IPPP3/4512-94/16-2/RM | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie dostawy nieruchomości
IPPP3/4512-94/16-2/RMinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2016 r. (data wpływu 8 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy Nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy Nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne i zdarzenia przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: Spółka, Wnioskodawca lub Nabywca) zamierza nabyć prawo własności działek gruntu oraz prawo własności posadowionych na tych działkach budowli i budynku, jak również dodatkowe składniki majątkowe z tym związane, wskazane szczegółowo poniżej.

Nabywca zamierza wykorzystywać nabyte składniki do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT, w szczególności do świadczenia usług najmu lokali użytkowych, znajdujących się w przedmiotowym budynku. Nabywca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Przedmiot dostawy.

Nieruchomość, która będzie przedmiotem dostawy, obejmuje działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi 602, 603 oraz 1844/4, wraz z prawem własności:

 1. obiektów posadowionych na tych gruntach, tj.:
  • budynku o przeznaczeniu handlowo-usługowym (dalej: Budynek),
  • placu północnego (drogi przeciwpożarowej) oraz patio, znajdujących się przy Budynku,
  • przynależnych do Budynku przyłączy i/lub sieci i ich części (w tym: wodociągowych oraz kanalizacyjnych),
  • pozostałych budowli (w tym separatora tłuszczów z częścią osadową),

dla których prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego księga wieczysta, oraz

 1. wyodrębnionego lokalu użytkowego znajdującego się w Budynku, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego prowadzi księgę wieczystą (dalej: Lokal)

- w dalszej części wniosku określanych łącznie jako „Nieruchomość”.

Właścicielem Nieruchomości jest obecnie spółka P. Sp. z o.o. (dalej: Dostawca). Podmiot ten zarejestrowany jest jako podatnik VAT czynny. Nieruchomość została wniesiona aportem do przedsiębiorstwa Dostawcy w listopadzie 2011 r. Transakcja ta nie podlegała opodatkowaniu VAT.

Budynek został oddany do użytkowania w kwietniu 2012 r. Od momentu wybudowania Nieruchomość nie była przedmiotem dostawy podlegającej opodatkowaniu VAT. Jednocześnie Wnioskodawca pragnie wskazać, iż mieszczące się w Budynku lokale użytkowe były w znacznej większości przedmiotem umów najmu. Jednocześnie:

 • większość powierzchni została wydana najemcom wcześniej niż dwa lata przed terminem planowanej transakcji sprzedaży;
 • jedynie w odniesieniu do wybranych powierzchni, transakcja sprzedaży będzie miała miejsce przed upływem dwóch lat od oddania ich do użytkowania najemcom;
 • niewielka część powierzchni handlowo-usługowej (ok. 2% całej powierzchni) od dnia oddania Budynku do użytku nigdy nie była przedmiotem najmu, dzierżawy, leasingu ani umowy o podobnym charakterze.

Lokal był przedmiotem sprzedaży podlegającej regulacjom ustawy o VAT w lutym 2014 r. (tj. od momentu sprzedaży Lokalu przez Dostawcę do momentu planowanego przez Nabywcę zakupu Nieruchomości, upłyną ponad dwa lata). Następnie, w grudniu 2015 r. Lokal ten był ponownie przedmiotem sprzedaży na rzecz Dostawcy.

Dostawca ponosił wydatki związane z ulepszeniem Nieruchomości (w szczególności były to nakłady związane z ulepszeniem Budynku), przy czym wydatki te nie przekraczały 30% wartości początkowej danego środka trwałego. Z tytułu poniesionych nakładów Dostawcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Spółka pragnie także wskazać, że składniki majątku będące przedmiotem planowanej transakcji nie stanowią działu, oddziału, odrębnej jednostki organizacyjnej, itp. W odniesieniu do tych składników majątku nie są również prowadzone księgi rachunkowe odrębne od pozostałych składników majątkowych Dostawcy.

W związku z nabyciem praw do Nieruchomości, Nabywca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów najmu zawartych pomiędzy Dostawcą a najemcami lokali użytkowych, jeśli w momencie dostawy umowy takie będą obowiązywać (przy czym możliwe jest, że przed dokonaniem sprzedaży wybrane umowy zostaną rozwiązane - w takim przypadku nie dojdzie do przeniesienia wynikających z nich praw i obowiązków). Wstąpienie to odbędzie się z mocy prawa na podstawie art. 678 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964, poz. 16, nr 93 z późn. zm., dalej: KC), zgodnie z którym „w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia”. W rezultacie, nastąpi również nabycie praw i obowiązków związanych z zabezpieczeniami prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z umów najmu, ustanowionymi przez poszczególnych najemców, w tym w szczególności praw z gwarancji bankowych i gwarancji oraz poręczeń udzielonych przez podmioty należące do grup kapitałowych najemców, a także oświadczeń najemców o poddaniu się egzekucji.

Dodatkowo przewiduje się, iż Nabywca nabędzie także następujące elementy związane z Nieruchomością:

 • prawa do znaku towarowego, służącego do oznaczania Budynku,
 • dokumentację związaną z Nieruchomością i jej wynajmem, tj. w szczególności dokumenty prawne dotyczące Nieruchomości, umowy najmu, oryginały pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz dokumentację techniczną,
 • przysługujące z mocy prawa rękojmie oraz udzielone przez dostawców oraz wykonawców gwarancje dotyczące Budynku i jego elementów oraz wyposażenia,
 • prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy dzierżawy infrastruktury służącej do przesyłania i dostarczania prądu znajdującej się na Nieruchomości.

Ponadto, przedmiotem dostawy będą także maszyny i urządzenia niezbędne dla funkcjonowania Budynku, tj. przykładowo: urządzenia przeciwpożarowe, wentylacyjne, alarmowe i sygnalizacyjne oraz elektroakustyczne i elektrowizyjne, a także wyposażenie Nieruchomości (m.in. wyposażenie toalet oraz zestawy mebli).

Planowanej dostawie nie będzie towarzyszyło, co do zasady, przeniesienie należności i zobowiązań Dostawcy (za wyjątkiem wskazanych powyżej zobowiązań wynikających z umów najmu, w odniesieniu do których dojdzie do przeniesienia praw i obowiązków na Spółkę). W szczególności, nie nastąpi przeniesienie zobowiązań wynikających z zaciągniętych przez Dostawcę kredytów (oraz zobowiązań przeniesionych na Dostawcę w ramach aportu Nieruchomości, tj. przykładowo kredytów zaciągniętych na budowę centrum przez poprzednich właścicieli Nieruchomości).

Zgodnie z intencją stron, w wyniku dostawy, na Nabywcę nie zostaną przeniesione także:

 1. prawa i obowiązki wynikające z umowy rachunków bankowych Dostawcy (w tym rachunków bankowych, za pośrednictwem których Dostawca dokonuje rozliczeń z najemcami),
 2. środki pieniężne Dostawcy zgromadzone na rachunkach bankowych,
 3. zobowiązania na rzecz podmiotów trzecich powstałe do dnia dokonania dostawy (przykładowo względem dostawców mediów),
 4. księgi rachunkowe Dostawcy związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,
 5. firma Dostawcy (tj. nazwa jego przedsiębiorstwa),
 6. tajemnice przedsiębiorstwa Dostawcy,
 7. prawa i obowiązki wynikające z ewentualnych umów, które Dostawca mógł zawrzeć ze swoimi usługodawcami / dostawcami towarów, tj. na przykład umów:
  • na zarządzanie Nieruchomością,
  • z agentem nieruchomości w zakresie m.in. oferowania wynajmu powierzchni w Budynku potencjalnym najemcom i negocjowania warunków najmu,
  • na dostawę mediów do Nieruchomości (w tym dotyczących m.in. dostawy wody, usług telekomunikacyjnych itp.),
  • na ochronę ubezpieczeniową Nieruchomości,
  • na usługi serwisowe związane z dostarczaniem do Nieruchomości świadczeń wymaganych zgodnie z umowami najmu oraz koniecznych do eksploatacji i utrzymania Nieruchomości (m.in. utrzymanie czystości),
  • na świadczenie usług księgowych, prawnych lub marketingowych.

