IPTPB3/4510-62/15-6/GG | Interpretacja indywidualna

Czy zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prawidłowe będzie ustalenie wartości początkowej Budynków i budowli dla celów amortyzacji w wysokości ceny nabycia Budynków i budowli wynikającej z umowy sprzedaży (z uwzględnieniem art. 16g ust. 3 ww. ustawy)?
IPTPB3/4510-62/15-6/GGinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. budynek
 3. ewidencja
 4. metoda liniowa
 5. stawki podatku
 6. wartość początkowa
 7. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 maja 2015 r. (data wpływu 26 maja 2015 r.) oraz pismem z dnia 15 czerwca 2015 r. (data wpływu 17 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych nabytych na podstawie umowy sprzedaży – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 7 maja 2015 r., nr IPTPB3/4510-62/15-2/GG (doręczonym w dniu 14 maja 2015 r.) oraz pismem z dnia 2 czerwca 2015 r., nr IPTPB3/4510-62/15-4/GG (doręczonym w dniu 8 czerwca 2015 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwania dnia 26 maja 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (z dnia 21 maja 2015 r.) oraz w dniu 17 czerwca 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (z dnia 15 czerwca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą prawną (na dzień złożenia wniosku – spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji), która podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka zajmować się będzie m.in. szeroko rozumianą działalnością związaną z nieruchomościami. W ramach restrukturyzacji prawnej i biznesowej Grupy, Wnioskodawca rozważa nabycie od innej spółki z Grupy (dalej: „Sprzedający”) nieruchomości (dalej: „Nieruchomości”) zabudowanych budynkami produkcyjno-magazynowymi z częścią biurową oraz budowlami (dalej: „Budynki i budowle”). Przeniesienie własności Nieruchomości na rzecz Spółki zostanie dokonane w formie sprzedaży (odpłatnego zbycia).

Zapłata za Nieruchomości może nastąpić zarówno poprzez faktyczne uiszczenie ustalonej przez strony umowy sprzedaży ceny, jak i poprzez potrącenie całości lub części wzajemnych należności i zobowiązań Wnioskodawcy oraz Sprzedającego. Przykładowo Wnioskodawca może mieć wierzytelność wobec Sprzedającego o:

 • zapłatę ceny emisyjnej za zaoferowane Sprzedającemu obligacje lub
 • wypłatę środków z tytułu udzielenia pożyczki przez Sprzedającego na rzecz Wnioskodawcy lub
 • dokonanie przez Sprzedającego wpłaty na podwyższony kapitał zakładowy Wnioskodawcy.

Cena nabycia Nieruchomości będzie odzwierciedlała jego wartość rynkową. Spółka będzie wykorzystywała nabyte Nieruchomości w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Głównym przedmiotem działalności gospodarczej będzie wynajem/dzierżawa Nieruchomości za wynagrodzeniem, przez co najmniej 1 rok od momentu nabycia tych nieruchomości.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca stwierdził, że: Nabycie nieruchomości nastąpi na podstawie umowy sprzedaży, zawartej w formie aktu notarialnego. Planowane nabycie nieruchomości nastąpi do końca 2015 r. Spółka otrzyma fakturę VAT od sprzedawcy dokumentującą nabycie nieruchomości.

Na nieruchomościach będących przedmiotem potencjalnej sprzedaży posadowione są następujące budynki i budowle:

 1. Na nieruchomości położonej w województwie:
  1. Budynek administracyjno-socjalny,
  2. Hala produkcyjna nr 1 z łącznikiem do hali produkcyjnej,
  3. Hala produkcyjna nr 2,
  4. Budynek magazynu i garaży,
  5. Budynek magazynu i świetlicy,
  6. Budynek magazynu stali,
  7. Budynek portierni,
  8. Drogi ipłace,
  9. Ogrodzenie,
  10. Zadaszenie na rowery,
  11. Wiata magazynowa.
 1. Na nieruchomości położonej w województwie:
  1. Budynek biurowy wraz z łącznikiem,
  2. Hala produkcyjna z kotłownią oraz przyporządkowaną estakadą,
  3. Drogi i place,
  4. Ogrodzenie brama.

