IPTPP3/4512-464/15-6/BM | Interpretacja indywidualna

Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków na modernizację i rozbudowę budynków komunalnych.
IPTPP3/4512-464/15-6/BMinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. czynności opodatkowane
 4. podatek naliczony
 5. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643), art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2015 r. (data wpływu 27 października 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 23 listopada 2015 r. (data wpływu 24 listopada 2015 r.) i z dnia 29 grudnia 2015 r. (data wpływu 31 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków na modernizację i rozbudowę budynków komunalnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków na modernizację i rozbudowę budynków komunalnych.

Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 23 listopada 2015 r. (data wpływu 24 listopada 2015 r.) i z dnia 29 grudnia 2015 r. (data wpływu 31 grudnia 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina ...(dalej: „Gmina”, „Wnioskodawca”) jest podatnikiem podatku VAT, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.

Wnioskodawca jest właścicielem 8 budynków położonych na terenie gminy, tj.:

 1. Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w...;
 2. Świetlicy wiejskiej w...;
 3. Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w...;
 4. Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w...;
 5. Domu Ludowego i Ochotniczej Straży Pożarnej w...;
 6. Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w...;
 7. Świetlicy wiejskiej w...;
 8. Świetlicy wiejskiej w.....

(dalej łącznie jako: „Budynki komunalne”).

Gmina wykorzystuje wszystkie Budynki komunalne zarówno do czynności podlegających opodatkowaniu VAT (m.in. poprzez odpłatne wynajmowanie części ich powierzchni na podstawie umów cywilnoprawnych przedsiębiorcom np. pod prowadzenie sklepu lub poprzez ich wykorzystywanie na inne cele komercyjne takie jak spotkania sprzedażowe, wesela), jak również do czynności pozostających poza zakresem opodatkowania VAT (m.in. użyczając części ich powierzchni na potrzeby działania biblioteki gminnej czy jednostek ochotniczej straży pożarnej).

Gmina z tytułu komercyjnego (odpłatnego) wykorzystywania Budynków komunalnych wystawia podmiotom z nich korzystającym faktury VAT oraz rozlicza z tego tytułu podatek VAT należny.

W odniesieniu do każdego z Budynków komunalnych Gmina ma możliwość określenia powierzchni użytkowej, która jest przedmiotem udostępniania na cele podlegające opodatkowaniu VAT (udostępnianie odpłatne) oraz na cele niepodlegające opodatkowaniu VAT (udostępnianie nieodpłatne).

W latach 2008-2014 Gmina poniosła wydatki na modernizacje i rozbudowy Budynków komunalnych. Modernizacja i rozbudowa Budynków komunalnych stanowi ulepszenie nieruchomości w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Modernizacje i rozbudowy Budynków komunalnych zostały zakończone po 1 stycznia 2011 r.

Gmina nie zna sposobu określenia, w jakiej części poniesione wydatki na modernizacje i rozbudowy Budynków komunalnych służą wyłącznie działalności podlegającej opodatkowaniu VAT (udostępnianie odpłatne), wyłącznie działalności niepodlegającej opodatkowaniu VAT (udostępnianie nieodpłatne) lub jednocześnie obu tym działalnościom (zarówno udostępnianiu odpłatnemu oraz udostępnianiu nieodpłatnemu).

Realizacja przedmiotowych inwestycji była finansowana ze środków własnych Gminy oraz ze środków unijnych (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Faktury dokumentujące wydatki na modernizacje i rozbudowy Budynków komunalnych były wystawiane na Gminę. Gmina do tej pory nie dokonała odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków na modernizacje i rozbudowy Budynków komunalnych.

Gmina podkreśla, że odliczenia podatku VAT naliczonego dokona z uwzględnieniem art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, tj. obniży kwotę podatku należnego poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowych za okresy, w których powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W piśmie z dnia 23 listopada 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że Gmina otrzymywała faktury dotyczące modernizacji i rozbudowy wymienionych we wniosku budynków komunalnych w latach 2008-2014.

Gmina podkreśliła jednak, że w stanie faktycznym wniosku zaznaczyła, iż odliczenia podatku VAT naliczonego dokona z uwzględnieniem art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, tj. obniży kwotę podatku należnego poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowych za okresy, w których powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, tzn. dokona odliczenia VAT w odniesieniu do faktur otrzymanych w latach 2011-2014.

Gmina wykorzystuje budynki komunalne wskazane we wniosku do czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Gmina nie wykorzystuje budynków komunalnych wskazanych we wniosku do czynności zwolnionych od podatku VAT.

Budynki komunalne będące przedmiotem wniosku zostały oddane do użytkowania:

 1. Gminny Ośrodek Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w ...- listopad 2011 r.
 2. Świetlica wiejska w ...- grudzień 2013 r.
 3. Ośrodek Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w ...- styczeń 2012 r.
 4. Dom Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w ....- lipiec 2014 r.
 5. Dom Ludowy w ...- listopad 2011 r.
 6. Dom Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w ...- styczeń 2012 r.
 7. Świetlica wiejska w ...- wrzesień 2014 r.
 8. Świetlica Wiejska w ...- sierpień 2014 r.

Gmina wskazała, że w ramach wykorzystywania budynków do czynności podlegających opodatkowaniu VAT poza czynnościami wskazanymi we wniosku (wynajem pod prowadzenie sklepu, spotkania sprzedażowe, wesela) wynajmuje część powierzchni:

 • budynku Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w ...jest odpłatnie udostępniana agencji pocztowej oraz firmie....;
 • budynków Domu Ludowego w ...jest odpłatnie udostępniana na potrzeby apteki;
 • budynku Świetlicy Wiejskiej w ...jest odpłatnie udostępniane firmie....

Ponadto każdy z budynków komunalnych będących przedmiotem wniosku w zależności od zapotrzebowania jest udostępniany odpłatnie na komunie, jubileusze i podobnego rodzaju uroczystości rodzinne. Podkreślenia wymaga, że Gmina ma zamiar wykorzystywania wszystkich budynków komunalnych na cele opodatkowane w jak największym stopniu.

Gmina wykorzystuje budynki komunalne wskazane we wniosku do celów odpłatnego wynajmowania części ich powierzchni na podstawie umów cywilnoprawnych od:

 1. Gminny Ośrodek Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w ....- kwiecień 1999 r.
 2. Świetlica wiejska w ...- kwiecień 1999 r.
 3. Ośrodek Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w ...- kwiecień 1999 r.

Dom Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w ...- kwiecień 1999 r.

 1. Dom Ludowy w ...- kwiecień 1999 r.
 2. Dom Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w ...- kwiecień 1999 r.
 3. Świetlica wiejska w ...- kwiecień 1999 r.
 4. Świetlica Wiejska w ....- kwiecień 1999 r.

