IPPP3/4512-594/15-2/KP | Interpretacja indywidualna

Jaką stawką VAT powinna być opodatkowana dostawa przez Wnioskodawcę udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w Budynku?
IPPP3/4512-594/15-2/KPinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. budynki zbiorowego zamieszkania
 3. podstawa opodatkowania
 4. sprzedaż
 5. stawka preferencyjna podatku
 6. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietni 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2015 r. (data wpływu 15 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki VAT dla dostawy udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w Budynku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki VAT dla dostawy udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w Budynku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej: „Wnioskodawca”) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”), prowadzącym działalność gospodarczą polegającą, m.in., na obrocie nieruchomościami i działalności deweloperskiej.

Na nieruchomości gruntowej, do której Wnioskodawca posiada prawo użytkowania wieczystego, Wnioskodawca realizuje inwestycję deweloperską polegającą na budowie kilku budynków, w tym budynku wielomieszkaniowego z lokalami usługowymi i garażem podziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (dalej: „Budynek”). Inwestycja realizowana jest stosownie do decyzji o warunkach zabudowy oraz zgodnie z prawomocną decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę Budynku.

Zgodnie z projektem budowlanym Budynek będzie sklasyfikowany według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm., dalej: „PKOB”) do działu 11 i klasy 1122 — budynek o trzech lub więcej mieszkaniach. Według projektu budowlanego powierzchnia żadnego lokalu mieszkalnego położonego w Budynku nie będzie przekraczała 150 m2.

Wnioskodawca zaznacza, że zgodnie z projektem budowlanym w Budynku będą znajdować się lokale użytkowe oraz garaż podziemny, których łączna powierzchnia będzie jednak niewielka w stosunku do łącznej powierzchni Budynku (na pewno będzie mniejsza niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej Budynku).

Wnioskodawca zamierza sprzedać udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w Budynku i nieruchomości wspólnej (dalej: „Transakcja”). Nabywcą ww. udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej będzie podatnik VAT prowadzący działalność gospodarczą polegającą, m.in., na obrocie nieruchomościami i działalności deweloperskiej, który będzie kontynuował prace budowlane w Budynku w celu późniejszej sprzedaży lokali. Nabywca będzie również zawierał umowy deweloperskie oraz przedwstępne umowy sprzedaży lokali położonych w Budynku.

Na moment przeprowadzenia Transakcji konstrukcja Budynku będzie wykonana w całości, tj. wykonane będą:

 • ściany szczelinowe,
 • warstwy podkładowe pod płytę fundamentową,
 • konstrukcja żelbetonowa podziemia,
 • konstrukcja żelbetonowa nadziemia, tj.:
  • ściany nośne i działowe,
  • kominy,
  • więźba i pokrycie dachu,
  • klatki schodowe wraz ze schodami wewnętrznymi,
  • wieże windowe.

Dodatkowo, na moment przeprowadzenia Transakcji wykonana zostanie:

 • przeważająca część przyłączy do Budynku,
 • znaczna część instalacji:
  • wodno-kanalizacyjnej,
  • C.O i C.T,
  • elektrycznej,
  • teletechnicznej,
  • wentylacji mechanicznej,
 • znaczna część architektury Budynku:
  • robót budowlanych stanu surowego,
  • ślusarki okiennej i drzwiowej,
  • stolarki okiennej,
  • elewacji,
  • wykończeń wnętrz,
  • wyposażenia technicznego budynku,
  • elementów wyposażenia wewnętrznego.

Zgodnie z harmonogramem prac budowlanych, następujące prace budowlane mogą zostać wykonane już po przeprowadzeniu Transakcji:

 • prace wykończeniowe w Budynku takie jak: montaż wind i platform parkingowych, malowanie ścian i sufitów, montaż osprzętu drzwiowego lokali mieszkalnych, wykończenie lobby wejściowego,
 • montaż instalacji sanitarnych w Budynku takich jak: grzejniki, wodomierze, skrzynki hydrauliczne,
 • montaż instalacji elektrycznych w Budynku takich jak: skrzynki rozdzielcze, układy pomiarowe, osprzęt elektryczny w lokalach mieszkalnych,
 • montaż instalacji teletechnicznych w Budynku takich jak: wideo domofony, kontrole dostępu na klatkach schodowych,
 • zagospodarowanie terenu wokół Budynku, przykładowo: montaż elementów małej architektury, montaż szlabanu wjazdowego na teren drogi projektowanej, obsadzenie terenów zielonych, wykonanie ogrodzenia terenu wewnętrznego.