Spółka dokona klasyfikacji środków trwałych w oparciu Klasyfikację Środków Trwałych. Tym samym, budynki będące przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego zostaną sklasyfikowane jako budynki niemieszkalne z przypisanym symbolem grupy „1” i podgrupy „10”. Natomiast budowle sklasyfikowane będą w oparciu o różne grupy/podgrupy Klasyfikacji Środków Trwałych, dla których okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat, tj. będą to budowle objęte art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: ustawa o CIT) i niewymienione w lit. a i b tego artykułu ustawy o CIT.

Spółka zaznacza, że wartość początkowa przedmiotowych środków trwałych zostanie określona na podstawie ceny nabycia powiększonej o poniesione koszty związane z ich nabyciem (przykładowo: koszty taksy notarialnej, podatku od czynności cywilnoprawych).

Spółka zaznacza, że w ramach dokonywanych odpisów amortyzacyjnych spełnione zostaną warunki wymienione w art. 16j ust. 1 pkt 4 (dla budynków). Tym samym, nabyte środki trwałe (budynki) zostaną sklasyfikowane jako budynki niemieszkalne o okresie amortyzacji przekraczającym 10 lat.

Spółka wprowadzi środki trwałe, będące przedmiotem wniosku, do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odrębnie Budynki i budowle), a w ocenie Spółki, odpisy amortyzacyjne będą dla Niej stanowiły koszty uzyskania przychodu. Ponadto, Spółka zaznaczyła, że będzie dokonywała odrębnej amortyzacji dla Budynków i budowli.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 15 czerwca 2015 r. Wnioskodawca stwierdził, że środki trwałe (budynki i budowle), będące przedmiotem potencjalnej transakcji, zostały wybudowane w latach 1971-2008. Poniżej Spółka przedstawia listę poszczególnych budynków i budowli wraz z momentem (rokiem) ich wybudowania:

 1. Nieruchomości położone w województwie ( ):
  1. Budynek administracyjno-socjalny – rok budowy 19,
  2. Hala produkcyjna nr 1 – rok budowy 19 ; z łącznikiem do hali produkcyjnej – rok budowy 19 ,
  3. Hala produkcyjna nr 2 – rok budowy 20 ,
  4. Budynek magazynu i garaży – rok budowy 19 ,
  5. Budynek magazynu i świetlicy – rok budowy 19 ,
  6. Budynek magazynu stali – rok budowy 19 ,
  7. Budynek portierni – rok budowy 19 ,
  8. Drogi i place – rok budowy 19 ,
  9. Ogrodzenie – rok budowy 19 ,
  10. Zadaszenie na rowery – rok budowy 19 ,
  11. Wiata magazynowa – rok budowy 19 ,
  12. Sieć zewnętrzna – rok budowy 19 .
 1. Nieruchomości położone w województwie ( ):
  1. Budynek biurowy wraz z łącznikiem – rok budowy 19 ,
  2. Hala produkcyjna z kotłownią oraz przyporządkowaną estakadą – rok budowy 19 ,
  3. Drogi i place – rok budowy 19 ,
  4. Ogrodzenie, brama – rok budowy 19 .

Spółka przedstawiła listę Budynków i budowli, będących przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną, wraz z przyporządkowaniem ich do właściwej grupy, podgrupy i rodzaju na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 10 grudnia 2010 r., w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).

Poniższe przyporządkowanie zostało przygotowane na podstawie struktury symboli zawartych w ww. Rozporządzeniu, co oznaczone zostało poszczególnymi cyframi (symbolami), wymienionymi w Załączniku do rozporządzenia, tj. X/XX/XXX (grupa/podgrupa/rodzaj).

