IPTPP2/4512-456/15-6/JS | Interpretacja indywidualna

Ustalenie momentu pierwszego zasiedlenia, zwolnienie z opodatkowania sprzedaży nieruchomości
IPTPP2/4512-456/15-6/JSinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. dostawa
 3. pierwsze zasiedlenie
 4. sprzedaż nieruchomości
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 19 października 2015 r. (data wpływu 20 października 2015 r.) oraz 23 listopada 2015 r. (data wpływu 24 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • pytania nr 1 w części dotyczącej budynku zarządu – jest nieprawidłowe,
 • pytania nr 1 w części dotyczącej pozostałych budynków – jest prawidłowe,
 • pytania nr 2 w części dotyczącej zwolnienia od podatku VAT budynku zarządu – jest nieprawidłowe,
 • pytania nr 2 w części dotyczącej zwolnienia od podatku VAT pozostałych nieruchomości – jest prawidłowe,
 • pytania nr 3 – jest nieprawidłowe,
 • pytania nr 4 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu pierwszego zasiedlenia, zwolnienia z opodatkowania sprzedaży nieruchomości, wpływu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego przed sprzedażą nieruchomości na jej opodatkowanie, ustalenia kryterium, według jakiego należy dokonać podziału działki do opodatkowania podatkiem VAT.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 października 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy, własnego stanowiska, wskazania, że wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego oraz brakującą opłatę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o., której właścicielem jest Gmina prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem VAT w zakresie sprzedaży ciepła. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Spółka zamierza sprzedać nieruchomość wykorzystywaną w prowadzonej działalności, w skład której wchodzą grunty i budynki: administracyjny, portiernia, magazyn gazów technicznych, budynek magazynu materiałów łatwopalnych, budynek warsztatu jednopiętrowy, budynek wiaty samochodowej, budynek naprawy samochodów II, budynek naprawy samochodów I.

Grunty wchodzące w skład nieruchomości:

1814/15 – 1467 m2, 1814/23 – 327 m2, 1814/6 – 381 m2, 1814/25 – 274 m2, 1814/21 – 2412 m2, 1814/7 – 3343 m2, 1814/27 – 1712 m2, 1814/11 – 958 m2.

Budynki są usytuowane na ww. gruntach z wyjątkiem działek 1814/21 oraz 1814/6, które są niezabudowane. Zgodnie z kopią mapy ewidencyjnej:

 • Budynek zarządu stoi na działce 1814/11 oraz 1814/7.

Wartość początkowa budynku 570 446,43 pln. Wprowadzony na stan Spółki aportem w 1992 roku. Zmodernizowany:

w listopadzie 1999 r. do wartości 663 718,82, tj. o 93 272,39,

w grudniu 2000 r. do wartości 822 295,68, tj. o 158 576,88,

w październiku 2005 r. do wartości 851 440,41, tj. o 29 144,73.

Budynek ma powierzchnię użytkową 2248,80 m2 (pięciokondygnacyjny w całości podpiwniczony) i był częściowo wynajmowany, a w pozostałej części wykorzystywany w prowadzonej działalności – mieściła się w nim siedziba Spółki. Historia wynajmu:

 • Umowa od 01.01.1996 r. do 28.02.2002 r. – powierzchnia 238 m2 parteru (stołówka, zaplecze stołówki + bufet z zapleczem);
 • Umowa od 01.10.2003 r. do 31.05.2011 r. – powierzchnia 37 m2 parteru (część stołówki);
 • Umowa 12.02.2003 r. do dnia 29.02.2004 r. pokoje biurowe na parterze 718, 719 – powierzchnia 30 m2;
 • Umowa z 18.03.2003 r. do dnia 21.03.2004 r. – 8 pomieszczeń parter budynku (stołówka zakładowa, zaplecze) 207 m2;
 • Umowa z dnia 31.03.2004 r. do dnia 30.12.2008 r. pokój 716 – 15 m2 parter;
 • Umowa z dnia 25.04.2010 r. do 30.04.2011 r. pokój 716 – pow. 15 m2 parter;
 • Umowa z dnia 31.03.2004 r. do 15.11.2013 r. pokoje 718 i 719 – powierzchnia 30 m2 parter;
 • Umowa z dnia 15.12.2005 r. do 05.05.2015 r. pokój 721 – 15 m2 parter;

Aneks z dnia 20.05.2009 r. obowiązuje do dzisiaj pokój 720 – 15 m2 parter;

Aneks z dnia 05.02.2014 r. do 05.05.2015 r. pokój nr 719 – 15 m2 parter;

 • Umowa z dnia 11.04.2013 r. obowiązuje do dzisiaj – pomieszczenie gospodarcze 15 m2 parter;
 • Umowa z dnia 20.10.2014 r. powierzchnia 315 m2 parter i piętro, aneksem z dnia 02.01.2015 r. zmniejszono powierzchnię wynajmowaną do 125 m2 – umowa rozwiązana 31.03.2015 r.

Przyjmując, że 2248,80 m2 : 5 kondygnacji, tj. metraż kondygnacji 449,76 m2.

