IPTPP1/443-642/14-4/MW | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działki
IPTPP1/443-642/14-4/MWinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. dostawa
 3. nieruchomości
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2014 r. (data wpływu 10 września 2014r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działki nr ..... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działki nr .....

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza sprzedać działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym .... o pow. 2,57 opis użytku: LS 1,37 ha, N1,20 położonej w obrębie geodezyjnym ...... Nieruchomość położona jest poza planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy ...... Do powyższej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani decyzja o warunkach zabudowy. Według operatu szacunkowego położona jest przy drodze asfaltowej. Jest to działka zabudowana budynkiem socjalno-biurowym w bardzo złym stanie technicznym kwalifikującym się do rozbiórki. Budynek położony jest w odległości 2 m od zewnętrznej krawędzi jezdni, a więc w pasie, który powinien być wolny od zabudowy zgodnie z ustawą o drogach publicznych. Budynek jest murowany, pokryty papą, całkowicie zdewastowany o powierzchni zabudowy 92,20 m2. Miasto i Gmina ...... przejęła działkę o numerze geodezyjnym ...... od Skarbu Państwa w 1993r. w wyniku komunalizacji (decyzja nr ...). W kartach inwentaryzacyjnych nr księgowo-wieczysty .... widnieje zapis, iż działka o numerze ewidencyjnym ..... przeznaczona jest pod zieleń parkową. Brak jest jakiejkolwiek informacji, że jest na tej działce budynek. Miasto i Gmina ....... nie budowała tego budynku, nie dokonała żadnej modernizacji, nie dzierżawiła nikomu tego terenu. Na dzień dzisiejszy Miasto i Gmina ......... ustaliła, iż brak jest danych osoby, która wybudowała budynek socjalno-biurowy na działce ...... oraz brak jest informacji o tym budynku w wypisie z kartoteki budynków.

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym ..... od dnia nabycia przez Wnioskodawcę do chwili obecnej nie była przez niego wykorzystywana ani też wydzierżawiona innym podmiotom.

Przy nabyciu ww. działki Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Gmina przedmiotową nieruchomość nabyła nieodpłatnie w drodze komunalizacji od Skarbu Państwa na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego w ...... nr ..... w dniu 11 października 1993r.

Miasto i gmina ....... nigdy nie występowała o wydanie decyzji dotyczącej rozbiórki budynku znajdującego się na ww. działce. Wnioskodawca nie będzie dokonywał rozbiórki budynku, a więc fakt dotyczący rozbiórki będzie uwzględniony w akcie notarialnym.

Ekonomicznym celem transakcji będzie przeniesienie prawa własności do rozporządzania na nabywcę niezabudowanym gruntem.

Wnioskodawca przejmując działkę o numerze ...... od Skarbu Państwa w drodze komunalizacji przejął ww. nieruchomość wraz z wniesionym na niej budynkiem, który na chwilę obecną jest w bardzo złym stanie technicznym, a więc Miasto i Gmina nie zasiedlała działki, nigdy nie wznosiła żadnego budynku, jak również nie modernizowała. Wnioskodawca nie poniósł żadnych kosztów związanych z ulepszeniem obiektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca musi zapłacić podatek od towarów i usług od sprzedaży działki o numerze ewidencyjnym .........

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on zwolniony z zapłaty podatku od towarów i usług od sprzedaży działki o numerze ewidencyjnym ...... Powołując się na ustawę z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (art. 43 ust. 1 poz. 10a), tzn. zwalnia się od podatku od towarów i usług dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że a) w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stawka podatku, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Według art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Definicję terenów budowlanych ustawodawca zawarł w art. 2 pkt 33, który został dodany do ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. i obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2013 r. Zgodnie z tym przepisem, przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ustawodawca, w art. 2 pkt 14 ustawy, definiuje pojęcie „pierwszego zasiedlenia”, przez które rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli lub ich części) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało zatem miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt będzie przedmiotem sprzedaży albo będzie oddany w najem, bądź dzierżawę. Zarówno bowiem dostawa, jak też najem, bądź dzierżawa, są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Stosownie do treści art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, o czym stanowi art. 29a ust. 8 ustawy.

W tym miejscu należy wskazać, że stosownie do treści art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Przez budowlę rozumie się natomiast każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane).