Nieruchomości położone w województwie ():

 1. Budynek administracyjno-socjalny sklasyfikowany w ewidencji środków trwałych Spółki; zgodnie z KŚT, symbolem 1/10/105,
 2. Hala produkcyjna nr 1 z łącznikiem do hali produkcyjnej sklasyfikowana w ewidencji środków trwałych Spółki, zgodnie z KŚT, symbolem 1/10/101,
 3. Hala produkcyjna nr 2 sklasyfikowana w ewidencji środków trwałych Spółki, zgodnie z KŚT, symbolem 1/10/101,
 4. Budynek magazynu i garaży sklasyfikowany w ewidencji środków trwałych Spółki, zgodnie z KŚT, symbolem 1/10/102,
 5. Budynek magazynu i świetlicy sklasyfikowany w ewidencji środków trwałych Spółki, zgodnie z KŚT, symbolem 1/10/102,
 6. Budynek magazynu stali sklasyfikowany w ewidencji środków trwałych Spółki, zgodnie z KŚT, symbolem 1/10/102,
 7. Budynek portierni sklasyfikowany w ewidencji środków trwałych Spółki, zgodnie z KŚT, symbolem 1/10/102,
 8. Drogi i place sklasyfikowane w ewidencji środków trwałych Spółki, zgodnie z KŚT, symbolem 2/22/220,
 9. Ogrodzenie sklasyfikowane w ewidencji środków trwałych Spółki, zgodnie z KŚT, symbolem 2/22/220,
 10. Zadaszenie na rowery sklasyfikowane w ewidencji środków trwałych Spółki, zgodnie z KŚT, symbolem 1/10/102,
 11. Wiata magazynowa sklasyfikowana w ewidencji środków trwałych Spółki, zgodnie z KŚT, symbolem 1/10/102,
 12. Sieć zewnętrzna sklasyfikowana w ewidencji środków trwałych Spółki, zgodnie z KŚT, symbolem 2/22/220.

Nieruchomości położone w województwie ... (...):

 1. Budynek biurowy wraz z łącznikiem sklasyfikowany w ewidencji środków trwałych Spółki, zgodnie z KŚT, symbolem 1/10/105,
 2. Hala produkcyjna z kotłownią oraz przyporządkowaną estakadą sklasyfikowane w ewidencji środków trwałych Spółki, zgodnie z KŚT, symbolem 1/10/101,
 3. Drogi i place sklasyfikowane w ewidencji środków trwałych Spółki, zgodnie z KŚT, symbolem 2/22/220,
 4. Ogrodzenie brama sklasyfikowane w ewidencji środków trwałych Spółki, zgodnie z KŚT, symbolem 2/22/220.

Spółka wyjaśniła, że środki trwałe będące przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną były uprzednio ujęte w ewidencji środków trwałych zbywcy. Po dokonaniu transakcji sprzedaży, nieruchomości będące przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną, zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych Spółki po raz pierwszy. Ponadto, Spółka poinformowała, że nie była nigdy wcześniej właścicielem przedmiotowych nieruchomości.

Wszystkie budowle będące przedmiotem potencjalnej transakcji będą spełniały przynajmniej jeden z warunków dotyczących możliwości uznania ich za używane lub ulepszone środki trwałe w myśl art. 16j ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnym. Spółka wskazuje, że każda z budowli była wykorzystywana, przez co najmniej 60 miesięcy, przed nabyciem przez Spółkę.

Spółka przedstawiła listę budynków niemieszkalnych wraz z pełną liczbą lat, które upłynęły od dnia oddania po raz pierwszy do używania do dnia potencjalnego wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki. Należy bowiem zaznaczyć, że Spółka przewiduje, że transakcja zakupu nieruchomości będzie miała miejsce do końca bieżącego roku, a obecnie Budynki i budowle, będące przedmiotem wyjaśnienia, nie są w posiadaniu Spółki, tym samym nie są ujęte w prowadzonej przez Spółkę ewidencji środków trwałych.