Zakres prac wykonanych faktycznie w Budynku na moment przeprowadzenia Transakcji może się nieznacznie różnić od opisanego powyżej harmonogramu prac budowlanych, ze względu na opóźnienie lub przyspieszenie prac w stosunku do harmonogramu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaką stawką VAT powinna być opodatkowana dostawa przez Wnioskodawcę udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w Budynku...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w Budynku powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT ze stawką 8%.

 1. Sprzedaż jako dostawa towarów

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej jako: „ustawa VAT”), opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają, m.in., odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary - zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy VAT - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Zaś przez dostawę towarów ustawa o VAT w art. 7 ust. 1 rozumie przeniesienie prawa do rozporządzania tym towarem jak właściciel.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w Budynku należy uznać za towar. Sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz sprzedaż udziału we współwłasności budynku prowadzi bowiem do przeniesienia na nabywcę prawa do rozporządzania tymi udziałami w nieruchomości oraz w budynku jak właściciel. Zatem, sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz sprzedaż udziału we współwłasności budynku wywołuje dokładnie takie same skutki prawne, jak sprzedaż towaru, bowiem nabywca uzyskuje prawo do rozporządzania częścią budynku oraz prawa użytkowania wieczystego jak właściciel. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w Budynku przez Wnioskodawcę będzie stanowiła dostawę towarów w rozumieniu ustawy o VAT.

Powyższe stanowisko potwierdzają sądy administracyjne w wyrokach oraz organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych. Przykładowo:

 • Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale 7 sędziów z dnia 24 października 2011 r. (I FPS 2/11) stwierdził, że: „(...) sprzedaż udziału we współwłasności budynku, tak jak i udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, prowadzi do przeniesienia na nabywcę takiego udziału prawa do rozporządzania tymi towarami tak jak właściciel. (...) na gruncie ustawy o VAT taka czynność nie może prowadzić do innych skutków prawnych niż sprzedaż towaru przez jedynego właściciela (użytkownika wieczystego), która niewątpliwie - w świetle art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi dostawę towarów bowiem w jej wyniku dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel. (...)”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 28 kwietnia 2015 r. (IBPP2/4512-97/15/KO) uznał, iż: „(...) w zakresie pojęcia towarów jako nieruchomości, mieści się współwłasność jako prawo do rzeczy wspólnej. Wobec powyższego, towarem jest nieruchomość, a także udział w prawie własności nieruchomości. (...) dostawa udziału w prawie użytkowania wieczystego działki, na której posadowione są baraki (budynki) (...) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki dla tej dostawy. (...)”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 14 listopada 2014 r. (IPPP3/443-827/14-2/ISZ) potwierdził, że: „(...) Dostawę towarów stanowi także sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu. (...)”.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w Budynku będzie stanowiła dostawę towarów w rozumieniu ustawy o VAT.

 1. Dostawa gruntu zabudowanego obiektami budowlanymi

W celu ustalenia zasad opodatkowania podatkiem VAT dostawy udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w Budynku, należy ustalić, czy nieruchomość gruntowa będąca przedmiotem tej dostawy będzie - na moment przeprowadzenia Transakcji - zabudowana obiektem budowlanym, czy też będzie niezabudowana.

Zgodnie bowiem z art. 29a ust. 8 ustawy VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W rezultacie do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku VAT jak do dostawy budynków, budowli lub ich części trwale z tym gruntem związanych. Tymczasem, w świetle art. 41 ust. 12 ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT ze stawką 8% podlega dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W celu określenia czy nieruchomość gruntowa będąca przedmiotem przyszłej dostawy będzie zabudowana należy zatem ustalić, czy Budynek stanowić będzie obiekt budowlany w rozumieniu przepisów ustawy o VAT na moment przeprowadzenia Transakcji.

Ustawa o VAT nie definiuje, co należy rozumieć przez obiekt budowlany. Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, należy się odwołać w tym zakresie do pojęć „obiektu budowlanego” zawartych w:

 • PKOB, oraz
 • ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm., dalej: „Prawo budowlane”).