Gmina wskazała, że wskazane budynki komunalne były przeznaczane na cele odpłatnego wynajmowania nawet wcześniej, ale ustalenie konkretnej daty w tak odległej przeszłości jest utrudnione. W związku z powyższym Gmina wskazuje jako datę rozpoczęcia wykorzystywania budynków komunalnych będących przedmiotem wniosku na cele odpłatnego udostępniania datę podjęcia przez Zarząd Gminy ...uchwały z dnia 21 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia minimalnej wysokości stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy.....

Gmina zamierzała wykorzystywać towary i usługi nabyte w związku z modernizacją i rozbudową wymienionych we wniosku budynków komunalnych zarówno do celów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (z wyłączeniem czynności podlegających zwolnieniu z podatku VAT) oraz celów niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Gmina dysponuje następującymi dokumentami na potwierdzenie, że od początku realizacji modernizacji i rozbudowy budynków komunalnych wskazanych we wniosku miały być one wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT:

 1. Zarządzenie nr 30/2008 Wójta Gminy ...z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie ustalenia minimalnej wysokości stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy....;
 2. Uchwała nr 12/14/99 Zarządu Gminy ...z dnia 21 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia minimalnej wysokości stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy....

Gmina wskazała, że brzmienie przedmiotowych dokumentów jednoznacznie przesądza o tym, że wszystkie budynki komunalne nim objęte (w tym wszystkie budynki będące przedmiotem wniosku) były modernizowane i rozbudowywane przez Gminę z zamiarem ich wykorzystywania na cele odpłatnego udostępniania, tj. cele opodatkowane VAT.

Obrót z tytułu wynajmowania części powierzchni wymienionych we wniosku budynków komunalnych jest znaczący dla budżetu Gminy. Gmina tylko w okresie od stycznia 2014 r. do października 2015 r. uzyskała z tego tytułu kwotę przekraczającą 82.000 zł.

W odniesieniu do pytania o roczny obrót uzyskiwany przez Gminę z tytułu odpłatnego udostępniania budynków komunalnych będących przedmiotem wniosku Gmina wskazuje, że przykładowo za rok 2014 r. uzyskała z tego tytułu przychód w kwocie przekraczającej 50.000 zł.

W zakresie relacji w jakiej pozostaje obrót z tytułu odpłatnego wynajmowania części powierzchni wymienionych we wniosku budynków komunalnych Gmina wskazuje, że przyjmując przychody uzyskane z tego tytułu w roku 2014 w stosunku do poniesionych nakładów na ich modernizacje i rozbudowy:

 1. Gminny Ośrodek Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w ...- ok. 0,004%
 2. Świetlica wiejska w ...- ok. 0,047%
 3. Ośrodek Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w ...- ok. 0,004%
 4. Dom Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej ....- ok. 0,002%
 5. Dom Ludowy w ... - ok. 0,03%
 6. Dom Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w ...- ok. 0,006%
 7. Świetlica wiejska w ...- 0%
 8. Świetlica Wiejska w ...- ok. 0,016%.

Gmina podkreśliła przy tym, że w ustawie o VAT nie ma przepisu, który uzależniałby prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od stosunku wysokości podatku VAT należnego do wysokości podatku VAT naliczonego (tak m.in. WSA w Gdańsku w wyroku z 10 czerwca 2014 r., sygn. I SA/Gd 391/14). Wskazać również należy, że będący podstawą rozstrzygnięcia w sprawie art. 86 ust. 7b ustawy o VAT nie odnosi się do stosunku podatku VAT naliczonego związanego z nakładami poniesionymi np. na wytworzenie nieruchomości do podatku VAT należnego generowanego z wykorzystywania tej nieruchomości, ale do zakresu wykorzystywania danej nieruchomości na cele opodatkowane VAT oraz cele niepodlegające opodatkowaniu VAT.

Dodatkowo Gmina wskazała, że poniosła nakłady na modernizację i rozbudowę obiektów budowlanych zakładając, że przychody z ich odpłatnego udostępniania nie będą uzyskiwane tylko przez jeden rok, ale przez wiele lat. Po drugie w odniesieniu do kilku budynków komunalnych będących przedmiotem wniosku (np. Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w...) modernizacje i rozbudowy zostały zakończone dopiero w trakcie 2014 r. stąd przychód uzyskany z ich odpłatnego udostępniania w 2014 r. nie odzwierciedla w pełni przychodu możliwego do uzyskania przez jeden pełny rok kalendarzowy.

Ponadto Gmina podkreśliła, że również szacowanie przychodu za cały okres użytkowania budynków komunalnych jest nieuzasadnione, bowiem przy przyjęciu kwot poniesionych na modernizacje oraz rozbudowy budynków i przy założeniu uzyskiwania przychodów w analogicznej wielkości przez cały okres amortyzacji bilansowej budynków komunalnych po ich modernizacji i rozbudowie, tj. przez 40 lat (stawka amortyzacyjna 2,5%) przykładowo w odniesieniu do Domu Ludowego ..... tak wyliczony współczynnik odliczenia VAT wyniósłby 126%, co w świetle art. 86 ust. 7b ustawy o VAT jest niedopuszczalne, bowiem z brzmienia tego przepisu wynika, że współczynnik musi wynieść mniej niż 100%.

Gmina wskazała ponadto, że cały czas dąży i będzie dążyła do maksymalizacji przychodów uzyskiwanych z tytułu odpłatnego wynajmowania budynków komunalnych będących przedmiotem wniosku, stąd jego szacowanie na wiele lat naprzód jest nieuzasadnione.

Gmina podkreśliła również, że w dniach czy godzinach, w których dana część powierzchni konkretnego budynku komunalnego nie jest udostępniana odpłatnie (na cele opodatkowane VAT) nie oznacza to, że jest ona udostępniana nieodpłatnie (na cele niepodlegające opodatkowaniu VAT). Budynki komunalne będące przedmiotem wniosku są udostępniane zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie po uzyskaniu przez zainteresowanego zgody władz Gminy. W czasie, w którym akurat dana część konkretnego budynku komunalnego nie jest udostępniana ani na cele odpłatne ani na cele nieodpłatne jest ona zamknięta i pozostaje w gotowości do udostępnienia.

Gmina wskazała, że w odniesieniu do następujących budynków komunalnych udostępnianie odpłatne odbywa się w każdym miesiącu i permanentnie:

 1. Dom Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w....;
 2. Dom Ludowy w ....;
 3. Świetlica wiejska w....;
 4. Świetlica Wiejska w....

Pozostałe budynki komunalne wymienione we wniosku udostępniane są odpłatnie kilka, bądź kilkanaście razy do roku na różne okresy czasu, przykładowo w 2014 r.:

 1. Gminny Ośrodek Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w ...- 12 razy;
 2. Ośrodek Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w ...- 5 razy;
 3. Dom Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w ... - 3 razy;
 4. Świetlica wiejska w ...- 0 razy.

W odniesieniu do Świetlicy wiejskiej w ...(podobnie jak w odniesieniu wszystkich innych budynków komunalnych) Gmina ma permanentny zamiar jej wykorzystywania na cele opodatkowane VAT.