 1. Nieruchomości położone w województwie ( ):
  1. Budynek administracyjno-socjalny – liczba lat ,
  2. Hala produkcyjna nr 1 – liczba lat ,
  3. Łącznik do hali produkcyjnej – liczba lat ,
  4. Hala produkcyjna nr 2 – liczba lat ,
  5. Budynek magazynu i garaży – liczba lat ,
  6. Budynek magazynu i świetlicy – liczba lat ,
  7. Budynek magazynu stali – liczba lat ,
  8. Budynek portierni – liczba lat ,
  9. Zadaszenie na rowery – liczba lat ,
  10. Wiata magazynowa – liczba lat .
 1. Nieruchomości położone w województwie ( ):
  1. Budynek biurowy wraz z łącznikiem – liczba lat ,
  2. Hala produkcyjna z kotłownią oraz przyporządkowaną estakadą – liczba lat .
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prawidłowe będzie ustalenie wartości początkowej Budynków i budowli dla celów amortyzacji w wysokości ceny nabycia Budynków i budowli wynikającej z umowy sprzedaży (z uwzględnieniem art. 16g ust. 3 ww. ustawy)...
 2. Czy nabyte przez Spółkę Budynki i budowle, z uwagi na fakt, że Spółka będzie je używać na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w okresie przekraczającym rok, będą mogły podlegać amortyzacji w rozumieniu ustawy o CIT (tj. według tzw. metody liniowej przy zastosowaniu stawki wykazanej w Wykazie stawek amortyzacyjnych) lub z zastosowaniem indywidualnych sławek amortyzacyjnych na mocy art. 16j ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, w przypadku budynków oraz art. 16j ust. 1 pkt 3 w przypadku budowli, a w konsekwencji czy odpisy amortyzacyjne od Budynków i budowli będą stanowić koszty uzyskania przychodu Spółki od momentu rozpoczęcia amortyzacji, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie Nieruchomości do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych...

Przedmiotem interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1 wniosku, natomiast w zakresie pytania nr 2 zostanie wydana odrębna interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prawidłowe będzie ustalenie wartości początkowej Budynków i budowli w wysokości ceny nabycia Budynków i budowli wynikającej z umowy sprzedaży (z uwzględnieniem art. 16g ust. 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o CIT, w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu ich zużycia (odpisy amortyzacyjne).

Jak wynika z art. 16a ust. 1 ustawy o CIT, amortyzacji podlegają – z zastrzeżeniem art. 16c – stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Art. 16c ustawy o CIT stanowi zaś, że nie podlegają amortyzacji grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Z treści wniosku Wnioskodawcy wynika, że Nieruchomości składać się będą z gruntu oraz posadowionych na nich Budynków i budowli. W wyniku zawarcia umowy sprzedaży Wnioskodawca stanie się właścicielem Nieruchomości. W związku z tym, należy stwierdzić, że Wnioskodawca jako właściciel nie będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej gruntu, natomiast takich odpisów będzie mógł dokonywać w odniesieniu do Budynków i budowli posadowionych na Nieruchomościach.

Dodatkowo, Wnioskodawca wskazuje, że zostaną spełnione przesłanki wymienione w art. 16a ust. 1 ustawy o CIT, albowiem nabyte prawo w stosunku do Budynków i budowli:

 • będzie stanowić własność podatnika –Wnioskodawcy,
 • zostanie nabyte przez podatnika –Wnioskodawcę,
 • Budynek i budowle są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,
 • przewidywany okres używania Budynków i budowli będzie dłuższy niż rok oraz będzie on wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą (najem lub dzierżawa).

W związku z powyższym, Budynki i budowle będą spełniały definicję środków trwałych określoną w art. 16a ustawy o CIT, a Spółka będzie miała obowiązek wprowadzić Nieruchomości nabyte od Sprzedającego do prowadzonej przez siebie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zasady ustalania wartości początkowej powyższych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych regulują przepisy art. 16g ustawy o CIT.

Natomiast zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia.

Przy czym w świetle art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (...).

Powyższe potwierdza przykładowo interpretacja indywidulana Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 października 2014 r. (znak IPPB5/423-659/14-2/IŚ), w której organ podatkowy zgodził się w całości ze stanowiskiem podatnika, że „Wnioskodawca jako wartość początkową, od której będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych winien uznać ww. kwotę wynikającą z umowy Sprzedaży jaką zapłacił od Zbywcy”.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, jak i przytoczone przepisy ustawy o CIT oraz stanowisko organów podatkowych, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dla potrzeb ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki, wartość początkową budynków i budowli nabytych przez Spółkę stanowić będzie ustalona przez Sprzedającego i Spółkę cena nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT (z uwzględnieniem art. 16g ust. 3 ustawy o CIT). Dodatkowo Spółka podkreśla, że bez znaczenia dla ustalenia wartości początkowej nabytych Nieruchomości pozostaje kwestia sposobu uregulowania ceny nabycia Nieruchomości.

W tym stanie sprawy Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie Jego stanowiska przedstawionego powyżej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska Spółki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.