IPTPP2/443-779/14-5/DS | Interpretacja indywidualna

Stawka VAT dla sprzedaży działek niezbudowanych oraz działek zabudowanych.
IPTPP2/443-779/14-5/DSinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. nieruchomość niezabudowana
 3. sprzedaż gruntów
 4. stawki podatku
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 października 2014 r. (data wpływu 14 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 stycznia 2015 r. (data wpływu 13 stycznia 2015 r.), oraz pismem z dnia 12 stycznia 2015 r. (data wpływu 14 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 stycznia 2015 r. (data wpływu 13 stycznia 2015 r.) oraz pismem z dnia 12 stycznia 2015 r. (data wpływu 14 stycznia 2015 r.) poprzez doprecyzowanie opisu sprawy, zadanie kolejnego pytania, doprecyzowanie własnego stanowiska oraz wskazanie właściwego organu podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W 1989 r. rodzice przekazali Wnioskodawczyni gospodarstwo rolne: działkę 68 położoną we wsi ... o obszarze 2,14 ha oraz działki 198/2 i 197/2 o obszarze 7,12 ha położone we wsi ..., które będą przedmiotem sprawy.

Działki te na początku lat dwutysięcznych zostały przekształcone na tereny przemysłowe. Działki owe zostały też podzielone i część z nich została wykupiona do poszerzenia drogi krajowej nr 14, jak również pod budowę nowej drogi. Na chwilę obecną są to działki: 197/4, 197/5, 197/8, 197/10, 197/12, 198/5, 198/6, 198/9, 198/11, 198/13, 198/15 o łącznym obszarze 6,8895 ha.

W 1990 r. Wnioskodawczyni zawarła związek małżeński z ... . Do chwili obecnej Zainteresowana wraz z mężem prowadzi wspólnie gospodarstwo rolne, w skład którego wchodzą grunty Wnioskodawczyni, męża grunty i wspólne.

Od 1 listopada 2013 r. mąż Wnioskodawczyni przeszedł na podatek VAT tzn. gospodarstwo nosi nazwę: Gospodarstwo Rolne ... .

W ostatnim czasie Zainteresowana otrzymała ofertę kupna wspominanych wcześniej swoich gruntów przekształconych na tereny przemysłowe. Do tej pory były użytkowane rolniczo.

W związku z tym, iż gospodarstwo jest na podatku VAT, Wnioskodawczyni nie wie czy od sprzedaży tych działek będzie musiała odprowadzić podatek VAT do Urzędu Skarbowego. Zainteresowana podkreśliła, że działki te są tylko Jej własnością.

Wnioskodawczyni dodała, że nieruchomość ta jest zabudowana. Znajdują się na niej: dom mieszkalny murowany, obora murowana, stodoła murowana i budynek gospodarczy murowany.

W piśmie z dnia 10 stycznia 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że:

 1. Nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami ani działalności developerskiej.
 2. Nie prowadziła dotychczas działalności gospodarczej mającej związek z działkami objętymi zakresem pytania zadanego we wniosku ORD-IN.
 3. Nie udostępniała ani nie udostępnia działek objętych zakresem pytania innym osobom na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Odpowiedź dotyczy wszystkich działek objętych zakresem pytania.
 4. Do momentu planowanej sprzedaży działek nie poniesiono i nie zostaną poniesione jakiekolwiek nakłady w celu ich przygotowania do sprzedaży na żadną z nich.
 5. W związku ze sprzedażą działek nie podejmowała i nie będzie podejmować żadnych działań marketingowych w stosunku do żadnej z nich; w szczególności nie dawała ogłoszeń w prasie, ani żadnej innej reklamy w tym zakresie nie czyniła; nabywca sam zgłosił się z zapytaniem czy możliwa jest ich sprzedaż.
 6. Dotychczas nie dokonała sprzedaży jakichkolwiek działek.
 7. Nie posiada innych nieruchomości gruntowych przeznaczonych w przyszłości do sprzedaży.
 8. Z przeznaczonych do sprzedaży działek zabudowana jest wyłącznie jedna z nich o nr geodezyjnym 198/13.
 9. W odpowiedzi na pytanie tut. Organu o treści: „Jakie jest przeznaczenie tych działek zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego...” Wnioskodawczyni odpowiedziała, że: „Działki będące terenami niezabudowanymi zgodnie z uchwałą .... z dnia 24.06.2004 Rady Miejskiej w ... położone na terenach oznaczonych symbolami 3 PBS, 4 PBS i 6 PBS przeznaczone są na nieuciążliwy przemysł, bazy, składy i magazyny.
 10. Dla ww. działek nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 11. W odpowiedzi na pytanie tut. Organu o treści: „Czy działki niezabudowane były wykorzystywane przez Wnioskodawczynię wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT...” Wnioskodawczyni odpowiedziała, iż: „Jedynie małżonek Wnioskodawczyni wykorzystywał te niezabudowane nieruchomości na cele produkcji rolnej, a od końcówki 2013 r. jest w tym zakresie podatnikiem VAT.
 12. Z tytułu nabycia ww. działek niezabudowanych nie przysługiwało Wnioskodawczyni prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego albowiem działki te nabyła w drodze przekazania ich przez rodziców w formie darowizny w roku 1989.
 13. Zabudowana jest wyłącznie działka o nr 198/13 murowanym domem mieszkalnym, murowaną oborą, murowaną stodołą oraz murowanym budynkiem gospodarczym.
 14. Zabudowania wskazane w pkt 13 Zainteresowana wykorzystuje wspólnie z mężem przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego; po śmierci Wnioskodawczyni matki w 2006 r. budynek mieszkalny nie jest używany.
 15. Zainteresowana wraz mężem wykorzystuje przedmiotowe budynki przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego, przechowując tam maszyny rolnicze oraz produkty rolne, a mąż Wnioskodawczyni od końcówki 2013 r. jest podatnikiem VAT.
 16. Z tytułu nabycia ww. budynków Wnioskodawczyni nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 17. Wymienione wcześniej budynki są trwale związane z gruntem.
  18a) Dostawa wszystkich budynków wskazanych w odpowiedzi do pytania nr 13 nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
  18b) Pierwsze zasiedlenie, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ww. ustawy nastąpiło w 1989 r. w drodze umowy darowizny na rzecz Wnioskodawczyni przez jej rodziców, w dacie dokonania przedmiotowej darowizny wszystkie wcześniej wymienione w pkt 13 zabudowania były już na przedmiotowej nieruchomości, w związku z tym między pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata.
  18c) Wnioskodawczyni nie ponosiła wydatków na ulepszenie ww. budynków.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy od sprzedaży gruntów: działki 197/4, 197/5, 197/8, 197/10, 197/12, 198/5, 198/6, 198/9, 198/11, 198/13, 198/15 Wnioskodawczyni ma obowiązek odprowadzić podatek VAT do Urzędu Skarbowego... (pytanie zadane we wniosku ORD-IN)
 2. Czy dostawa nieruchomości opisanych we wniosku z dnia 11 października uzupełnionego wnioskiem z dnia 12 stycznia 2015 r. będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 i 10, 10a ustawy o podatku od towarów i usług... (pytanie zadane w uzupełnieniu wniosku)

Zdaniem Wnioskodawczyni, sprzedaż ww. gruntów nie powinna być obciążona podatkiem VAT, bo dawno temu przekazali Jej rodzice, przed zawarciem związku małżeńskiego i są Jej własnością.

Ponadto w piśmie z dnia 10 stycznia 2015 r. (data wpływu 13 stycznia 2015 r.) wskazała, iż zamierza dokonać dostawy nieruchomości, która spełnia warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 9 i 10 oraz 10a ustawy o podatku od towarów i usług. Nieruchomości te nabyła na podstawie umowy darowizny w okresie kiedy nie obowiązywała jeszcze ustawa o VAT, bo w 1989 r. Nie przysługiwało Zainteresowanej prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tychże nieruchomości, poza tym jedynie jedna z działek mająca być przedmiotem dostawy jest zabudowana i to od ponad 47 lat zabudowaniami, na które nie poczyniła żadnych nakładów na ich ulepszenie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stwierdzić należy, że nie każda czynność, która stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Określona czynność będzie opodatkowana podatkiem VAT, jeśli zostanie wykonana przez podatnika, a więc przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnieniem od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Z kolei zgodnie z art. 2 pkt 33 przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu- zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zatem, przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Ponadto stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Według art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 10 ustawy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Ponadto, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. – zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z kolei w myśl art. 113 ust. 13 pkt 1 ustawy zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników dokonujących dostaw:

 1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
 2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
  • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
  • wyrobów tytoniowych,
  • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
 3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
 4. terenów budowlanych,
 5. nowych środków transportu.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w 1989 r. rodzice przekazali Wnioskodawczyni gospodarstwo rolne: działkę 68 położoną we wsi ... o obszarze 2,14 ha oraz działki 198/2 i 197/2 o obszarze 7,12 ha położone we wsi ..., które będą przedmiotem sprawy.

Działki te na początku lat dwutysięcznych zostały przekształcone na tereny przemysłowe. Działki owe zostały też podzielone i część z nich została wykupiona do poszerzenia drogi krajowej nr 14, jak również pod budowę nowej drogi. Na chwilę obecną są to działki: 197/4, 197/5, 197/8, 197/10, 197/12, 198/5, 198/6, 198/9, 198/11, 198/13, 198/15 o łącznym obszarze 6,8895 ha.

