IPTPP3/4512-332/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

Jaka stawkę podatku VAT Powiat ... ma zastosować przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym, wiatą magazynową i budynkiem gospodarczo-garażowym?
IPTPP3/4512-332/15-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. działki
 3. najem
 4. nieruchomości
 5. obiekt budowlany
 6. opodatkowanie
 7. pierwsze zasiedlenie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2015 r. (data wpływu 18 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 października 2015 r. (data wpływu 30 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym, wiatą magazynową i budynkiem gospodarczo-garażowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym, wiatą magazynową i budynkiem gospodarczo-garażowym.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 26 października 2015 r. w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego, przeformułowanie pytania, stanowisko Wnioskodawcy oraz upoważnienie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Opis historii nabycia i gospodarowania przez Powiat ... działką oznaczona nr ewidencyjnym ... położoną w ... przy ul. ...

 1. Przekazanie dnia 12 sierpnia 2010 r. przez Wojewodę ... mienia Skarbu Państwa, służącego wykonywaniu zadań Powiatu – udziału do 1/2 części w prawie współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w ... przy ul. ..., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ..., dla której Sąd Rejonowy w ... prowadzi KW ...... W załączeniu : poświadczona za zgodność kopia decyzji.
 2. Nabycie dnia 5 kwietnia 2012 r. przez Powiat ... udziału wynoszącego 1/2 we współwłasności nieruchomości oznaczonej jako działka nr ... o pow. 0,4095 ha, położonej w ... przy ul. ... Aktem Notarialnym Repertorium A Nr .... W załączeniu : poświadczona za zgodność kopia aktu notarialnego.
 3. Począwszy od dnia 1 sierpnia 2010 r., czyli w okresie 5 lat wstecz Powiat ... zawarł następujące umowy o charakterze cywilnoprawnym na najem, dzierżawę określonych części nieruchomości, położonej w ... przy ul. ... 6:
  1. Umowa najmu zawarta w dniu 1 czerwca 2011 r. w ... pomiędzy Zarządem Powiatu a Kołem Łowieckim „...”.
  2. Umowa najmu zawarta w dniu 29 grudnia 2014 r. pomiędzy Zarządem Powiatu a Kołem Łowieckim „...”. W załączeniu : potwierdzona za zgodność kopia umowy.
  3. Umowa dzierżawy zawarta w dniu 20 kwietnia 2012 r. pomiędzy zarządem Powiatu a ..... W załączeniu : potwierdzona za zgodność kopia umowy.
  4. Umowa dzierżawy zawarta w dniu 2 stycznia 2015 r. pomiędzy Zarządem powiatu a ..... W załączeniu : potwierdzona za zgodność kopia umowy.
  5. Umowa najmu zawarta w dniu 22 maja 2012 r. pomiędzy Zarządem Powiatu a Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych. W załączeniu : potwierdzona za zgodność kopia umowy.
  6. Umowa najmu zawarta w dniu 2 lipca 2012 r. pomiędzy Zarządem Powiatu a ..... W załączeniu : potwierdzona za zgodność kopia umowy.

Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,4095 ha.

Jednocześnie Wnioskodawca informuje, iż w ww. budynku nie były przeprowadzone remonty od których Powiatowi ... przysługiwało odliczenie podatku naliczonego od kwoty podatku należnego.

Przy zakupie 1/2 udziału w nieruchomości nie przysługiwało Powiatowi ... obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Obecnie w budynku znajdującym się na tej działce wynajmowany jest lokal o powierzchni 30 m2 na rzecz Koła Łowieckiego „...” z czynszem w wysokości 162, 60 zł netto (słownie: sto sześćdziesiąt dwa 60/100) plus obowiązujący podatek VAT miesięcznie oraz grunt pod garażem blaszanym z czynszem w wysokości 150,00 zł netto w okresie rocznym (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) plus obowiązujący podatek VAT.

W piśmie z dnia 26 października 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o następujące informacje:

Na przedmiotowej działce znajduje się budynek administracyjno-biurowy o nr ewidencyjnym ...;1. Budynek był przedmiotem najmu na podstawie umowy z Kołem Łowiecki w okresie od 01.06.2011 do 31.05.2014 r. oraz od 01.06.2014 r. do 31.05.2017 r. Ww. budynek był również przedmiotem najmu na podstawie umowy z WZMiUW od 06.04.2012. do 31.05.2012 r. Wnioskodawcy nie przysługiwało zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a podatek był odprowadzany od wszystkich 3 umów. Budynek administracyjno-biurowy jest trwale związany z gruntem. Obiekt stanowi budynek w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo budowlane. Budynek jest skalsyfikowany w Sekcji 1, Dziale 12, Grupie 122, Klasie 1220. Miało miejsce pierwsze zasiedlenie ww. budynku w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług. Pierwsze zasiedlenie nastąpiło w ramach umowy najmu z WZMiUW. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Wnioskodawca nie ponosił nakładów na ulepszenie budynku.