Gmina nie dokonała jak dotąd odliczenia podatku VAT naliczonego od budynków komunalnych ponieważ nie wiedziała, że przysługuje jej do tego prawo.

Wnioskodawca wskazał, iż w składanych dokumentach o dofinansowanie ze środków unijnych nie było określone przeznaczenie budynków komunalnych. Dokumentacja, a następnie umowy wskazywały jedynie cel, który ma zostać osiągnięty w wyniku realizacji operacji. Cel musiał być zgodny z zakresem programu pomocowego. Umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 określały następujące cele:

Budynek

Cel operacji

Dom Kultury i OSP w ...

Stworzenie warunków do zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju tożsamości społeczności poprzez rozbudowę wraz z remontem budynku Domu Kultury i OSP w..., będącego ośrodkiem kultywowania dawnych tradycji i zwyczajów.

Dom Kultury i Ochotnicza Straż Pożarna w ....

Stworzenie warunków do zachowania lokalnego dziedzictwa Kulturowego oraz rozwoju tożsamości społeczności poprzez rozbudowę wraz z remontem Domu Kultury w..., będącego ośrodkiem kultywowania dawnych tradycji i zwyczajów.

Dom Ludowy w ...

Stworzenie warunków do zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju tożsamości społeczności poprzez rozbudowę Domu Ludowego w..., będącego ośrodkiem kultywowania dawnych tradycji i zwyczajów. Umożliwi to rozwój obszarów wiejskich objętych projektem, a także przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej tych terenów.

Gminny Ośrodek Kultury i Ochotnicza Straż Pożarna w ...

Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez Gminny Ośrodek Kultury poprzez rozbudowę wraz z remontem budynku GOK.

Ośrodek Kultury i Ochotnicza Straż Pożarna w ...

Stworzenie warunków do zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju tożsamości społeczności poprzez rozbudowę wraz z remontem Gminnego Ośrodka Kultury w..., będącego ośrodkiem kultywowania dawnych tradycji i zwyczajów.

Świetlica wiejska w ....

Celem operacji jest wzrost aktywności społecznej wsi ...poprzez wyremontowanie i modernizację świetlicy wiejskiej.

Świetlica wiejska w ...

Stworzenie warunków do zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju tożsamości społeczności poprzez rozbudowę wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w..., będącego ośrodkiem kultywowania dawnych tradycji i zwyczajów.

Świetlica wiejska w ...

Celem operacji jest wzrost aktywności społecznej wsi ...poprzez wyremontowanie i modernizację świetlicy wiejskiej.

Trzeba zaznaczyć, że w umowach koszty kwalifikowalne były pomniejszane proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni przez OSP, Pocztę, itp. Oznacza to, że wystąpiono o dofinansowanie w zakresie tylko tych kosztów, które były zgodne z celem operacji.

Podatek VAT związany z modernizacją i remontami budynków komunalnych nie był finansowany ze środków unijnych, nie stanowił wydatku kwalifikowalnego. W załączeniu Wnioskodawca złożył pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2009 roku oraz 9 kwietnia 2009 roku w zakresie kwalifikowalności VAT w przypadku dotacji z PROW.

Na podstawie dokumentów OT poszczególne budynki zostały oddane do użytkowania w następujących datach:

 1. Gminny Ośrodek Kultury i Ochotnicza Straż Pożarna w ...-18.11.2011
 2. Świetlica wiejska w ...- 31.12.2013
 3. Ośrodek Kultury i Ochotnicza Straż Pożarna w ...- 31.01.2012
 4. Dom Kultury i Ochotnicza Straż Pożarna w ...- 31.07.2014
 5. Dom Ludowy w ...- 18.11.2011
 6. Dom Kultury i Ochotnicza Straż Pożarna w ...- 31.01.2012
 7. Świetlica wiejska w ...- 30.09.2014
 8. Świetlica wiejska w ...-31.08.2014

Wnioskodawca wyjaśnił, iż przedmiotowe budynki zarówno w okresie przed jak i po remoncie były przeznaczone pod odpłatny najem. Zamiarem Gminy było ich odpłatne udostępnianie. Wszystkie wymienione we wniosku budynki w dalszym ciągu przeznaczone są m.in. do odpłatnego udostępniania osobom zainteresowanym. Na moment złożenia wniosku jedynie jeden budynek nie był udostępniony odpłatnie jednak jak wskazano wyżej również on jest przeznaczony do wykonywania czynności opodatkowanych poprzez jego odpłatne udostępnianie.

Budynek

Sposób wykorzystywania przed

Sposób

wykorzystywania

Pierwszy

remontem, tj. do czynności:

po remoncie, tj. do czynności:

odpłatny

najem

po remoncie

Niepodlegającej

VAT

Opodatkowanej VAT

Niepodlegającej

VAT

Opodatkowanej VAT

Dom Kultury i Ochotnicza Straż Pożarna

w ...

- nieodpłatne użyczenie części powierzchni na potrzeby Ochotniczej Straży

Pożarnej (OSP), Koła Gospodyń Wiejskich (KGW).

- odpłatne wynajmowanie części ich powierzchni na podstawie umów cywilno-prawnych

- nieodpłatne użyczanie części powierzchni na potrzeby OSP, KGW, biblioteki,

oraz do organizacji

imprez

związanych

z rozwojem życia

kulturalno-

społecznego

mieszkańców

- odpłatne wynajmowanie części ich powierzchni na podstawie umów cywilno- prawnych oraz inne cele komercyjne (pokazy

handlowe, imprezy

rodzinne)

Dom Kultury i Ochotnicza Straż Pożarna

w ...

- nieodpłatne użyczanie części powierzchni na potrzeby OSP, KGW.

- brak

- nieodpłatne użyczanie części powierzchni na potrzeby OSP, KGW, oraz do organizacji imprez związanych z rozwojem życia kulturalno-społecznego mieszkańców

- odpłatne wynajmowanie części ich powierzchni na cele komercyjne (pokazy handlowe, imprezy rodzinne)

26.04.2012 r.

Ośrodek

Kultury

i Ochotnicza

Straż Pożarna

w ...

- nieodpłatne użyczanie części powierzchni na potrzeby OSP, KGW, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi.

- brak

- nieodpłatne użyczanie części powierzchni na potrzeby OSP, KGW, biblioteki oraz do organizacji imprez związanych z rozwojem życia kulturalno- społecznego mieszkańców

- odpłatne wynajmowanie części ich powierzchni na cele komercyjne (pokazy

handlowe, imprezy

rodzinne)

23.02.2012 r.

Dom Ludowy

- nieodpłatne

użyczanie

części

powierzchni

na potrzeby

OSP, KGW,

biblioteki-

- odpłatne wynajmowanie części ich powierzchni na podstawie umów cywilno-prawnych

- nieodpłatne użyczanie części powierzchni na potrzeby OSP, KGW, biblioteki, oraz do organizacji imprez związanych z rozwojem życia kulturalno-społecznego mieszkańców

- odpłatne wynajmowanie części ich powierzchni na podstawie umów cywilno-prawnych oraz inne cele komercyjne (pokazy handlowe, imprezy rodzinne)

Gminny Ośrodek

Kultury i Ochotnicza

Straż Pożarna

w ...

