IPTPP2/4512-528/15-4/AJB | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT dostawy części budynku głównego (tj. parteru) i budynku przyległego (tj. budynku po byłej portierni)
IPTPP2/4512-528/15-4/AJBinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. dostawa
 3. działki
 4. nieruchomości
 5. pierwsze zasiedlenie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) i w związku z art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649 z poźń. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2015 r. (data wpływu 6 października 2015 r.), uzupełniony pismem z dnia 28 grudnia 2015 r. (data wpływu 29 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy części budynku głównego (tj. parteru) i budynku przyległego (tj. budynku po byłej portierni) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy części budynku głównego (tj. parteru) i budynku przyległego (tj. budynku po byłej portierni) oraz dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 grudnia 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych oraz wynajem nieruchomości. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, podatek dochodowy rozlicza na podstawie księgi przychodów i rozchodów. W 2002 roku Wnioskodawca zakupił z żoną na podstawie aktu notarialnego nieruchomość, od której nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Nieruchomość składa się z budynku głównego oraz nieruchomości przyległych. Pierwsze piętro oraz poddasze o powierzchni 280 m2 mają charakter mieszkalny, które Wnioskodawca zamieszkuje wraz z żoną od 2007 r. Natomiast parter i budynek przyległy o powierzchni 170 m2 Wnioskodawca wykorzystuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jako najem dla firm. Parter oraz budynek przyległy nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Od nakładów na remont części przeznaczonych na wynajem był odliczany podatek VAT, nakłady przekroczyły wartość 30% części nieruchomości i dokonywane były w kilku etapach. Remont parteru budynku głównego zakończono w 2003 r., od 2003 r. był wynajmowany dla firm. Kolejny remont parteru budynku głównego był prowadzony w latach 2006-2007, od 2007 roku był wynajmowany dla firm. Remont i modernizacja budynku przyległego były przeprowadzane w latach 2005-2006, od 2006 r. wynajmowany dla firm. Wnioskodawca zamierza sprzedać całą nieruchomość.

W piśmie z dnia 28 grudnia 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Nieruchomość została nabyta na podstawie aktu notarialnego od osób fizycznych.
 2. Nieznane są Wnioskodawcy przesłanki niewystawienia faktury.
 3. Nr działki 564/1.
 4. Na przywołanej działce znajduje się budynek główny murowany 2-kondygnacyjny z poddaszem użytkowym – podpiwniczonym, budynek po byłej portierni – murowany, parterowy oraz dwa budynki gospodarcze.
 5. Od nakładów na remont i modernizacje parteru budynku głównego oraz budynku po byłej portierni Wnioskodawca korzystał z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 6. Wszystkie obiekty na przywoływanej nieruchomości są trwale związane z gruntem.
 7. Parter budynku głównego oraz budynek po byłej portierni jest wynajmowany dla firm na cele prowadzonych przez nich działalności gospodarczych z tego tytułu Wnioskodawca wystawia fakturę ze stawką VAT.
 8. Dostawa części budynku głównego (parteru) nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata. W stosunku do wydatków na ulepszenie poniesione w 2003 przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wydatki przekroczyły 30% wartości początkowej tej części budynku głównego. Od dokonanego ulepszenia w latach 2005-2007 również przysługiwało obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wydatki przekroczyły 30% wartości początkowej tej części budynku.
  Po zakończeniu wszystkich ulepszeń część budynku głównego była wykorzystywana do czynności opodatkowanej przez co najmniej 5 lat.
  Wynajem od 2003 roku, z przerwą na remont w latach 2006-2007 do nadal.
 1. Dostawa budynku przyległego (budynek po byłej portierni) nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata. W stosunku do wydatków na ulepszenie poniesione w 2005-2006 przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wydatki przekroczyły 30% wartości początkowej. Po zakończeniu wszystkich ulepszeń budynek był wykorzystywany do czynności opodatkowanej przez co najmniej 5 lat. Wynajem od 2006 roku do nadal.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż nieruchomości w części wykorzystywanej w prowadzonej działalności gospodarczej może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT... (we wniosku ORD-IN oznaczone jako pytanie nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, wykorzystywana do działalności gospodarczej część nieruchomości przy sprzedaży całego budynku może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT pomimo nakładu na remont i modernizację przewyższającego 30%, gdyż sprzedaż nieruchomości nie nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia i minęło więcej niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia, tj. najmu lokali dla firm na cele prowadzonej działalności gospodarczej, a przy zakupie ww. nieruchomości nie został odliczony podatek VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznaczenia wymaga fakt, iż w związku z zakresem zadanego pytania nr 2 wniosku ORD-IN oraz opisem sprawy niniejsza interpretacja odnosi się wyłącznie do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy części budynku głównego (tj. parteru) i budynku przyległego (tj. budynku po byłej portierni), które – jak wskazał Wnioskodawca – są wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 10 ustawy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części, objętych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwolnieniem od podatku, po spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, możliwość zrezygnowania z tego zwolnienia i opodatkowania dostawy na zasadach ogólnych.

Jednocześnie zauważyć należy, iż kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy – obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. – w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy wskazać należy, iż planowana dostawa części budynku głównego (tj. parteru) i budynku przyległego (tj. budynku po byłej portierni) będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, bowiem nie zachodzą wyjątki w nim przedstawione. Jak wskazał Wnioskodawca, dostawa części budynku głównego (tj. parteru) oraz dostawa budynku przyległego (tj. budynku po byłej portierni) nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia oraz czas między pierwszym zasiedleniem, a ich dostawą jest dłuższy niż dwa lata.

A zatem, planowana dostawa części budynku głównego (tj. parteru) i budynku przyległego (tj. budynku po byłej portierni) będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, o ile strony transakcji nie wybiorą opcji opodatkowania wskazanej w art. 43 ust. 10 ustawy.

W konsekwencji dostawa części działki przyporządkowanej do części budynku głównego (tj. parteru) i budynku przyległego (tj. budynku po byłej portierni), które – jak wskazał Wnioskodawca – są wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.

Jednocześnie zaznaczenia wymaga, iż przepisy ustawy, ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie zawierają zapisu dotyczącego sposobu określania powierzchni gruntu wykorzystywanego w działalności gospodarczej i niewykorzystywanego w działalności gospodarczej. W tym przypadku każda metoda, o ile odzwierciedla stan faktyczny i jest w konkretnym przypadku miarodajna, będzie właściwa.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zakresie pytania nr 2 wniosku ORD-IN w części dotyczącej podatku od towarów i usług. Z kolei wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych załatwiony został odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.