IPPP3/4512-796/15-2/KP | Interpretacja indywidualna

Transakcja sprzedaży nieruchomości oraz budynku biurowego podlega opodatkowaniu według stawki 23%?
IPPP3/4512-796/15-2/KPinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. dostawa
 3. grunty
 4. pierwsze zasiedlenie
 5. sprzedaż nieruchomości
 6. stawka
 7. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2015 r. (data wpływu 23 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka pod firmą P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej Wnioskodawcą lub Spółką) powstała w 2009 roku. Spółka powstała jako spółka celowa do zrealizowania inwestycji polegającej na wybudowaniu zespołu biurowo- usługowo-mieszkalnego, w skład którego wchodzi budynek biurowy oraz zespół pięciu budynków mieszkalnych (apartamentowych) z lokalami użytkowymi na parterze. Inwestycja została zrealizowana na gruncie, który jest w użytkowaniu wieczystym Spółki. W trakcie realizacji inwestycji Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Budynek biurowy pierwotnie przeznaczony był na siedzibę Spółki Gazownictwa (spółki matki Wnioskodawcy). W 2011 roku zmieniono planowany czas trwania Spółki na nieograniczony i rozszerzono zakres jej działalności między innymi o zarządzanie nieruchomościami. Planowano, że Spółka zostanie zarządcą wchodzącego w skład realizowanej inwestycji budynku biurowego.

Inwestycja została zakończona w 2014 roku. Trwa sprzedaż lokali w budynkach apartamentowych. W sierpniu 2014 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło Uchwałę o zmianie celu inwestycji w części dotyczącej budynku biurowego. Jednocześnie zobowiązano Zarząd Spółki do podjęcia działań, zmierzających do sprzedaży biurowca. W księgach dokonano przekwalifikowania nieruchomości na aktywo trwałe przeznaczone do sprzedaży (Spółka prowadzi księgi według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości).

W budynku biurowym, poza częścią biurową znajdują się urządzenia i instalacje służące do wytwarzania energii elektrycznej produkowanej w procesie kogeneracji z dostarczanego do budynku paliwa gazowego, oraz wytwarzania ciepła i chłodu oraz podgrzewania dostarczanej wody na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Ciepło, chłód oraz ciepła woda użytkowa wytwarzana za pomocą powyższych instalacji służy zaopatrzeniu budynku biurowego oraz budynków mieszkalnych powstałych w wyniku inwestycji Spółki. Wytwarzana energia elektryczna służy zaopatrzeniu budynku biurowego. Nadmiar energii będzie odprowadzany do sieci R. sp. z o.o., a w przypadku niedoboru energii, będzie ona dostarczana za pomocą zainstalowanych urządzeń z sieci R. w odpowiedniej ilości w celu uzupełnienia zapotrzebowania. Opisane urządzenia i instalacje stanowią łącznie z prawem własności budynku biurowego oraz prawem wieczystego użytkowania nieruchomości jeden łączny przedmiot sprzedaży. Kupujący będzie zobowiązany zapewnić kontynuowanie dostarczania ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej na rzecz sąsiedniej wspólnoty mieszkaniowej (wspólnota zawiązana przez właścicieli lokali zakupionych od Spółki w części mieszkalnej zrealizowanej inwestycji).

W dniu 30 lipca 2015 roku Spółka podpisała przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku. W umowie Kupujący i Spółka zobowiązują się zawrzeć Przyrzeczoną Umowę Sprzedaży, na mocy której Spółka sprzeda Kupującemu, a Kupujący lub podmiot wskazany przez Kupującego kupi od Spółki prawo wieczystego użytkowania nieruchomości oraz prawa własności budynku biurowego wraz z instalacjami wytwórczymi i przesyłowymi. Strony zobowiązały się zawrzeć Przyrzeczoną Umowę Sprzedaży do 1 lipca 2017 roku. Kupujący może żądać wcześniejszego zawarcia Umowy. Obydwie strony umowy są podatnikami VAT czynnymi.

W dniu 30 lipca 2015 roku Spółka zawarła umowę najmu z Kupującym (zwanym dalej Najemcą). Przedmiotem umowy jest powierzchnia biurowa budynku, miejsca parkingowe oraz prawo do korzystania z powierzchni wspólnych. Umowa została zawarta na okres 84 miesięcy od dnia 1 grudnia 2015 roku. Pomieszczenia zostaną przekazane Najemcy na początku września w celu prowadzenia prac wykończeniowych na zasadach określonych w Umowie oraz do zawierania niezbędnych umów eksploatacyjnych. W umowie zapisano, że ulega ona rozwiązaniu z chwilą zawarcia Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży. Jeżeli Umowa Przyrzeczona nie zostanie zawarta, najem będzie kontynuowany zgodnie z zapisami umowy. Spółka wystawiła fakturę za pierwszy okres najmu z góry w dniu 12 sierpnia 2015 roku (najem od 1 grudnia 2015 roku).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy transakcja sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz prawa własności budynku biurowego wraz z instalacjami wytwórczymi lub przesyłowymi podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%, jako dostawa dokonywana w okresie krótszym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia...
 2. W przypadku uznania, że stanowisko Spółki w zakresie pytania 1 jest nieprawidłowe, czy podatnicy mogą zrezygnować ze zwolnienia z podatku i wybrać opodatkowanie transakcji na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Pytanie 1:

Zdaniem Wnioskodawcy transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest wykonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 Ustawy o podatku od towarów i usług, według którego pierwsze zasiedlenie to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Spółka zakończyła budowę biurowca w 2014 roku. Część biurowa nie była użytkowana. Znajdujące się w budynku instalacje wytwórcze i przesyłowe były wykorzystywane przez Spółkę do zaopatrzenia biurowca oraz dla sąsiedniej Wspólnoty mieszkaniowej, ukonstytuowanej z właścicieli lokali wybudowanych i sprzedanych przez Spółkę w ramach części inwestycji dotyczącej budynków apartamentowych. Pierwsza faktura za dostarczone media została wystawiona na rzecz Wspólnoty w październiku 2014 roku.

Oddanie do użytkowania w ramach pierwszego zasiedlenia oznacza faktyczne wydanie budynku lub jego części do użytkowania osobie trzeciej i wydanie to musi zostać dokonane w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu. Z oddaniem do użytkowania mamy do czynienia, gdy:

 • wydamy nieruchomość w wyniku sprzedaży,
 • wydamy nieruchomość innej osobie na podstawie np. umowy najmu czy dzierżawy.

Zdaniem Spółki w przypadku budynku biurowego pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce we wrześniu 2015 roku, kiedy nastąpi przekazanie budynku w ramach umowy najmu oraz wystawiono już pierwszą fakturę za najem.

Zgodnie z Przedwstępną umową sprzedaży prawa użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynku strony zobowiązały się zawrzeć Przyrzeczoną umowę sprzedaży w terminie do 1 lipca 2017 roku. Od dnia pierwszego zasiedlenia do dnia zawarcia Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży nie upłynie okres dwóch lat.

Do opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu stosuje się zasady analogiczne, jak do wybudowanych na tym gruncie budynków, budowli lub ich części. Dostawę prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz z budynkiem należy traktować jako jedną czynność. Zdaniem Spółki całość transakcji objętej Przyrzeczoną Umową Sprzedaży będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.

Transakcji nie dotyczy również zakres zwolnienia określony w art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ w trakcie realizacji inwestycji Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Pytanie 2

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 1, Spółka może zrezygnować ze zwolnienia od opodatkowania transakcji objętej Przyrzeczoną umową sprzedaży, jeżeli przed dniem zawarcia Umowy strony złożą do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kupującego oświadczenie, że wybierają opodatkowanie transakcji. Oświadczenie musi zawierać informacje określone w art. 43 ust. 11 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Strony są zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni. Strony mogą wybrać opodatkowanie, ponieważ przepisy Ustawy nie uzależniają tego prawa od spełnienia innych warunków niż posiadanie przez strony statusu podatników VAT czynnych oraz złożenia oświadczenia zgodnie z zapisami art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ad. 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

(...)

 1. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 2. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Towarami, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zatem w świetle przytoczonych powyżej przepisów, zarówno budynki jak i grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, jak również sprzedaż prawa użytkowania wieczystego, jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Co do zasady, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednak zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższych przepisów wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do dostawy upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zatem aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało natomiast miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem, które to czynności będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zauważyć należy, że zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa, czy najem, wykonywane przez podatników podatku VAT są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Podkreślić należy, że pojęcie „oddanie do użytkowania”, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy, należy rozumieć jako objęcie faktycznego władztwa nad budynkami, budowlami lub ich częściami, możliwości dysponowania nimi, używania ich jak właściciel. Obiekty te nie muszą zostać faktycznie zamieszkane przez nabywcę, aby były oddane do użytkowania.

Ponadto stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat, o czym stanowi art. 43 ust. 7a ustawy.

Co więcej stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Natomiast kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Co do zasady zatem grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki/budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Powyższe dotyczy również prawa użytkowania wieczystego gruntów.

