IPPP3/4512-780/15-4/RM | Interpretacja indywidualna

Stawki podatku przy sprzedaży składników majątku likwidowanego przedsiębiorstwa.
IPPP3/4512-780/15-4/RMinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. budynek
 3. nakłady
 4. sieć
 5. służebność przesyłu
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2015 r. (data wpływu 17 września 2015 r.), uzupełnionym w dniu 5 listopada 2015 r. (data wpływu 5 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy sprzedaży składników majątku likwidowanego przedsiębiorstwa jest:

 • prawidłowe - w zakresie opodatkowania składników majątku wymienionych w pkt 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 oraz 12
 • nieprawidłowe - w zakresie opodatkowania składników majątku wymienionych w pkt 2, 7 oraz 11.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy sprzedaży składników majątku likwidowanego przedsiębiorstwa. Wniosek uzupełniony został w dniu 5 listopada 2015 r., (data wpływu 5 listopada 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w uzupełnieniu wniosku z dnia 5 listopada 2015 r.):

Przedsiębiorstwo państwowe P. znajduje się w stanie upadłości likwidacyjnej. W celu skutecznego przeprowadzenia postępowania upadłościowego, likwidator przedsiębiorstwa ogłosił przetarg na sprzedaż składników majątkowych. W celu zgodnego z prawem przeprowadzenia transakcji konieczne jest ustalenie jaką stawką podatku od towarów i usług (VAT) należy opodatkować przedmiotową sprzedaż.

Dostawa żadnego z przedmiotowych składników majątkowych nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy lub w czasie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.

Przedmiotowe składniki majątkowe nie były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.

Składniki majątkowe będące przedmiotem sprzedaży to:

 1. Użytkowanie wieczyste działki 10/81 wraz ze służebnością drogi koniecznej dla działki 10/81.
  Działka stanowi teren niezabudowany. Działka jest przeznaczona pod zabudowę (tereny zabudowy produkcyjnej, składowej, magazynowej i usługowej) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.
 2. Użytkowanie wieczyste działek 10/54, 10/72, 10/154 wraz ze służebnością drogi koniecznej dla działek 10/54, 10/72, 10/154 oraz udział w działce 10/127 i 10/128 wraz z drogami i placami.
  Przedmiotowe działki są niezabudowanymi terenami budowlanymi. Na działkach tych znajdują się jedynie utwardzone za pomocą m.in. trylinki powierzchnie w postaci dróg. Działki te są przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.
 3. Użytkowanie wieczyste działki 10/166 wraz z drogami i placami oraz budynkiem administracyjno-socjalnym (nr 14010305) i budynkiem Stacji TRAFO i znajdującym się w nim transformatorem olejowym.
 4. Użytkowanie wieczyste działki 10/113 wraz ze służebnością drogi koniecznej dla działki 10/113 oraz budynkiem stacji TRAFO i znajdującym się w nim transformatorem olejowym.
 5. Użytkowanie wieczyste działki 10/111 wraz ze służebnością drogi koniecznej dla działki 10/111 oraz budynkiem stacji TRAFO i znajdującym się w nim transformatorem olejowym.
 6. Użytkowanie wieczyste działki 10/131 wraz ze służebnością drogi koniecznej dla działki 10/131 oraz budynkiem stacji TRAFO i znajdującym się w nim transformatorem olejowym.
 7. Transformator olejowy jako nakład na działce 10/5.
  Transformator olejowy posadowiony przez P. znajduje się na działce, która nie należy do P.
 8. Wyposażenie biura, w postaci zestawu komputerowego DK, zestawu komputerowego ZPP, kopiarki, krzesła (10 szt.), grzejnika elektrycznego.
 9. Zewnętrzne sieci ciepłownicze, zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne oraz sieci energetyczne.
 10. Służebność przesyłu ustanawiana odpłatnie (na sześciu działkach stanowiących drogi wewnętrzne w użytkowaniu wieczystym P.) na rzecz nabywcy zewnętrznych sieci ciepłowniczych, zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych oraz sieci energetycznych w celu zapewniania mu dostępu do zakupionych sieci.
 11. Nakłady na działce 214 w postaci budowli stanowiących część oczyszczalni ścieków.Budowle posadowione przez P. znajdują się na działce, która nie należy do P..
 12. Prawo użytkowania wieczystego działki nr 9 wraz z budynkiem przepompowni, oczyszczalnią ścieków sanitarnych, rowem melioracyjnym oraz oświetleniem oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaką stawką podatku od towarów i usług (VAT) należy opodatkować sprzedaż poszczególnych, składników majątkowych przedmiotowego przedsiębiorstwa...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku):

