IPTPB3/4510-62/15-7/GG | Interpretacja indywidualna

Czy nabyte przez Spółkę Budynki i budowle,używane będą na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w okresie przekraczającym rok, będą mogły podlegać amortyzacji w rozumieniu ustawy o CIT (tj. według tzw. metody liniowej przy zastosowaniu stawki wykazanej w Wykazie stawek amortyzacyjnych) lub z zastosowaniem indywidualnych sławek amortyzacyjnych na mocy art. 16j ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, w przypadku budynków oraz art. 16j ust. 1 pkt 3 w przypadku budowli, a w konsekwencji czy odpisy amortyzacyjne od Budynków i budowli będą stanowić koszty uzyskania przychodu Spółki od momentu rozpoczęcia amortyzacji, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie Nieruchomości do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?
IPTPB3/4510-62/15-7/GGinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. budynek
 3. ewidencja
 4. metoda liniowa
 5. stawki podatku
 6. wartość początkowa
 7. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 maja 2015 r. (data wpływu 26 maja 2015 r.) oraz pismem z dnia 15 czerwca 2015 r. (data wpływu 17 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych na podstawie umowy sprzedaży – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 7 maja 2015 r., nr IPTPB3/4510-62/15-2/GG (doręczonym w dniu 14 maja 2015 r.) oraz pismem z dnia 2 czerwca 2015 r., nr IPTPB3/4510-62/15-4/GG (doręczonym w dniu 8 czerwca 2015 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwania dnia 26 maja 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (z dnia 21 maja 2015 r.) oraz w dniu 17 czerwca 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (z dnia 15 czerwca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą prawną (na dzień złożenia wniosku – spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji), która podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka zajmować się będzie m.in. szeroko rozumianą działalnością związaną z nieruchomościami. W ramach restrukturyzacji prawnej i biznesowej Grupy, Wnioskodawca rozważa nabycie od innej spółki z Grupy (dalej: „Sprzedający”) nieruchomości (dalej: „Nieruchomości”) zabudowanych budynkami produkcyjno-magazynowymi z częścią biurową oraz budowlami (dalej: „Budynki i budowle”). Przeniesienie własności Nieruchomości na rzecz Spółki zostanie dokonane w formie sprzedaży (odpłatnego zbycia).

Zapłata za Nieruchomości może nastąpić zarówno poprzez faktyczne uiszczenie ustalonej przez strony umowy sprzedaży ceny, jak i poprzez potrącenie całości lub części wzajemnych należności i zobowiązań Wnioskodawcy oraz Sprzedającego. Przykładowo Wnioskodawca może mieć wierzytelność wobec Sprzedającego o:

 • zapłatę ceny emisyjnej za zaoferowane Sprzedającemu obligacje lub
 • wypłatę środków z tytułu udzielenia pożyczki przez Sprzedającego na rzecz Wnioskodawcy lub
 • dokonanie przez Sprzedającego wpłaty na podwyższony kapitał zakładowy Wnioskodawcy.

Cena nabycia Nieruchomości będzie odzwierciedlała jego wartość rynkową. Spółka będzie wykorzystywała nabyte Nieruchomości w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Głównym przedmiotem działalności gospodarczej będzie wynajem/dzierżawa Nieruchomości za wynagrodzeniem, przez co najmniej 1 rok od momentu nabycia tych nieruchomości.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca stwierdził, że: Nabycie nieruchomości nastąpi na podstawie umowy sprzedaży, zawartej w formie aktu notarialnego. Planowane nabycie nieruchomości nastąpi do końca 2015 r. Spółka otrzyma fakturę VAT od sprzedawcy dokumentującą nabycie nieruchomości.

Na nieruchomościach będących przedmiotem potencjalnej sprzedaży posadowione są następujące budynki i budowle:

 1. Na nieruchomości położonej w województwie
 2. :
  1. Budynek administracyjno-socjalny,
  2. Hala produkcyjna nr 1 z łącznikiem do hali produkcyjnej,
  3. Hala produkcyjna nr 2,
  4. Budynek magazynu i garaży,
  5. Budynek magazynu i świetlicy,
  6. Budynek magazynu stali,
  7. Budynek portierni,
  8. Drogi i płace,
  9. Ogrodzenie,
  10. Zadaszenie na rowery,
  11. Wiata magazynowa,
 1. Na nieruchomości położonej w województwie
 2. :
  1. Budynek biurowy wraz z łącznikiem,
  2. Hala produkcyjna z kotłownią oraz przyporządkowaną estakadą,
  3. Drogi i place,
  4. Ogrodzenie brama.