W 1990 r. Wnioskodawczyni zawarła związek małżeński z ... . Do chwili obecnej Zainteresowana wraz z mężem prowadzi wspólnie gospodarstwo rolne, w skład którego wchodzą grunty Wnioskodawczyni, męża grunty i wspólne.

Od 1 listopada 2013 r. mąż Wnioskodawczyni przeszedł na podatek VAT tzn. gospodarstwo nosi nazwę: Gospodarstwo Rolne ... .

W ostatnim czasie Zainteresowana otrzymała ofertę kupna wspominanych wcześniej gruntów Zainteresowanej przekształconych na tereny przemysłowe. Do tej pory były użytkowane rolniczo.

W związku z tym, iż gospodarstwo jest na podatku VAT, Wnioskodawczyni nie wie czy od sprzedaży tych działek będzie musiała odprowadzić podatek VAT do Urzędu Skarbowego. Zainteresowana podkreślała, że działki te są tylko jej własnością.

Wnioskodawczyni dodała, że nieruchomość ta jest zabudowana. Znajdują się na niej: dom mieszkalny murowany, obora murowana, stodoła murowana i budynek gospodarczy murowany.

Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, że nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami ani działalności developerskiej. Zainteresowana nie prowadziła dotychczas działalności gospodarczej mającej związek z działkami objętymi zakresem pytania zadanego we wniosku ORD-IN. Wnioskodawczyni wskazała, iż nie udostępniała ani nie udostępnia działek objętych zakresem pytania innym osobom na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Zainteresowana wskazała, że do momentu planowanej sprzedaży działek nie poniesiono i nie zostaną poniesione jakiekolwiek nakłady w celu ich przygotowania do sprzedaży na żadną z nich. Wnioskodawczyni w związku ze sprzedażą działek nie podejmowała i nie będzie podejmować żadnych działań marketingowych w stosunku do żadnej z nich; w szczególności nie dawała ogłoszeń w prasie, ani żadnej innej reklamy w tym zakresie nie czyniła; nabywca sam zgłosił się z zapytaniem czy możliwa jest ich sprzedaż. Wnioskodawczyni dotychczas nie dokonała sprzedaży jakichkolwiek działek. Zainteresowana zauważyła, iż nie posiada innych nieruchomości gruntowych przeznaczonych w przyszłości do sprzedaży.

Wnioskodawczyni wskazała, iż z przeznaczonych do sprzedaży działek zabudowana jest wyłącznie jedna z nich o nr geodezyjnym 198/13. Działki będące terenami niezabudowanymi zgodnie z uchwałą .... z dnia 24.06.2004 Rady Miejskiej w ... położone na terenach oznaczonych symbolami 3 PBS, 4 PBS i 6 PBS przeznaczone są na nieuciążliwy przemysł, bazy, składy i magazyny. Wnioskodawczyni wskazała, że jedynie jej małżonek wykorzystywał te niezabudowane nieruchomości na cele produkcji rolnej. Z tytułu nabycia ww. działek niezabudowanych nie przysługiwało Wnioskodawczyni prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego albowiem działki te nabyła w drodze przekazania ich przez rodziców w formie darowizny w roku 1989. Zabudowana jest wyłącznie działka o nr 198/13 murowanym domem mieszkalnym, murowaną oborą, murowaną stodołą oraz murowanym budynkiem gospodarczym. Zainteresowana wykorzystuje zabudowania wspólnie z mężem przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego; po śmierci Wnioskodawczyni matki w 2006 r. budynek mieszkalny nie jest używany. Zainteresowana wraz mężem wykorzystuje przedmiotowe budynki przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego, przechowując tam maszyny rolnicze oraz produkty rolne, a mąż Wnioskodawczyni od końcówki 2013 r. jest podatnikiem VAT. Z tytułu nabycia ww. budynków Wnioskodawczyni nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wymienione budynki są trwale związane z gruntem. Dostawa wszystkich budynków nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wnioskodawczyni wskazała, iż pierwsze zasiedlenie, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ww. ustawy nastąpiło w 1989 r. w drodze umowy darowizny na rzecz Wnioskodawczyni przez jej rodziców. W dacie dokonania przedmiotowej darowizny wszystkie wcześniej wymienione zabudowania były już na przedmiotowej nieruchomości, w związku z tym między pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Wnioskodawczyni nie ponosiła wydatków na ulepszenie ww. budynków.

Odnosząc się do powyższego należy zauważyć, iż zgodnie z art. 2 pkt 15 ustawy przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarnianą i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 ustawy) uznać należy, iż działalność rolnicza (art. 2 pkt 15 ustawy) mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 15 ust. 5 ustawy, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach.