Na pytanie: Jeżeli Wnioskodawca ponosił nakłady na ulepszenie zabudowań znajdujących się na przedmiotowej działce, wynoszące więcej niż 30% wartości początkowej budynku, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, to należy wskazać czy przed sprzedażą zabudowania w stanie ulepszonym będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług przez co najmniej 5 lat. Należy wskazać odrębnie dla każdego z obiektów znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości, Wnioskodawca odpowiedział: Nie dotyczy.

Kolejnym obiektem znajdującym się na przedmiotowej działce jest wiata magazynowa o nr ewidencyjnym ...;2, która była wynajmowana w okresie od 01.07.2012 r. do 31. 12.2012 r. Wnioskodawcy nie przysługiwało zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a podatek VAT od tej umowy był odprowadzany. Wiata magazynowa jest trwale związana z gruntem. Obiekt stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo budowlane. Budowla jest sklasyfikowana następująco: Sekcja 1, Dział 12, Grupa 125, Klasa 1252. Miało miejsce pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług w ramach Umowy najmu z osobą fizyczną – .... Pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Wnioskodawca nie ponosił nakładów na ulepszenie budynku.

Na pytanie: Jeżeli Wnioskodawca ponosił nakłady na ulepszenie zabudowań znajdujących się na przedmiotowej działce, wynoszące więcej niż 30% wartości początkowej budynku, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, to należy wskazać czy przed sprzedażą zabudowania w stanie ulepszonym będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług przez co najmniej 5 lat. Należy wskazać odrębnie dla każdego z obiektów znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości, Wnioskodawca odpowiedział: Nie dotyczy.

Na przedmiotowej działce znajduje się również budynek gospodarczo-garażowy o nr ewidencyjnym ...;3, który nie był przedmiotem najmu. Na pytanie: Czy obiekty znajdujące się na nieruchomości były wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług... Należy wskazać odrębnie dla każdego z obiektów znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości, Wnioskodawca wskazał: Nie dotyczy –brak opodatkowania

Budynek gospodarczo-garażowy jest trwale związany z gruntem. Obiekt stanowi budynek w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo budowlane. Budynek jest sklasyfikowany następująco: Sekcja 1, Dział 12, Grupa 124, Klasa 1242. W przypadku budynku gospodarczo-garażowego nie doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług.

Na pytanie: Jeżeli miało miejsce pierwsze zasiedlenie obiektów to należy wskazać, w ramach jakich czynności nastąpiło pierwsze zasiedlenie, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ww. ustawy (np. czy były one przedmiotem najmu, dzierżawy)... Należy wskazać odrębnie dla każdego z obiektów znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości, Wnioskodawca odpowiedział: Nie dotyczy.

Na pytanie: Jeżeli miało miejsce pierwsze zasiedlenie obiektów znajdujących się na działce, to należy wskazać, czy między pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata... Należy wskazać odrębnie dla każdego z obiektów znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości, Wnioskodawca odpowiedział: Nie dotyczy.

Na pytanie: Czy Wnioskodawca ponosił nakłady na ulepszenie zabudowań znajdujących się na przedmiotowej działce, wynoszące więcej niż 30% wartości początkowej budynku, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego... Należy wskazać odrębnie dla każdego z obiektów znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości, Wnioskodawca odpowiedział: Nie dotyczy.

Na pytanie: Jeżeli Wnioskodawca ponosił nakłady na ulepszenie zabudowań znajdujących się na przedmiotowej działce, wynoszące więcej niż 30% wartości początkowej budynku, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, to należy wskazać czy przed sprzedażą zabudowania w stanie ulepszonym będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług przez co najmniej 5 lat. Należy wskazać odrębnie dla każdego z obiektów znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości, Wnioskodawca odpowiedział: Nie dotyczy..