Zdaniem Wnioskodawcy poszczególne składniki majątkowe będące przedmiotem sprzedaży będą opodatkowane w następujący sposób:

 1. Użytkowanie wieczyste działki 10/81 wraz ze służebnością drogi koniecznej dla działki 10/81 - stawka podatku 23%,
 2. Użytkowanie wieczyste działek 10/54, 10/72, 10/154 wraz ze służebnością drogi koniecznej dla działek 10/54, 10/72, 10/154 oraz udział w działce 10/127 i 10/128 wraz z drogami i placami - stawka podatku 23%,
 3. Użytkowanie wieczyste działki 10/166 wraz z drogami i placami oraz budynkiem administracyjno - socjalnym (nr 14010305), budynkiem Stacji TRAFO i znajdującym się w nim transformatorem olejowym - zwolnienie z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy,
 4. Użytkowanie wieczyste działki 10/113 wraz ze służebnością drogi koniecznej dla działki 10/113 oraz budynkiem stacji TRAFO i znajdującym się w nim transformatorem olejowym - zwolnienie z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy,
 5. Użytkowanie wieczyste działki 10/111 wraz ze służebnością drogi koniecznej dla działki 10/111 oraz budynkiem stacji TRAFO i znajdującym się w nim transformatorem olejowym - zwolnienie z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy,
 6. Użytkowanie wieczyste działki 10/131 wraz ze służebnością drogi koniecznej dla działki 10/131 oraz budynkiem stacji TRAFO i znajdującym się w nim transformatorem olejowym - zwolnienie z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy,
 7. Transformator olejowy jako nakład na działce 10/5 - zwolnienie z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy,
 8. Wyposażenie biura, w postaci zestawu komputerowego DK, zestawu komputerowego ZPP, kopiarki, krzesła (10 szt.), grzejnika elektrycznego - stawka podatku 23%,
 9. Zewnętrzne sieci ciepłownicze, zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne oraz sieci energetyczne - zwolnienie z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy,
 10. Służebność przesyłu ustanawiana odpłatnie (na sześciu działkach stanowiących drogi wewnętrzne w użytkowaniu wieczystym P.) na rzecz nabywcy zewnętrznych sieci ciepłowniczych, zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych oraz sieci energetycznych w celu zapewniania mu dostępu do zakupionych sieci - stawka podatku 23%,
 11. Nakłady na działce 214 w postaci budowli stanowiących część oczyszczalni ścieków. Budowle posadowione przez P. znajdują się na działce, która nie należy do P. - zwolnienie z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy,
 12. Prawo użytkowania wieczystego działki nr 9 wraz z budynkiem przepompowni, oczyszczalnią ścieków sanitarnych, rowem melioracyjnym oraz oświetleniem oczyszczalni ścieków - zwolnienie z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • prawidłowe - w zakresie opodatkowania składników majątku wymienionych w pkt 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 oraz 12
 • nieprawidłowe - w zakresie opodatkowania składników majątku wymienionych w pkt 2, 7 oraz 11.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez świadczenie usług, w myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jak wynika z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

I tak, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie określone w ww. przepisie dotyczy wszystkich towarów zarówno nieruchomości jak i ruchomości, przy nabyciu (imporcie, wytworzeniu), których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika - wyłącznie na cele działalności zwolnionej z podatku VAT.