- nieodpłatne użyczanie części powierzchni

na potrzeby

OSP, KGW.

- odpłatne wynajmowanie części ich powierzchni na inne cele komercyjne

(pokazy handlowe,

imprezy rodzinne)

- nieodpłatne użyczanie części powierzchni na potrzeby OSP, KGW, biblioteki, oraz do organizacji

imprez związanych z rozwojem życia kulturalno-

społecznego mieszkańców

- odpłatne wynajmowanie części ich powierzchni na podstawie umów cywilno-prawnych oraz inne cele komercyjne (pokazy handlowe, imprezy rodzinne)

13.01.2012 r.

Świetlica Wiejska

w ...

- nieodpłatne użyczanie części powierzchni na potrzeby OSP, KGW.

- brak

- nieodpłatne użyczanie części powierzchni na potrzeby OSP, KGW, oraz do organizacji imprez związanych z rozwojem życia kulturalno-

społecznego

mieszkańców

- brak

-Brak odpłatnego udostępnienia do tej pory

Świetlica

Wiejska

w ...

- nieodpłatne użyczanie części powierzchni na potrzeby OSP, KGW.

- odpłatne wynajmowanie

części ich powierzchni na podstawie umów cywilno-prawnych

- nieodpłatne użyczanie części powierzchni na potrzeby OSP, KGW, biblioteki, oraz do organizacji imprez związanych z rozwojem życia kulturalno- społecznego mieszkańców

- odpłatne wynajmowanie części ich powierzchni na podstawie umów cywilno-prawnych oraz inne cele komercyjne (pokazy handlowe, imprezy rodzinne)

Świetlica Wiejska

w ...

- nieodpłatne użyczanie części powierzchni na potrzeby KGW i mieszkańców.

- odpłatne wynajmowanie części ich powierzchni na podstawie umów cywilno-prawnych

- nieodpłatne użyczanie części powierzchni na potrzeby KGW, oraz

do organizacji imprez związanych z rozwojem życia

kulturalno-

społecznego

mieszkańców

- odpłatne wynajmowanie części ich powierzchni na podstawie umów cywilno-prawnych oraz inne cele komercyjne (pokazy handlowe, imprezy

rodzinne)

Wnioskodawca wskazał, iż Świetlica wiejska w ...wynajmowana jest w sposób ciągły od dnia 30 grudnia 2001 roku przez Gminną Spółdzielnię „...” w .... Gmina pobiera z tego tytułu comiesięczny czynsz. W przedmiotowym lokalu Spółdzielnia prowadzi sklep spożywczo-przemysłowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo do częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków na modernizacje i rozbudowy Budynków komunalnych w oparciu o następujący klucz procentowy, stosunek powierzchni użytkowej danego budynku komunalnego udostępnianej na cele podlegające opodatkowaniu VAT do całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W związku z tym w celu uznania, że Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, konieczne jest, aby w konkretnym przypadku:

 1. działała ona w charakterze podatnika, tj. w charakterze podmiotu wykonującego samodzielnie działalność gospodarczą;
 2. dokonywane zakupy powinny być związane z czynnościami opodatkowanymi.

Pierwszy warunek należy uznać za spełniony, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego, wykorzystując Budynki komunalne Gmina działa w charakterze podatnika VAT – Gmina dokonuje odpłatnego udostępniania Budynków komunalnych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Również drugi warunek jest spełniony, gdyż zrealizowane modernizacje i rozbudowy Budynków komunalnych są związane z czynnościami opodatkowanymi VAT dokonywanymi przez Gminę - Gmina z tytułu odpłatnego udostępniania Budynków komunalnych na podstawie umów cywilnoprawnych wystawia faktury VAT oraz rozlicza podatek VAT należny.

Biorąc pod uwagę brzmienie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz fakt, że Wnioskodawca wykorzystuje Budynki komunalne zarówno do czynności opodatkowanych VAT (udostępnianie odpłatne), jak również do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT (udostępnianie nieodpłatne), Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na modernizacje i rozbudowy Budynków komunalnych w takiej części, w jakiej Budynki komunalne są wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT.

W związku z faktem, że modernizacje i rozbudowy Budynków komunalnych zostały zakończone po 1 stycznia 2011 r. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że będzie uprawniony do częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego od przedmiotowych wydatków z uwzględnieniem art. 86 ust. 7b ustawy o VAT.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. art. 86 ust. 7b ustawy o VAT, w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.

Z kolei zgodnie z art. 2 pkt 14a ustawy o VAT poprzez wytworzenie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Zgodnie z treścią opisu stanu faktycznego, modernizacje i rozbudowy Budynków komunalnych miały charakter ulepszenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. W konsekwencji, zdaniem Gminy należy uznać, że dokonała ona wytworzenia nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy o VAT.

Przepis art. 86 ust. 7b ustawy o VAT, wprowadza szczególny tryb obliczania podatku naliczonego od nabycia bądź wytworzenia nieruchomości (w tym ponoszonych nakładów) w sytuacji, w której dana nieruchomość ma być używana zarówno na cele działalności, jak i na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością. Niniejsza regulacja ma zastosowanie wówczas, gdy dana nieruchomość (której dotyczy podatek naliczony) nie jest wykorzystywana wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej. Obejmuje ona sytuacje, w których nieruchomość ma przeznaczenie mieszane, to znaczy jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, jak i na inne cele niestanowiące tego rodzaju działalności np. na cele realizacji zadań własnych gminy.

W przedstawionym stanie faktycznym Budynki komunalne są wykorzystywane przez Wnioskodawcę zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej (w zakresie udostępniania odpłatnego), jak również do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT (w zakresie udostępniania nieodpłatnego).

W związku z powyższym, zdaniem Gminy w analizowanym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 7b ustawy o VAT. W konsekwencji Gmina będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów lub usług związanych z modernizacjami i rozbudowami Budynków komunalnych, w części odpowiadającej udziałowi procentowemu, w jakim dany Budynek komunalny wykorzystywany jest przez Gminę do działalności gospodarczej.

Zgodnie z opisem stanu faktycznego, Gmina jest w stanie określić w odniesieniu do każdego z Budynków komunalnych powierzchnię użytkową, która jest przeznaczona do wykonywania działalności podlegającej opodatkowaniu VAT (udostępnianie odpłatne), jak również do wykonywania działalności niepodlegającej opodatkowaniu VAT (udostępnianie nieodpłatne). Zdaniem Gminy w oparciu o taki podział powierzchniowy każdego z Budynków komunalnych możliwe jest ustalenie faktycznego zakresu, w jakim każdy Budynek komunalny jest wykorzystywany przez nią do wykonywania działalności podlegającej opodatkowaniu VAT, a w konsekwencji ustalenie w jakim zakresie Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na jego modernizację, bądź rozbudowę.