W związku ze sprzedażą Nieruchomości, wskazane powyżej umowy zostaną rozwiązane a należności i zobowiązania z nich wynikające nie będą przeniesione na Nabywcę.

Dostawca zamierza zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT) i wybrać opodatkowanie dostawy Nieruchomości poprzez złożenie przez strony transakcji, przed dniem dokonania dostawy, właściwemu dla Nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodnego oświadczenia, że strony wybierają opodatkowanie dostawy Nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy planowana dostawa Nieruchomości nie stanowi zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa i tym samym czy do transakcji tej stosuje się przepisy ustawy o VAT...
 2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca (tj. do transakcji dostawy Nieruchomości stosuje się przepisy ustawy o VAT), czy dostawa Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu według podstawowej (obecnie 23%) stawki VAT, przy założeniu, że Strony skorzystają z możliwości wyboru opodatkowania, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT...
 3. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 2 jest twierdząca (tj. dostawa Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT), czy Nabywcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia Nieruchomości, przy założeniu, że Strony skorzystają z możliwości wyboru opodatkowania, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego dostawa Nieruchomości nie stanowi zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa i tym samym do transakcji tej stosuje się przepisy ustawy o VAT.

Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca (tj. do transakcji dostawy Nieruchomości stosuje się przepisy ustawy o VAT), dostawa Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu według podstawowej (obecnie 23%) stawki VAT, przy założeniu, że Strony skorzystają z możliwości wyboru opodatkowania, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 2 jest twierdząca (tj. dostawa Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT), Nabywcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia Nieruchomości, przy założeniu, że Strony skorzystają z możliwości wyboru opodatkowania, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Ad. 1

 1. Uwagi wstępne.

W świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega m.in. „odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju”.

Z kolei art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że „przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT „przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

W konsekwencji, w każdym przypadku, gdy mamy do czynienia ze zbyciem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, czynność taka nie podlega regulacjom ustawy o VAT.

Wnioskodawca pragnie wskazać, iż polski ustawodawca w przepisie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT posłużył się pojęciem „zbycia”, które nie zostało zdefiniowane w ustawie o VAT. Niemniej jednak, zdaniem Wnioskodawcy pojęcie to powinno być odczytywane w sposób analogiczny do terminu „dostawa towarów” zdefiniowanego w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Mając powyższe na uwadze, „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, które prowadzą do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. W szczególności termin „zbycie” obejmuje: sprzedaż, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aport) czy zamianę.

W świetle powyższego, przepisów ustawy o VAT nie stosujemy w przypadku zbycia, w tym dostawy, przedsiębiorstwa oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z tym, przy ustalaniu zastosowania przepisów ustawy o VAT, istotne znaczenie ma określenie, czy przedmiotem dostawy jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

 1. Przedmiot transakcji jako zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Stosownie do art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa „rozumie się (...) organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą oraz stanowiskiem organów podatkowych, z powyższej definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynika, iż aby zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych, w tym również zobowiązań) mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 • istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Mając na uwadze powyższe, w celu określenia konsekwencji podatkowych przedmiotowej transakcji na gruncie VAT, należałoby dokonać analizy, czy składniki majątkowe nabywane przez Nabywcę mogą zostać uznane za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Zespół składników, w tym zobowiązań.

Należy podkreślić, iż zgodnie z ustaleniami stron, przedmiotowa dostawa nie będzie obejmowała zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów związanych z Nieruchomością. Ponadto, przedmiotem dostawy nie będą również środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie Dostawcy, firma Dostawcy, jak również zobowiązania na rzecz podmiotów trzecich powstałe do dnia dokonania dostawy, a także prawa i obowiązki wynikające z umów z dostawcami mediów oraz usług serwisowych (m.in. w zakresie utrzymania czystości), jak i usługi księgowe, prawne i marketingowe.

W odniesieniu natomiast do praw i obowiązków wynikających z obowiązujących (tj. nierozwiązanych przed dniem dokonania transakcji) umów najmu zawartych przez Dostawcę należy zauważyć, że ich przejęcie nie będzie przedmiotem czynności prawnej pomiędzy Nabywcą a Dostawcą (dostawy), a jedynie konsekwencją - prawnym skutkiem nabycia Nieruchomości.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, transakcja zbycia Nieruchomości nie obejmuje kluczowych składników, które zdaniem Wnioskodawcy mają istotne znaczenie dla działalności w zakresie wynajmowania lokali handlowo-usługowych. Należy podkreślić, że zgodnie z definicją ustawową, zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmuje m.in. zobowiązania odnoszące się do przenoszonych składników. Zatem, w związku z faktem, że w szczególności zobowiązania kredytowe zaciągnięte w celu utrzymania Nieruchomości nie będą przeniesione na Nabywcę - definicja wskazana w ustawie o VAT nie będzie spełniona. Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy nie można w tym przypadku mówić o zespole składników materialnych i niematerialnych, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo.

Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe.

Aby określony zespół składników materialnych i niematerialnych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, musi on odznaczać się pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. W konsekwencji, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa nie jest tylko suma aktywów i pasywów, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz pewien zorganizowany zespół tych składników, umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej, natomiast odrębnej ocenie podlegać powinna w tym miejscu rola, jaką poszczególne składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa.

W ocenie Wnioskodawcy, o wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa tworzy odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa np. oddział, wydział, dział itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być zasadniczo dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze. Natomiast odrębność finansowa powinna być zdaniem Wnioskodawcy rozpatrywana w szczególności na płaszczyźnie formalnej, np. prowadzenie odrębnej księgowości, która pozwalałaby na rozdzielenie przychodów i kosztów działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do składników materialnych i niematerialnych będących przedmiotem dostawy, nie można powiedzieć, że odznaczają się one wystarczającą odrębnością organizacyjną i finansową, w szczególności z uwagi na fakt, iż:

 • nie zostały one wyodrębnione w sposób organizacyjny w przedsiębiorstwie Dostawcy, tj. nie realizują one odrębnych zadań od reszty przedsiębiorstwa (działalność gospodarcza prowadzona przez Dostawcę obejmuje głównie wynajem powierzchni handlowo-usługowej w Nieruchomości), nie zostały one przyporządkowane do jakiejkolwiek definiowalnej jednostki organizacyjnej (działu, oddziału, etc,), nie są one też w żaden odmienny od innych składników oznaczone w księgach, ewidencjach itp.,
 • nie zostały one wyodrębnione w sposób finansowy w przedsiębiorstwie Dostawcy, tj. nie posiadają one odrębnego rachunku bankowego oraz nie posiadają one ksiąg rachunkowych odrębnych od pozostałych składników majątkowych Dostawcy.

Należy zatem podkreślić, iż stosownie do wskazanych powyżej uwag, definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT nie zostanie w analizowanej sytuacji spełniona.

 1. Przedmiot transakcji jako przedsiębiorstwo.

W związku z powyższym rozważyć należy, czy przedmiot sprzedaży mógłby zostać uznany za przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Wnioskodawca pragnie przy tym podkreślić, iż przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia przedsiębiorstwa. Niemniej jednak, pojęcie to zostało zdefiniowane w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny).

W myśl przedmiotowej regulacji, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (firma przedsiębiorstwa),
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 • koncesje, licencje i zezwolenia,
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 • tajemnice przedsiębiorstwa,
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W doktrynie i orzecznictwie podkreśla się, iż - w celu uznania określonych składników majątkowych za przedsiębiorstwo - muszą one stanowić całość pod względem organizacyjnym oraz funkcjonalnym. Na uwagę zasługuje również zawarta w ustawowej definicji przedsiębiorstwa i wielokrotnie podkreślana w orzecznictwie sądów kwestia, iż przedsiębiorstwo jest nie tylko sumą jego składników, lecz ich zorganizowanym zespołem.

