IPPP3/443-331/13-4/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16.04.2013 r. (data wpływu 19.04.2013 r.), uzupełnionym w dniu 21.05.2013 r. (data wpływu 24.05.2013 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 13.05.2013 r. (skutecznie doręczone w dniu 16.05.2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości jest:

 • nieprawidłowe w części dotyczącej rozpoznania pierwszego zasiedlenia oraz zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdy przedmiotowa dostawa od chwili powstania pierwszego zasiedlenia będzie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata,
 • prawidłowe w części dotyczącej zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdy przedmiotowa dostawa od chwili powstania pierwszego zasiedlenia będzie dokonana w okresie dłuższym niż 2 lata oraz zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

UZASADNIENIE

W dniu 19.04.2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości.

Wniosek uzupełniony został w dniu 21.05.2013 r. (data wpływu 24.05.2013 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 13.05.2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest współużytkownikiem wieczystym nieruchomości zabudowanej budynkiem.

Budynek stanowi odrębną nieruchomość, stanowiącą współwłasność użytkowników wieczystych. Budynek został wzniesiony w latach 70-tych. W księdze wieczystej nieruchomości, w dziale I-Sp, w podrubryce 1.11.2, wpisano przeznaczenie budynku na cele mieszkalne. Wnioskodawcy przysługuje udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszący 286/1000. Taki sam udział przysługuje Wnioskodawcy w prawie własności budynku.

Udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz udział w prawie własności nieruchomości wchodzi w skład wspólności majątkowej małżeńskiej Wnioskodawcy. Wnioskodawca jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. Udział w prawie własności nieruchomości (tzn. udział we własności budynku i w prawie użytkowania wieczystego, zwany dalej udziałem) jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Małżonka Wnioskodawcy wyraziła zgodę na wykorzystywanie udziału w działalności gospodarczej. Udział w użytkowaniu wieczystym i we własności budynku są wprowadzone do ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy. Udział w budynku podlega amortyzacji. Wnioskodawca nabył udział 10 grudnia 2009 roku. W stosunku do udziału nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Nabycie udziału przez Wnioskodawcę nastąpiło w drodze czynności, która nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W dniu 1 lipca 2010 roku Wnioskodawca zawarł umowy najmu udziału. Umowy zostały zawarte z dwoma najemcami. W tym samym dniu analogiczne umowy zawarli pozostali współwłaściciele budynku. Najemców było dwóch. Są oni czynnymi podatnikami podatku od towarów usług. Budynek został wydany najemcom. Najem udziału stanowi opodatkowaną podatkiem od towarów i usług usługę. Od listopada 2012 roku budynek jest wynajmowany także trzeciemu najemcy. Wszyscy trzej najemcy wykorzystują budynek w ich działalności gospodarczej.

Dwaj najemcy ponosili wydatki na ulepszenie. Wydatki te stanowiły wydatki poniesione na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Stanowiły one ponad 30% początkowej wartości budynku.

Wnioskodawca wraz z pozostałymi współwłaścicielami, zamierza sprzedać nieruchomość. Wnioskodawca nie wie obecnie, czy przed sprzedażą nieruchomości umowy najmu zostaną rozwiązane. Kupującym będzie jeden z najemców, który ponosił wydatki na ulepszenie. Przed sprzedażą nieruchomości Wnioskodawca, wraz z pozostałymi współwłaścicielami, zamierza jednak zapłacić najemcom wynagrodzenie za ulepszenia poczynione w budynku. Wynagrodzenie to będzie odpowiadać wartości tych ulepszeń a zatem będzie przekraczać 30% wartości początkowej budynku. Zapłacona kwota będzie przewyższać 30% wartości początkowej nabytego przez Wnioskodawcę udziału.

Planowana dostawa będzie dla Wnioskodawcy dostawą udziału w pawie użytkowania wieczystego i w prawie własności budynku. Wnioskodawcy przypadnie część ceny odpowiadająca jego udziałowi. Podobnie, zapłata za wykonane przez najemców ulepszenia, zostanie przez Wnioskodawcę poniesiona w wysokości odpowiedniej do jego udziału.