Z przedmiotowego wniosku wynika, że Wnioskodawca - P. Sp. z o.o. powstała w 2009 roku jako spółka celowa do zrealizowania inwestycji polegającej na wybudowaniu zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego, w skład którego wchodzi budynek biurowy oraz zespół pięciu budynków mieszkalnych (apartamentowych) z lokalami użytkowymi na parterze. Inwestycja została zrealizowana na gruncie, który jest w użytkowaniu wieczystym Spółki. W trakcie realizacji inwestycji Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. W 2011 roku zmieniono planowany czas trwania Spółki na nieograniczony i rozszerzono zakres jej działalności m.in. o zarządzanie nieruchomościami. Planowano, że Spółka zostanie zarządcą wchodzącego w skład realizowanej inwestycji budynku biurowego. Inwestycja została zakończona w 2014 roku. Trwa sprzedaż lokali w budynkach apartamentowych. W sierpniu 2014 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło Uchwałę o zmianie celu inwestycji w części dotyczącej budynku biurowego. Jednocześnie zobowiązano Zarząd Spółki do podjęcia działań, zmierzających do sprzedaży biurowca. W księgach dokonano przekwalifikowania nieruchomości na aktywo trwałe przeznaczone do sprzedaży. W budynku biurowym, poza częścią biurową znajdują się urządzenia i instalacje służące do wytwarzania energii elektrycznej produkowanej w procesie kogeneracji z dostarczanego do budynku paliwa gazowego, oraz wytwarzania ciepła i chłodu oraz podgrzewania dostarczanej wody na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Ciepło, chłód oraz ciepła woda użytkowa wytwarzana za pomocą powyższych instalacji służy zaopatrzeniu budynku biurowego oraz budynków mieszkalnych powstałych w wyniku inwestycji Spółki. Wytwarzana energia elektryczna służy zaopatrzeniu budynku biurowego. Opisane urządzenia i instalacje stanowią łącznie z prawem własności budynku biurowego oraz prawem wieczystego użytkowania nieruchomości jeden łączny przedmiot sprzedaży. W dniu 30 lipca 2015 roku Spółka podpisała Przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku. W umowie Kupujący i Spółka zobowiązują się zawrzeć Przyrzeczoną Umowę Sprzedaży, na mocy której Spółka sprzeda Kupującemu, a Kupujący lub podmiot wskazany przez Kupującego kupi od Spółki prawo wieczystego użytkowania nieruchomości oraz prawa własności budynku biurowego wraz z instalacjami wytwórczymi i przesyłowymi. Strony zobowiązały się zawrzeć Przyrzeczoną Umowę Sprzedaży do 1 lipca 2017 roku. Obydwie strony umowy są podatnikami VAT czynnymi. W dniu 30 lipca 2015 roku Spółka zawarła umowę najmu z Kupującym (zwanym dalej Najemcą). Przedmiotem umowy jest powierzchnia biurowa budynku, miejsca parkingowe oraz prawo do korzystania z powierzchni wspólnych. Umowa została zawarta na okres 84 miesięcy od dnia 1 grudnia 2015 roku. Pomieszczenia zostaną przekazane Najemcy na początku września w celu prowadzenia prac wykończeniowych na zasadach określonych w Umowie oraz do zawierania niezbędnych umów eksploatacyjnych. W umowie zapisano, że ulega ona rozwiązaniu z chwilą zawarcia Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży. Jeżeli Umowa Przyrzeczona nie zostanie zawarta, najem będzie kontynuowany zgodnie z zapisami umowy. Spółka wystawiła fakturę za pierwszy okres najmu z góry w dniu 12 sierpnia 2015 roku (najem od 1 grudnia 2015 roku).

Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy transakcja sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%.

Analiza przytoczonych przepisów oraz przedstawionego zdarzenia przyszłego wskazuje, że dostawa budynku biurowego wraz z instalacjami wytwórczymi lub przesyłowymi nie będzie korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Jak wskazuje powyższy przepis, ze zwolnienia nie korzysta dostawa budynków, budowli lub ich części, gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. W opisanej sytuacji nie upłynie dwuletni okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą. Jak wskazał Wnioskodawca do pierwszego zasiedlenie dojdzie we wrześniu 2015 r. tj. w momencie przekazania Najemcy pomieszczeń w celu prowadzenia prac wykończeniowych w ramach zawartej w dniu 30 lipca 2015 r. umowy najmu. Planowana dostawa (Przyrzeczona umowa sprzedaży) ma natomiast nastąpić w terminie do 1 lipca 2017 r.

Zatem sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku, będącego przedmiotem wniosku nie będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.

Jednocześnie w związku z tym, że Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowaną inwestycją nie będzie mógł korzystać również ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

W przedmiotowej sprawie nie znajdzie również zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, bowiem Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowaną inwestycją, jak również nie wykorzystywał tej nieruchomości wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.

Tym samym należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku nie będzie korzystała ze zwolnienia i będzie opodatkowana stawką podstawową podatku od towarów i usług w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy i art. 29a ust. 8 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Z uwagi na uznanie stanowiska w zakresie pytania nr 1 za prawidłowe, odpowiedź na pytanie nr 2 stała się bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.