IPTPP2/443-660/14-7/DS | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia z podatku VAT sprzedaży nieruchomości.
IPTPP2/443-660/14-7/DSinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. nieruchomość zabudowana
 3. sprzedaż gruntów
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 listopada 2014 r. (data wpływu 19 listopada 2014 r.), oraz pismem z dnia 5 grudnia 2014 r. (data wpływu 11 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT sprzedaży nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT sprzedaży nieruchomości.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 listopada 2014 r. (data wpływu 19 listopada 2014 r.) oraz pismem z dnia 5 grudnia 2014 r. (data wpływu 11 grudnia 2014 r.) poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina ...... przygotowuje się do realizacji sprzedaży działki w miejscowości ......., o łącznej powierzchni 3,51 ha. Działka ta została nieodpłatnie nabyta przez Wnioskodawcę na podstawie decyzji Wojewody .........., która stwierdza nieodpłatne nabycie z mocy prawa z dniem 1 lipca 2000 roku przez Gminę .... własności części nieruchomości rolnej zabudowanej Skarbu Państwa. Działka ta widnieje w ewidencji gruntów i budynków Urzędu Gminy w ..... jako grunt rolny pod symbolem R na powierzchni 3,39 ha.

Pozostałe 0,12 ha to nieruchomość zabudowana budynkiem z lat 60-tych, nie modernizowanym, nie ulepszanym.

Przy nabyciu całości nieruchomości nie przysługiwało odliczenie VAT Gminie.

Działka w dniu nabycia miała charakter rolny, według daty nabycia działka przeznaczona była pod tereny gruntów rolnych o symbolu R.

Działka nabyta została w celu powiększenia majątku Gminy, nie w celu dalszej odsprzedaży.

Gmina jest podatnikiem VAT, jednak czynność ta nie została zaliczona do czynności podlegających opodatkowaniu. Działanie zmierzające do sprzedaży terenu przez Gminę ograniczyły się do ogłoszenia na stronie internetowej i w BIP Urzędu.

Zbycie działki nie stanowi działalności handlowej podlegającej opodatkowaniu, gdyż Gmina jako Jednostka Samorządu Terytorialnego takiej działalności nie prowadzi, a nawet nie może prowadzić. Jest to zadanie statutowe Gminy.

Faktury za sprzedaż wystawi Gmina .... (ustawa o VAT). Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. Niezbędne jest uzyskanie interpretacji czy czynność sprzedaży gruntu oznaczonego symbolem R - w ewidencji gruntów, jest zwolniona z VAT, czynność ta nie jest czynnością handlową, przy nabyciu nie przysługiwało odliczenie, nie ma powiązania z podatkiem naliczonym.

W pismach stanowiących uzupełnienie przedmiotowego wniosku, Wnioskodawca wskazał numer geodezyjny działki - 154/3.

Budynek znajdujący się na działce jest z lat 60-tych w bardzo złym stanie technicznym, na podmurowaniu betonowym, popękanym, wykruszałym, zaniedbany. Według opisu w operacie szacunkowym „obiekt w złym stanie technicznym, jest obciążeniem dla działki”. Budynek jest trwale związany z gruntem.

Na pytanie tut. Organu o treści: „jaka jest klasyfikacja budynku według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.) w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)...”, Wnioskodawca odpowiedział, że: „PKOB 11”.

Zainteresowany wskazał, iż pierwsze zasiedlenie nie miało miejsca. Nieruchomość nie była przedmiotem najmu.

Na pytanie tut. Organu o treści: „czy przedmiotowa nieruchomość była/jest wykorzystywana przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT...” Wnioskodawca odpowiedział, że: „nie”.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że przedmiotowy budynek nie jest przeznaczony do rozbiórki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki zwolnionej z VAT w związku ze sprzedażą działki rolnej o powierzchni 3,39 ha oraz ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,12 ha...

Zdaniem Wnioskodawcy, ma prawo do zastosowania zwolnienia z VAT dla działki rolnej i jej zabudowanej części, gdyż:

Działka rolna - przy zakupie nie wystąpił podatek naliczony, działka ma charakter rolny, sprzedaż nie stanowi czynności handlowej (działalności handlowej). W ewidencji gruntów i budynków całość działki jest zapisana pod symbolem grunty rolne – R.