Jednocześnie w myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Przy czym tereny budowlane, stosownie do art. 2 pkt 33 ustawy, to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Tak więc ustawa o podatku od towarów i usług nakazuje oceniać przeznaczenie określonego gruntu wyłącznie na podstawie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku w oparciu o wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ponadto zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem wykluczenie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy następuje w sytuacjach, gdy dostawa budynków, budowli lub ich części jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ww. ustawy, zgodnie z którym, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zatem aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem za pierwsze zasiedlenie należy uznać moment sprzedaży lub oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

W tym miejscu należy zaznaczyć, że z uwagi na brak definicji „budynków” i „budowli” w ustawie o podatku od towarów i usług należy korzystać z definicji budynków i budowli, które zostały zawarte w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Jak wynika z art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Stosownie do art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane przez budowle należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Natomiast w myśl art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane przez obiekty liniowe należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Co więcej zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Jednocześnie należy wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków, budowli lub ich części w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „P.” znajduje się w stanie upadłości likwidacyjnej. W celu skutecznego przeprowadzenia postępowania upadłościowego, likwidator przedsiębiorstwa ogłosił przetarg na sprzedaż składników majątkowych. Dostawa żadnego z przedmiotowych składników majątkowych nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub w czasie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia. Ponadto przedmiotowe składniki majątkowe nie były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. Składniki majątkowe będące przedmiotem sprzedaży to:

 1. Użytkowanie wieczyste działki 10/81 wraz ze służebnością drogi koniecznej dla działki 10/81.
  Działka stanowi teren niezabudowany. Działka jest przeznaczona pod zabudowę (tereny zabudowy produkcyjnej, składowej, magazynowej i usługowej) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.
 2. Użytkowanie wieczyste działek 10/54, 10/72, 10/154 wraz ze służebnością drogi koniecznej dla działek 10/54, 10/72, 10/154 oraz udział w działce 10/127 i 10/128 wraz z drogami i placami.
  Przedmiotowe działki są niezabudowanymi terenami budowlanymi. Na działkach tych znajdują się jedynie utwardzone za pomocą m.in. trylinki powierzchnie w postaci dróg. Działki te są przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.
 3. Użytkowanie wieczyste działki 10/166 wraz z drogami i placami oraz budynkiem administracyjno-socjalnym (nr 14010305) i budynkiem Stacji TRAFO i znajdującym się w nim transformatorem olejowym.
 4. Użytkowanie wieczyste działki 10/113 wraz ze służebnością drogi koniecznej dla działki 10/113 oraz budynkiem stacji TRAFO i znajdującym się w nim transformatorem olejowym.
 5. Użytkowanie wieczyste działki 10/111 wraz ze służebnością drogi koniecznej dla działki 10/111 oraz budynkiem stacji TRAFO i znajdującym się w nim transformatorem olejowym.
 6. Użytkowanie wieczyste działki 10/131 wraz ze służebnością drogi koniecznej dla działki 10/131 oraz budynkiem stacji TRAFO i znajdującym się w nim transformatorem olejowym.
 7. Transformator olejowy jako nakład na działce 10/5. Transformator olejowy posadowiony przez P. znajduje się na działce, która nie należy do P..
 8. Wyposażenie biura, w postaci zestawu komputerowego DK, zestawu komputerowego ZPP, kopiarki, krzesła (10 szt.), grzejnika elektrycznego.
 9. Zewnętrzne sieci ciepłownicze, zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne oraz sieci energetyczne.
 10. Służebność przesyłu ustanawiana odpłatnie (na sześciu działkach stanowiących drogi wewnętrzne w użytkowaniu wieczystym P.) na rzecz nabywcy zewnętrznych sieci ciepłowniczych, zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych oraz sieci energetycznych w celu zapewniania mu dostępu do zakupionych sieci.
 11. Nakłady na działce 214 w postaci budowli stanowiących część oczyszczalni ścieków. Budowle posadowione przez P. znajdują się na działce, która nie należy do P.,
 12. Prawo użytkowania wieczystego działki nr 9 wraz z budynkiem przepompowni, oczyszczalnią ścieków sanitarnych, rowem melioracyjnym oraz oświetleniem oczyszczalni ścieków.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia właściwych stawek podatku od towarów i usług dla transakcji sprzedaży poszczególnych składników majątku.