Stosownie do przepisów PKOB, przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych.

Z kolei Prawo budowlane przez:

 • obiekt budowlany rozumie budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi (art. 3 pkt 1a),
 • budynek rozumie taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 2).

Należy postawić sobie zatem pytanie, jak zakwalifikować na moment przeprowadzenia Transakcji Budynek, tj. obiekt, którego konstrukcja (tj. fundamenty, ściany, dach) będzie wykonana w całości, zaś przyłącza, instalacje i architektura będą wykonane w znacznej części.

Zdaniem Wnioskodawcy, na moment przeprowadzenia Transakcji, Budynek będzie spełniał przesłanki wynikające z definicji „obiektu budowlanego” oraz „budynku” zawartych w Prawie budowlanym, tj. Budynek będzie:

 • trwale związany z gruntem,
 • wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych,
 • posiadał fundamenty i dach.

Dodatkowo, na moment przeprowadzenia Transakcji w Budynku będzie wykonana znaczna część: przyłączy, instalacji (wodno-kanalizacyjnej, C.O i C.T, elektrycznej, teletechnicznej, wentylacji mechanicznej) oraz wyposażenia technicznego.

Zdaniem Wnioskodawcy, na moment przeprowadzenia Transakcji Budynek będzie również spełniał przesłanki wynikające z definicji „obiektu budowlanego” zawartej w PKOB, tj. Budynek będzie:

 • połączony z gruntem w sposób trwały,
 • wykonany z materiałów budowlanych i elementów składowych,
 • wynikiem prac budowlanych.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, na moment przeprowadzenia Transakcji Budynek powinien zostać uznany na potrzeby podatku VAT za obiekt budowlany. Powyższe stanowisko potwierdzają organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych. Przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 18 marca 2014 r. (IBPP2/443-1156/13/AB) w następującym stanie faktycznym: „(...) Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości, na której prowadzona jest inwestycja polegająca na budowie 32 budynków w zabudowie bliźniaczej, (...) Budowa (...) winna zostać doprowadzona do stanu surowego otwartego. Stan surowy otwarty obejmował będzie co najmniej wymurowane ściany nośne, kominy, strop nad parterem, schody wewnętrzne oraz więźbę i pokrycie dachu. Nie będzie obejmował drzwi, okien i ścianek działowych. (...)” wskazał, że: „(...) Budynki sprzedawane będą jako obiekty niewykończone (w stanie surowym otwartym). (...) Budowane obecnie na nieruchomości lokale oraz budynki mieszkalne spełniać będą wymogi przewidziane dla budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12 (...)”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 5 maja 2011 r. (ILPP1/443-226/11-4/MS) wskazał, że: „(...) istotne jest ustalenie czy przedmiot sprzedaży - obiekt budowlany, w trakcie inwestycji (stan surowy) jest budynkiem, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. (...) Zgodnie z art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego, przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. (...) Budynek, którego dostawa jest przedmiotem niniejszego wniosku, z pewnością posiada wszystkie wskazane cechy. (...) sprzedaż rozpoczętego obiektu mieszkalnego - stan surowy, jako obiektu budownictwa mieszkaniowego, jest opodatkowana 8% stawką podatku VAT. (...)”.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, na moment przeprowadzenia Transakcji Budynek powinien zostać uznany na potrzeby podatku VAT za obiekt budowlany. Wnioskodawca zwraca jednocześnie uwagę, że nawet gdyby Budynek nie spełniał na moment przeprowadzenia Transakcji wszystkich przesłanek wynikających z definicji „obiektu budowlanego” zawartych w Prawie budowlanym oraz w PKOB, należy uznać, iż rozpoczęty (i nadal nieukończony) obiekt budowlany, którego budowa po zmianie właściciela nadal będzie kontynuowana, powinien zostać uznany na potrzeby podatku VAT za obiekt budowlany. Przyjęcie bowiem odmiennej wykładni, zgodnie z którą nieukończony obiekt budowlany (którego budowa ma być kontynuowana) nie stanowi obiektu budowlanego prowadziłoby do sytuacji, w której dany obiekt zarówno na potrzeby PKOB, jak i VAT, w ogóle by nie istniał.