Spółka dokona klasyfikacji środków trwałych w oparciu Klasyfikację Środków Trwałych. Tym samym, budynki będące przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego zostaną sklasyfikowane jako budynki niemieszkalne z przypisanym symbolem grupy „1” i podgrupy „10”. Natomiast budowle sklasyfikowane będą w oparciu o różne grupy/podgrupy Klasyfikacji Środków Trwałych, dla których okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat, tj. będą to budowle objęte art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: ustawa o CIT) i niewymienione w lit. a i b tego artykułu ustawy o CIT.

Spółka zaznacza, że wartość początkowa przedmiotowych środków trwałych zostanie określona na podstawie ceny nabycia powiększonej o poniesione koszty związane z ich nabyciem (przykładowo: koszty taksy notarialnej, podatku od czynności cywilnoprawych).

Spółka zaznacza, że w ramach dokonywanych odpisów amortyzacyjnych spełnione zostaną warunki wymienione w art. 16j ust. 1 pkt 4 (dla budynków). Tym samym, nabyte środki trwałe (budynki) zostaną sklasyfikowane jako budynki niemieszkalne o okresie amortyzacji przekraczającym 10 lat.

Spółka wprowadzi środki trwałe, będące przedmiotem wniosku, do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odrębnie Budynki i budowle), a w ocenie Spółki, odpisy amortyzacyjne będą dla Niej stanowiły koszty uzyskania przychodu. Ponadto, Spółka zaznaczyła, że będzie dokonywała odrębnej amortyzacji dla Budynków i budowli.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 15 czerwca 2015 r. Wnioskodawca stwierdził, że środki trwałe (budynki i budowle), będące przedmiotem potencjalnej transakcji, zostały wybudowane w latach 1971-2008. Poniżej Spółka przedstawia listę poszczególnych budynków i budowli wraz z momentem (rokiem) ich wybudowania:

 1. Nieruchomości położone w województwie ( ):
  1. Budynek administracyjno-socjalny – rok budowy 19 ,
  2. Hala produkcyjna nr 1 – rok budowy 19 ; z łącznikiem do hali produkcyjnej – rok budowy 19 ,
  3. Hala produkcyjna nr 2 – rok budowy 20 ,
  4. Budynek magazynu i garaży – rok budowy 19 ,
  5. Budynek magazynu i świetlicy – rok budowy 19 ,
  6. Budynek magazynu stali – rok budowy 19 ,
  7. Budynek portierni – rok budowy 19 ,
  8. Drogi i place – rok budowy 19 ,
  9. Ogrodzenie – rok budowy 19 ,
  10. Zadaszenie na rowery – rok budowy 19 ,
  11. Wiata magazynowa – rok budowy 19 ,
  12. Sieć zewnętrzna – rok budowy 19 .
 1. Nieruchomości położone w województwie ( )
 2. :
  1. Budynek biurowy wraz z łącznikiem – rok budowy 19 ,
  2. Hala produkcyjna z kotłownią oraz przyporządkowaną estakadą – rok budowy 19 ,
  3. Drogi i place – rok budowy 19 ,
  4. Ogrodzenie, brama – rok budowy 19 .

Spółka przedstawiła listę Budynków i budowli, będących przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną, wraz z przyporządkowaniem ich do właściwej grupy, podgrupy i rodzaju na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 10 grudnia 2010 r., w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).

Poniższe przyporządkowanie zostało przygotowane na podstawie struktury symboli zawartych w ww. Rozporządzeniu, co oznaczone zostało poszczególnymi cyframi (symbolami), wymienionymi w Załączniku do rozporządzenia, tj. X/XX/XXX (grupa/podgrupa/rodzaj).