Tym samym, zdaniem Gminy w odniesieniu do nakładów ponoszonych na modernizacje i rozbudowy Budynków komunalnych, Gminie powinno przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego według udziału procentowego, w jakim dany Budynek komunalny wykorzystywany jest do celów podlegających opodatkowaniu VAT (udostępnianie odpłatne), z zastosowaniem klucza powierzchniowego, tj. według ilorazu obliczanego w następujący sposób: łączna powierzchnia pomieszczeń wykorzystywanych do czynności opodatkowanych VAT (udostępnianie odpłatne) w danym budynku komunalnym - w liczniku oraz całkowita powierzchnia użytkowa danego budynku komunalnego - w mianowniku.

Przykładowo w odniesieniu do Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w : łączna powierzchnia pomieszczeń wykorzystywanych do czynności opodatkowanych VAT (udostępnianie odpłatne) wynosi: 516,44 m2;

 • całkowita powierzchnia użytkowa danego budynku komunalnego wynosi: 961,38 m2;

zatem Wnioskodawca wykorzystuje Dom Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w ...Dużej do czynności podlegających opodatkowaniu VAT w 53,71%.

W konsekwencji Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia 53,71% podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach VAT dokumentujących wydatki na rozbudowę i modernizację Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w....

Wnioskodawca w tym miejscu wskazuje na wydany w podobnej sprawie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 23 września 2015 r. (sygn. I SA/Wr 244/15), zgodnie z którym „(...) nie można zaakceptować stanowiska organu, że podatnik sam powinien określić i przyjąć konkretną metodę, nie dając jednocześnie prawnego wzorca takiego postępowania. Zaakceptowanie takiego sugerowanego rozwiązania prowadziłoby w gruncie rzeczy do nakładania na podatnika obowiązku niewyrażonego wprost w krajowym prawie podatkowym. Pozostawałoby to z kolei w sprzeczności z postulatem jasności, jednoznaczności i pewności uregulowań prawno-podatkowych, co ma swoje podstawy w art. 217 Konstytucji RP. Pomimo że podatnik zastosowałby "jakąś" metodę, to organ podatkowy zawsze mógłby ją zakwestionować twierdząc, że inna metoda byłaby bardziej właściwa”. W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydając interpretację indywidualną powinien rozstrzygnąć, czy zaproponowany przez Gminę w niniejszym wniosku sposób kalkulacji podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu od modernizacji i rozbudowy Budynków komunalnych jest prawidłowy.

Gmina wskazuje również, że przy rozstrzyganiu analogicznej sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja indywidualna z 24 czerwca 2015 r., sygn. IBPP3/4512-415/15/SR), uznał za prawidłowe stanowisko innej gminy w zakresie odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków na rozbudowę budynku komunalnego wykorzystywanego zarówno na cele podlegające opodatkowaniu VAT, jak również na cele niepodlegające opodatkowaniu VAT w oparciu o analogiczny „klucz powierzchniowy”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że z uwagi na fakt, iż zakres pytania dotyczy prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków na modernizacje i rozbudowy Budynków komunalnych, poniesionych przez Gminę w latach 2011-2014, niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku VAT obowiązujące w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ww. przepis z dniem 1 stycznia 2014 r. otrzymał następujące brzmienie: „Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Powołane przepisy stanowią implementację art. 167 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1, z późn. zm.) zgodnie z którym prawo do odliczenia powstaje w momencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu, staje się wymagalny. Jeżeli towary i usługi wykorzystywane są na potrzeby opodatkowanych transakcji podatnika, podatnik jest uprawniony, w państwie członkowskim, w którym dokonuje tych transakcji, do odliczenia od kwoty VAT, którą jest zobowiązany zapłacić - VAT należnego lub zapłaconego w tym państwie członkowskim od towarów i usług, które zostały mu dostarczone lub które mają być mu dostarczone przez innego podatnika (art. 168 lit. a Dyrektywy).

Stosownie do obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisu art. 86 ust. 7b ustawy, w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.

Przy czym przez wytworzenie nieruchomości - stosownie do art. 2 pkt 14a ustawy - rozumieć należy wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Z treści cytowanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wskazano powyżej, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi realizację prawa do odliczenia jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jednocześnie oceny czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów towarów i usług zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Cytowany przepis art. 86 ust. 7b ustawy ustanawia szczególny tryb obliczania podatku naliczonego od nabycia bądź wytworzenia nieruchomości (w tym ponoszonych nakładów) w sytuacji, w której dana nieruchomość ma być używana zarówno na cele działalności gospodarczej, jak i na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością. Niniejsza regulacja ma zastosowanie wówczas, gdy dana nieruchomość (której dotyczy podatek naliczony) nie jest wykorzystywana wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej. Obejmuje ona sytuacje, w których nieruchomość ma przeznaczenie mieszane, to znaczy jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, jak i na cele niestanowiące działalności gospodarczej, np. na cele realizacji zadań własnych Gminy.

Zatem powyższy przepis nakłada obowiązek określenia wysokości udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość została lub zostanie wykorzystana do celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Unormowanie to ma charakter doprecyzowujący ogólną zasadę w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków związanych z nieruchomością stanowiącą majątek przedsiębiorstwa podatnika, wykorzystywaną zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, i jest zgodne z normą prawną wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego może zostać zrealizowane w terminach określonych w art. 86 ust. 10-13 ustawy.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2–5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Stosownie do art. 86 ust. 10 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. (art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r.).

Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminie określonym w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych – brzmienie art. 86 ust. 11 ustawy obowiązujące do dnia 31 grudnia 2013 r.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych – brzmienie art. 86 ust. 11 obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 r.

W myśl art. 86 ust. 13 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Natomiast od dnia 1 stycznia 2014 r. przepis art. 86 ust. 13 ustawy otrzymał następujące brzmienie: „Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego z zastrzeżeniem ust. 13a.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35, z późn. zm.) do rozliczeń za okresy rozliczeniowe, które upływają w dniu 31 grudnia 2013 r., stosuje się przepisy art. 86 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r.

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Na podstawie art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

Według treści § 2 ww. artykułu, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie ust. 2 cyt. artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z dniem 1 kwietnia 2013 r. zmianie uległo brzmienie powołanego art. 15 ust. 2, zgodnie z którym: „Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ww. artykułu, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Kryterium podziału stanowi zatem charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, iż Gmina jest podatnikiem podatku VAT, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.

Wnioskodawca jest właścicielem 8 Budynków komunalnych położonych na terenie gminy tj.:

 1. Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w...;
 2. Świetlicy wiejskiej w...;
 3. Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w...;
 4. Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w...;
 5. Domu Ludowego i Ochotniczej Straży Pożarnej w...;
 6. Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w...;
 7. Świetlicy wiejskiej w...;
 8. Świetlicy wiejskiej w....