 • Budynek portierni stoi na działce 1814/27 oraz 1814/11. Wprowadzony na stan Spółki aportem w 1992 roku. Wartość początkowa 8 276,35 pln. Modernizowany w marcu 2000 r. do wartości 13 617,35, tj. o 5 341,00 oraz w grudniu 2000 roku do 23 937,09.
 • Budynek magazynu gazów technicznych zlokalizowany na działce 1814/27 i 1814/15, wprowadzony na stan Spółki aportem w 1992 roku, wartość początkowa 5 924,92 pln.
 • Budynek magazynu materiałów łatwopalnych wprowadzony na majątek Spółki aportem w 1992 roku, zlokalizowany na działce 1814/15, wartość początkowa 14 513,63 pln.
 • Budynek warsztatu jednopiętrowy, budynek wiaty samochodowej, budynek naprawy samochodów II, budynek naprawy samochodów I stoją na działce 1814/7. Budynki zostały wprowadzone na majątek Spółki aportem i nie były modernizowane przez Spółkę w okresie użytkowania.
 • Budynek warsztatu jednopiętrowy – wniesiony aportem w 1992 roku, wartość początkowa 527 785,33 pln,
 • budynek wiaty samochodowej – wniesiony aportem 1992 rok, wartość początkowa 15 652,08 pln,
 • budynek naprawy samochodów II – wniesiony aportem 1992 rok, wartość początkowa 51 551,15 pln,
 • budynek naprawy samochodów I – wniesiony aportem 1992 rok, wartość początkowa 29 545,63 pln.

Środki trwałe: grunty jak i budynki są w ewidencji środków trwałych, budynki podlegają amortyzacji.

W okresie budowy budynków lata 70 i 80 oraz wprowadzania budynków do ewidencji środków trwałych na majątek Spółki – rok 1992 – nie obowiązywała ustawa VAT.

Nieruchomości gruntowe zostały wprowadzone na majątek Spółki aportem przez Gminę w grudniu 2001 roku, tj. działka 1814/6, 1814/25, 1814/15, 1814/23 (wpisane do jednej księgi wieczystej), 1814/21 (posiada osobną księgę wieczystą), 1814/7 i 1814/27. Ww. działki figurują w księgach jako jeden nr inwentarzowy.

Działka 1814/11 została przekazana na majątek Spółki na skutek zawarcia umowy zamiany z Gminą w lipcu 2006 roku i wprowadzona na osobny nr inwentarzowy, posiadająca księgę wieczystą. Spółka odliczyła vat od wydatków, zwiększających wartość nieruchomości (fa netto 604,21).

W wyniku badania stanu planistycznego stwierdzono, że dla terenu, na którym zlokalizowana jest nieruchomość brak jest aktualnie planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z zapisami „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta ...” uchwalonego uchwałą Rady Miasta nieruchomość położona jest na terenie, gdzie obowiązuje zapis:

Projektowany obszar rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2”.

W uzupełnieniu do informacji wskazanych w opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wyjaśnił, że:

 1. Budynek zarządu i budynek administracyjny to ten sam budynek. W opisie użyto jedynie słowa zamiennego.
 2. Grunty 1814/23 oraz 1814/25 są działkami zabudowanymi. Na tych gruntach częściowo stoi budynek warsztatu jednopiętrowy.

Budynek wiaty samochodowej, budynek naprawy samochodów II, budynek naprawy samochodów I – to budynki, które stoją na działce 1814/7.

Budynek warsztatu jednopiętrowy – to budynek, który stoi na działkach 1814/25, 1814/23, 1814/15 oraz 1814/7, 1814/27.

 1. Grunty niezabudowane: 1814/6 oraz 1814/21. Dla ww. gruntów nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Spółka prowadzi działalność opodatkowaną w zakresie VAT, stąd grunty niezabudowane są wykorzystywane na cele działalności opodatkowanej. Od gruntów niezabudowanych wniesionych aportem 1814/6 oraz 1814/21, Spółka nie obniżała kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, aport był wniesiony bez vat-u.

Odpowiedzi na pytania dotyczące działek będących terenami zabudowanymi:

 1. Wszystkie budynki, tj. budynek administracyjny, budynek portierni, magazyn gazów technicznych, budynek magazynu materiałów łatwopalnych, budynek warsztatu jednopiętrowy oraz budynek wiaty samochodowej, budynek naprawy samochodów II, budynek naprawy samochodów I, są wykorzystywane przez Spółkę na cele związane z prowadzoną działalnością, która jest opodatkowana w zakresie podatku VAT.
 2. Modernizacja, o której mowa, stanowi ulepszenie w rozumieniu przepisów podatku dochodowego, stąd Spółka zwiększyła wartość początkową budynków. Ponadto w uzupełnieniu do wniosku Spółka wyjaśniła, że użyte przez Spółkę słowo „modernizacja” należy rozumieć jako ulepszenie w rozumieniu przepisów podatku dochodowego.
 3. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT, prowadzi działalność opodatkowaną i w związku z tym, tam gdzie przysługuje jej prawo odlicza podatek naliczony. Stąd w stosunku do wydatków na ulepszenie budynku administracyjnego oraz portierni Spółka odliczyła podatek naliczony niemniej jednak nie posiada dokumentów potwierdzających ten fakt, z uwagi na upływ terminu archiwizowania faktur.
 4. Budynek administracyjny wprowadzony na stan majątku Spółki z wartością początkową 570 446,43. Ulepszony w listopadzie 1999 r. do wartości 663 718,82, tj. wzrost wartości początkowej o 93 272,39 (wzrost o 16,35%). Następnie ulepszony w grudniu 2000 r. z wartości 663 718,82 do wartości 822 295,68, tj. wzrost wartości początkowej o 158 576,88 (wzrost o 23,89%). Następnie ulepszony w październiku 2005 r. z wartości 822 295,68 do wartości 851 440,41, tj. wzrost wartości początkowej o 29 144,73 (wzrost o 3,54%). W poszczególnych latach wydatki na ulepszenie nie przekroczyły 30% wartości początkowej.