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3, który stanowi, że podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Z brzmienia art. 96 ust. 2 ustawy wynika, iż w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawa o podatku od towarów i usług zawiera pewne szczególne rozwiązania dotyczące podatników, którzy prowadzą wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie oraz podatników, którzy prowadzą wyłącznie działalność rolniczą w innych ramach niż gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. Wówczas bowiem za podatnika jest uważana osoba, która składa zgłoszenie rejestracyjne.

Przyjęta zasada ma uprościć rozliczenia podatkowe – gdyż wymienione gospodarstwa to w istocie działalności, w przypadku których częstokroć nie można wyodrębnić osoby prowadzącej gospodarstwo. W takim przypadku, podatnikiem jest ta osoba fizyczna, która (jak gdyby w imieniu gospodarstwa) zarejestruje się jako podatnik.

Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego ma takie znaczenie, że faktury dotyczące tego gospodarstwa (przy nabyciu towarów i usług) będą wystawiane na tę właśnie osobę, która dokonała zgłoszenia rejestracyjnego. Jednocześnie ta sama osoba występować będzie w roli zbywcy (dostawcy) przy sprzedaży (dostawie) produktów rolnych i w związku ze świadczeniem usług rolniczych.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz całokształt okoliczności w sprawie, z których wynika, że Wnioskodawczyni wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo rolne, w ramach którego wykorzystywane są nieruchomości, będące przedmiotem planowanej sprzedaży, to stwierdzić należy, iż dostawa przedmiotowych nieruchomości nie odbędzie się w ramach zarządu majątkiem prywatnym Wnioskodawczyni, lecz w ramach działalności gospodarczej. W konsekwencji z tytułu planowanej dostawy Wnioskodawczyni będzie działać jako podatnik podatku VAT, a sprzedaż nieruchomości, o których mowa we wniosku, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przy czym odnosząc się do czynności sprzedaży działek nr 197/4, 197/5, 197/8, 197/10, 197/12, 198/5, 198/6, 198/9, 198/11, 198/15 należy stwierdzić iż - jak wynika z treści wniosku - są to działki niezabudowane, posiadające miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego powyższe działki przeznaczone są na nieuciążliwy przemysł, bazy, składy i magazyny, a zatem w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy są to tereny budowlane. W związku z powyższym sprzedaż tych działek, nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Należy podkreślić, że analiza powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy wskazuje jednoznacznie, że zwolnienie od podatku obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) innych niż tereny budowlane.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie nie zaistniały przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, należy przeanalizować warunki do zastosowania zwolnienia dla dostawy nieruchomości wynikające z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Transakcja dostawy wskazanych działek nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, ponieważ jak wynika z okoliczności sprawy, działki te nie są wykorzystywane przez Wnioskodawczynię na cele działalności zwolnionej od podatku.

W konsekwencji czynność sprzedaży ww. działek będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Odnosząc się natomiast do nieruchomości zabudowanej nr 198/13, na której znajdują się murowany dom mieszkalny, murowana obora, murowana stodoła oraz murowany budynek gospodarczy należy przeanalizować powołaną wcześniej definicję pierwszego zasiedlenia. Ponadto, aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Z powyższej definicji wynika zatem, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy uznać umowę dzierżawy, wynajmu bądź kupna-sprzedaży.

Biorąc powyższe pod uwagę nie można się zgodzić z twierdzeniem Wnioskodawczyni, iż do pierwszego zasiedlenia doszło w 1989 r., bowiem w tym okresie nie obowiązywała ustawa o podatku od towarów i usług. Zatem w świetle okoliczności sprawy należy stwierdzić, że przedmiotowe budynki nie zostały oddane do użytkowania w ramach czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, czyli nie doszło do ich pierwszego zasiedlenia w myśl art. 2 pkt 14 ustawy.

Tym samym sprzedaż opisanych we wniosku budynków nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu wskazanego wyżej przepisu ustawy. Wobec powyższego nie będą spełnione warunki pozwalające na skorzystanie ze zwolnienia od podatku wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Z konstrukcji katalogu zwolnień wymienionego w art. 43 ustawy wynika, że jeżeli nie znajduje zastosowania zwolnienie z podatku od towarów i usług wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, konieczna jest weryfikacja, czy dana czynność nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawczyni nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu wskazanych budynków. Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, iż nie dokonywała ulepszeń budynków znajdujących się na wyżej wymienionej działce. Wobec powyższego dostawa budynków będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Z kolei zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, ze zwolnienia będzie korzystała również dostawa gruntu, na którym posadowione są ww. budynki.

Reasumując, sprzedaż nieruchomości niezabudowanych o numerze geodezyjnym 197/4, 197/5, 197/8, 197/10, 197/12, 198/5, 198/6, 198/9, 198/11, 198/15 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy. Natomiast sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 198/13 będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.

Wobec powyższego oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym każda z nieruchomości korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9, pkt 10, pkt 10a ustawy, należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanej. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowana ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.