Umowa dzierżawy gruntu pod garażem od 20.04.2012 r. do 31.12.2014 r. i Umowa dzierżawy gruntu pod garażem od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r. Przedmiotowy garaż blaszany nie jest trwale związany z gruntem, a stanowi własność osoby fizycznej – .... Do dnia dostawy (sprzedaży) zostanie usunięty z terenu działki oznaczonej nr ....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaka stawkę podatku VAT Powiat ... ma zastosować przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym, wiatą magazynową i budynkiem gospodarczo-garażowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, budynek administracyjno-biurowy oraz budynek gospodarczo-garażowy w świetle Prawa budowlanego są budynkami, natomiast wiata magazynowa w myśl tychże przepisów jest budowlą, wobec tego zdaniem Wnioskodawcy powyższe wszystkie obiekty podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, gdyż spełniają warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10, gdyż dostawa przedmiotowych obiektów spełnia określone w przepisach przesłanki.

Zdaniem Wnioskodawcy w sytuacji dostawy budynku gospodarczo-garażowego, chociaż nie było pierwszego zasiedlenia, to spełnia to przesłanki zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10a, dlatego też podlega zwolnieniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 7 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Dostawa towarów mieści się w definicji sprzedaży, określonej w art. 2 pkt 22 ustawy, według której sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zwolnienie od podatku od towarów i usług przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy znajdzie zastosowanie w odniesieniu do sprzedaży budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie dostawy są one zasiedlone w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwił podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca decyzją wojewody z dnia 12 sierpnia 2010 r. nabył udział 1/2 części w prawie współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w ... przy ul. ..., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr .... Następnie w dniu 5 kwietnia 2012 r. Wnioskodawca nabył udział wynoszący 1/2 we współwłasności nieruchomości oznaczonej jako działka nr ... o pow. 0,4095 ha, położonej w ... przy ul. ... 6. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się budynek administracyjno-biurowy, wiata magazynowa oraz budynek gospodarczo-garażowy. Budynek administracyjno-biurowy był przedmiotem najmu w następujących okresach: od 01.06.2011 r. do 31.05.2014 r., od 01.06.2014 r. do 31.05.2017 r., od 06.04.2012 r. do 31.05.2012 r. wiata magazynowa była wynajmowana w okresie od 01.07.2012 r. do 31. 12. 2012 r. Natomiast budynek gospodarczo-garażowy nie był przedmiotem najmu. Wszystkie ww. budynki są trwale związane z gruntem. W przypadku budynku administracyjno-biurowego oraz wiaty magazynowej miało miejsce pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług oraz od pierwszego zasiedlenia minął okres dwóch lat. W przypadku budynku gospodarczo-garażowego nie miało miejsca pierwsze zasiedlenie. Przy zakupie 1/2 udziału w nieruchomości nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budynków.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia ustalenia stawki podatku właściwej dla sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym, wiatą magazynową i budynkiem gospodarczo-garażowym.

Z powołanego powyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy wynika, że zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części z wyjątkiem gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. W analizowanej sprawie, jak wskazuje Wnioskodawca, w stosunku do budynku administracyjno-biurowego oraz wiaty magazynowej miało miejsce pierwsze zasiedlenie oraz od pierwszego zasiedlenia do momentu dostawy upłynie okres dwóch lat. W związku z tym znajdzie zastosowanie zwolnienie o którym mowa w at. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Natomiast w stosunku do budynku gospodarczo-garażowego nie doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Zatem w przypadku budynku gospodarczo-garażowego nie znajdzie zastosowanie zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy bowiem sprzedaż tego budynku nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia.

W dalszej kolejności należy więc przeanalizować czy sprzedaż budynku gospodarczo-garażowego będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ma zastosowanie, gdy w stosunku do danych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz dokonujący ich dostawy nie poniósł wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli poniósł takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. W przypadku rozpatrywanej nieruchomości, jak wskazał Wnioskodawca, w związku zakupem 1/2 udziału we współwłasności tej nieruchomości nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Natomiast drugą część udziału we współwłasności tej nieruchomości Wnioskodawca nabył w drodze decyzji wojewody. Ponadto Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie ww. budynku.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie zostaną spełnione przesłanki do zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w stosunku do budynku administracyjno-biurowego i wiaty magazynowej oraz przesłanki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w stosunku do budynku gospodarczo-garażowego.

Jednocześnie należy wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego – w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że – co do zasady – grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki na nim posadowione. Oznacza to, że w analizowanej sytuacji, w której dostawa budynku administracyjno-biurowego i wiaty magazynowej będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz dostawa budynku gospodarczo-garażowego będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, to również dostawa gruntu na którym znajdują się ww. budynki i budowla będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.