W efekcie, w przypadku dostawy gruntu, na którym znajdowałby się nieukończony obiekt budowlany, przedmiotem dostawy byłby grunt niezabudowany.

Tymczasem, w ocenie Wnioskodawcy, tak określony przedmiot dostawy nie odzwierciedlałby rzeczywistego charakteru transakcji. Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy jest rozpoczęty (i nadal nieukończony) obiekt budowlany, decydujące znaczenie dla potrzeb PKOB oraz podatku VAT powinna mieć wola nabywcy w zakresie kontynuowania budowy obiektu budowlanego. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, dostawa rozpoczętego (i jeszcze nieukończonego) obiektu budowlanego, którego budowę będzie kontynuował nabywca, powinna być traktowana jako dostawa obiektu budowlanego sklasyfikowanego zgodnie z działem i klasą PKOB ustalonymi w projekcie budowlanym dla przedmiotowego obiektu budowlanego.

Wskazana powyżej wykładnia przepisów PKOB oraz ustawy o VAT jest zgodna z wykładnią zaprezentowaną w piśmie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 1999 r. (SRI-4-WSK-12-535/99): „(...) obiekt budowlany rozpoczęty, który po zmianie właściciela nadal będzie kontynuowany, może być klasyfikowany według Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (KOB). (...) W chwili sprzedaży obiekt budowlany wznoszony na podstawie wydanej decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę określonego budynku w określonym miejscu zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym jest tym obiektem w określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych (...)”. Z pisma tego wynika zatem, że sprzedaż niezakończonego obiektu budowlanego jest w istocie sprzedażą tego obiektu w określonym stopniu zaawansowania robót, przy czym rodzaj tego obiektu wynika z projektu budowlanego.

Cytowane pismo zostało wydane w okresie obowiązywania zarządzenia nr 70 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 października 1989 r. w sprawie Klasyfikacji obiektów budowlanych (Dz. Urz. GUS Nr 32, poz. 77 ze zm., dalej: „KOB”), poprzedzającego obowiązującą PKOB. Jednak, w ocenie Wnioskodawcy, stanowisko wyrażone przez Główny Urząd Statystyczny należy uznać za wciąż aktualne w odniesieniu do przepisów PKOB. Pismo to wypełnia bowiem lukę interpretacyjną, która występowała zarówno wcześniej na gruncie przepisów KOB, jak i występuje nadal na gruncie przepisów PKOB. Zdaniem Wnioskodawcy, gdyby Główny Urząd Statystyczny uznał powyższą wykładnię za nieaktualną, to wystosowałby osobne pismo wskazujące na odmienną interpretację przepisów PKOB.

Prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko znajduje potwierdzenie w aktualnej linii interpretacyjnej Ministra Finansów wyrażonej w interpretacjach indywidualnych, jak również w wyrokach sądów administracyjnych. Przykładowo:

 • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 marca 2012 r. (I FSK 889/11) stwierdził, że: „(...) sprzedaż niezakończonego obiektu budowlanego jest w istocie sprzedażą obiektu w określonym stopniu zaawansowania robót, przy czym rodzaj obiektu wynika z zatwierdzonego projektu budowlanego. Oznacza to, że sprzedaż niezakończonych „obiektów budownictwa mieszkaniowego” (...) których budowa ma być dalej kontynuowana, stanowi sprzedaż tych obiektów w określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych (...)”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 10 stycznia 2014 r. (IPPP1/443-1196/13-4/ISZ) wskazał, że: „(...) jeżeli obiekt budowlany rozpoczęty, którego budowa po zmianie właściciela nadal będzie kontynuowana, może być klasyfikowany wg PKOB jako budynek, wtedy przy jego dostawie stosuje się stawkę podatku VAT właściwą dla dostawy budynku. (...)”.

Tymczasem, jak Wnioskodawca wskazuje w stanie faktycznym, Wnioskodawca zamierza wykonać dostawę udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w Budynku na rzecz nabywcy będącego podatnikiem VAT prowadzącego działalność gospodarczą polegającą, m.in., na obrocie nieruchomościami i działalności deweloperskiej. Co istotne, nabywca będzie kontynuował prace budowlanego w Budynku w celu późniejszej sprzedaży położonych w nim lokali. Nabywca będzie również zawierał umowy deweloperskie oraz przedwstępne umowy sprzedaży lokali położonych w Budynku.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, Budynek będzie stanowił obiekt budowlany w rozumieniu ustawy o VAT, a nieruchomość gruntowa będzie stanowiła grunt zabudowany.