Wymaga zatem podkreślenia, iż dostawie Nieruchomości na rzecz Nabywcy nie będzie towarzyszył transfer szeregu składników niematerialnych i materialnych należących do Dostawcy, istotnych dla celów funkcjonowania jego przedsiębiorstwa (w szczególności zobowiązań, rachunków bankowych, firmy, środków pieniężnych, tajemnic przedsiębiorstwa, ksiąg i dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Z uwagi zatem na fakt, iż Nabywca nabędzie jedynie wybrane składniki majątkowe Dostawcy nie można - zdaniem Wnioskodawcy - uznać, iż;

 • jest to zespół elementów, oraz
 • elementy te łączy więź o charakterze organizacyjnym.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, definicja przedsiębiorstwa przewidziana w art. 551 Kodeksu cywilnego, nie zostanie w przedmiotowym przypadku spełniona.

Należy dodatkowo zauważyć, iż pojęcie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (z ang. totality of assets of part thereof) stanowi pojęcie prawa unijnego, które zostało zdefiniowane w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) dotyczących podatku VAT.

Wnioskodawca pragnie przy tym zwrócić uwagę, iż zgodnie z treścią orzeczenia TSUE w sprawie C-497/01 Zita Modes Sarl „pojęcie transferu, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, lub wniesienia do spółki całego lub części majątku przedsiębiorstwa, powinno być interpretowane w taki sposób, że obejmuje ono przeniesienie przedsiębiorstwa lub jego niezależnej części w tym środki trwale i obrotowe zdolne do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej a nie tylko proste zbycie aktywów takich jak wyroby gotowe” (pkt 40 uzasadniania wyroku TSUE w sprawie C-97/01 Zita Modes. Odpowiadające powyższemu podejście TSUE zaprezentował także w orzeczeniu z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie C-44/10 Christel Schriever).

Orzeczenie to definiuje zakres pojęcia transferu przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części), w rozumieniu art. 5 ust. 8 tzw. VI Dyrektywy VAT (Dyrektywa Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EEC), którego transpozycję do krajowego porządku prawnego stanowi art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Zakres przedmiotowy obydwu przepisów powinien być tym samym analogiczny, co oznacza że tezy powołanego orzeczenia TSUE wyznaczają granice interpretacji pojęcia „przedsiębiorstwa” użytego w przepisach krajowych.

Jak wynika z powyższej definicji sformułowanej przez TSUE, dla wystąpienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu VAT, niezbędne jest by składniki weń wchodzące mogły samodzielnie - tj. bez dodawania żadnych dodatkowych elementów lub modyfikowania istniejących - realizować zadania gospodarcze, przykładowo:

 • nabywać towary lub usługi niezbędne do prowadzenia takiej działalności, w szczególności posiadać ważne umowy zakupu towarów lub usług z dostawcami towarów lub usług niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej,
 • być zdolnym do wytworzenia towarów lub usług, które mogłyby być przedmiotem sprzedaży,
 • posiadać kontakty z klientami (w tym zawarte umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, etc.) wytwarzanych przez przedsiębiorstwo towarów lub usług lub też know-how odnośnie tego, jak wejść w kontakty z tymi klientami,
 • posiadać odpowiednią obsługę administracyjną (rachunki bankowe, umowy na stałą obsługę prawną, administracyjną, biurową, etc.).

W ocenie Wnioskodawcy, zespół składników będący przedmiotem omawianej transakcji w żadnym wypadku nie byłby zdolny do samodzielnego (tj. bez wzbogacenia go o dodatkowe elementy i składniki majątkowe) realizowania jakichkolwiek zadań gospodarczych lub działania jako niezależny i samodzielny przedsiębiorca. Jak bowiem wskazano w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, przedmiotem dostawy będą określone składniki materialne oraz niematerialne, niemniej jednak:

 • w skład tego zespołu składników nie wchodzą umowy na dostawę towarów lub usług niezbędnych do prowadzenia jakiejkolwiek zorganizowanej działalności gospodarczej (umowy na prowadzenie rachunków bankowych, dostawę mediów, zarządzanie Nieruchomością, usługi księgowe, prawne i marketingowe etc.),
 • do Nabywcy nie zostaną przeniesione środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie Dostawcy, firma spółki Dostawcy, ani też know-how (tajemnice przedsiębiorstwa), umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej oraz pozyskiwanie klientów (najemców).

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa transakcja nie obejmuje kluczowych składników, które mają istotne znaczenie dla prowadzenia działalności w zakresie wynajmu lokali użytkowych znajdujących się w Nieruchomości. W konsekwencji - po nabyciu od Dostawcy Nieruchomości - Nabywca będzie prowadził działalność gospodarczą polegającą na wynajmie pomieszczeń handlowo-usługowych w Nieruchomości, przy wykorzystaniu własnych zasobów oraz, zasadniczo, na podstawie umów zawartych przez siebie z podmiotami trzecimi. Zdaniem Wnioskodawcy, fakt ten dodatkowo potwierdza, że w wyniku planowanej dostawy nie dojdzie do przeniesienia całości przedsiębiorstwa Dostawcy, a jedynie poszczególnych składników jego majątku.

W świetle powyższych uwag, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż dostawa Nieruchomości nie stanowi zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa i tym samym do transakcji tej stosuje się przepisy ustawy o VAT.