Budynek portierni wprowadzony na stan majątku Spółki z wartością początkową 8 276,35 pln. Ulepszony w marcu 2000 r. do wartości początkowej 13 617,35, tj. wzrost wartości początkowej o 5 341,00, tj. 64,53%. Następnie ulepszony w grudniu 2000 roku z wartości 13 617,35 do wartości początkowej 23 937,09, tj. wzrost wartości początkowej o 10 319,74, czyli 75,78%. Wydatki na ulepszenie przekroczyły 30% wartości początkowej w 2000 roku zarówno w marcu, jak i w grudniu.

 1. Spółka wykorzystuje budynki do wykonywania czynności opodatkowanych przez cały okres od momentu wprowadzenia ich na majątek Spółki, stąd w stanie ulepszonym budynek portierni jak też budynek administracyjny był wykorzystywany do czynności opodatkowanych przez więcej jak 5 lat.
 2. Spółka nie ponosiła i nie będzie na dany moment ponosiła wydatków na ulepszenie budynków: magazynu gazów technicznych, magazynu materiałów łatwopalnych.

Spółka aktualnie ma na stanie budynki i grunty, o których mowa. Cały czas szuka nabywcy na całą nieruchomość. Stąd w ocenie Spółki zapytanie dotyczy stawki VAT w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości – zdarzenie przyszłe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Kiedy doszło do pierwszego zasiedlenia w przypadku omawianych budynków przeznaczonych do sprzedaży...
 2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym planowana sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przez Spółkę będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 czy 10a u.p.t.u....
 3. Czy uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego przed sprzedażą nieruchomości będzie miało wpływ na jej opodatkowanie...
 4. Według jakiego kryterium należałoby dokonać podziału do opodatkowania podatkiem vat działki, na której stoją dwa budynki, w przypadku gdy sprzedaż budynków byłaby opodatkowana według różnych stawek vat zw i 23%, gdyby nawet kupujący chciał skorzystać z opcji opodatkowania z art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u....

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Pierwsze zasiedlenie budynku należy rozpatrywać częściowo zgodnie z terminem i powierzchnią wynajmowaną. Stąd w przypadku budynku zarządu, który stoi na działce 1814/11 oraz 1814/7 i był częściowo wynajmowany doszło do pierwszego zasiedlenia częściowo w roku 1996 – metraż wynajmowany 238 m2 parter. W kolejnej części zasiedlenie w związku z wynajmem od 2003 r. do 2013 r. metraż 30 m2 (pokoje 719 i 718) – pierwsze zasiedlenie miało miejsce w 2003 r.

W kolejnej części 15 m2 wynajem pokoju 716 od 2004 roku – pierwsze zasiedlenie w 2004 r.

W kolejnej części parteru:

2005 r. – wynajem 15 m2 (pokój 721) pierwsze zasiedlenie w 2005 r.;

2009 r. – wynajem 15 m2 (pokój 720) – pierwsze zasiedlenie w 2009 r.;

2014 r. – wynajem 15 m2 (pokój 719) pierwsze zasiedlenie w 2014 r.;

2014 r. – wynajem parter – 90 m2 (powierzchnia już wynajmowana w 96 r. pierwszy raz) – stąd w 2014 r. nie ma 1 zasiedlenia w części parteru;

225 m2 – powierzchnia piętra – pierwsze zasiedlenie w 2014 r.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że w zakresie pytania pierwszego, dotyczącego pierwszego zasiedlenia, zdaniem Spółki doszło jedynie do pierwszego zasiedlenia budynku zarządu. W przypadku pozostałych budynków, tj.:

 • budynku portierni,
 • magazynu gazów technicznych,
 • budynku magazynu materiałów łatwopalnych,
 • budynku warsztatu jednopiętrowego oraz budynku wiaty samochodowej, budynku naprawy samochodów II, budynku naprawy samochodów I,

zdaniem Spółki nie doszło do pierwszego zasiedlenia.

Ad. 2

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, wykorzystywanej przez Spółkę w prowadzonej działalności gospodarczej i zabudowanej budynkami korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT oraz 43 ust. 1 pkt 10a.