Nieruchomości położone w województwie ... (...):

 1. Budynek administracyjno-socjalny sklasyfikowany w ewidencji środków trwałych Spółki; zgodnie z KŚT, symbolem 1/10/105,
 2. Hala produkcyjna nr 1 z łącznikiem do hali produkcyjnej sklasyfikowana w ewidencji środków trwałych Spółki, zgodnie z KŚT, symbolem 1/10/101,
 3. Hala produkcyjna nr 2 sklasyfikowana w ewidencji środków trwałych Spółki, zgodnie z KŚT, symbolem 1/10/101,
 4. Budynek magazynu i garaży sklasyfikowany w ewidencji środków trwałych Spółki, zgodnie z KŚT, symbolem 1/10/102,
 5. Budynek magazynu i świetlicy sklasyfikowany w ewidencji środków trwałych Spółki, zgodnie z KŚT, symbolem 1/10/102,
 6. Budynek magazynu stali sklasyfikowany w ewidencji środków trwałych Spółki, zgodnie z KŚT, symbolem 1/10/102,
 7. Budynek portierni sklasyfikowany w ewidencji środków trwałych Spółki, zgodnie z KŚT, symbolem 1/10/102,
 8. Drogi i place sklasyfikowane w ewidencji środków trwałych Spółki, zgodnie z KŚT, symbolem 2/22/220,
 9. Ogrodzenie sklasyfikowane w ewidencji środków trwałych Spółki, zgodnie z KŚT, symbolem 2/22/220,
 10. Zadaszenie na rowery sklasyfikowane w ewidencji środków trwałych Spółki, zgodnie z KŚT, symbolem 1/10/102,
 11. Wiata magazynowa sklasyfikowana w ewidencji środków trwałych Spółki, zgodnie z KŚT, symbolem 1/10/102,
 12. Sieć zewnętrzna sklasyfikowana w ewidencji środków trwałych Spółki, zgodnie z KŚT, symbolem 2/22/220.

Nieruchomości położone w województwie ( ):

 1. Budynek biurowy wraz z łącznikiem sklasyfikowany w ewidencji środków trwałych Spółki, zgodnie z KŚT, symbolem 1/10/105,
 2. Hala produkcyjna z kotłownią oraz przyporządkowaną estakadą sklasyfikowane w ewidencji środków trwałych Spółki, zgodnie z KŚT, symbolem 1/10/101,
 3. Drogi i place sklasyfikowane w ewidencji środków trwałych Spółki, zgodnie z KŚT, symbolem 2/22/220,
 4. Ogrodzenie brama sklasyfikowane w ewidencji środków trwałych Spółki, zgodnie z KŚT, symbolem 2/22/220.

Spółka wyjaśniła, że środki trwałe będące przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną były uprzednio ujęte w ewidencji środków trwałych zbywcy. Po dokonaniu transakcji sprzedaży, nieruchomości będące przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną, zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych Spółki po raz pierwszy. Ponadto, Spółka poinformowała, że nie była nigdy wcześniej właścicielem przedmiotowych nieruchomości.

Wszystkie budowle będące przedmiotem potencjalnej transakcji będą spełniały przynajmniej jeden z warunków dotyczących możliwości uznania ich za używane lub ulepszone środki trwałe w myśl art. 16j ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnym. Spółka wskazuje, że każda z budowli była wykorzystywana, przez co najmniej 60 miesięcy, przed nabyciem przez Spółkę.

Spółka przedstawiła listę budynków niemieszkalnych wraz z pełną liczbą lat, które upłynęły od dnia oddania po raz pierwszy do używania do dnia potencjalnego wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki. Należy bowiem zaznaczyć, że Spółka przewiduje, że transakcja zakupu nieruchomości będzie miała miejsce do końca bieżącego roku, a obecnie Budynki i budowle, będące przedmiotem wyjaśnienia, nie są w posiadaniu Spółki, tym samym nie są ujęte w prowadzonej przez Spółkę ewidencji środków trwałych.