 1. Dostawa obiektów budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznymprogramem mieszkaniowym

Zdaniem Wnioskodawcy, w celu ustalenia jaką stawką podatku VAT powinna być opodatkowana dostawa przez Wnioskodawcę udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w obiekcie budowlanym (tj. Budynku), należy ustalić, czy ten obiekt budowlany zalicza się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w cytowanym wcześniej art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.

Na mocy art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12.

Art. 2 pkt 12 ustawy VAT wskazuje, że przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w PKOB w dziale 11. Stosownie zaś do przepisów PKOB, budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Tymczasem, jak Wnioskodawca wskazał w stanie faktycznym, obiekt budowlany (tj. Budynek) po jego ukończeniu ma być - zgodnie z projektem budowlanym - sklasyfikowany w PKOB w dziale 11 (klasa 1122 - budynek o trzech lub więcej mieszkaniach). Co równie istotne, zgodnie z projektem budowlanym w Budynku będą znajdować się lokale użytkowe oraz garaż podziemny, których łączna powierzchnia będzie jednak niewielka w stosunku do łącznej powierzchni Budynku (na pewno będzie znacznie mniejsza niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej Budynku).

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, obiekt budowlany (tj. Budynek) stanowić będzie obiekt budowlany (w budowie) zaliczony do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż (tj. dostawę) udziału w obiekcie budowlanym (tj. Budynku) zaliczonym do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym należy traktować na potrzeby VAT analogicznie jak sprzedaż (tj. sprzedaż) całego obiektu budowlanego (tj. Budynku) zaliczonego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Jak bowiem wskazano w punkcie 1) uzasadnienia, sprzedaż udziału w obiekcie budowlanym stanowi dostawę towaru (tutaj: części obiektu budowlanego objętego społecznym programem mieszkaniowym) w rozumieniu ustawy o VAT.

Prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko znajduje potwierdzenie w aktualnej linii interpretacyjnej Ministra Finansów wyrażonej w interpretacjach indywidualnych, jak również w wyrokach sądów administracyjnych. Przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 4 lipca 2014 r. (ITPP1/443-309/14/AP) stwierdził, że: „(...) Wnioskodawca (...) podjął się budowy budynku mieszkalno-usługowego. Budynek objęty ww. umową sklasyfikowany jest w PKOB w kategorii 1122, w którym według projektu budowlanego ponad połowa powierzchni jest przeznaczona na cele mieszkaniowe (...) Wnioskodawca wykonuje roboty budowlane w zakresie budowy obiektu mieszczącego się w PKOB w dziale 11, stanowiącego zarazem obiekt zaliczany do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (...)”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 27 lutego 2014 r. (IPPP1/443-6/14-2/PR) uznał, iż: „(...) zdaniem Wnioskodawcy, że jest on właścicielem i zamierza zbyć udziały w budynku objętym społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu ustawy VAT. Cytując stanowisko organu klasyfikacyjnego, „wymieniony w piśmie budynek w którym przeważająca część powierzchni użytkowej (powyżej 50% całkowitej powierzchni użytkowej) przeznaczona będzie na cele mieszkalne (mieszkania w ilości powyżej dwóch), mieści się w grupowaniu PKOB grupa 112 klasa 1122 „Budynki o trzech i więcej mieszkaniach” jest on więc budynkiem mieszkalnym.”. (...) sprzedaż udziału w nieruchomości podlega takiej samej stawce podatku VAT, jakiej podlegałaby sprzedaż nieruchomości jako takiej. (...)”.
 1. Stawka podatku VAT