Ponadto sprzedaż nieruchomości należy analizować przez pryzmat budynków zlokalizowanych na działkach, ponieważ zgodnie z ustawą o VAT art. 29a ust. 8 w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. To oznacza, że przy dostawie zabudowanego gruntu, zastosowanie ma stawka właściwa dla budynków/budowli.

Natomiast działki 1814/21 oraz 1814/6 jako działki niezabudowane należy rozpatrzeć osobno.

 • Budynek zarządu stojący na działce 1814/11 oraz 1814/7. Budynek ma powierzchnię 2248,80 m2 (pięciokondygnacyjny w całości podpiwniczony). Był częściowo wynajmowany, a w pozostałej części wykorzystywany w prowadzonej działalności – mieściła się w nim siedziba Spółki. Historia wynajmu:

Umowa od 01.01.1996 r. do 28.02.2002 r. – powierzchnia 238 m2 parteru (stołówka, zaplecze stołówki + bufet z zapleczem);

Umowa od 01.10.2003 r. do 31.05.2011 r. – powierzchnia 37 m2 parteru (część stołówki);

Umowa 12.02.2003 r. do dnia 29.02.2004 r. pokoje biurowe na parterze 718, 719 – powierzchnia 30 m2;

Umowa z 18.03.2003 r. do dnia 31.03.2004 r. – 8 pomieszczeń parter budynku (stołówka zakładowa) 207 m2;

Umowa z dnia 31.03.2004 r. do dnia 30.12.2008 r. pokój 716 – 15 m2 parter;

Umowa z dnia 25.04.2010 r. do 30.04.2011 r. pokój 716 pow. 15 m2 parter;

Umowa z dnia 31.03.2004 r. do 15.11.2013 r. pokoje 718 i 719 powierzchnia 30 m2 parter;

Umowa z dnia 15.12.2005 r. do 05.05.2015 r. pokój 721 – 15 m2 parter;

Aneks z dnia 20.05.2009 r. obowiązuje do dzisiaj pokój 720 – 15 m2 parter;

Aneks z dnia 05.02.2014 r. do 05.05.2015 r. pokój nr 719 – 15 m2 parter;

Umowa z dnia 11.04.2013 r. obowiązuje do dzisiaj – pomieszczenie gospodarcze 15 m2 parter;

Umowa z dnia 20.10.2014 r. powierzchnia 315 m2 parter i piętro, aneksem z dnia 02.01.2015 r. zmniejszono powierzchnię wynajmowaną do 125 m2 – umowa rozwiązana 31.03.2015 r.

Stąd budynek w części wynajmowanej – będzie podlegał pod zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10, bo mamy pierwsze zasiedlenie na skutek wynajmu. Zaś w pozostałej części będzie podlegał pod zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Budynek był modernizowany, ale nakłady na modernizację nie przekroczyły 30%, stąd do pierwszego zasiedlenia doszło w momencie pierwszego wynajmu zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 14 ustawy o Vat.

Pierwsze zasiedlenie opisane przez Spółkę w odpowiedzi do pytania 1.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u., dostawa budynków korzysta ze zwolnienia od VAT z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Jednocześnie zaznaczyć trzeba, że w art. 2 pkt 14 u.p.t.u. zostało doprecyzowane, iż przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Stąd zdaniem Spółki budynek w części dotyczącej parteru wynajmowanej 238+15+15+15 = 283 m2 – w przypadku planowanej sprzedaży zrealizowanej w 2016 roku – będzie korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 podpunkt a) z uwagi na fakt, że doszło do pierwszego zasiedlenia i spełniony został ppkt b art. 43 ust. 1 pkt 10. Metraż z umowy najmu z 2014 r. – 315 m2 będzie korzystał ze zwolnienia art. 43 ust. 1 pkt 10 jeśli sprzedaż będzie 2 lata po pierwszym zasiedleniu. Stąd przyjmując planowaną sprzedaż na 2016 r. – nie będzie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 w części dotyczącej piętra, tj. 225 m2, gdyż parter był już wcześniej wynajmowany w roku 1996.

Pozostała część budynku zdaniem Spółki podlega pod zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a, ponieważ nie doszło do pierwszego zasiedlenia. Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie, od których odliczyła Vat, ale modernizacja w poszczególnych latach nie przekroczyła 30% wartości początkowej. Ponadto dodatkowo Spółka wykorzystuje budynek w prowadzonej działalności opodatkowanej Vat przez okres dłuższy niż 5 lat, o którym mowa w ust. 7a art. 43.

 • Budynek portierni stojący na działce 1814/27 oraz 1814/11. Wybudowany w latach 80, wprowadzony na stan Spółki aportem 1992 roku. Wartość początkowa 8 276,35 pln. Zdaniem Spółki z uwagi na modernizację przewyższającą 30% wartości początkowej oraz fakt, że Spółka odliczyła podatek naliczony od wydatków modernizacyjnych i wykorzystywała budynek do wykonywania czynności opodatkowanych przez więcej jak 5 lat, to może skorzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10a pkt b ustawy o VAT.