Ad. 1.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest opodatkowanie transakcji przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki 10/81 wraz ze służebnością drogi koniecznej dla tej działki.

Jak wynika z przedstawionego opisu sprawy działka 10/81 stanowi teren niezabudowany. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod zabudowę (teren zabudowy produkcyjnej, składowej, magazynowej i usługowej).

Jak wynika z treści art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy w zw. z art. 2 pkt 33 ustawy w przypadku terenów niezabudowanych nie korzystają ze zwolnienia wyłącznie te tereny, które są przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Skoro działka 10/81 jest przeznaczona pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest terenem budowlanym w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Tym samym transakcja przeniesienia prawa użytkowania wieczystego niniejszej działki wraz ze służebnością drogi koniecznej dla tej działki nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. pkt 9 ustawy.

Jednocześnie transakcja przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki 10/81 wraz ze służebnością drogi koniecznej dla tej działki nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Stosownie bowiem do regulacji zawartych w przywołanym powyżej artykule, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ze stanu faktycznego wynika, że przedmiotowa działka nie była wykorzystywana wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. Zatem w analizowanej sytuacji nie zostały spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Wobec tego, że do omawianej transakcji nie znajdą zastosowania zwolnienia z podatku wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy oraz z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy przedmiotowa transakcja będzie opodatkowana stawką podstawową podatku VAT.

Zatem transakcja przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki 10/81 wraz ze służebnością drogi koniecznej dla tej działki będzie opodatkowana stawką podstawową podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, tj. 23%.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania sprzedaży składnika majątku, o którym mowa w pkt 1 jest prawidłowe.

Ad. 2.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla transakcji przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działek 10/54, 10/72, 10/154 wraz ze służebnością drogi koniecznej dla działek 10/54, 10/72, 10/154 oraz udział w działce 10/127 i 10/128 wraz z drogami i placami.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że na przedmiotowych działkach znajdują się jedynie utwardzone za pomocą m.in. trylinki powierzchnie w postaci dróg.

W tym miejscu należy odwołać się do ustawy Prawo budowlane. W świetle art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane w zw. z art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane droga spełnia definicję budowli. W konsekwencji teren, na którym znajduje się droga stanowi teren zabudowany. Tym samym Wnioskodawca błędnie zakwalifikował przedmiotowe działki jako działki niezabudowane.

Zatem w przypadku przedmiotowych działek, na których znajdują się jedynie utwardzone za pomocą m.in. trylinki powierzchnie w postaci dróg stanowią działki zabudowane, tj. działki na których znajdują się budowle w postaci dróg.

Z wniosku wynika, że dostawa składników majątkowych nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy lub w czasie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia. W związku z tym, do dostawy przedmiotowych budowli znajdzie zastosowanie zwolnienie z podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W związku z tym, że dostawa budowli podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług to w myśl art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, również dostawa gruntu na którym się one znajdują podlega zwolnieniu z opodatkowania tym podatkiem.

Zatem transakcja przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działek 10/54, 10/72, 10/154 wraz ze służebnością drogi koniecznej dla działek 10/54, 10/72, 10/154 oraz udział w działce 10/127 i 10/128 wraz z drogami i placami podlega zwolnieniu z opodatkowania stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania sprzedaży składnika majątku, o którym mowa w pkt 2 jest nieprawidłowe.

Ad. 3.

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest opodatkowanie transakcji przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki 10/166 wraz z drogami i placami oraz budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkiem Stacji TRAFO i znajdującym się w nim transformatorem olejowym.

Z wniosku wynika, że dostawa składników majątkowych nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy lub w czasie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia. W związku z tym, do dostawy budynków znajdujących się na przedmiotowej działce znajdzie zastosowanie zwolnienie z podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W związku z tym, że dostawa budynków podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług to w myśl art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, również dostawa gruntu na którym się one znajdują podlega zwolnieniu z opodatkowania tym podatkiem.