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, iż najemcy ponosili nakłady przekraczające w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym 30% wartości początkowej budynku w okresie od 15 marca 2011 roku do 26 kwietnia 2013 roku. Całość budynku objętego udziałem w prawie własności była przedmiotem umów najmu od lipca 2010 roku. Wynajęcie budynku trzeciemu najemcy w listopadzie 2012 roku wiązało się z częściowym ograniczeniem sposobu korzystania z budynku przez dotychczasowych najemców na rzecz trzeciego najemcy. Z tytułu wypłaconej Wnioskodawcy kwoty tytułem wynagrodzenia za wykonane przez najemców nakłady będzie Wnioskodawcy przysługiwać prawo obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy opisana dostawa udziału w prawie własności budynku będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług...
 2. Czy w razie odpowiedzi przeczącej na pytanie 1, opisana dostawa będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów usług...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy odpowiedź na pytanie pierwsze jest twierdząca. Pierwsze zasiedlenie budynku nastąpiło 1 lipca 2010 roku, kiedy to budynek został oddany w najem - a zatem w drodze czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wartość ulepszeń poczynionych wobec budynków przekracza co prawda 30%, ale dostawa nastąpi na rzecz jednego z najemców, zatem wraz z planowaną dostawą nie dojdzie do oddania do użytkowania. Budynek pozostanie bowiem w użytkowaniu dotychczasowego użytkownika. Nie zostaną tym samym spełnione przesłanki pozwalające zakwalifikować dostawę jako dokonaną w warunkach pierwszego zasiedlenia. Wnioskodawca zaznacza przy tym, że w razie twierdzącej odpowiedzi na pytanie pierwsze, planuje zrezygnować ze zwolnienia i opodatkować sprzedaż.

W razie gdyby Organ uznał, że dostawa jest dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, Wnioskodawca uważa, że dostawa nie będzie korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zamierza bowiem, przed nabyciem nieruchomości zapłacić wynagrodzenie za poczynione w budynku ulepszenia. Zapłacona kwota będzie przewyższać 30% wartości początkowej nabytego przez Wnioskodawcę udziału. Tym samym odpowiedź na pytanie drugie powinna być przecząca i dostawa nie powinna korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:
 • nieprawidłowe w części dotyczącej rozpoznania pierwszego zasiedlenia oraz zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdy przedmiotowa dostawa od chwili powstania pierwszego zasiedlenia będzie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata,
 • prawidłowe w części dotyczącej zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdy przedmiotowa dostawa od chwili powstania pierwszego zasiedlenia będzie dokonana w okresie dłuższym niż 2 lata oraz zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został sformułowany odpowiednio w art. 7 oraz art. 8 ustawy. I tak, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przy czym przez towary – stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jednocześnie stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Z kolei, z ust. 5 powyższego przepisu wynika, iż w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Stosownie zaś do § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.), zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady grunt będący przedmiotem sprzedaży (w tym zbycie użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu lub zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu będą korzystały ze zwolnienia od podatku.

Przechodząc do rozstrzygnięcia możliwości zastosowania zwolnienia od opodatkowania dla sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości wskazać należy przede wszystkim, iż na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast, stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, z zastrzeżeniem art. 146f.

Niemniej jednak, zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie ich od podatku od towarów i usług.

I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Natomiast stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym, jak stanowi art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W tym miejscu należy wskazać, iż definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ustawy, zgodnie z którym, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Na podstawie powyższych przepisów dostawa budynków, budowli lub ich części, co do zasady, korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do dostawy nie minęły co najmniej dwa lata. Przy czym powyższe wykluczenie doznaje ograniczenia, gdyż dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia również może korzystać ze zwolnienia w sytuacji, gdy w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i równocześnie dostawca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Natomiast żeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części po ich wybudowaniu lub ulepszeniu (w sytuacji gdy nakłady na ulepszenie przekraczają 30% wartości początkowej) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części. Pierwsze zasiedlenie nie musi być dostawą towarów. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub ulepszony obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem, które to czynności będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Istotą pierwszego zasiedlenia jest oddanie do użytkowania, które następuje w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu.