 1. Stanowisko organów podatkowych.

Powyższe wnioski znajdują potwierdzenie również w interpretacjach indywidualnych. Przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 26 listopada 2015 r., o sygn. IPPP2/4512-928/15-3/JO, w zbliżonym stanie faktycznym, w którym przedmiotem dostawy było centrum handlowo-usługowe, wskazał, iż „mając na uwadze przedstawiony opis sprawy i obowiązujące przepisy prawa podatkowego, należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku nie znajdzie zastosowania przepis art. 6 pkt 1 ustawy i do planowanej transakcji nabycia opisanych składników będą miały zastosowanie ogólne zasady dotyczące opodatkowania tej transakcji podatkiem od towarów i usług. Jak wskazał Wnioskodawca w ramach transakcji, Zbywca nie będzie przenosić na Spółkę zobowiązań oraz należności, środków pieniężnych (z wyjątkiem depozytów pieniężnych i kaucji z umów najmu), tajemnic przedsiębiorstwa, ksiąg rachunkowych, nazwy firmy Zbywcy. Ponadto, na Nabywcę nie zostaną przeniesione również prawa/zobowiązania wynikające z umów: zarządzania Nieruchomością, dostawy mediów do Nieruchomości (m.in. energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków, usług telekomunikacyjnych itp.), obsługi serwisowej Nieruchomości. Wnioskodawca wskazał również, że Nieruchomość będąca przedmiotem transakcji nie stanowi finansowo i organizacyjnie wydzielonej części przedsiębiorstwa Zbywcy, tzn. nie jest wydzielona w formie działu/oddziału/wydziału, jak również nie jest wydzielona finansowo dla celów rachunkowości statutowej. Zatem sprzedawany zespół składników nie będzie stanowił ani przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 KC, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 30 września 2015 r., o sygn. IPPP3/4512-677/15-2/RM, w zbliżonym do przedmiotowego stanie faktycznym potwierdził stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym zbycie galerii handlowo-usługowej, którego przedmiotem nie będą m.in. (i) prawa i obowiązki wynikające z umów m.in. w zakresie dostawy mediów, ubezpieczenia, ochrony, utrzymania czystości, (ii) umowa o zarządzanie Nieruchomością, (iii) umowy rachunków bankowych Zbywcy, (iv) umowy o świadczenie usług księgowych, prawnych oraz marketingowych, (v) środki pieniężne Zbywcy zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie, (vi) tajemnice przedsiębiorstwa Zbywcy, (vii) księgi rachunkowe i inne dokumenty związane z prowadzeniem przez Zbywcę działalności gospodarczej oraz (viii) firma Zbywcy, nie będzie stanowiło zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2015 r., sygn. IPPP1/4512-759/15-2/AŻ, w zbliżonym do przedmiotowego stanie faktycznym wskazał, iż w przypadku, w którym w ramach planowanej transakcji nie dojdzie do przeniesienia praw i obowiązków, należności, zobowiązań, które są związane z prawidłowym funkcjonowaniem składników majątkowych, ich pozostawienie poza zakresem przedmiotowej transakcji pozbawia nabywane przez wnioskodawcę składniki majątkowe zdolności do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych. Organ wskazał, iż w konsekwencji, skoro składniki majątkowe nie wykazują odrębności organizacyjnej, finansowej ani nie stanowią zespołu składników majątkowych wraz ze zobowiązaniami, które mogłyby funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące określone cele gospodarcze, to w ramach przedmiotowej transakcji nie dojdzie do zbycia przedsiębiorstwa, jak i jego zorganizowanej części.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 1 sierpnia 2013 r., sygn. IPPP1/443-698/13-2/PR, wskazał, że dostawa gruntu zabudowanego kompleksem budynków biurowo-magazynowych, oddanych do użytkowania na podstawie umów najmu - bez przenoszenia na nabywcę (i) praw i obowiązków wynikających z umowy związanej z zarządzaniem nieruchomością, (ii) umowy agencyjnej w ramach usług związanych z zawieraniem umów najmu nieruchomości, (iii) umów z dostawcami mediów, ubezpieczycielem lub umów serwisowych związanych z dostarczaniem dla nieruchomości poszczególnych usług - nie będzie stanowiła zbycia przedsiębiorstwa. W interpretacji wskazano, że taka dostawa, dotyczy „zbycia składników majątku przedsiębiorstwa a nie przedsiębiorstwa rozumianego według art. 551 Kodeksu cywilnego. Opisana we wniosku transakcja nie obejmuje bowiem istotnych elementów przedsiębiorstwa rozumianego według art. 551 Kodeksu cywilnego, takich jak tajemnice przedsiębiorstwa, księgi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wierzytelności, zobowiązania i środki pieniężne Zbywcy”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 12 lipca 2013 r., sygn. IPPP3/443-391/13-4/LK, wskazał iż „aby stwierdzić, czy mamy do czynienia ze zbyciem przedsiębiorstwa należy rozważyć, czy w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostaną funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami tak, aby przekazana masa majątkowa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej”. W przypadku w którym przedmiot transakcji nabycia nieruchomości nie obejmował m.in. umowy o zarządzanie nieruchomością, umów dotyczących dostaw mediów, umów odnośnie usług ochrony oraz sprzątania, należności oraz zobowiązań sprzedawcy, w tym ksiąg rachunkowych czy umów dotyczących usług księgowych, organ podatkowy uznał, iż przedmiotowa nieruchomość nie stanowi przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. Ponadto podkreślił, iż „przedmiotowe nabycie nieruchomości nie będzie również stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ze względu na niespełnienie przesłanek zawartych w art. 2 pkt 27e ustawy. Zbywane składniki majątku nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, gdyż przedmiot transakcji nie spełnia ustawowych przesłanek zawartych w definicji tego pojęcia, tj. nie stanowi masy majątkowej wydzielonej finansowo, organizacyjnie, funkcjonalnie, która umożliwiłaby funkcjonowanie jako oddzielne przedsiębiorstwo.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 29 kwietnia 2013 r., o sygn. ILPPl/443-81/13-4/AWa wskazał, że w przypadku nabycia nieruchomości wraz z określonymi składnikami majątkowymi z nimi związanymi - z wyłączeniem takich składników jak: (i) zawarte przez zbywającego umowy z dostawcami mediów, pośrednikami nieruchomości, podmiotami świadczącymi na rzecz zbywającego usługi serwisowe dotyczące elementów wyposażenia budynku, (ii) inne wierzytelności i inne prawa majątkowe związane z nabywanymi nieruchomościami, (iii) zobowiązania wynikające z zawartych przez zbywającego umów o pracę, (iv) umowy ubezpieczenia, (v) środki pieniężne, (vi) umowa o rachunek bankowy zbywającego, (vii) księgi rachunkowe i podatkowe zbywającego, (viii) zawarte przez zbywającego umowy licencyjne oraz o świadczenie usług marketingowych, (ix) firma zbywającego - nie będzie stanowiło przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a wskazany powyżej „zespół składników majątkowych obejmujących wyłącznie: Nieruchomości i ich przynależności, wraz z gwarancjami bankowymi i poręczeniami stanowiącymi zabezpieczenie należności Zbywającego oraz umowami najmu z najemcami powierzchni usługowo-handlowych, miejsc postojowych oraz lokali biurowych położonych w budynku posadowionym na ww. Nieruchomościach, nie uzyska samodzielności gospodarczej i nie będzie realizował jej w praktyce. Tym samym, zespół ten nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Opisane składniki majątkowe stanowią jedynie sumę tych składników, brak im bowiem w stopniu dostatecznym cech „zorganizowania”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 marca 2013 r., o sygn. IPPP3/443-1221/12-2/KT, potwierdził stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym „(...) Nieruchomość nie wyczerpuje definicji przytoczonej w art. 551 Kodeksu cywilnego. Planowanej transakcji nie będzie towarzyszył bowiem transfer kluczowych składników, wchodzących w skład normatywnej definicji przedsiębiorstwa i determinujących jego funkcjonowanie. Przy Zbywcy zostaną bowiem podstawowe elementy składające się na przedsiębiorstwo, w tym w szczególności nazwa przedsiębiorstwa, środki pieniężne zgromadzone przez Zbywcę, bieżące zobowiązania i należności związane z prowadzonym wynajmem, zobowiązania związane z rozliczeniem mediów, know-how związany z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wynajmie powierzchni, księgi rachunkowe Zbywcy i inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowaniem Zbywcy”.

Ad. 2. 1. Zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Stosownie do uregulowań art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy dostawa ta jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, lub gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pojęcie „pierwszego zasiedlenia”, stosownie do treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, rozumie się natomiast oddanie budynków, budowli lub ich części do użytkowania na podstawie czynności podlegającej opodatkowaniu, ich pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, po:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej budynku lub budowli.
 1. Pierwsze zasiedlenie Budynku.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, Dostawca stał się właścicielem Nieruchomości na skutek wniesienia jej aportem (który miał miejsce przed oddaniem Nieruchomości do użytkowania). Jednocześnie, Dostawca ponosił wydatki związane z ulepszeniem Budynku, przy czym wydatki te nie przekraczały 30% jego początkowej wartości. Tym samym, mając na uwadze, że zdecydowana większość mieszczących się w budynku lokali handlowo-usługowych została oddana do użytkowania w ramach usługi najmu (tj. usługi podlegającej opodatkowaniu VAT) po jego wybudowaniu, należy uznać, iż bez wątpienia doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT.

Wnioskodawca pragnie w tym miejscu wskazać, iż w ich ocenie, niezależnie od faktu, że nieznaczna część nieruchomości nie była przedmiotem najmu (jak również mogło zdarzyć się, iż w odniesieniu do wybranych powierzchni, transakcja sprzedaży będzie miała miejsce przed upływem dwóch lat od oddania ich do użytkowania najemcom), w rozumieniu przepisów ustawy o VAT należałoby uznać, iż do pierwszego zasiedlenia Budynku doszło w momencie wydania pierwszych lokali na rzecz użytkowników (najemców).

Należy bowiem zauważyć, iż w sensie ekonomicznym, Budynek będzie przedmiotem sprzedaży jako jeden towar. W konsekwencji, jego dostawa może podlegać opodatkowaniu wyłącznie według jednej stawki VAT (tj. może ona być opodatkowana, bądź też zwolniona z opodatkowania). Uznanie natomiast, że możliwe jest, aby dostawa jednego towaru podlegała dwóm różnym zasadom opodatkowania (jako jednocześnie zwolniona z VAT oraz opodatkowana) nie znajduje podstaw w przepisach prawa, jak również pozbawione jest racjonalnego uzasadnienia.