 1. Nieruchomości położone w województwie ( ):
  1. Budynek administracyjno-socjalny – liczba lat ,
  2. Hala produkcyjna nr 1 – liczba lat ,
  3. Łącznik do hali produkcyjnej – liczba lat ,
  4. Hala produkcyjna nr 2 – liczba lat ,
  5. Budynek magazynu i garaży – liczba lat ,
  6. Budynek magazynu i świetlicy – liczba lat ,
  7. Budynek magazynu stali – liczba lat ,
  8. Budynek portierni – liczba lat ,
  9. Zadaszenie na rowery – liczba lat ,
  10. Wiata magazynowa – liczba lat ,
 1. Nieruchomości położone w województwie ( )
 2. :
  1. Budynek biurowy wraz z łącznikiem – liczba lat ,
  2. Hala produkcyjna z kotłownią oraz przyporządkowaną estakadą – liczba lat ,
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prawidłowe będzie ustalenie wartości początkowej Budynków i budowli dla celów amortyzacji w wysokości ceny nabycia Budynków i budowli wynikającej z umowy sprzedaży (z uwzględnieniem art. 16g ust. 3 ww. ustawy)...
 2. Czy nabyte przez Spółkę Budynki i budowle, z uwagi na fakt, że Spółka będzie je używać na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w okresie przekraczającym rok, będą mogły podlegać amortyzacji w rozumieniu ustawy o CIT (tj. według tzw. metody liniowej przy zastosowaniu stawki wykazanej w Wykazie stawek amortyzacyjnych) lub z zastosowaniem indywidualnych sławek amortyzacyjnych na mocy art. 16j ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, w przypadku budynków oraz art. 16j ust. 1 pkt 3 w przypadku budowli, a w konsekwencji czy odpisy amortyzacyjne od Budynków i budowli będą stanowić koszty uzyskania przychodu Spółki od momentu rozpoczęcia amortyzacji, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie Nieruchomości do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych...

Przedmiotem interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2 wniosku, natomiast w zakresie pytania nr 1 zostanie wydana odrębna interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawcy (przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), nabyte przez Spółkę Budynki i budowle, z uwagi na fakt, że Spółka będzie je używać na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w okresie przekraczającym rok, będą mogły podlegać amortyzacji w rozumieniu ustawy o CIT, (tj. według tzw. metody liniowej przy zastosowaniu stawki wykazanej w Wykazie stawek amortyzacyjnych) lub z zastosowaniem indywidualnych stawek amortyzacyjnych, na mocy art. 16j ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT w przypadku budynków oraz art. 16j ust. 1 pkt 3 w przypadku budowli, a w konsekwencji odpisy amortyzacyjne od Budynków i budowli będą stanowić koszty uzyskania przychodu Spółki od momentu rozpoczęcia amortyzacji, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie nieruchomości do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Skoro Wnioskodawca jako właściciel będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od Budynków i budowli wykorzystywanych w ramach własnej działalności gospodarczej, może On również w odniesieniu do nich dokonać wyboru metody amortyzacji, którą będzie stosował. Konsekwentnie, może wybrać metodę amortyzacji liniowej stosując stawki wykazane w Wykazie stawek amortyzacyjnych lub wybrać metodę amortyzacji z zastosowaniem indywidualnych stawek amortyzacyjnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o CIT, kosztem uzyskania przychodu są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, podatnik ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Stosownie do art. 16h ust. 2 ustawy o CIT, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 161 i 16ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonych w art. 16i-16k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.

Z powyższej regulacji wynika zatem, że Wnioskodawca po nabyciu nieruchomości powinien ustalić jej wartość początkową w oparciu o art. 16g ustawy o CIT, wprowadzić nieruchomości do ewidencji środków trwałych oraz przed rozpoczęciem amortyzacji dokonać wyboru metody amortyzacji, a tym samym stawki amortyzacji, która stanowi integralną część metody amortyzacji.

W rezultacie Wnioskodawca może więc dokonać wyboru co do sposobu amortyzacji nabytych Budynków i budowli w oparciu o regulacje ustawy o CIT. W szczególności, nie jest On związany wyborem metody amortyzacji dokonanym przez zbywcę.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowym zatem będzie dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Budynków i budowli w oparciu o metodę amortyzacji przyjętą przez Wnioskodawcę zgodnie z art. 16i ust. 1 ustawy o CIT, (tj. według tzw. metody liniowej przy zastosowaniu stawki wykazanej w Wykazie stawek amortyzacyjnych) lub art. 16j ust. 1 pkt 4 ww. ustawy (tj. z zastosowaniem indywidualnych stawek amortyzacyjnych) w odniesieniu do budynków oraz art. 16j ust. 1 pkt 3 (tj. z zastosowaniem indywidualnych stawek amortyzacyjnych) w odniesieniu do budowli.

