IPPP3/4512-46/16-4/RM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2016 r. (data wpływu 21 stycznia 2016 r.), uzupełnionym w dniu 15 marca 2016 r. (data wpływu 18 marca 2016 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 7 marca 2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 10 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości.

Wniosek uzupełniony został w dniu 15 marca 2016 r., (data wpływu 18 marca 2016 r.) na wezwanie Organu z dnia 7 marca 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 11 marca 2016 r.) :

Przedmiotem działalności Spółki jest kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. W 2001 roku udziałowcy wnieśli do Spółki aportem działkę niezabudowaną, o wartości około 3 miliony zł, w zamian za udziały. Na wniesionej nieruchomości Spółka wybudowała halę produkcyjno-magazynowo-biurową, wartość inwestycji wyniosła ponad 9 milionów złotych. Podatek VAT naliczony od nakładów poniesionych na budowę hali został odliczony w całości.

W 2002 roku hala została wydzierżawiona innej spółce, wynajem trwa do chwili obecnej.

Spółka w 2011 roku poniosła wydatki na ulepszenie hali w wysokości około 93 tysięcy, VAT od poniesionych wydatków na ulepszenie hali został odliczony.

W 2016 roku Spółka zamierza sprzedać całą nieruchomość.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dokonując sprzedaży nieruchomości tj. budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego wraz z działką, Spółka będzie mogła zastosować zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10...

Stanowisko Wnioskodawcy sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

Spółka sprzedając nieruchomości, tj. budynek produkcyjno-magazynowo-biurowy wraz z działką będzie mogła zastosować zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ponieważ nie jest to dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia, hala była wynajmowana innej spółce przez okres 14 lat, naliczany był podatek należny z tytułu dzierżawy, wydatki na ulepszenie hali nie przekroczyły 30% wartości nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, zgodnie z art. 7 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Towarami, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak wynika z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem wykluczenie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy następuje w sytuacjach, gdy dostawa budynków, budowli lub ich części jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ww. ustawy, zgodnie z którym, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zatem, aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, bowiem zarówno sprzedaż, jak i najem są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem za pierwsze zasiedlenie należy uznać moment sprzedaży lub oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Jednocześnie należy wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków, budowli lub ich części w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. W 2001 roku udziałowcy wnieśli do Spółki aportem, w zamian za udziały, działkę niezabudowaną. Na wniesionej nieruchomości Spółka wybudowała halę produkcyjno-magazynowo-biurową. Podatek VAT naliczony od nakładów poniesionych na budowę hali został odliczony w całości. W 2002 roku hala została wydzierżawiona innej spółce, wynajem trwa do chwili obecnej. W 2011 roku Spółka poniosła wydatki na ulepszenie hali, z tytułu których odliczyła podatek naliczony. Wydatki na ulepszenie hali nie przekroczyły 30% wartości nieruchomości. W 2016 roku Spółka zamierza sprzedać całą nieruchomość.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania sprzedaży nieruchomości, tj. budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego wraz z działką.

Przekładając obowiązujące przepisy prawa na grunt rozpatrywanej sprawy wskazać należy, że dostawa hali produkcyjno-magazynowo-biurowej nie będzie odbywać się w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, jak również pomiędzy pierwszym zasiedleniem a sprzedażą upłynie okres dłuższy niż dwa lata. Pierwsze zasiedlenie, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, powstało w 2002 roku, z chwilą oddania hali produkcyjno-magazynowo-biurowej do użytkowania w ramach czynności opodatkowanej, tj. z chwilą oddania hali w najem. Zatem, do transakcji sprzedaży hali produkcyjno-magazynowo-biurowej znajdzie zastosowanie zwolnienie z podatku wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W związku z tym, że dostawa hali produkcyjno-magazynowo-biurowej będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT zwolnieniem z podatku objęte będzie również zbycie gruntu, na którym posadowiona jest ww. hala produkcyjno-magazynowo-biurowa.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.