Podkreślić należy w tym miejscu, iż pojęcie „oddanie do użytkowania”, o którym mowa w powołanym art. 2 pkt 14 ustawy należy rozumieć jako objęcie faktycznego władztwa nad budynkami, budowlami lub ich częściami, możliwości dysponowania nimi, używania ich jak właściciel. Obiekty te nie muszą zostać faktycznie zamieszkane przez nabywcę, aby były oddane do użytkowania.

Jednocześnie art. 43 ust. 10 ustawy stanowi, iż podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 • są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 • złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Przy czym stosownie do ust. 11 cytowanego artykułu oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Z okoliczności przedstawionych w złożonym wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest współużytkownikiem wieczystym nieruchomości zabudowanej budynkiem. Budynek stanowi odrębną nieruchomość, stanowiącą współwłasność użytkowników wieczystych. Budynek został wzniesiony w latach 70-tych. Wnioskodawcy przysługuje udział w prawie użytkowania w nieruchomości wynoszący 286/1000. Taki sam udział przysługuje Wnioskodawcy w prawie własności budynku. Udział w prawie własności nieruchomości (tzn. udział we własności budynku i w prawie użytkowania wieczystego) jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Udział w użytkowaniu wieczystym i we własności budynku są wprowadzone do ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy. Udział Wnioskodawca nabył udział 10 grudnia 2009 roku. W stosunku do udziału nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Nabycie udziału przez Wnioskodawcę nastąpiło w drodze czynności, która nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W dniu 1 lipca 2010 roku Wnioskodawca zawarł z dwoma najemcami umowy najmu udziału. Najemcy są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Najem udziału stanowi opodatkowaną podatkiem od towarów i usług usługę. Od listopada 2012 roku budynek jest wynajmowany także trzeciemu najemcy. Wszyscy trzej najemcy wykorzystują budynek w ich działalności gospodarczej.

Dwaj najemcy ponosili wydatki na ulepszenie w okresie od 15 marca 2011 roku do 26 kwietnia 2013 roku. Wydatki te stanowiły wydatki poniesione na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Stanowiły one ponad 30% początkowej wartości budynku.

Wnioskodawca wraz z pozostałymi współwłaścicielami, zamierza sprzedać nieruchomość. Planowana dostawa będzie dla Wnioskodawcy dostawą udziału w prawie użytkowania wieczystego i w prawie własności budynku. Przed sprzedażą nieruchomości Wnioskodawca, wraz z pozostałymi współwłaścicielami, zamierza zapłacić najemcom wynagrodzenie za ulepszenia poczynione w budynku. Wynagrodzenie to będzie odpowiadać wartości tych ulepszeń a zatem będzie przekraczać 30% wartości początkowej budynku. Zapłacona kwota będzie przewyższać 30% wartości początkowej nabytego przez Wnioskodawcę udziału. Z tytułu wypłaconej Wnioskodawcy kwoty wynagrodzenia za wykonane przez najemców nakłady będzie mu przysługiwać prawo obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej (tzn. udział w prawie użytkowania wieczystego i udział we własności budynku).

Istotne zatem jest ustalenie, czy budynek znajdujący się na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym spełniać będzie warunki uprawniające Wnioskodawcę do zastosowania zwolnienia z podatku VAT wymienione w ww. przepisach.

W pierwszej kolejności określić należy czy zaistniały zdarzenia, z którymi ustawa wiąże powstanie pierwszego zasiedlenia.