Zatem transakcja przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki 10/166 wraz z drogami i placami oraz budynkiem administracyjno-socjalnym (nr 14010305) i budynkiem Stacji TRAFO (nr 10013323) i znajdującym się w nim transformatorem olejowym podlega zwolnieniu z opodatkowania stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania sprzedaży składnika majątku, o którym mowa w pkt 3 jest prawidłowe.

Ad. 4.-6.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania transakcji przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działek:

 • 10/113 wraz ze służebnością drogi koniecznej dla działki 10/113 oraz budynkiem stacji TRAFO (nr 10013327) i znajdującym się w nim transformatorem olejowym (pkt 4 wniosku)
 • 10/111 wraz ze służebnością drogi koniecznej dla działki 10/111 oraz budynkiem stacji TRAFO i znajdującym się w nim transformatorem olejowym (pkt 5 wniosku),
 • 10/131 wraz ze służebnością drogi koniecznej dla działki 10/131 oraz budynkiem stacji TRAFO i znajdującym się w nim transformatorem olejowym (pkt 6 wniosku).

Z wniosku wynika, że dostawa składników majątkowych nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy lub w czasie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia. W związku z tym, do dostawy budynków znajdujących się na przedmiotowych działkach znajdzie zastosowanie zwolnienie z podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W związku z tym, że dostawa budynków podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług to w myśl art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, również dostawa gruntu na którym się one znajdują podlega zwolnieniu z opodatkowania tym podatkiem.

Zatem transakcja

 • przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki 10/113 wraz ze służebnością drogi koniecznej dla działki 10/113 oraz budynkiem stacji TRAFO i znajdującym się w nim transformatorem olejowym,
 • przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki 10/111 wraz ze służebnością drogi koniecznej dla działki 10/111 oraz budynkiem stacji TRAFO i znajdującym się w nim transformatorem olejowym,
 • przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki 10/131 wraz ze służebnością drogi koniecznej dla działki 10/131 oraz budynkiem stacji TRAFO i znajdującym się w nim transformatorem olejowym.

podlega zwolnieniu z opodatkowania stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania sprzedaży składnika majątku, o którym mowa w pkt 4, 5 i 6 jest prawidłowe.

Ad. 7. i 11.

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest kwestia zastosowania właściwej stawki VAT dla dostawy transformatora olejowego stanowiącego nakład na działce 10/5 (pkt 7 wniosku) oraz budowli stanowiących część oczyszczalni ścieków będących nakładem na działce 214 (pkt 11 wniosku).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że zarówno transformator olejowy jak i budowle stanowiące część oczyszczalni ścieków, znajdują się na działkach, które nie są własnością P.

Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, t.j.) nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Stosownie do treści art. 47 § 1 Kodeksu cywilnego część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Z treści § 2 cyt. przepisu wynika natomiast, iż częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. W myśl § 3 powołanej normy przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.

Jak stanowi art. 48 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane (...).

Zgodnie z art. 191 Kodeksu cywilnego własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową.

Z powyższych przepisów wynika, iż co do zasady, grunt jest zawsze odrębnym przedmiotem własności, natomiast budynki trwale z gruntem związane, stanowią części składowe gruntów. Jeżeli zatem ktoś wybuduje trwale związany z gruntem budynek na cudzym gruncie, budynek ten staje się własnością właściciela gruntu, a ten kto budynek wybuduje będzie tylko właścicielem nakładów poniesionych na wzniesienie obiektu. Odnosząc się do powyższego należy zauważyć, że z punktu widzenia prawa cywilnego nakłady na nieruchomość (np. wybudowanie budynku/budowli) stanowią część składową gruntu i tym samym własność właściciela gruntu.