W świetle art. 41 ust. 12 ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT ze stawką 8% podlega, m.in., dostawa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy VAT, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się, między innymi, lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2. Jednocześnie, jak wskazuje treść art. 41 ust. 12c ustawy VAT, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b, 8-procentową stawkę podatku stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Jednakże, jak Wnioskodawca wskazał w opisie stanu faktycznego, według projektu budowlanego powierzchnia żadnego lokalu mieszkalnego położonego w Budynku nie będzie przekraczała 150 m2.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, dostawa udziału w obiekcie budowlanym (tj. Budynku) przez Wnioskodawcę na rzecz Nabywcy będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT ze stawką 8%. Biorąc zaś pod uwagę dyspozycję art. 29a ust. 8 ustawy VAT, należy uznać, iż jeżeli dostawa udziału w obiekcie budowlanym (tj. Budynku) opodatkowana będzie z zastosowaniem obniżonej stawki podatku (tj. 8%), to również dostawa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, na której ten obiekt budowlany (w budowie) jest posadowiony, podlegać będzie opodatkowaniu z zastosowaniem analogicznej obniżonej stawki podatku (tj. 8%).

Zdaniem Wnioskodawcy, dla celów ustalenia stawki VAT nie ma znaczenia, czy przedmiotem dostawy jest cały obiekt budowlany zaliczony do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, czy też udział w takim obiekcie budowlanym. Jak bowiem wskazano w punkcie 1) uzasadnienia, sprzedaż udziału w obiekcie budowlanym stanowi dostawę towaru (tutaj: części obiektu budowlanego objętego społecznym programem mieszkaniowym) w rozumieniu ustawy o VAT. Co więcej, art. 41 ust. 12 ustawy VAT stanowi, że opodatkowaniu podatkiem VAT ze stawką 8% podlega również dostawa części obiektów budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, dostawa udziału w obiekcie budowlanym (tj. Budynku):

 • który zgodnie z projektem budowlanym ma zostać sklasyfikowany jako budynek mieszkalny wielorodzinny w PKOB w dziale 11 w klasie 1122,
 • w którym zgodnie z projektem budowlanym powierzchnia żadnego lokalu mieszkalnego nie będzie przekraczała 150 m2,
 • w którym łączna powierzchnia lokali użytkowych oraz garażu podziemnego będzie znacznie mniejsza niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej obiektu,
 • w którym prace budowlane będą kontynuowane przez nabywcę oraz przez Wnioskodawcę w celu późniejszej sprzedaży lokali,

będzie opodatkowana podatkiem VAT według obniżonej stawki podatku VAT 8% na podstawie art. 41 ust. 12 i art. 146a pkt 2 w zw. z art. 2 pkt 12 ustawy VAT. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT obniżoną stawką podatku VAT 8% opodatkowana będzie również dostawa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest obiekt budowlany (tj. Budynek).

Prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko znajduje potwierdzenie w aktualnej linii interpretacyjnej Ministra Finansów wyrażonej w interpretacjach indywidualnych, jak również w wyrokach sądów administracyjnych. Przykładowo:

 • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 marca 2012 r. (I FSK 889/11) stwierdził, że: „(...) sprzedaż niezakończonych „obiektów budownictwa mieszkaniowego” w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, czyli budynków mieszkalnych rodzinnego stałego zamieszkania, sklasyfikowanych w PKOB 11, których budowa ma być dalej kontynuowana, stanowi sprzedaż tych obiektów w określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych - co powoduje, że podlegała opodatkowaniu stawką 7% a obecnie 8% - w zakresie obiektów zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym - art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. (...)”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 9 grudnia 2014 r. (IBPP3/443-S45/14/1K) wskazał, że: „(...) w przypadku dostawy udziałów we współwłasności budynku wielorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, gdzie nabywca nieruchomości będzie kontynuował budowę należy uznać, że mamy do czynienia z dostawą udziałów we współwłasności budynku. (...) przedmiotem dostawy będzie udział w budynku wielorodzinnym, który jest obiektem budownictwa społecznego w rozumieniu art. 41 ust. 12 ustawy. Z uwagi na fakt, że oprócz lokali mieszkalnych, posiada lokale użytkowe, dostawa udziału, który przypada na lokale mieszkalne będzie podlegać opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%, natomiast udział w pozostałej części budynku będzie podlegać opodatkowaniu stawką podstawową 23%. (...)”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 8 kwietnia 2014 r. (IPPP1/443-1/14-4/AP) wskazał, że: „(...) dostawa przez Spółkę opisanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego będącego w trakcie budowy, na etapie budowy garażu podziemnego, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według obniżonej stawki podatku 8%, o ile po sprzedaży budowa tego budynku będzie kontynuowana i obiekt ten można będzie zakwalifikować według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, jako budynek stałego zamieszkania mieszczący się w dziale 11. (...)”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 27 sierpnia 2013 r. (IBPP1/443-465/13/BM) uznał, iż: „(...) dla planowanej sprzedaży działki zabudowanej ww. budynkiem wielomieszkaniowym w trakcie realizacji inwestycji w określonej fazie budowy, zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku VAT, o ile po sprzedaży budowa budynku będzie kontynuowana i budynek ten będzie budynkiem stałego zamieszkania spełniającym definicję budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. (...)”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Towarami natomiast, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie, w myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