Działka ta przeznaczona będzie pod tereny rolne i sprzedawana będzie jako działka rolna, jej zabudowana część o pow. 0,12 ha ma prawo do zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż nie było podatku naliczonego przy zakupie, nie było wydatków na ulepszenie budynku istniejącego na gruncie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przyjęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż jak i najem, dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem należy uznać że pierwsze zasiedlenie zachodzi w momencie sprzedaży lub oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości zabudowanych niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 10 ustawy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części, objętych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwolnieniem od podatku, po spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, możliwość zrezygnowania z tego zwolnienia i opodatkowania dostawy na zasadach ogólnych.

Jednocześnie należy zauważyć, iż kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy - obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. – w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

W tym miejscu wskazać należy, iż stosownie do treści art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina przygotowuje się do realizacji sprzedaży działki w miejscowości ...., o łącznej powierzchni 3,51 ha. Działka ta została nieodpłatnie nabyta przez Gminę na podstawie decyzji Wojewody ....., która stwierdza nieodpłatne nabycie z mocy prawa z dniem 1 lipca 2000 roku przez Gminę własności części nieruchomości rolnej zabudowanej Skarbu Państwa. Działka ta widnieje w ewidencji gruntów i budynków Urzędu Gminy w ..... jako grunt rolny pod symbolem R na powierzchni 3,39 ha.

Pozostałe 0,12 ha to nieruchomość zabudowana budynkiem z lat 60-tych, nie modernizowanym, nie ulepszanym.

Przy nabyciu całości nieruchomości nie przysługiwało odliczenie VAT Gminie. Działka w dniu nabycia miała charakter rolny, według daty nabycia działka przeznaczona była pod tereny gruntów rolnych o symbolu R.

Działka nabyta została w celu powiększenia majątku Gminy, nie w celu dalszej odsprzedaży.

Gmina jest podatnikiem VAT, jednak czynność ta nie została zaliczona do czynności podlegających opodatkowaniu. Działanie zmierzające do sprzedaży terenu przez Gminę ograniczyły się do ogłoszenia na stronie internetowej i w BIP Urzędu.

Zbycie działki nie stanowi działalności handlowej podlegającej opodatkowaniu, gdyż Gmina jako Jednostka Samorządu Terytorialnego takiej działalności nie prowadzi, a nawet nie może prowadzić. Jest to zadanie statutowe Gminy.

Faktury za sprzedaż wystawi Gmina. Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Wnioskodawca wskazał, numer geodezyjny działki - 154/3. Budynek znajdujący się na działce jest z lat 60-tych w bardzo złym stanie technicznym, na podmurowaniu betonowym, popękanym, wykruszałym, zaniedbany. Budynek nie jest przeznaczony do rozbiórki. Budynek jest trwale związany z gruntem.

Klasyfikacja budynku to PKOB 11. Zainteresowany wskazał, iż pierwsze zasiedlenie nie miało miejsca. Nieruchomość nie była przedmiotem najmu. Przedmiotowa nieruchomość nie była/nie jest wykorzystywana na cele działalności zwolnionej.

W tym miejscu należy wyjaśnić, iż skoro Wnioskodawca planuje dokonać dostawy jednej działki wyodrębnionej geodezyjnie o nr 154/3, na której znajduje się budynek trwale związany z gruntem, to przedmiotem dostawy będzie nieruchomość zabudowana.

Wobec powyższego, mając na uwadze treść powołanych przepisów prawa oraz opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że sprzedaż ww. budynku położonego na działce nr 154/3, nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ – jak wynika z wniosku – dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Z konstrukcji katalogu zwolnień wymienionego w art. 43 ustawy wynika, że jeżeli nie znajduje zastosowania zwolnienie z podatku od towarów i usług wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, konieczna jest weryfikacja, czy dana czynność nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu wskazanej nieruchomości. Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż nie dokonywał ulepszeń budynku znajdującego się na wyżej wymienionej działce. Wobec powyższego dostawa ww. budynku będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Z kolei zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, ze zwolnienia będzie korzystała również dostawa gruntu.

Reasumując, sprzedaż nieruchomości zabudowanej o numerze geodezyjnym 154/3, o pow. 3,51 ha, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.

Wobec powyższego oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, w którym Zainteresowany uwzględnił prawo do zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, jedynie dla sprzedaży części nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,12 ha, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.