Nakłady poniesione na obcym majątku nie stanowią towaru w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy (tj. w szczególności rzeczy oraz ich części). Poniesione nakłady nie stanowią odrębnej rzeczy, a jedynie dają prawo temu kto je poniósł (np. wybudował budynek/budowle) do roszczenia o zwrot poniesionych kosztów. Roszczenie to nie stanowi natomiast prawa rzeczowego, a jedynie prawo o charakterze zobowiązaniowym, uprawniajcie do żądania zwrotu poniesionych nakładów. Tym samym prawo to nie może również stanowić towaru w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku zbycia nakładów nie dochodzi do zbycia prawa dysponowania towarami jak właściciel. Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa należy przyjąć, że przeniesienie nakładów poniesionych na obcym środku trwałym nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, gdyż nie mamy tu do czynienia z odrębną rzeczą, która mogłaby stanowić towar.

Niemniej jednak podmiot, który poniósł nakłady dysponuje pewnym prawem do poniesionych nakładów i może to prawo przenieść na rzecz innego podmiotu. Wskazać zatem należy, iż nakład jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego.

W analizowanej sprawie, transformator olejowy oraz budowle stanowiące część oczyszczalni ścieków zostały wzniesione na cudzym gruncie. W myśl przytoczonych powyżej przepisów stanowią one części składowe gruntu, na którym zostały posadowione. Tak więc Wnioskodawca, jako posiadacz nakładów na cudzym gruncie nie może tych nakładów sprzedać jako towarów (budynku, budowli), bowiem nie stanowią one odrębnych od gruntu przedmiotów własności. Zarówno transformator olejowy wzniesiony na działce 10/5 jak i budowle stanowiące część oczyszczalni ścieków zlokalizowane na działce 214 winny być traktowane jako część składowa gruntu, na którym zostały posadowione. Tym samym, w przedmiotowej sprawie przedmiotem zbycia są poniesione nakłady stanowiące inwestycję w obcym środku trwałym, które są sumą wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę w stosunku do środka trwałego niestanowiącego jego własności.

Jak już wcześniej wspomniano, nakłady poniesione na obcym majątku nie stanowią towaru w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy w związku z tym zbycie nakładów poniesionych na cudzym gruncie nie może zostać uznane za odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Transakcję taką należy traktować jako świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy.

Tym samym, skoro zbycie nakładów poniesionych na cudzym gruncie stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, nie może korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Co więcej odpłatne zbycie nakładów, nie zostało wskazane przez ustawodawcę jako czynność objęta opodatkowaniem stawką obniżoną lub objęta zwolnieniem z podatku. Zatem odpłatne zbycie nakładów podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, tj. 23%.

Tym samym dostawa:

 • transformatora olejowego stanowiącego nakład na działce 10/5
 • budowli stanowiących część oczyszczalni ścieków będących nakładem na działce 214podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako świadczenie usług, według stawki podatku w wysokości 23%.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania sprzedaży składnika majątku, o którym mowa w pkt 7 i 11 jest nieprawidłowe.

Ad. 8.

Wnioskodawca powziął wątpliwość w kwestii opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątku likwidowanego przedsiębiorstwa stanowiących wyposażenie biura, w postaci zestawu komputerowego DK, zestawu komputerowego ZPP, kopiarki, krzesła (10 szt.), grzejnika elektrycznego.

W niniejszej sprawie składniki majątkowe stanowiące wyposażenie biura, tj. zestaw komputerowy DK, zestaw komputerowy ZPP, kopiarka, krzesła (10 szt.), grzejnik elektryczny, nie były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. Wobec tego, dostawa niniejszych składników nie będzie korzystała ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Jednocześnie ustawodawca nie zaliczył waskazanych towarów ani w ustawie ani w przepisach wykonawczych do niej, do grup towarów, które są zwolnione z podatku lub co do których można zastosować obniżoną stawkę podatku VAT.

Zatem dostawa składników majątku stanowiących wyposażenie biura, w postaci zestawu komputerowego DK, zestawu komputerowego ZPP, kopiarki, krzesła (10 szt.), grzejnika elektrycznego będzie podlegała opodatkowaniu stawką podstawową podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, tj. 23%.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania sprzedaży składnika majątku, o którym mowa w pkt 8 jest prawidłowe.