I tak, stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Przy czym, w świetle art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka ta wynosi 8%.

Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, w myśl ust. 12a powołanego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Art. 41 ust. 12b ustawy stanowi natomiast, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Na mocy art. 41 ust. 12c ustawy, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Przepis art. 2 pkt 12 ustawy zawiera definicję obiektów budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z którą obiektami takimi są budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112 poz. 1316 z późn. zm.) stanowiącej usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowych, 113 – zbiorowego zamieszkania.

Zatem, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. opodatkowaniu stawką w wysokości 8% podlega dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z wyłączeniem lokali użytkowych, a więc m.in. do budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, przy uwzględnieniu kryterium powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 41 ust. 12b ustawy.

Ustawa o podatku od towarów i usług oraz akty wykonawcze do tej ustawy nie zawierają definicji pojęcia budynek, budowle. Zatem należy posłużyć się pojęciami zawartymi w innych przepisach prawa.

Stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. Budynkami natomiast są zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, które przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Z kolei budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Stosownie do treści art. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), przez obiekt budowlany należy rozumieć:

 • obiekt budowlany należy rozumieć:
  1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  3. obiekt małej architektury
 • budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ww. ustawy Prawo budowlane przez budowle należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Wskazać należy, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, powinny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Preferencyjna stawka podatku w wysokości 8% ma zastosowanie jedynie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji i przebudowy obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z uwzględnieniem ich powierzchni użytkowej.

Należy zauważyć, że o zastosowaniu właściwej stawki podatku przesądza każdorazowo całokształt okoliczności faktycznych i prawnych. Przy czym, rodzaj obiektu wynika z zatwierdzonego projektu budowlanego.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione są budynki, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z tym gruntem. Jeżeli zatem dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta z obniżonej stawki podatku, bądź też ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, to z preferencyjnej stawki korzysta również dostawa gruntu, na którym dany budynek (budowla) jest posadowiony.

W tym miejscu wskazać należy, że w wyroku z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie C-326/11 JJ. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreślił, że: „Komisja Europejska ze swej strony uważa, że kwestia dostawy nowego budynku może pojawić się tylko w wypadku ukończenia przebudowy lub przynajmniej dostatecznego zaawansowania robót, aby powstał budynek istotnie odmienny, który może zostać zasiedlony” (pkt 31).