Analizując przedstawioną sytuację pod kątem spełnienia przesłanek wynikających z definicji pierwszego zasiedlenia wskazać należy, iż przedmiotowy budynek od 1 lipca 2010 r. w całości był wynajmowany niemniej jednak w okresie od 15 marca 2011 roku do 26 kwietnia 2013 r. został on ulepszony, gdzie nakłady na ulepszenie przekroczyły 30% wartości początkowej. Tak więc wraz ze wspomnianym ulepszeniem miało miejsce zdarzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 14 lit. b ustawy. Jednocześnie nastąpiło wydanie tego budynku najemcom w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, tj. kontynuowane były wcześniej zawarte umowy najmu. W konsekwencji powyższego, 26 kwietnia 2013 r. należy rozpoznać pierwsze zasiedlenie, związane z ww. ulepszeniem.

Zwolnienie od podatku VAT transakcji sprzedaży przedmiotowego udziału we własności budynku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy może nastąpić, gdy dostawa nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą udziału we własności budynku upłynął okres dłuższy niż dwa lata. W przedmiotowej sprawie sprzedaż udziału we własności budynku nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, bowiem pierwsze zasiedlenie należy rozpoznać 26 kwietnia 2013 r. Zatem, gdy przedmiotowa dostawa będzie dokonana w okresie dłuższym niż 2 lata od chwili powstania pierwszego zasiedlenia, tj. od 26 kwietnia 2013 r., będzie podlegała zwolnieniu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Zaś gdy dostawa ta będzie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od chwili powstania pierwszego zasiedlenia nie będzie podlegała zwolnieniu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy lecz podlegała opodatkowaniu stawką 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy .

Przy czym w sytuacji, gdy przedmiotowa dostawa będzie dokonana w okresie dłuższym niż 2 lata od chwili powstania pierwszego zasiedlenia, tj. od 26 kwietnia 2013 r., a w konsekwencji będzie podlegała zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy Wnioskodawca, przy spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, może zrezygnować z niniejszego zwolnienia i wybrać opodatkowanie przedmiotowej dostawy.

Natomiast zwolnienie od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy transakcji sprzedaży udziału we własności budynku - jeśli nie zostanie ona objęta zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy - może nastąpić, gdy w stosunku do udziału we własności budynku nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz gdy Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budynku, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej budynku. W przedmiotowej sytuacji Wnioskodawca w stosunku do udziału we własności budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż nabycie udziału przez Wnioskodawcę nastąpiło w drodze czynności, która nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Niemniej jednak przed sprzedażą udziału we własności budynku Wnioskodawca, wraz z pozostałymi współwłaścicielami, zamierza zapłacić najemcom wynagrodzenie za poczynione w budynku ulepszenia przekraczające 30% wartości początkowej budynku, z tytułu którego to wynagrodzenia Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tak więc w przedmiotowej sytuacji, względem sprzedaży udziału we własności budynku nieobjętej zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Jak wskazano powyżej grunt będący przedmiotem sprzedaży, w tym zbycie użytkowania wieczystego podlega opodatkowaniu według stawki właściwej dla budynków lub budowli posadowionych na nim lub ich części. Oznacza to, że gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu lub zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu będą korzystały ze zwolnienia od podatku.

Zatem w przedmiotowej sytuacji, gdy sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej (tzn. udział w prawie użytkowania wieczystego i udział we własności budynku) będzie dokonana w okresie dłuższym niż 2 lata od chwili powstania pierwszego zasiedlenia, tj. od 26 kwietnia 2013 r. będzie podlegała zwolnieniu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Przy czym Wnioskodawca, przy spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, może zrezygnować z niniejszego zwolnienia i wybrać opodatkowanie przedmiotowej dostawy stawką 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy. Natomiast gdy sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej (tzn. udział w prawie użytkowania wieczystego i udział we własności budynku) będzie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od chwili powstania pierwszego zasiedlenia nie będzie podlegała zwolnieniu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy lecz podlegała opodatkowaniu stawką 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Przy tym w analizowanej sprawie względem sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej (tzn. udział w prawie użytkowania wieczystego i udział we własności budynku) nieobjętej zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.