Wnioskodawca pragnie zwrócić przy tym uwagę, iż co prawda przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT posługuje się także pojęciem „dostawy części budynku”. W konsekwencji, za odrębny towar - w rozumieniu ustawy o VAT - może być również uznana określona część nieruchomości. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, iż z punktu widzenia prawa cywilnego, przedmiotem dostawy może być jedynie taka część budynku, która jest prawnie wyodrębniona (stanowi odrębny lokal, bądź też cześć udziału w prawie własności budynku. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, zasadne wydaje się uznanie, iż „część budynku”, o której mowa w tym przepisie odnosi się jedynie do takiej części, która może być przedmiotem dostawy (co znajduje potwierdzenie w użytym przez ustawodawcę sformułowaniu „dostawa części budynku”).

W rezultacie, o ile za część budynku, o której mowa w przedmiotowym przepisie można uznać Lokal (który może być przedmiotem obrotu odrębnie od Budynku), o tyle dostawa Budynku stanowi dostawę jednego towaru i nie jest zasadne wyodrębnianie dla celów VAT poszczególnych jego części (gdyż w sensie prawnym ich dostawa nie byłaby możliwa).

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w przypadku gdy przedmiotem pierwszego zasiedlenia jest nieruchomość (budynek), w której poszczególne części wyodrębnione są jedynie w sensie fizycznym, a nie w sensie prawnym (tj. nie mogą one być przedmiotem odrębnej dostawy), nawet w momencie oddania do użytkowania jedynie jej części, dochodzi do pierwszego zasiedlenia całej nieruchomości.

Wnioskodawca pragnie jednocześnie podkreślić, iż powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w tezach przedstawianych przez przedstawicieli doktryny prawa podatkowego. Przykładowo, T. Michalik podniósł, iż „w przypadku, gdy część budynku (budowli) jest wyodrębniona zarówno fizycznie, jak i prawnie, wówczas oddanie jej do użytkowania oznacza, że pierwsze zasiedlenie dotyczyć będzie wyłącznie tej części budynku. Natomiast w przypadku braku prawnego wyodrębnienia takiej części jej przekazanie do użytkowania będzie oznaczało, że doszło do pierwszego zasiedlenia budynku (T. Michalik. VAT. Komentarz, wyd. 11, Warszawa 2015 r.).

W konsekwencji, Budynek był przedmiotem pierwszego zasiedlenia w momencie wydania pierwszych powierzchni użytkowych najemcom. Biorąc pod uwagę, iż miało to miejsce wcześniej niż 2 lata przed planowaną transakcją dostawy należy uznać, iż dostawa Budynku dokonywana będzie później niż 2 lata licząc od momentu pierwszego zasiedlenia. W rezultacie, dostawa Budynku powinna podlegać zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Pierwsze zasiedlenie Lokalu.

Jak zostało wskazane powyżej, zdaniem Wnioskodawcy, Lokal - jako wyodrębniona fizycznie oraz prawnie powierzchnia mogąca być przedmiotem obrotu odrębnie od Budynku - stanowi „część budynku” w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W konsekwencji, dla celów określenia stawki VAT właściwej dla dostawy Lokalu, konieczne jest zweryfikowanie, kiedy miało miejsce jego pierwsze zasiedlenie.

Jak zostało natomiast wskazane w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, Lokal był przedmiotem dostawy podlegającej opodatkowaniu VAT w lutym 2014 r., w dacie przypadającej wcześniej niż 2 lata przed planowaną transakcją dostawy. W rezultacie należy uznać, iż dostawa Lokalu powinna podlegać zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Pierwsze zasiedlenie budowli.

Wnioskodawca pragnie jednocześnie zauważyć, iż najemcy poszczególnych powierzchni Budynku korzystali również ze wszystkich budowli, które są z nim związane (tj. przyłączy, patio, drogi pożarowej, separatora tłuszczów, itp.).

W konsekwencji należałoby uznać, iż również budowle zostały oddane do użytkowania ich pierwszym użytkownikom (najemcom), w ramach czynności podlegających opodatkowaniu (usługi najmu), po ich wybudowaniu.

W konsekwencji, budowle były przedmiotem pierwszego zasiedlenia w momencie wydania pierwszych powierzchni użytkowych najemcom. Biorąc pod uwagę, iż miało to miejsce wcześniej niż 2 lata przed planowaną transakcją dostawy należy uznać, iż dostawa budowli dokonywana będzie później niż 2 lata licząc od momentu pierwszego zasiedlenia. W rezultacie, dostawa budowli powinna podlegać zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Możliwość rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania.

Należy zaznaczyć iż, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, możliwa jest rezygnacja ze zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wybór opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni,
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Jak zostało podniesione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, obie strony transakcji są zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni oraz zamierzają skorzystać z możliwości przewidzianej we wskazanym powyżej przepisie. Należy zatem podkreślić, iż w takim przypadku, transakcja dostawy Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką VAT (tj. nie będzie ona podlegała zwolnieniu z opodatkowania).

Brak możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Jak zostało wskazane powyżej, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż Budynek oraz budowle będące przedmiotem sprzedaży były przedmiotem pierwszego zasiedlenia, które miało miejsce wcześniej niż 2 lata przed planowaną transakcją dostawy.

Niemniej jednak, nawet w przypadku gdyby organ podatkowy uznał, iż w odniesieniu do dostawy:

 1. powierzchni budynku, w odniesieniu do której okres pomiędzy wydaniem ich pierwszemu najemcy a datą dostawy będzie krótszy niż dwa lata,
 2. powierzchni, które nie były przedmiotem najmu,

zwolnienie z opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie znajdzie zastosowania, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż dostawa Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu według 23% stawki VAT.

W takim przypadku, należałoby bowiem rozważyć, czy dostawa tych powierzchni mogłaby potencjalnie korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Zgodnie bowiem z tym przepisem, w przypadku gdy dostawa dokonywana jest w ramach pierwszego zasiedlenia albo w ciągu 2 lat od pierwszego zasiedlenia (tj. nie znajduje zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT), podlega ona zwolnieniu z opodatkowania jeżeli:

 1. w stosunku do budynków, budowli lub ich części, które są przedmiotem dostawy, nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Wymaga podkreślenia, iż ustawodawca w przywołanym powyżej przepisie odnosi się nie tylko do podatku naliczonego przy nabyciu budynków, budowli lub ich części, ale posługuje się szerszym znaczeniowo sformułowaniem „w stosunku do”. Odwołując się do doktryny, powyższe „pozwala przyjąć, że ustawodawca odnosi się nie tylko do budynków, budowli lub ich części, które zostały nabyte przez podatnika, ale także i takich, które zostały przezeń wytworzone, oraz tych, przy budowie których podatnik korzystał z podwykonawców wystawiających mu faktury z podatkiem potwierdzające wykonanie usługi lub dostawę towarów”.

Pomimo, że Dostawca stał się właścicielem Nieruchomości na mocy aportu niepodlegającego opodatkowaniu VAT, należy podkreślić, iż ponosił on wydatki na ulepszenie Nieruchomości (Budynku). Należy także podkreślić, iż z tytułu przedmiotowych wydatków Dostawcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego (jako że służyły one działalności opodatkowanej VAT). Ponadto, jak zostało podniesione powyżej, wydatki te nie przekroczyły 30% początkowej wartości Nieruchomości. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, zwolnienie o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a nie znajdzie zastosowania w przedmiotowym przypadku.

W konsekwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż dostawa Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu według 23% stawki VAT.

 1. Opodatkowanie VAT urządzeń oraz ruchomości.

W odniesieniu natomiast do dostawy urządzeń (które nie stanowią budowli) oraz ruchomości wskazać należy, iż zwolnieniu z opodatkowania podlega jedynie dostawa „(...) towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego” (art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).