  Zgodnie z ww. art. zwolniona od VAT jest dostawa budynków, budowli lub ich części nieobjęta zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10 pod warunkiem że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie

  Przy czym zastrzeżenia z lit. b nie stosuje się zgodnie z art. 43 ust. 7a jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat – tutaj ten warunek jest wypełniony.

  • Budynek magazynu gazów technicznych zlokalizowany na działce 1814/27 i 1814/15 wp. 5 924,92 pln oraz budynek magazynu materiałów łatwopalnych wp. 14 513,63 pln, zlokalizowany na działce 1814/15. Budynek wybudowany w latach 70 wprowadzony na stan majątku Spółki aportem w 1992 r., nie był wynajmowany ani modernizowany. Zdaniem Spółki będzie w tym przypadku korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10a z uwagi na pkt a) w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
  • Budynek warsztatu jednopiętrowy, budynek wiaty samochodowej, budynek naprawy samochodów II, budynek naprawy samochodów I stoją na działce 1814/7. Budynki zostały wybudowane w latach 70 i wprowadzone na majątek Spółki aportem w roku 1992 i nie były modernizowane przez Spółkę w okresie użytkowania, ani wynajmowane. Zdaniem Spółki sprzedaż w tym przypadku korzysta ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10a, z uwagi na pkt a) w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
  • Sprzedaż gruntu niezabudowanego, tj. działka 1814/21 oraz 1814/6, będzie podlegać zwolnieniu z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, gdzie zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Z kolei tereny budowlane to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 2 pkt 33 ustawy o VAT). Stąd z uwagi na fakt, że w wyniku badania stanu planistycznego planowanej do sprzedaży nieruchomości stwierdzono, że dla terenu na którym zlokalizowana jest nieruchomość brak jest aktualnie planu zagospodarowania przestrzennego.

  Ad. 3

  Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego wpłynie na stawkę podatkową działki niezabudowanej działek 1814/21 oraz 1814/6. W przypadku uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego Spółka powinna zastosować stawkę 23%.

  Ad. 4

  W opisanym przypadku z uwagi na fakt, że ustawa nie określa sposobu postępowania należałoby zastosować klucz powierzchniowy i podzielić grunt proporcjonalnie do wyliczeń:

  1. powierzchnia budynku zw / powierzchnia a+b,
  2. powierzchnia budynku 23% / powierzchnia a+b.

  Powyższy udział powierzchniowy należy wykorzystać do podziału gruntu leżącego pod sprzedawanym budynkiem i przypisania do właściwej stawki Vat.

  W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca w zakresie gruntów 1814/23 oraz 1814/25 wskazał, że są to grunty zabudowane budynkiem. Na tych gruntach częściowo stoi budynek warsztatu jednopiętrowy. Budynek wybudowany w latach 70 wprowadzony na stan majątku Spółki aportem w 1992 r., nie był wynajmowany ani ulepszany. Zdaniem Spółki będzie w tym przypadku korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10a z uwagi na pkt a) w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego art. 43.1.10a pkt b – nie poniesiono wydatków na ulepszenie.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
  • pytania nr 1 w części dotyczącej budynku zarządu – jest nieprawidłowe,
  • pytania nr 1 w części dotyczącej pozostałych budynków – jest prawidłowe,
  • pytania nr 2 w części dotyczącej zwolnienia od podatku VAT budynku zarządu – jest nieprawidłowe,
  • pytania nr 2 w części dotyczącej zwolnienia od podatku VAT pozostałych nieruchomości – jest prawidłowe,
  • pytania nr 3 – jest nieprawidłowe,
  • pytania nr 4 – jest prawidłowe.

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów na terytorium kraju;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

  Towarami – w świetle art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

  Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

  W art. 8 ust. 1 ustawy wskazano, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

  Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

  Działalność gospodarcza – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

  Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

  Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

  Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

  Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

  I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

  Tereny budowlane, w myśl art. 2 pkt 33 ustawy, to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane w myśl art. 2 pkt 33 ustawy. Natomiast dostawa gruntów niezabudowanych, będących np. gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są terenami budowlanymi, jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

  Tak więc, w przypadku gdy teren nie ma ustalonego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, dostawa gruntów niezabudowanych jako terenów innych niż tereny budowlane będzie podlegała zwolnieniu zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

  Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

  W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

  Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

  Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przyjęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż jak i najem, dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem należy uznać, że pierwsze zasiedlenie zachodzi w momencie sprzedaży lub oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

  Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

  W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku budynków, budowli lub ich części niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

  W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

  Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

  W celu zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy należy ustalić, czy i kiedy wartość ulepszeń przekroczyła 30% „ostatniej” wartości historycznej, jaki okres upłynął od zdarzenia, w którym to przekroczenie nastąpiło oraz w jaki sposób budynek ten był wykorzystywany. Jeżeli wartość nakładów przekroczyła 30% wartości i budynek był wydany w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (np. najem, dzierżawa) wówczas jego dostawa w okresie krótszym niż 2 lata od zdarzenia, w którym wartość ulepszeń przekroczyła 30%, nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie tego przepisu.

  Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy ma zastosowanie, jeżeli w stosunku do obiektów nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, a ponadto wydatki na ulepszenie nie przekroczyły 30% wartości początkowej („ostatniej”), lub gdy od ponoszonych nakładów (ulepszeń) nie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ze zwolnienia można skorzystać, jeżeli ulepszenia, od których przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, przekroczyły 30% wartości początkowej, a obiekt był wykorzystywany do czynności podlegających opodatkowaniu, przez co najmniej 5 lat.

  Wyliczając % ulepszeń, poszczególne zadania inwestycyjne stanowiące ulepszenia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym należy rozliczać odrębnie, odnosząc każdorazowo do wartości początkowej. Aktualizacja o poprzednie ulepszenia następuje po przekroczeniu każdorazowo 30% poprzedniej wartości początkowej.

  Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 10 ustawy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

  1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
  2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

  Stosownie do art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

  1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
  2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
  3. adres budynku, budowli lub ich części.

  Tak więc, ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części, objętych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwolnieniem od podatku, po spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, możliwość zrezygnowania z tego zwolnienia i opodatkowania dostawy na zasadach ogólnych.

  Natomiast w świetle art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  Jednocześnie należy zauważyć, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

  Ad. 1

  W odniesieniu do budynku zarządu należy stwierdzić, że mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy wskazać, że modernizacja ww. budynku w listopadzie 1999 r., a następnie w grudniu 2000 r. przyczyniła się do tego, że ulepszenie przekroczyło 30% wartości początkowej tego budynku. To spowodowało, że od tego momentu należy zbadać kiedy i w jakiej części doszło do pierwszego zasiedlenia po dokonanych ulepszeniach. A zatem w przypadku budynku zarządu do pierwszego zasiedlenia doszło – w stosunku do wynajmowanej powierzchni – z momentem oddania w najem poszczególnych pomieszczeń, tj. w stosunku do:

  • powierzchni 37 m2 parteru (części stołówki) – 01.10.2003 r.;
  • powierzchni 30 m2 pokojów biurowych na parterze 718, 719 – 12.02.2003 r.;
  • 8 pomieszczeń parteru budynku (stołówki zakładowej, zaplecza) 207 m2 – 18.03.2003 r.;
  • pokoju 716 – 15 m2 parteru – 31.03.2004 r.;
  • pokoju 721 – 15 m2 parteru – 15.12.2005 r.;
  • pokoju 720 – 15 m2 parteru – 20.05.2009 r.;
  • pomieszczenia gospodarczego 15 m2 parteru – 11.04.2013 r.;
  • powierzchni 315 m2 parteru i piętra (o ile ta powierzchnia nie była przedmiotem innych wcześniejszych umów najmu niż umowa z dnia 20.10.2014 r.) – 20.10.2014 r.

  Natomiast w odniesieniu do powierzchni 238 m2 parteru (stołówki, zaplecza stołówki oraz bufetu z zapleczem) należy stwierdzić, że skoro ww. powierzchnia budynku była od dnia 01.01.1996 r. do 28.02.2002 r. przedmiotem najmu, a modernizacja ww. budynku w listopadzie 1999 r., a następnie w grudniu 2000 r. przyczyniła się do tego, że ulepszenie przekroczyło 30% wartości początkowej tego budynku, to po ulepszeniach w grudniu 2000 r. nastąpiło oddanie tej części budynku do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

  Z kolei w kwestii ustalenia momentu pierwszego zasiedlenia w zakresie pozostałych nieruchomości, tj. portierni, magazynu gazów technicznych, budynku magazynu materiałów łatwopalnych, budynku warsztatu jednopiętrowego, budynku wiaty samochodowej, budynku naprawy samochodów II, budynku naprawy samochodów I, należy stwierdzić, że w stosunku do tych budynków nie miało miejsca oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy po ich wybudowaniu. Tym samym w zakresie ww. budynków nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie.

  Wobec powyższego, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 w części dotyczącej budynku zarządu, należało uznać je za nieprawidłowe. Jakkolwiek Wnioskodawca we własnym stanowisku wskazał, że pierwsze zasiedlenie budynku należy rozpatrywać częściowo zgodnie z terminem i powierzchnią wynajmowaną, jednakże nie uwzględnił, iż w niniejszej sprawie na ocenę pierwszego zasiedlenia będą miały wpływ ulepszenia budynku zarządu, które w ocenie tut. Organu przekroczyły 30% wartości początkowej tego budynku.

  Natomiast stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 w części dotyczącej pozostałych budynków należało uznać za prawidłowe.