Powyższe stanowisko potwierdzają w wydawanych interpretacjach organy podatkowe, przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 13 października 2014 r. (znak IPPB5/423-659/14-2/IŚ), zgodził się w całości ze stanowiskiem podatnika, że „prawidłowym zatem będzie dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej udziału w budynkowej części Nieruchomości w oparciu o metodę amortyzacji przyjętą przez Wnioskodawcę zgodnie z art. 16i ust. 1 i 5 UPDOP (tj. według tzw. metody liniowej przy zastosowaniu stawki wykazanej w Wykazie stawek amortyzacyjnych)”.

Również jak czytamy w interpretacji z dnia 7 lipca 2014 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (znak ITPB3/423-154/14/PST) „należy stwierdzić, że w odniesieniu do opisanej we wniosku nieruchomości, jeśli jest sklasyfikowana jako budynek niemieszkalny, dla którego stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% oraz skoro upłynęło 40 lat od dnia oddania go do używania (poprzedni właściciel używał nieruchomość od co najmniej 1966 r. na co wskazują dokumenty), to Spółka będzie uprawniona do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej określonej w przepisie art. 16j ust. 1 pkt 4 ustawy, tj. przyjęcie 10-letniego okresu amortyzacji (...) należy zauważyć, że ustawodawca nie określił sposobu dokumentowania dotychczasowego okresu używania danego środka trwałego. Zatem, w gestii podatnika pozostaje zebranie stosownej dokumentacji potwierdzającej fakt, że dany obiekt można uznać za używany oraz potwierdzającej okres jego używania”.

Ponadto, w odniesieniu do możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla budowli będących w posiadaniu Spółki, Jej stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji z dnia 14 sierpnia 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (znak IPPB5/423-642/14-2/MW), który stwierdził, że: „ W odniesieniu do budynków i budowli, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w określonych warunkach mogą być stosowane wyższe od zwykłych indywidualne stawki amortyzacyjne. Kwestie te uregulowano w art. 16j ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie istotne znaczenie ma art. 16j ust. 1 pkt 3 lit. a) updop, który stanowi, że podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż dla budynków (lokali) i budowli, innych niż wymienione w pkt 4 - 10 lat, z wyjątkiem trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem – dla których okres amortyzacji nie może być krótszy niż 3 lata. Zgodnie z art. 16j ust. 3 updop, środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się za:

 1. używane, jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy, lub
 2. ulepszone, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej”.

Powyższe prowadzi do wniosku, że w przypadku nabytych przez Wnioskodawcę Budynków i budowli, które spełniać będą warunki wskazane w art. 16a ust. 1 ustawy o CIT, odpisy amortyzacyjne od ich wartości początkowej będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu, jako że będą miały bezpośredni związek z przychodami uzyskiwanymi z wynajmu tych budynków i budowli.

Zgodnie z art. 16f ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy (...) dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...), o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz art. 16b.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowym zatem będzie dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Budynków i budowli w oparciu o metodę amortyzacji przyjętą przez Wnioskodawcę zgodnie z art. 16i ust. 1 lub art. 16j ust. 1 pkt 4 (w odniesieniu do budynków) oraz art. 16j ust. 1 pkt 3 (w odniesieniu do budowli) ustawy o CIT.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, odpisy amortyzacyjne od podlegających amortyzacji Budynków i budowli będą stanowić koszty uzyskania przychodu Spółki od momentu rozpoczęcia przez Spółkę amortyzacji (zgodnie z art. 16i ust. 1 lub 16j ust. 1 pkt 4 oraz art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.), tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie Nieruchomości oraz Budynków i budowli do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki.

W tym stanie sprawy Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie Jego stanowiska przedstawionego powyżej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Spółki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.