Należy natomiast zauważyć, iż Dostawca wykorzystywał przedmiotowe składniki majątku dla celów wykonywania czynności opodatkowanych VAT. W konsekwencji, wskazane powyżej zwolnienie nie znajdzie zastosowania. Należy zatem uznać, iż również dostawa urządzeń oraz ruchomości będzie podlegała opodatkowaniu według 23% stawki VAT.

Ad. 3

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT „w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, (...)”. Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są następnie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych - pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Mając na uwadze, iż Nabywca zamierza wykorzystywać Nieruchomość do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, warunek przewidziany w przywołanym powyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT zostanie spełniony. Niemniej jednak należy podkreślić, iż w świetle art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT „nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W konsekwencji, dla celów określenia prawa Nabywcy do odliczenia VAT naliczonego, konieczne jest ustalenie, czy transakcja ta:

 • podlega opodatkowaniu (tj. nie zaistniały przesłanki wyłączające transakcję spod regulacji ustawy o VAT), oraz
 • nie jest zwolniona od podatku.

Jak zostało wykazane w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w ramach pytania nr 1 - zdaniem Wnioskodawcy - przedmiotowa transakcja nie stanowi zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa i tym samym do transakcji tej stosuje się przepisy ustawy o VAT (tj. podlega ona opodatkowaniu lub zwolnieniu z opodatkowania).

Jednocześnie, zgodnie z uzasadnieniem stanowiska Wnioskodawcy w ramach pytania nr 2, przedmiotowa transakcja nie będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT (przy założeniu, że Strony skorzystają z możliwości wyboru opodatkowania, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT).

W powyższej sytuacji należałoby zatem uznać, iż wyłączenie z prawa do odliczenia VAT naliczonego przewidziane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT nie będzie miało zastosowania. W świetle wskazanych powyżej uwag, zdaniem Wnioskodawcy, Nabywcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia Nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych i zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 2 pkt 6 powołanej ustawy, towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Jednocześnie na mocy art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy, nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zatem w przypadku, gdy przedmiotem transakcji jest zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czynność ta nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

Zaznaczyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”. Dlatego też, dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy posłużyć się definicją sformułowaną w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

Stosownie do ww. artykułu Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo, jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. Przedsiębiorstwo w rozumieniu powyższego przepisu powinno więc łączyć mienie w funkcjonalnie zorganizowane przedsięwzięcie gospodarcze, a nie tylko stanowić zgromadzone niematerialne i materialne składniki stanowiące przedsiębiorstwo w powyżej przedstawionym znaczeniu przedmiotowym. Organizacyjna i funkcjonalna istota przedsiębiorstwa kreuje powstanie samodzielnego podmiotu gospodarczego, zdolnego do funkcjonowania w obrocie na niezmienionych zasadach, pomimo jego zbycia. Ponadto, przepis art. 551 Kodeksu cywilnego wskazuje, że przedsiębiorstwo jest „zespołem składników”. Pojęcie zespół (a nie zbiór) zakłada istnienie pewnego poziomu powiązań organizacyjnych pomiędzy składnikami przedsiębiorstwa. Przy czym, zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Ustawodawca na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług wyłączył z opodatkowania podatkiem od towarów i usług również zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynika z art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, przez którą rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Przy czym, jak wynika z treści art. 2 pkt 27e ustawy o VAT organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi istnieć w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Nie jest wystarczające, aby zbywane składniki majątkowe utworzyły przedsiębiorstwo u nabywcy. Zbywane składniki majątkowe muszą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa u zbywcy. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą zatem składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca zamierza nabyć prawo własności działek gruntu oraz prawo własności posadowionych na tych działkach budowli i budynku, jak również dodatkowe składniki majątkowe z tym związane.

Przedmiotem planowanej transakcji będzie Nieruchomość, która obejmuje działki gruntu wraz z prawem własności:

 1. obiektów posadowionych na tych gruntach, tj.:
  • budynku o przeznaczeniu handlowo-usługowym (dalej: Budynek),
  • placu północnego (drogi przeciwpożarowej) oraz patio, znajdujących się przy Budynku,
  • przynależnych do Budynku przyłączy i/lub sieci i ich części (w tym: wodociągowych oraz kanalizacyjnych),
  • pozostałych budowli (w tym separatora tłuszczów z częścią osadową),
 2. wyodrębnionego lokalu użytkowego znajdującego się w Budynku.

Dodatkowo przewiduje się, iż Nabywca nabędzie także następujące elementy związane z Nieruchomością:

 • prawa do znaku towarowego, służącego do oznaczania Budynku,
 • dokumentację związaną z Nieruchomością i jej wynajmem, tj. w szczególności dokumenty prawne dotyczące Nieruchomości, umowy najmu, oryginały pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz dokumentację techniczną,
 • przysługujące z mocy prawa rękojmie oraz udzielone przez dostawców oraz wykonawców gwarancje dotyczące Budynku i jego elementów oraz wyposażenia,
 • prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy dzierżawy infrastruktury służącej do przesyłania i dostarczania prądu znajdującej się na Nieruchomości.

Ponadto, przedmiotem dostawy będą także maszyny i urządzenia niezbędne dla funkcjonowania Budynku, tj. przykładowo: urządzenia przeciwpożarowe, wentylacyjne, alarmowe i sygnalizacyjne oraz elektroakustyczne i elektrowizyjne, a także wyposażenie Nieruchomości (m.in. wyposażenie toalet oraz zestawy mebli).

W związku z nabyciem praw do Nieruchomości, Nabywca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów najmu zawartych pomiędzy Dostawcą a najemcami lokali użytkowych, jeśli w momencie dostawy umowy takie będą obowiązywać (przy czym możliwe jest, że przed dokonaniem sprzedaży wybrane umowy zostaną rozwiązane - w takim przypadku nie dojdzie do przeniesienia wynikających z nich praw i obowiązków). Wstąpienie to odbędzie się z mocy prawa na podstawie art. 678 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964, poz. 16, nr 93 z poźn. zm., dalej: KC), zgodnie z którym „w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia”. W rezultacie, nastąpi również nabycie praw i obowiązków związanych z zabezpieczeniami prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z umów najmu, ustanowionymi przez poszczególnych najemców, w tym w szczególności praw z gwarancji bankowych i gwarancji oraz poręczeń udzielonych przez podmioty należące do grup kapitałowych najemców, a także oświadczeń najemców o poddaniu się egzekucji.

Planowanej dostawie nie będzie towarzyszyło, co do zasady, przeniesienie należności i zobowiązań Dostawcy (za wyjątkiem wskazanych powyżej zobowiązań wynikających z umów najmu, w odniesieniu do których dojdzie do przeniesienia praw i obowiązków na Spółkę). W szczególności, nie nastąpi przeniesienie zobowiązań wynikających z zaciągniętych przez Dostawcę kredytów (oraz zobowiązań przeniesionych na Dostawcę w ramach aportu Nieruchomości, tj. przykładowo kredytów zaciągniętych na budowę centrum przez poprzednich właścicieli Nieruchomości).

Zgodnie z intencją stron, w wyniku dostawy, na Nabywcę nie zostaną przeniesione także:

 1. prawa i obowiązki wynikające z umowy rachunków bankowych Dostawcy (w tym rachunków bankowych, za pośrednictwem których Dostawca dokonuje rozliczeń z najemcami),
 2. środki pieniężne Dostawcy zgromadzone na rachunkach bankowych,
 3. zobowiązania na rzecz podmiotów trzecich powstałe do dnia dokonania dostawy (przykładowo względem dostawców mediów),
 4. księgi rachunkowe Dostawcy związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,
 5. firma Dostawcy (tj. nazwa jego przedsiębiorstwa),
 6. tajemnice przedsiębiorstwa Dostawcy,
 7. prawa i obowiązki wynikające z ewentualnych umów, które Dostawca mógł zawrzeć ze swoimi usługodawcami/dostawcami towarów, tj. na przykład umów:
  1. na zarządzanie Nieruchomością,
  2. z agentem nieruchomości w zakresie m.in. oferowania wynajmu powierzchni w Budynku potencjalnym najemcom i negocjowania warunków najmu,
  3. na dostawę mediów do Nieruchomości (w tym dotyczących m.in. dostawy wody, usług telekomunikacyjnych itp.),
  4. na ochronę ubezpieczeniową Nieruchomości,
  5. na usługi serwisowe związane z dostarczaniem do Nieruchomości świadczeń wymaganych zgodnie z umowami najmu oraz koniecznych do eksploatacji i utrzymania Nieruchomości (m.in. utrzymanie czystości),
  6. na świadczenie usług księgowych, prawnych lub marketingowych.