Ad. 9.

Wnioskodawca powziął wątpliwość w kwestii ustalenia właściwej stawki podatku od towarów i usług dla transakcji sprzedaży zewnętrznych sieci ciepłowniczych, zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych oraz sieci energetycznych.

W tym miejscu należy odwołać się do ustawy Prawo budowlane. W świetle art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane w zw. z art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane sieć ciepłownicza, sieć wodno-kanalizacyjna oraz sieć energetyczna, każda z osobna, spełnia definicję budowli.

Z wniosku wynika, że dostawa składników majątkowych nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy lub w czasie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia. W związku z tym, do dostawy sieci ciepłowniczej, sieci wodno-kanalizacyjnej oraz sieci energetycznej znajdzie zastosowanie zwolnienie z podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Zatem dostawa sieci ciepłowniczej, sieci wodno-kanalizacyjnej oraz sieci energetycznej podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania sprzedaży składnika majątku, o którym mowa w pkt 9 jest prawidłowe.

Ad. 10.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania służebności przesyłu, która została ustanowiona odpłatnie (na sześciu działkach stanowiących drogi wewnętrzne w użytkowaniu wieczystym P.) na rzecz nabywcy zewnętrznych sieci ciepłowniczych, zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych oraz sieci energetycznych w celu zapewniania mu dostępu do zakupionych sieci.

Instytucja służebności przesyłu uregulowana została w art. 305(1) – 305(4) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

W świetle art. 305(1) Kodeksu cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 49 § 1 k.c. urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Służebność przesyłu to rodzaj służebności gruntowej, o czym jednoznacznie przesądza art. 305 (4) k.c., zgodnie z którym do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych. Z kolei pojęcie służebności gruntowej zdefiniowane zostało w art. 285 § 1 k.c. W myśl tego przepisu, nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności.

Ponieważ ustanawiający służebność zobowiązuje się względem właściciela nieruchomości władnej, do tolerowania czynności lub sytuacji, należy stwierdzić, że służebność przesyłu stanowi świadczenie usług, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy.

W treści ustawy jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku. Jednak w katalogu czynności, do których można zastosować obniżoną stawkę podatku lub zwolnienie od podatku nie znalazło się odpłatne ustanowienie służebności przesyłu. W związku z tym czynność tę należy opodatkować z zastosowaniem stawki podstawowej podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, tj. 23%.

Zatem służebność przesyłu ustanawiana odpłatnie (na sześciu działkach stanowiących drogi wewnętrzne w użytkowaniu wieczystym P.) na rzecz nabywcy zewnętrznych sieci ciepłowniczych, zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych oraz sieci energetycznych w celu zapewniania mu dostępu do zakupionych sieci, jako świadczenie usług, podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania sprzedaży składnika majątku, o którym mowa w pkt 10 jest prawidłowe.

Ad. 12.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania transakcji przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki nr 9 wraz z budynkiem przepompowni, oczyszczalnią ścieków sanitarnych, rowem melioracyjnym oraz oświetleniem oczyszczalni ścieków.

Z wniosku wynika, że dostawa składników majątkowych nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy lub w czasie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia. W związku z tym, do dostawy budynków oraz budowli wraz z urządzeniami budowlanymi znajdujących się na przedmiotowej działce zastosowanie znajdzie zwolnienie z podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W związku z tym, że dostawa budynków oraz budowli wraz z urządzeniami budowlanymi podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług to w myśl art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, również dostawa gruntu na którym się one znajdują podlega zwolnieniu z opodatkowania tym podatkiem.

Zatem transakcja przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki nr 9 wraz z budynkiem przepompowni, oczyszczalnią ścieków sanitarnych, rowem melioracyjnym oraz oświetleniem oczyszczalni ścieków podlega zwolnieniu z opodatkowania stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania sprzedaży składnika majątku, o którym mowa w pkt 12 jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.