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Zatem planowana sprzedaż hali zbrojarni oraz tej części budynku administracyjno-socjalnego, która była przedmiotem najmu, będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Ponadto, budynek administracyjno-socjalny, przed sprzedażą, w stanie ulepszonym będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez okres dłuższy niż 5 lat. Zatem, sprzedaż części budynku administracyjno-socjalnego, która nie była oddana w najmem, będzie korzystała ze zwolnienia, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w związku z art. 43 ust. 7a ustawy.

W stosunku do budowli znajdujących się na gruncie nie wystąpiło pierwsze zasiedlenie. Z wniosku wynika, iż, w stosunku do nabycia nieruchomości Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż nabycia nieruchomości Wnioskodawca dokonał przed wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług. Budowle takie jak: zewnętrzna sieć wodociągowa /PKOB 2222/, wod-kan /PKOB 2223/, NN /PKOB 2224/, drogi, wiata i zbiornik na wodę, nie były przedmiotem ulepszeń. Wobec powyższego planowana sprzedaż następujących budowli: zewnętrzna sieć wodociągowa /PKOB 2222/, wod- kan /PKOB 2223/, NN /PKOB 2224/, drogi, wiata i zbiornik na wodę, będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Natomiast odnośnie dostawy trwale związanych z gruntem placów, zasieku /placu/ oraz ogrodzenia, należy wskazać, iż wbrew ich kwalifikacji dokonanej przez Wnioskodawcę - jako budowli, w ocenie tut. Organu place oraz ogrodzenie stanowią urządzenia budowlane. Należy wskazać, iż zgodnie z Prawem budowlanym ww. obiekty nie mieszczą się w definicji budowli. Ustawodawca nie wymienia bowiem placu oraz ogrodzenia wśród obiektów budowlanych. Plac i ogrodzenie umieszczone są natomiast w katalogu urządzeń budowlanych, określonych odrębnie od budowli. A zatem, w myśl powyższych przepisów Prawa budowlanego, place oraz ogrodzenie stanowią odmienny rodzaj obiektu niż budowle czy budynki zdefiniowane w ww. ustawie. Urządzenia budowlane stanowią urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie są to samodzielne budowle zdefiniowane w art. 3 pkt 3 ww. ustawy Prawo budowlane, które uznaje się za towar na gruncie podatku od towarów i usług. Jednakże urządzenia te należy traktować, jako elementy przynależne do obiektu i opodatkować łącznie z tym obiektem, z którym są powiązane, a tym samym należy przypisać stawkę właściwą dla sprzedawanego obiektu. Brak jest podstaw do stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów w zakresie stawki podatku VAT dla ww. urządzeń w oderwaniu od obiektów, do których przynależą, gdyż w świetle obowiązujących przepisów nie mają one samodzielnego bytu.

Wnioskodawca wskazał, iż place są wspólne dla budynków – pełnią funkcję manewrową, parkingową, dojazdową, składową. Natomiast ogrodzenie należy uznać za wspólne dla całej nieruchomości.

W niniejszej sprawie przedmiotem sprzedaży będą budynki, których dostawa będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, odpowiednio: na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z ust. 7a ustawy, a także budowle, których dostawa będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Zatem dostawa urządzeń budowlanych tj. placów związanych z budynkami i ogrodzenia związanego z całą nieruchomością również będzie korzystała ze zwolnienia od podatku.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że:

 • dostawa hali zbrojarni oraz tej części budynku administracyjno-socjalnego, która była przedmiotem najmu, będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Ze zwolnienia będzie korzystać także dostawa związanych z nimi urządzeń budowlanych tj. placów i ogrodzenia. Stosownie do art. 29a ust. 8 ustawy, ze zwolnienia od podatku będzie korzystała również dostawa prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym są posadowione hala zbrojarni oraz ww. część budynku administracyjno-socjalnego. Przy czym zaznaczyć należy, że strony mogą zrezygnować ze zwolnienia i wybrać opodatkowanie ww. dostawy podstawową stawką podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 10, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 43 ust. 11 ustawy.
 • dostawa części budynku administracyjno-socjalnego, która nie była przedmiotem najmu, będzie korzystała ze zwolnienia, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w związku z art. 43 ust. 7a ustawy. Zatem dostawa placów i ogrodzenia, związanych z ww. częścią budynku także będzie korzystała ze zwolnienia. Na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy, ze zwolnienia będzie korzystała również dostawa prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym ta część budynku jest posadowiona.
 • dostawa budowli: zewnętrznej sieci wodociągowej, wod-kan, NN, dróg, wiaty i zbiornika na wodę, będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Zatem dostawa ogrodzenia, związanego z ww. budowlami będzie korzystała ze zwolnienia. Ze zwolnienia od podatku, w związku z art. 29a ust. 8 ustawy, będzie korzystała również dostawa prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym znajdują się ww. budowle.

Stanowisko Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca wywiódł prawidłowy skutek prawny, pomimo częściowo odmiennej argumentacji, uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.