W związku ze sprzedażą Nieruchomości, wskazane powyżej umowy zostaną rozwiązane a należności i zobowiązania z nich wynikające nie będą przeniesione na Nabywcę.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy planowana dostawa Nieruchomości stanowi zbycie przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa a w konsekwencji, czy jej sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu VAT według właściwej stawki.

W tym miejscu należy wskazać, że jak wynika z powołanego art. 552 Kodeksu cywilnego, strony - poza wyłączeniami wynikającymi z przepisów szczególnych - mają pozostawioną swobodę co do tego, jakie elementy tworzące pojęcie przedsiębiorstwa objąć przedmiotem czynności prawnej, z tym że swoboda w wyłączeniu poszczególnych składników nie może iść tak daleko, aby zakres wyłączeń przekreślił istotę przedsiębiorstwa określoną w art. 551 Kodeksu cywilnego. Dlatego też zbycie przedsiębiorstwa powinno obejmować co najmniej te składniki, które determinują funkcje spełniane przez przedsiębiorstwo.

W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności sprawy należy stwierdzić, że dostawa Nieruchomości nie będzie sprzedażą przedsiębiorstwa, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nie dojdzie więc do zastosowania wyłączenia spod przedmiotowego zakresu opodatkowania VAT przewidzianego w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Jak wynika z opisu sprawy planowana transakcja nie obejmie istotnych składników majątkowych służących do prowadzenia działalności gospodarczej, o których stanowi art. 551 Kodeksu cywilnego. Poza prawem własności Nieruchomości, prawami związanymi z Nieruchomością (tj. prawami do znaku towarowego, prawami z tytułu rękojmi, gwarancji dotyczących Budynku i jego elementów oraz wyposażenia, prawami i obowiązkami wynikającymi z zawartej umowy dzierżawy infrastruktury służącej do przesyłania i dostarczania prądu), maszyn i urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania Budynku nie dojdzie do sprzedaży żadnych innych składników majątkowych, praw ani obowiązków. Planowanej transakcji nie będzie towarzyszyło przeniesienie na Nabywcę należności, praw i obowiązków wynikających z umowy rachunków bankowych, środków pieniężnych oraz praw i obowiązków wynikających z umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i utrzymania Nieruchomości (umowy dot. zarządzania Nieruchomością, dostawy mediów, ochrony ubezpieczeniowej, usług serwisowych, usług księgowych, prawnych lub marketingowych). Planowana Transakcja nie będzie także obejmowała przeniesienia firmy Dostawcy, ksiąg rachunkowych ani tajemnic przedsiębiorstwa Dostawcy. Tym samym zbycie Nieruchomości, o której mowa w analizowanej sprawie nie będzie stanowić zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.

Zbycie Nieruchomości nie będzie również stanowić zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze względu na niespełnienie przesłanek zawartych w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Planowanej Transakcji nie będzie towarzyszyło przeniesienie na Nabywcę zobowiązań Dostawcy (np. z tytułu zaciągniętych kredytów, zobowiązań na rzecz podmiotów trzecich, umów dot mediów). Ponadto składniki majątku będące przedmiotem planowanej transakcji nie są wyodrębnione organizacyjnie ani finansowo w przedsiębiorstwie Dostawcy. Nie realizują one odrębnych od reszty przedsiębiorstwa zadań, nie zostały także przyporządkowane do jakiejkolwiek jednostki organizacyjnej (działu, oddziału, itp.), nie są odrębnie oznaczone w księgach, ewidencjach, nie posiadają odrębnego rachunku bankowego ani odrębnych ksiąg rachunkowych.

W konsekwencji, skoro przedmiot planowanej transakcji nie będzie stanowił ani przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa jego zbycie nie będzie podlegało wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym, dostawa Nieruchomości będzie stanowiła czynność objętą przedmiotowym zakresem opodatkowania określoną w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegającą opodatkowaniu według właściwej stawki podatku VAT.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki podatku VAT.

I tak, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie określone w ww. przepisie dotyczy wszystkich towarów zarówno nieruchomości jak i ruchomości, przy nabyciu (imporcie, wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika - wyłącznie na cele działalności zwolnionej z podatku VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem wykluczenie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy następuje w sytuacjach, gdy dostawa budynków, budowli lub ich części jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ww. ustawy, zgodnie z którym, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zatem aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku (budowli) lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem za pierwsze zasiedlenie należy uznać moment sprzedaży lub oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Podkreślić należy, że przytoczone powyżej przepisy prawa odnoszą się zarówno do budynków, budowli jak też ich części. Zatem skoro przesłanki do zwolnienia wynikające z ww. przepisów prawa odnoszą się odrębnie do każdego budynku, budowli lub ich części to może zaistnieć sytuacja, gdy w ramach tej samej dostawy zwolnieniu z opodatkowania będą podlegały tylko niektóre budynki/budowle lub takiemu zwolnieniu będzie podlegała tylko część budynku/budowli. Nie można więc zgodzić się z argumentacją Wnioskodawcy, że skoro Budynek będzie przedmiotem sprzedaży jako jeden towar, to w konsekwencji jego dostawa może podlegać opodatkowaniu wyłącznie według jednej stawki VAT - tj. może ona być opodatkowana, bądź też zwolniona z opodatkowania. Nie można również zgodzić się z tezą zaprezentowaną przez Wnioskodawcę, że w momencie oddania do użytkowania jedynie części nieruchomości, dochodzi do pierwszego zasiedlenia całej nieruchomości.

Jak wynika z art. 43 ust. 10 ww. ustawy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Stosownie do art. 43 ust. 11 ww. ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Jednocześnie w myśl art. 43 ust. 7a ustawy warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków, budowli lub ich części w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Z przedmiotowego wniosku wynika, że Nieruchomość została wniesiona aportem do przedsiębiorstwa Dostawcy w listopadzie 2011 r. Transakcja ta nie podlegała opodatkowaniu VAT.

Budynek został oddany do użytkowania w kwietniu 2012 r. Od momentu wybudowania Nieruchomość nie była przedmiotem dostawy podlegającej opodatkowaniu VAT. Mieszczące się w Budynku lokale użytkowe były w znacznej większości przedmiotem umów najmu. Większość powierzchni została wydana najemcom wcześniej niż dwa lata przed terminem planowanej transakcji sprzedaży. W odniesieniu do wybranych powierzchni, transakcja sprzedaży będzie miała miejsce przed upływem dwóch lat od oddania ich do użytkowania najemcom. Niewielka część powierzchni handlowo-usługowej (ok. 2% całej powierzchni) od dnia oddania Budynku do użytku nigdy nie była przedmiotem najmu, dzierżawy, leasingu ani umowy o podobnym charakterze.

Lokal był przedmiotem sprzedaży podlegającej regulacjom ustawy o VAT w lutym 2014 r. (tj. od momentu sprzedaży Lokalu przez Dostawcę do momentu planowanego przez Nabywcę zakupu Nieruchomości, upłyną ponad dwa lata). Następnie, w grudniu 2015 r. Lokal ten był ponownie przedmiotem sprzedaży na rzecz Dostawcy.

Najemcy poszczególnych powierzchni Budynku korzystali również ze wszystkich budowli, które są z nim związane (tj. przyłączy, patio, drogi pożarowej, separatora tłuszczów, itp.). Ww. budowle zostały zatem pierwszy raz zasiedlone w momencie oddania ich do użytkowania pierwszym użytkownikom (najemcom), w ramach czynności podlegających opodatkowaniu (usługi najmu), tj. wcześniej niż 2 lata przed planowaną transakcją dostawy.