Gmina wykorzystuje wszystkie Budynki komunalne zarówno do czynności podlegających opodatkowaniu VAT (m.in. poprzez odpłatne wynajmowanie części ich powierzchni na podstawie umów cywilnoprawnych przedsiębiorcom np. pod prowadzenie sklepu lub poprzez ich wykorzystywanie na inne cele komercyjne takie jak spotkania sprzedażowe, wesela), jak również do czynności pozostających poza zakresem opodatkowania VAT (m.in. użyczając części ich powierzchni na potrzeby działania biblioteki gminnej czy jednostek ochotniczej straży pożarnej). Gmina nie wykorzystuje budynków komunalnych wskazanych we wniosku do czynności zwolnionych od podatku VAT.

Gmina z tytułu komercyjnego (odpłatnego) wykorzystywania Budynków komunalnych wystawia podmiotom z nich korzystającym faktury VAT oraz rozlicza z tego tytułu podatek VAT należny.

W odniesieniu do każdego z Budynków komunalnych Gmina ma możliwość określenia powierzchni użytkowej, która jest przedmiotem udostępniania na cele podlegające opodatkowaniu VAT (udostępnianie odpłatne) oraz na cele niepodlegające opodatkowaniu VAT (udostępnianie nieodpłatne).

W latach 2011-2014 Gmina poniosła wydatki na modernizacje i rozbudowy Budynków komunalnych. Modernizacja i rozbudowa Budynków komunalnych stanowi ulepszenie nieruchomości w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Modernizacje i rozbudowy Budynków komunalnych zostały zakończone po 1 stycznia 2011 r.

Gmina nie zna sposobu określenia, w jakiej części poniesione wydatki na modernizacje i rozbudowy Budynków komunalnych służą wyłącznie działalności podlegającej opodatkowaniu VAT (udostępnianie odpłatne), wyłącznie działalności niepodlegającej opodatkowaniu VAT (udostępnianie nieodpłatne) lub jednocześnie obu tym działalnościom (zarówno udostępnianiu odpłatnemu oraz udostępnianiu nieodpłatnemu).

Gmina odliczenia podatku VAT naliczonego dokona z uwzględnieniem art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, tj. obniży kwotę podatku należnego poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowych za okresy, w których powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, tzn. dokona odliczenia VAT w odniesieniu do faktur otrzymanych w latach 2011-2014.

Gmina wskazała, że w odniesieniu do następujących budynków komunalnych udostępnianie odpłatne odbywa się w każdym miesiącu i permanentnie:

 1. Dom Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w...;
 2. Dom Ludowy w...;
 3. Świetlica wiejska w...;
 4. Świetlica Wiejska w....

Gmina wskazała, że w ramach wykorzystywania budynków do czynności podlegających opodatkowaniu VAT poza czynnościami wskazanymi we wniosku (wynajem pod prowadzenie sklepu, spotkania sprzedażowe, wesela) wynajmuje część powierzchni:

 • budynku Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w ...jest odpłatnie udostępniana agencji pocztowej oraz firmie ...S.A.;
 • budynków Domu Ludowego w ...jest odpłatnie udostępniana na potrzeby apteki;
 • budynku Świetlicy Wiejskiej w ...jest odpłatnie udostępniane firmie....

Świetlica wiejska w ...wynajmowana jest w sposób ciągły od 30 grudnia 2001 roku przez Gminną Spółdzielnię „...” w .... Gmina pobiera z tego tytułu comiesięczny czynsz. W przedmiotowym lokalu Spółdzielnia prowadzi sklep spożywczo-przemysłowy.

Pozostałe budynki komunalne wymienione we wniosku udostępniane są odpłatnie kilka, bądź kilkanaście razy do roku na różne okresy czasu, przykładowo w 2014 r.:

 1. Gminny Ośrodek Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w ...- 12 razy;
 2. Ośrodek Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w ...- 5 razy;
 3. Dom Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w ...- 3 razy;
 4. Świetlica wiejska w ...- 0 razy.

Każdy z budynków komunalnych będących przedmiotem wniosku – z wyłączeniem Świetlicy wiejskiej w ...– w zależności od zapotrzebowania jest udostępniany odpłatnie na komunie, jubileusze i podobnego rodzaju uroczystości rodzinne. Gmina wskazała, że ma zamiar wykorzystywania wszystkich budynków komunalnych na cele opodatkowane w jak największym stopniu.

Z wniosku wynika, iż jeden Budynek komunalny – Świetlica Wiejska w..., po oddaniu go do użytkowania tj. 30 września 2014 r. - według stanu na 29 grudnia 2015 r. - nie był w ogóle wykorzystany do czynności opodatkowanych.

Gmina zamierzała wykorzystywać towary i usługi nabyte w związku z modernizacją i rozbudową wymienionych we wniosku budynków komunalnych zarówno do celów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (z wyłączeniem czynności podlegających zwolnieniu z podatku VAT) oraz celów niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Gmina dysponuje następującymi dokumentami na potwierdzenie, że od początku realizacji modernizacji i rozbudowy budynków komunalnych wskazanych we wniosku miały być one wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT:

 1. Zarządzenie nr 30/2008 Wójta Gminy ...z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie ustalenia minimalnej wysokości stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy...;
 2. Uchwała nr 12/14/99 Zarządu Gminy ...z dnia 21 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia minimalnej wysokości stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy.....

Należy wskazać, iż odpłatny wynajem Budynków komunalnych stanowi niewątpliwie czynność cywilnoprawną, w której Gmina występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Rozpatrując natomiast kwestię opodatkowania nieodpłatnego udostępniania (wykorzystania) świetlic wskazać należy, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) – gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym).

Zatem wykorzystanie Budynków komunalnych do zdarzeń spoza zakresu VAT, tj. w celu realizacji zadań własnych, nałożonych ustawą o samorządzie gminnym, nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Gmina w tym zakresie nie działa bowiem w charakterze podatnika.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy oraz powołane przepisy w odniesieniu do wydatków poniesionych przez Gminę na rozbudowy i modernizację Budynków komunalnych, o których mowa we wniosku, należy wskazać, że w powołanym art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca zezwolił na odliczenie podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w orzeczeniu w sprawie Portugal Telecom SGPS SA (C-496/11 z dnia 26 września 2012 r.) zauważył, że jeżeli towary i usługi są wykorzystywane przez podmiot w celu dokonywania jednocześnie transakcji gospodarczych dających prawo do odliczenia i transakcji gospodarczych niedających prawa do odliczenia odliczenie jest dopuszczalne jedynie w części VAT, który jest proporcjonalny do kwoty przypadającej na pierwsze transakcje i krajowy organ podatkowy może przewidzieć jedną z metod ustalania prawa do odliczenia wymienionych w rzeczonym art. 17 ust. 5 VI dyrektywy. Jeżeli towary i usługi są jednocześnie wykorzystywane do działalności gospodarczej i działalności niegospodarczej, art. 17 ust. 5 VI dyrektywy nie znajduje zastosowania, a metody odliczenia i podziału są określane przez państwa członkowskie, które przy wykonywaniu tego prawa powinny uwzględniać cel i systematykę VI dyrektywy i w tym celu przewidzieć metodę obliczania rzeczywiście odzwierciedlającą część wydatków faktycznie przypadających odpowiednio na każdy z tych dwóch rodzajów działalności.