  Ad. 2

  Odnosząc się do kwestii zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy budynku zarządu – w zakresie powierzchni 238 m2 parteru (stołówki, zaplecza stołówki oraz bufetu z zapleczem), powierzchni 37 m2 parteru (części stołówki), powierzchni 30 m2 pokojów biurowych na parterze 718 i 719, 8 pomieszczeń parteru budynku (stołówki zakładowej, zaplecza) 207 m2, pokoju 716 – 15 m2 parteru, pokoju 721 – 15 m2 parteru, pokoju 720 – 15 m2 parteru, pomieszczenia gospodarczego 15 m2 parteru – należy stwierdzić, że dostawa tych części budynku zarządu będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy (o ile Wnioskodawca nie zrezygnuje ze zwolnienia i nie wybierze opcji opodatkowania wskazanej w art. 43 ust. 10 ustawy). Dostawa bowiem nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, a ponadto pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

  Z kolei w stosunku do powierzchni 315m2 parteru i piętra, oddanej w najem na podstawie umowy z dnia 20.10.2014 r., o ile nie była przedmiotem innych wcześniejszych umów najmu niż umowa z dnia 20.10.2014 r., pierwsze zasiedlenie – w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy – miało miejsce z chwilą oddania ww. powierzchni w najem, tj. 20.10.2014 r. Jednakże na dzień wydania interpretacji, od pierwszego zasiedlenia nie upłynęły 2 lata, a zatem wystąpił przypadek wskazany w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b ustawy. Tym samym dostawa ww. część budynku nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

  W związku z powyższym w stosunku do powierzchni 315m2 parteru i piętra oddanej w najem na podstawie umowy z dnia 20.10.2014 r., która o ile nie była przedmiotem innych wcześniejszych umów najmu niż umowa z dnia 20.10.2014 r. należy rozważyć, czy w przedmiotowej sytuacji możliwe będzie zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

  Z okoliczności sprawy wynika, że w okresie budowy budynku zarządu w latach 70 i 80 oraz wprowadzania tego budynku do ewidencji środków trwałych na majątek Spółki – rok 1992 – nie obowiązywała ustawa VAT. Pierwszy warunek został zatem spełniony, ponieważ w związku z budową nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  Następnie należy rozważyć spełnienie drugiego warunku. Zatem – jak wskazano powyżej – modernizacja budynku zarządu w listopadzie 1999 r., a następnie w grudniu 2000 r. przyczyniła się do tego, że ulepszenie przekroczyło 30% wartości początkowej tego budynku. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że w stosunku do wydatków na ulepszenie ww. budynku Spółka odliczyła podatek naliczony. Jednocześnie należy zauważyć, że ostatnie ulepszenie przekraczające 30% wartości początkowej budynku zarządu miało miejsce w grudniu 2000 r. i od tego momentu Spółka używała budynek w stanie ulepszonym do prowadzenia własnej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT. Tym samym w stosunku do powierzchni 315m2 parteru i piętra, oddanej w najem na podstawie umowy z dnia 20.10.2014 r., która o ile nie była przedmiotem innych wcześniejszych umów najmu niż umowa z dnia 20.10.2014 r. znajdzie zastosowanie art. 43 ust. 7a ustawy, gdyż ww. część budynku zarządu w stanie ulepszonym była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Wobec powyższego dostawa ww. części budynku będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy.

  Z wniosku wynika również, że część budynku zarządu nie była przedmiotem najmu, w związku z czym ta część budynku zarządu nie będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż dostawa tej części ww. budynku odbywać się będzie w ramach pierwszego zasiedlenia.

  W związku z tym należy zbadać, czy w stosunku do powierzchni, która nigdy nie była przedmiotem najmu wystąpią przesłanki do zastosowania zwolnienia dla dostawy tej części budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

  Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy przy budowie budynku zarządu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż budynek został wybudowany i wprowadzony do ewidencji środków trwałych na majątek Spółki kiedy nie obowiązywały przepisy regulujące podatek VAT. Tym samym nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy.

  Jak wskazano wyżej Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie budynku zarządu przewyższające 30% jego wartości początkowej oraz w stosunku do wydatków na ulepszenie ww. budynku Spółka odliczyła podatek naliczony. Ponadto budynek zarządu w stanie ulepszonym był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Tym samym znajdzie tu zastosowanie art. 43 ust. 7a ustawy. Zatem dostawa powierzchni, która nigdy nie była przedmiotem najmu, będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a, w związku z art. 43 ust. 7a ustawy.

  Z kolei w kwestii zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy portierni należy zauważyć, że z wniosku wynika, że portiernia nie była przedmiotem najmu, w związku z czym dostawa portierni nie będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż jej dostawa odbywać się będzie w ramach pierwszego zasiedlenia.

  W związku z tym należy zbadać, czy w stosunku do portierni wystąpią przesłanki do zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

  Skoro Wnioskodawcy przy budowie portierni nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż portiernia została wybudowana i wprowadzona do ewidencji środków trwałych na majątek Spółki kiedy nie obowiązywała ustawa o podatku od towarów i usług, to nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy.

  Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie portierni przewyższające 30% jego wartości początkowej oraz w stosunku do wydatków na ulepszenie portierni Spółka odliczyła podatek naliczony. Ponadto w stanie ulepszonym portiernia była wykorzystywana do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Tym samym znajdzie tu zastosowanie art. 43 ust. 7a ustawy. Zatem dostawa portierni będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a, w związku z art. 43 ust. 7a ustawy.

  W odniesieniu natomiast do magazynu gazów technicznych, budynku magazynu materiałów łatwopalnych, budynku warsztatu jednopiętrowego, budynku wiaty samochodowej, budynku naprawy samochodów II, budynku naprawy samochodów I, należy stwierdzić, że – jak wynika z wniosku – ww. budynki nie były przedmiotem najmu, w związku z czym ich dostawa nie będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż ich dostawa odbywać się będzie w ramach pierwszego zasiedlenia.