Dostawca ponosił wydatki związane z ulepszeniem Nieruchomości (w szczególności były to nakłady związane z ulepszeniem Budynku), przy czym wydatki te nie przekraczały 30% wartości początkowej danego środka trwałego. Z tytułu poniesionych nakładów Dostawcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania dostawy Nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego wniosku.

Mając na uwadze przytoczone przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy wskazać, że dostawa części Budynku, tj. lokali użytkowych, które zostały oddane w najem i od momentu oddania w najem do dnia planowanej transakcji upłyną dwa lata będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż w odniesieniu do tej części Budynku transakcja nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, jak również pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tej części Budynku upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

W związku z tym, że dostawa ww. części Budynku korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy - w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT - ze zwolnienia z podatku korzysta również część gruntu, na którym ta część Budynku jest posadowiona.

Natomiast w odniesieniu do tych powierzchni Budynku, które zostały oddane do użytkowania najemcom i co do których okres pomiędzy wydaniem powierzchni najemcom i planowaną transakcją będzie krótszy niż dwa lata należy zauważyć, że w tym przypadku nie jest możliwe zastosowanie zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, ponieważ doszło do pierwszego zasiedlenia tej części Budynku w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, lecz na moment dokonania dostawy nie upłyną jeszcze dwa lata od ich pierwszego zasiedlenia. Z kolei dostawa Budynku w części, która nigdy nie była przedmiotem najmu, dzierżawy, leasingu ani umowy o podobnym charakterze odbędzie się w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Zatem w odniesieniu do tej części Budynku również nie znajdzie zastosowania zwolnienie z podatku wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Ponadto należy zauważyć, że w rozpatrywanej sprawie w odniesieniu do dostawy części Budynku, tj. powierzchni, które zostały oddane do użytkowania najemcom i do momentu planowanej transakcji nie upłyną dwa lata oraz do dostawy powierzchni handlowo- usługowych znajdujących się w Budynku, które nigdy nie były oddane w ramach czynności opodatkowanych, wykluczone jest również zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Z opisu sprawy wynika bowiem, że z tytułu poniesionych nakładów Dostawcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego. W konsekwencji, nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka do zastosowania zwolnienia z podatku określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a) ustawy.

Jednocześnie, z uwagi na fakt, że Dostawca korzystał z prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nakładów poniesionych na Budynek, który ma być przedmiotem planowanej transakcji i Budynek ten nie był wykorzystywany w działalności zwolnionej z podatku VAT, w konsekwencji, do dostawy ww. części Budynku nie znajdzie również zastosowania zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W świetle przywołanych przepisów prawa i na tle przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy należy stwierdzić, że sprzedaż Budynku w części, dla której nie jest możliwe zastosowanie zwolnień z podatku, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a oraz art. 43 ust. 1 pkt 2 (powierzchnie, które zostały oddane w najem i do momentu planowanej transakcji nie upłyną dwa lata oraz powierzchnie handlowo - usługowe, które nigdy nie były oddane w ramach czynności opodatkowanych) będzie podlegała obligatoryjnie opodatkowaniu stawką podstawową podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, tj. 23%.

Taką samą stawką podatku VAT w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT objęte będzie zbycie gruntu w części odpowiadającej ww. powierzchni Budynku.

Przedmiotem planowanej transakcji będzie także Lokal. Do pierwszego zasiedlenia Lokalu w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy doszło z chwilą jego sprzedaży w lutym 2014 r., w ramach czynności opodatkowanej. Tym samym dostawa Lokalu korzystać będzie ze zwolnienia z podatku, o którym mowa art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż dostawa Lokalu nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, jak również pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą Lokalu upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

W związku z tym, że dostawa Lokalu korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy - w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT - ze zwolnienia z podatku korzysta również część gruntu, na którym ten Lokal jest posadowiony.

Transakcja, o której mowa we wniosku obejmować będzie także budowle (w tym droga przeciwpożarowa, patio, przyłącza i/lub sieci i ich części - w tym wodociągowych i kanalizacyjnych, separator tłuszczów z częścią osadową). Jak wskazał Wnioskodawca najemcy poszczególnych powierzchni Budynku korzystali ze wszystkich budowli, które są z nim związane (tj. przyłączy, patio, drogi pożarowej, separatora tłuszczów, itp.). Ww. budowle zostały zatem pierwszy raz zasiedlone w momencie oddania ich do użytkowania pierwszym użytkownikom (najemcom), w ramach czynności podlegających opodatkowaniu (usługi najmu), tj. wcześniej niż 2 lata przed planowaną transakcją dostawy. Dostawa przedmiotowych budowli nie odbędzie się w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy ani w okresie krótszym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia. Tym samym spełnione są przesłanki do zastosowania zwolnienia z podatku wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W związku z tym, że dostawa budowli korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy - w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT - ze zwolnienia z podatku korzysta również część gruntu, na którym te budowle są posadowione.

W odniesieniu do dostawy części Budynku, Lokalu oraz budowli, które spełniają przesłanki do zastosowania zwolnienia z podatku VAT wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 należy zauważyć, że jak wskazano wyżej, zwolnienie to jest fakultatywne i przy spełnieniu warunków wynikających z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy dostawca i nabywca mogą z niego zrezygnować.

Z wniosku wynika, że zarówno Wnioskodawca jak i Dostawca są zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT. Zatem, w sytuacji kiedy obie strony transakcji złożą do właściwego dla Nabywcy naczelnika urzędu skarbowego, przed dniem dokonania sprzedaży Nieruchomości zgodne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy, to dostawa tych części Nieruchomości wraz z częścią gruntu na którym są one posadowione, objętych zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy - będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT, tj. 23% - na mocy art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Ponadto należy zauważyć, że dostawa maszyn i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Budynku (np. urządzenia przeciwpożarowe, wentylacyjne, alarmowe, sygnalizacyjne elektroakustyczne, elektrowizyjne) a także wyposażenie Nieruchomości (m.in. wyposażenie toalet oraz zestawy mebli) mimo, iż stanowić będzie element jednej umowy powinna być traktowana jako odrębna od dostawy Nieruchomości dostawa towarów.

W niniejszej sprawie ww. składniki majątkowe nie były wykorzystywane przez Dostawcę wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. Wobec tego, dostawa niniejszych składników nie będzie korzystała ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zatem zgodnie z powyższym dostawa maszyn, urządzeń oraz wyposażenia Nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki właściwej dla danych towarów.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również prawa do obniżenia podatku należnego z tytułu nabycia Nieruchomości.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Natomiast, w myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z przytoczonych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych oraz nie zaistnieją przesłanki negatywne, określone w art. 88 ustawy.

Jak wynika ze złożonego wniosku, po nabyciu Nieruchomości Wnioskodawca zamierza wykorzystywać Nieruchomość do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT, w szczególności do świadczenia usług najmu lokali użytkowych. Jednocześnie jak wskazano wyżej transakcja zbycia Nieruchomości nie będzie stanowiła transakcji zbycia przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa i nie będzie podlegała wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy. Zatem w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w stosunku do części Nieruchomości (Lokalu, części Budynku, które oddano w najem w okresie dłuższym niż dwa lata przed planowaną transakcją oraz budowli) Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, związanego z nabyciem całej Nieruchomości na mocy art. 86 ust. 1 ustawy.

W świetle powyższych okoliczności stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałych stanów faktycznych i zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionych stanach faktycznych oraz zdarzeniach przyszłych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Kwestia przedstawiona we wniosku, która nie została objęta pytaniem, nie może być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej rozpatrzona. Dotyczy to prawidłowości określenia stawki podatku VAT w wysokości 23% dla dostawy maszyn, urządzeń oraz wyposażenia Nieruchomości.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.