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

Z uwagi na brzmienie cytowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że obowiązkiem Gminy jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Gmina ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności związany jest podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. alokacji podatku do czynności podlegających opodatkowaniu i czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Jak wynika z okoliczności sprawy, wydatki związane z rozbudową i modernizacją Budynków komunalnych są wykorzystywane do działalności opodatkowanej i niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co oznacza, że są wykorzystywane do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza.

Podkreślić należy, że zamiar wykorzystywania określonych wydatków do działalności gospodarczej musi być obiektywny (np. C-280/10 pkt 37, C-263/11), a podejmowane przez Gminę czynności opodatkowane (odpłatne udostępnianie ww. budynków) muszą zachować charakter działalności gospodarczej, tj. zachować charakter ciągły (nie mogą to być czynności o charakterze sporadycznym) nakierowany na stałe czerpanie zysków. Jak zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 lipca 2010 r. sygn. akt I FSK 572/10 „Orzecznictwo ETS wielokrotnie wskazywało, że wszelka działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu lub rezultatu, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny, pod warunkiem, że działalność ta podlega temu podatkowi (zob. orzeczenie w sprawie C-291/92 „podatnik jest uprawniony do odliczenia od podatku przypadającego do zapłaty kwoty podatku VAT należnego lub do zapłaty od danej rzeczy, pod warunkiem, iż jest ona wykorzystywana na potrzeby transakcji opodatkowanych”, podobnie w sprawie C-302/93 „jeżeli podatnik świadczy usługi na rzecz innego podatnika, który korzysta z nich do celów transakcji zwolnionej, temu ostatniemu nie przysługuje prawo do odliczenia zapłaconego VAT naliczonego” oraz w sprawie C-4/94 „w sytuacji, gdy podatnik świadczy usługi na rzecz innego podatnika, który wykorzystuje je w związku z transakcją zwolnioną, temu ostatniemu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku zapłaconego przy nabyciu tych usług, nawet jeśli docelowym efektem transakcji ma być przeprowadzenie transakcji opodatkowanej”).

Powyższe znajduje potwierdzenie w wyroku z dnia 6 października 2009 r. w sprawie C 267/08, w którym TSUE stwierdził m.in.: „(...) po pierwsze, że podstawą opodatkowania usług jest wszystko to, co zostało otrzymane jako świadczenie wzajemne za wyświadczoną usługę, a tym samym świadczenie usług jest opodatkowane jedynie wtedy, jeżeli istnieje bezpośredni związek pomiędzy wyświadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym. (...) Po drugie, należy wyjaśnić, że w ramach art. 4 ust. 2 szóstej dyrektywy VAT pojęcie „wykorzystywanie” odnosi się, zgodnie z wymogami zasady neutralności wspólnego systemu podatku VAT, do wszelkich czynności, niezależnie od ich formy prawnej, które służą stałemu czerpaniu zysków z danego dobra (zob. podobnie wyroki: z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-77/01 EDM, Zb. Orz. s. I 4295, pkt 48; z dnia 21 października 2004 r. w sprawie C-8/03 BBL, Zb. Orz. s. I 10157, pkt 36).” – pkt 19 i 20 wyroku.

Tym samym, w świetle powołanego art. 86 ust. 7b ustawy, Gmina zobowiązana jest do wyodrębnienia takiej części podatku naliczonego, którą można przypisać prowadzonej działalności. W związku z tym, że ani przepisy ustawy, ani przepisy wykonawcze do ustawy nie zawierają zapisu dotyczącego sposobu wyliczenia tych części, można przyjąć różne rozwiązania. Zastosowane przez Gminę metody, czy też sposób, na podstawie którego dokona wydzielenia odpowiedniej kwoty podatku naliczonego, musi odpowiadać wartościom faktycznym i rzeczywistym. Podkreślić należy, że sposób wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną, winien mieć charakter obiektywny, determinowany okolicznościami sprawy. Wybór metody wyodrębnienia kwot podatku naliczonego należy wyłącznie do obowiązków Gminy. Na niej spoczywa ciężar rzetelnego ustalenia, jaka część inwestycji, o których mowa we wniosku, związana jest z prowadzoną działalnością gospodarczą, a jaka część wykorzystywana jest dla potrzeb innych niż prowadzona działalność gospodarcza. Gmina jest zobowiązana do przyjęcia przy odliczeniu podatku VAT naliczonego obiektywnego kryterium zapewniającego, że obliczenie proporcji pomiędzy działalnością gospodarczą a działalnością niemającą charakteru gospodarczego będzie obiektywnie odzwierciedlało część wydatków faktycznie przypadającą odpowiednio na każdy z tych rodzajów działalności. Zatem możliwe jest zastosowanie jakiegokolwiek sposobu rozdziału dokonanych zakupów towarów i usług pod warunkiem jednak, że gwarantuje on najdokładniejsze ustalenie kwoty podatku naliczonego do odliczenia (vide: wyrok TSUE w sprawie C-511/10 – pkt 23 i 24 ).

Nie można się zatem zgodzić ze stanowiskiem Wnioskodawcy, zgodnie z którym Dyrektor Izby Skarbowej (...) wydając interpretację indywidualną powinien rozstrzygnąć, czy zaproponowany przez Gminę w niniejszym wniosku sposób kalkulacji podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu od modernizacji i rozbudowy Budynków komunalnych jest prawidłowy.

Należy bowiem podkreślić, że wyłącznie Gmina znająca specyfikę, organizację i podział pracy w swojej jednostce jest w stanie ustalić stosowny klucz podziału w celu wyliczenia prawidłowej kwoty podatku naliczonego do odliczenia, a nie organ podatkowy w trybie interpretacji indywidualnej. To Gmina najlepiej wie, w jakim stopniu dany budynek jest wykorzystywany na cele opodatkowane np. wynajem komercyjny, a w jakiej na cele niepodlegające opodatkowaniu.

Wskazać jednak należy, iż w związku z tym, że ani przepisy ustawy, ani przepisy wykonawcze do ustawy nie zawierają zapisu dotyczącego sposobu wyliczenia tych części można przyjąć różne rozwiązania. Każda metoda, o ile odzwierciedla stan faktyczny, jest właściwa.