Z okoliczności przedstawionych w złożonym wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na obrocie nieruchomościami oraz działalność deweloperską. Zainteresowany posiada prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej. Wnioskodawca na ww. nieruchomości realizuje inwestycje deweloperską polegającą na budowie kilku budynków, w tym budynku wielomieszkaniowego z lokalami usługowymi i garażem podziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (dalej: „Budynek”). Inwestycja realizowana jest stosownie do decyzji o warunkach zabudowy oraz zgodnie z prawomocną decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę Budynku. Zgodnie z projektem budowlanym Budynek będzie sklasyfikowany według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm., dalej: „PKOB”) do działu 11 i klasy 1122 — budynek o trzech lub więcej mieszkaniach. Według projektu budowlanego powierzchnia żadnego lokalu mieszkalnego położonego w Budynku nie będzie przekraczała 150 m2. Wnioskodawca zamierza sprzedać udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w Budynku i nieruchomości wspólnej (dalej: „Transakcja”). Nabywcą ww. udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej będzie podatnik VAT prowadzący działalność gospodarczą polegającą, m.in., na obrocie nieruchomościami i działalności deweloperskiej, który będzie kontynuował prace budowlane w Budynku w celu późniejszej sprzedaży lokali. Nabywca będzie również zawierał umowy deweloperskie oraz przedwstępne umowy sprzedaży lokali położonych w Budynku. Na moment przeprowadzenia Transakcji konstrukcja Budynku będzie wykonana w całości tj. wykonane będą: ściany szczelinowe, warstwy podkładowe pod płytę fundamentową, konstrukcja żelbetonowa podziemia, konstrukcja żelbetonowa nadziemia, tj.: ściany nośne i działowe, kominy, więźba i pokrycie dachu, klatki schodowe wraz ze schodami wewnętrznymi, wieże windowe. Dodatkowo, na moment przeprowadzenia Transakcji wykonana zostanie: przeważająca część przyłączy do Budynku, znaczna część instalacji: wodno-kanalizacyjnej, C.O i C.T, elektrycznej, teletechnicznej, wentylacji mechanicznej, znaczna część architektury Budynku: robót budowlanych stanu surowego, ślusarki okiennej i drzwiowej, stolarki okiennej, elewacji, wykończeń wnętrz, wyposażenia technicznego budynku, elementów wyposażenia wewnętrznego. Zgodnie z harmonogramem prac budowlanych, następujące prace budowlane mogą zostać wykonane już po przeprowadzeniu Transakcji: prace wykończeniowe w Budynku takie jak: montaż wind i platform parkingowych, malowanie ścian i sufitów, montaż osprzętu drzwiowego lokali mieszkalnych, wykończenie lobby wejściowego, montaż instalacji sanitarnych w Budynku takich jak: grzejniki, wodomierze, skrzynki hydrauliczne, montaż instalacji elektrycznych w Budynku takich jak: skrzynki rozdzielcze, układy pomiarowe, osprzęt elektryczny w lokalach mieszkalnych, montaż instalacji teletechnicznych w Budynku takich jak: wideo domofony, kontrole dostępu na klatkach schodowych, zagospodarowanie terenu wokół Budynku, przykładowo: montaż elementów małej architektury, montaż szlabanu wjazdowego na teren drogi projektowanej, obsadzenie terenów zielonych, wykonanie ogrodzenia terenu wewnętrznego.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi zagadnienie, czy będzie uprawniony do zastosowania obniżonej stawki VAT do sprzedaży udziału w Inwestycji (grunt z nakładami, które są klasyfikowane do klasy 1122 PKOB) przed datą jej formalnego oddania do użytkowania.

Należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku, w którym będzie miała miejsce dostawa Budynku w stanie deweloperskim zamkniętym, mamy do czynienia z dostawą budynku mieszkalnego, gdyż w tym przypadku:

 • zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) przedmiotowy budynek jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
 • przedmiotem sprzedaży będzie budynek wielomieszkaniowy z lokalami użytkowymi i garażem podziemnym sklasyfikowany w dziale 11 PKOB, grupa 112 PKOB, klasa 1122 PKOB,
 • na moment sprzedaży, stan zaawansowania robót będzie wskazywał, że na przedmiotowym gruncie może powstać budynek wielomieszkaniowy z lokalami użytkowymi i garażem podziemnym.

Zatem należy uznać, że całokształt okoliczności faktycznych i prawnych w przedmiotowej sprawie wskazuje, że celem ekonomicznym/gospodarczym transakcji jest dostawa budynku mieszkalnego w określonym stopniu zaawansowania budowy.

Z uwagi na powołane wyżej przepisy prawa oraz okoliczności przedstawione we wniosku należy stwierdzić, że dostawa przedmiotowego budynku wielomieszkaniowego, w którym znajdują się lokale użytkowe i garaż podziemny, sklasyfikowanego pod symbolem PKOB 11 będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług według obniżonej stawki podatku 8%. Bez znaczenia w analizowanym przypadku jest okoliczność, że w budynku wielomieszkaniowym będą znajdować się lokale użytkowe i garaże. W niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany wyżej przepis art. 41 ust. 12b ustawy o VAT, gdyż przedmiotem dostawy nie jest pojedynczy lokal, a cały budynek mieszkalny.

Tym samym, mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że w niniejszej sytuacji dostawa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w Budynku, będzie podlegała opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 i art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.