W myśl art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121), nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Według art. 48 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym ...... Nieruchomość położona jest poza planem zagospodarowania przestrzennego. Do powyższej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani decyzja o warunkach zabudowy. Według operatu szacunkowego położona jest przy drodze asfaltowej. Jest to działka zabudowana budynkiem socjalno-biurowym w bardzo złym stanie technicznym kwalifikującym się do rozbiórki. Budynek jest murowany, pokryty papą, całkowicie zdewastowany o powierzchni zabudowy 92,20 m2. Wnioskodawca przejął działkę o numerze geodezyjnym ..... od Skarbu Państwa w 1993r. w wyniku komunalizacji. W kartach inwentaryzacyjnych nr księgowo-wieczysty .... widnieje zapis, iż działka o numerze ewidencyjnym ...... przeznaczona jest pod zieleń parkową. Brak jest jakiejkolwiek informacji, że jest na tej działce budynek. Wnioskodawca nie budował tego budynku, nie dokonał żadnej modernizacji, nie dzierżawił nikomu tego terenu. Brak jest danych osoby, która wybudowała budynek socjalno-biurowy na działce ...... oraz brak jest informacji o tym budynku w wypisie z kartoteki budynków. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym ..... od dnia nabycia przez Wnioskodawcę do chwili obecnej nie była przez niego wykorzystywana ani też wydzierżawiona innym podmiotom. Przy nabyciu ww. działki Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca nigdy nie występował o wydanie decyzji dotyczącej rozbiórki budynku znajdującego się na ww. działce. Wnioskodawca nie będzie dokonywał rozbiórki budynku, a więc fakt dotyczący rozbiórki będzie uwzględniony w akcie notarialnym. Ekonomicznym celem transakcji będzie przeniesienie prawa własności do rozporządzania na nabywcę niezabudowanym gruntem. Miasto i Gmina nie zasiedlała działki, nigdy nie wznosiła żadnego budynku, jak również nie modernizowała. Wnioskodawca nie poniósł żadnych kosztów związanych z ulepszeniem obiektu.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa w powiązaniu z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym należy stwierdzić, że dostawa wskazanej nieruchomości nie będzie podlegać zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, gdyż – jak wskazano we wniosku – obiekt, który znajduje się na tym gruncie i który nie będzie podlegał rozbiórce przez Wnioskodawcę, jest – jak wskazał wnioskodawcą - budynkiem, co oznacza w tych okolicznościach, że dostawa obejmować będzie grunty zabudowane. Wobec tego okoliczność, że dla terenu położenia tych działek nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy wskazanej działki pozostaje bez wpływu na możliwość zastosowania zwolnienia na tej podstawie prawnej, pod warunkiem, że wskazany budynek będzie w obecnym stanie, w szczególności nie zostanie rozpoczęta do chwili sprzedaży jego rozbiórka.

Zatem, mimo iż , jak wskazał Wnioskodawca, ekonomicznym celem transakcji będzie przeniesienie prawa własności do rozporządzania na nabywcę niezabudowanym gruntem, to przedmiotem dostawy będzie grunt zabudowany.

W niniejszej sprawie nie zostaną ponadto spełnione warunki dla zwolnienia w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy, ponieważ przedmiotowy budynek nie był oddany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (na co wskazuje treść wniosku) – dostawa będzie dokonana przed pierwszym zasiedleniem.

Przedmiotowa dostawa gruntu wraz z tą budowlą korzystać będzie jednak ze zwolnienia przewidzianego w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy, skoro z okoliczności sprawy wynika, że zostaną spełnione warunki uprawniające do tego zwolnienia, tj.

 1. w stosunku do tego obiektu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Mając na uwadze okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy należy stwierdzić, że dostawa działki o numerze ewidencyjnym ..... będzie stanowiła dostawę gruntu zabudowanego, podlegającą zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów i usług od ww. transakcji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej zobowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że postępowanie w przedmiocie wydawania interpretacji indywidualnej opiera się wyłącznie na ściśle określonym stanie przedstawionym przez Wnioskodawcę, czyli takim zdarzeniu, którego wszelkie elementy istotne dla wyrażenia własnego stanowiska w zakresie i sposobie zastosowania prawa podatkowego podatnik przedstawił we wniosku. Należy zaznaczyć, że w postępowaniu w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji, nie może być prowadzone postępowanie dowodowe zmierzające do jednoznacznego określenia przedstawionego zdarzenia, jak również toczyć się spór, co do przedstawionego stanu sprawy.

Końcowo zaznacza się, że interpretacji udzielono przy założeniu, że opisany we wniosku budynek – zgodnie z jednoznacznie sprecyzowanymi wskazaniami Wnioskodawcy – faktycznie stanowi budynek w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane. Podkreślić w tym miejscu należy, że tut. Organ nie jest władny do rozstrzygania o statusie danego obiektu jako budynku w świetle przepisów prawa budowlanego i opiera się w swoim rozstrzygnięciu na opisie sprawy przedstawionym przez Wnioskodawcę. Definitywna ocena charakteru opisanej we wniosku dostawy gruntu, jako zabudowanego, bądź niezabudowanego, będzie mogła być dokonana przez właściwy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w toku kontroli podatkowej lub skarbowej, bowiem postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej, stosownie do treści art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, opiera się jedynie na interpretacji prawa podatkowego. Przepisy te nie określają konkretnych warunków pozwalających na ocenę statusu ww. obiektu jako budynku lub budowli.

Wyjaśnić ponadto należy, że powyższa ocena dotyczy stricte okoliczności objętych zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę. W toku zaś kontroli podatkowej lub w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez właściwy organ podatkowy w celu zweryfikowania prawdziwości okoliczności faktycznych wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji, mogą zostać poczynione odmienne ustalenia od przedstawionych przez Wnioskodawcę we wniosku. W takiej sytuacji ustalenie w tych postępowaniach, że rzeczywisty stan zdarzenia przyszłego występujący w zakresie okoliczności faktycznych wskazanych przez Zainteresowanego we wniosku o wydanie interpretacji jest inny, może stanowić podstawę do dokonania wymiaru podatku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.