Mając zatem na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż w stosunku do wydatków poniesionych w związku z realizowanymi modernizacjami i rozbudowami Budynków komunalnych, które - jak wskazał Wnioskodawca - po oddaniu ww. budynków do użytkowania służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT, jak również czynnościom niepodlegającym podatkowi VAT, Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, na podstawie art. 86 ust. 1 w związku z art. 86 ust. 7b ustawy, poprzez złożenie korekt deklaracji VAT, z uwzględnieniem przepisów art. 86 ust. 13 ustawy. Odliczenia tego winna dokonać według udziału procentowego określonego zgodnie z ww. przepisem art. 86ust. 7b ustawy, gdyż w ramach działalności gospodarczej wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Gmina winna określić udział procentowy, o którym mowa w powyższym przepisie, tj. w jakim stopniu ww. Budynki komunalne są wykorzystywane na potrzeby prowadzonej przez Gminę działalności gospodarczej, w rozumieniu powołanego wyżej art. 15 ust. 2 ustawy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości wyboru dla celów odliczenia podatku naliczonego od wydatków na modernizacje i rozbudowy Budynków komunalnych w oparciu o klucz procentowy, ustalony jako stosunek powierzchni użytkowej danego budynku komunalnego udostępnianej na cele podlegające opodatkowaniu VAT do całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku.

W ocenie tut. Organu, w stosunku do budynków komunalnych, w których udostępnienie odpłatne odbywa się w każdym miesiącu i permanentnie, tj.:

 • w Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej .....,
 • w Domu Ludowym w ....
 • w Świetlicy wiejskiej w...,
 • w Świetlicy Wiejskiej w ...

należy stwierdzić, że o ile przyjęty przez Wnioskodawcę klucz procentowy, o którym mowa w pytaniu gwarantuje najdokładniejsze ustalenie kwoty podatku naliczonego do odliczenia, to na podstawie przepisu art. 86 ust. 1 w zw. z art. 86 ust. 7b ustawy ustalenie kwoty podatku podlegającej odliczeniu może być dokonane na podstawie tego klucza.

Natomiast, odnośnie powierzchni w pozostałych budynkach, tj. Gminnym Ośrodku Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w ..., Ośrodku Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w ..., Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w ..., która jest udostępniana na podstawie umów cywilnoprawnych na cele komercyjne tj. pokazy handlowe, imprezy rodzinne – ww. klucz procentowy, o którym mowa w pytaniu, w ocenie tut. Organu, nie jest adekwatny. Jak bowiem wynika z wniosku udostępnienie powierzchni ww. budynków na powyższe cele jest sporadyczne – wynosi od kilku do kilkunastu razy w roku. Zatem klucz procentowy, o którym mowa w pytaniu, w przypadku, gdy powierzchnia danego budynku jest udostępniana raz na jakiś czas, w ocenie tut. Organu nie gwarantuje najdokładniejszego ustalenia kwoty podatku naliczonego do odliczenia. Klucz procentowy, o którym mowa w pytaniu, odnosi się bowiem wyłącznie do przeznaczenia powierzchni ww. Budynków komunalnych, a nie uwzględnia natomiast faktycznego wykorzystania budynków na ww. cele, które w świetle przepisu art. 86 ust. 7b ustawy jest najistotniejsze.

Natomiast odnośnie Świetlicy wiejskiej w..., która pomimo przeznaczenia jej także na cele działalności opodatkowanej, to jednak według stanu na dzień 29 grudnia 2015 r. do takich celów w ogóle nie była wykorzystana, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących modernizacji i rozbudowy ww. świetlicy. W tym przypadku bowiem, zamiar wykorzystania tej świetlicy do celów działalności opodatkowanej nie został zrealizowany.

Oceniając zatem całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za nieprawidłowe.

Ponadto nadmienia się, iż zgodnie z art. 90a ust. 1 ustawy, obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., w przypadku gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nieruchomość stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana w użytkowanie, nastąpi zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej, dokonuje się korekty podatku naliczonego odliczonego przy jej nabyciu lub wytworzeniu. Korekty, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła ta zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Jeżeli podatnik wykorzystuje tę nieruchomość w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, korekta powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 ust. 3–10, zastosowaną przy odliczeniu.

W tym miejscu wskazać należy, że od dnia 1 stycznia 2016 r. art. 90a ust. 1 ustawy uległ zmianie, a ponadto dodano art. 90c ustawy.

Z art. 90a ust. 1 ustawy zdanie pierwsze, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r., wynika, że w przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 7b, gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nieruchomość stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana do użytkowania, nastąpi zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej, dokonuje się korekty podatku naliczonego odliczonego przy jej nabyciu lub wytworzeniu.

Wskazać także należy, iż w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 605), przepis art. 90c ustawy wymienionej w art. 1 ma zastosowanie do towarów i usług nabytych od dnia 1 stycznia 2016 r.

Natomiast w art. 6 ust. 2 ustawy nowelizującej, w przypadku nakładów poniesionych przed dniem 1 stycznia 2016 r. na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, do których miał zastosowanie art. 90a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, korekty kwoty podatku naliczonego w pozostałym jej okresie dokonuje się na zasadach określonych w art. 90c wymienionym w art. 1 ustawy nowelizującej.

Zgodnie z przepisem art. 90c ust. 1, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., w przypadku nabytych towarów i usług, w odniesieniu do których kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie z art. 86 ust. 2a, po zakończeniu roku podatkowego, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, podatnik jest obowiązany dokonać korekty podatku odliczonego przy ich nabyciu, uwzględniając dane dla zakończonego roku podatkowego. Przepisy art. 91 ust. 2-9 stosuje się odpowiednio.

W przypadku gdy korekty podatku odliczonego dokonuje podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie art. 86 ust. 22, może on uwzględnić dane za rok podatkowy poprzedzający poprzedni rok podatkowy, jeżeli takie dane przyjęto w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 2a (art. 90c ust. 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.).

Na podstawie art. 90c ust. 3 ustawy, od 1 stycznia 2016 r., dokonując korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik może przyjąć inny sposób określania proporcji, niż został przyjęty dla danego roku podatkowego, jeżeli byłby on bardziej reprezentatywny dla zakończonego roku.

Końcowo należy wskazać, że weryfikacji prawidłowości i zasadności przyjętego przez Gminę sposobu przyporządkowania wydatków do czynności opodatkowanych i niepodlegających opodatkowaniu może dokonać jedynie organ podatkowy pierwszej instancji, który w toku prowadzonego postępowania posiada odpowiednie kompetencje i dysponuje stosownymi narzędziami – wskazanymi w rozdziale 11 Działu IV ustawy – Ordynacja podatkowa. Może więc dokonywać ustaleń w kontekście miarodajności, rzetelności i ewentualnej sprzeczności podanych faktów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Odnośnie powołanego we wniosku wyroku, należy wskazać, iż Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) w swoim rozdziale III określa zamknięty katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Nie przewiduje on takiej mocy dla orzecznictwa sądowego, w tym orzecznictwa sądów administracyjnych (w Polsce nie obowiązuje system precedensów sądowych). W związku z powyższym, nie negując orzecznictwa, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy zauważyć, że moc obowiązująca wyroków zamyka się w obrębie spraw, w których zostały wydane. Wynika to również z treści art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.), który przesądza, że ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia.

Odnośnie natomiast powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu faktycznego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym/opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/4512-415/15/SR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.