  Aby dostawa ww. budynków mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, muszą być spełnione łącznie dwa warunki występujące w tym artykule. Z uwagi na fakt, że przy budowie ww. budynków nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, to dostawa ww. budynków będzie korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

  Z uwagi na fakt, że dostawa przedmiotowych budynków: zarządu, portierni, magazynu gazów technicznych, budynku magazynu materiałów łatwopalnych, budynku warsztatu jednopiętrowy, budynku wiaty samochodowej, budynku naprawy samochodów II, budynku naprawy samochodów I, będzie zwolniona od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy, to zbycie gruntów, na których ww. budynki są posadowione (tj. 1814/15, 1814/23, 1814/25, 1814/7, 1814/27, 1814/11), w myśl art. 29a ust. 8 ustawy również będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

  Przy czym jeżeli w stosunku do części budynku zarządu, tj. powierzchni 238 m2 parteru (stołówki, zaplecza stołówki oraz bufetu z zapleczem), powierzchni 37 m2 parteru (części stołówki), powierzchni 30 m2 pokojów biurowych na parterze 718 i 719, 8 pomieszczeń parteru budynku (stołówki zakładowej, zaplecza) 207 m2, pokoju 716 – 15 m2 parteru, pokoju 721 – 15 m2 parteru, pokoju 720 – 15 m2 parteru, pomieszczenia gospodarczego 15 m2 parteru, która będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, Wnioskodawca będzie mógł zrezygnować ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 ustawy. Wówczas ww. część budynku zarządu będzie opodatkowana według stawki podstawowej w wysokości 23%, a pozostała część budynku będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Wtedy dostawa części gruntu (działki nr 1814/11 oraz 1814/7) przyporządkowanego do budynku zarządu w części objętej opodatkowaniem według stawki 23% – będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%, zaś dostawa części gruntu (działki nr 1814/11 oraz 1814/7) przyporządkowanego do części budynku objętej zwolnieniem – będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

  Natomiast w stosunku do gruntów niezabudowanych, tj. 1814/6 oraz 1814/21, dla których – jak wynika z wniosku – brak jest planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, należy stwierdzić, że grunty te nie mogą zostać uznane za tereny budowlane stosownie do art. 2 pkt 33 ustawy.

  Skoro więc ww. grunty niezabudowane nie stanowią terenów budowlanych, których definicję zawiera art. 2 pkt 33 ustawy, zatem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy dostawa ich będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT.

  Tym samym, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 2 wniosku – w zakresie zwolnienia od podatku VAT budynku zarządu – należało uznać je za nieprawidłowe, ponieważ Wnioskodawca w swojej argumentacji uwzględnił, że wydatki na ulepszenie ww. budynku nie przekroczyły 30% wartości początkowej budynku. Natomiast stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej zwolnienia od podatku VAT pozostałych nieruchomości należało uznać za prawidłowe.

  Ad. 3

  Odnosząc się do kwestii poruszonej w pytaniu nr 3 wniosku należy stwierdzić, iż okoliczność ustanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed sprzedażą działek niezabudowanych (tj. 1814/6 oraz 1814/21) nie będzie miała bezpośredniego wpływu na opodatkowanie tych działek według 23% stawki podatku VAT. W okolicznościach niniejszej sprawy istotne będzie jeżeli na dzień sprzedaży działek niezabudowanych będzie ustanowiony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i z tego planu będzie wynikało, że działki te są przeznaczone pod zabudowę, to wówczas dostawa tych działek będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.

  Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 wniosku należało uznać za nieprawidłowe.

  Ad. 4

  W odpowiedzi na pytanie Wnioskodawcy dotyczące ustalenia kryterium, według jakiego należy dokonać podziału działki do opodatkowania podatkiem VAT należy stwierdzić, że w związku z tym, że ani przepisy ustawy, ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie zawierają zapisu dotyczącego sposobu wyliczenia części gruntu (częściowo zwolnionej i opodatkowanej stawką 23%) można przyjąć różne rozwiązania, np. zastosowanie klucza powierzchniowego (udziału powierzchni nieruchomości podlegających poszczególnym regulacjom dotyczącym opodatkowania w ogólnej powierzchni nieruchomości stanowiącej przedmiot dostawy) lub według klucza wartościowego (udziału wartości nieruchomości podlegających poszczególnym regulacjom dotyczącym opodatkowania w wartości ogółem nieruchomości stanowiącej przedmiot dostawy). Każda metoda, czy to oparta na kluczu wartościowym, czy też kluczu powierzchniowym, o ile odzwierciedla stan faktyczny, jest właściwa. Wskazać należy, że wyboru tego klucza powinien dokonać sam Wnioskodawca, uwzględniając specyfikę i cechy nieruchomości.

  Wobec powyższego, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4 wniosku, należało uznać je za prawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

  Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

  Końcowo należy wskazać, że analiza załączników dołączonych do wniosku o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

 • © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.