IPPP3/443-1267/14-4/ISZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla dostawy gruntu wraz z budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy
IPPP3/443-1267/14-4/ISZinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. podstawa opodatkowania
 3. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) uzupełnionym w dniu 26 lutego 2015 r. (data wpływu 27 lutego 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 17 lutego 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 23 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla dostawy gruntu wraz z budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla dostawy gruntu wraz z budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy.

Wniosek uzupełniony został w dniu 26 lutego 2015 r., (data wpływu 27 lutego 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 17 lutego 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. SKA (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest polską spółką osobową, czynnym podatnikiem VAT prowadzącym m.in. działalność w zakresie realizacji inwestycji mieszkaniowych. Inwestycje Wnioskodawcy są realizowane głównie na terenie P. w W. na nieruchomościach (gruntach) stanowiących własność Wnioskodawcy.

Obecnie, na jednym z gruntów zlokalizowanych na terenie P., Wnioskodawca realizuje inwestycję w budynek mieszkaniowy apartamentowiec (dalej: Inwestycja). Zgodnie z harmonogramem, Inwestycja ma zostać oddana do użytkowania w listopadzie 2015 r. (możliwe, iż będzie oddana wcześniej lub później). W związku z realizacją Inwestycji, Wnioskodawca nabywa różnego rodzaju świadczenia związane bezpośrednio z procesem budowlanym, które to świadczenia są w całości objęte obniżoną stawką VAT (jako świadczenia bezpośrednio związane z budową obiektu objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Zgodnie z realizowanym projektem architektonicznym, Inwestycja ma stanowić budynek, w którym przeważająca część powierzchni użytkowej (ponad 50% całkowitej powierzchni użytkowej) przeznaczona będzie na cele mieszkalne. Mieszkania zlokalizowane w tej Inwestycji będą mieć powierzchnię do 150 m2. Jednocześnie, w Inwestycji będą znajdować się części wspólne, garaże, komórki lokatorskie, a także lokale użytkowe. Planuje się, iż garaże będą stanowiły przynależności zarówno do lokali użytkowych jak i mieszkalnych, podczas gdy komórki lokatorskie tylko do lokali mieszkalnych.

Wnioskodawca uzyskał już klasyfikację Inwestycji (będącej w budowie), zgodnie z którą Inwestycja stanowi budynek wielomieszkaniowy (obiekt budownictwa mieszkaniowego) - dział 11 PKOB, grupa 112 PKOB, klasa 1122 „Budynki o trzech i więcej mieszkaniach” PKOB.

Na chwilę obecną brak jest odrębnej własności lokali mieszkalnych czy lokali użytkowych (brak odrębnych ksiąg wieczystych), które mają zostać zlokalizowane w Inwestycji, gdyż Inwestycja jest w toku realizacji (lokale te nie są wyodrębnione, lecz istnieje możliwość ich identyfikacji na podstawie projektu architektonicznego).

Wnioskodawca dopuszcza możliwość zbycia Inwestycji (przeniesienia prawa do rozporządzania Inwestycją jak właściciel) jeszcze przed jej formalnym odbiorem (z perspektywy prawnej będzie to zbycie gruntu wraz z nakładami), przykładowo miesiąc przed oddaniem do użytkowania. Na moment zbycia Inwestycji, własność lokali mieszkalnych i użytkowych nie zostanie wyodrębniona (brak odrębnej księgi wieczystej), ale Inwestycja będzie klasyfikowana w dziale 11 PKOB, grupa 112 PKOB, klasa 1122 PKOB. Inwestor, który nabędzie Inwestycję dokończy jej realizację i będzie prowadził proces sprzedaży i / lub najmu lokali mieszkalnych (oraz sprzedaży / najmu lokali użytkowych).

W uzupełnieniu wniosku Spółka wskazała, że na moment sprzedaży, budynek będzie w stanie deweloperskim zamkniętym, tj. będzie posiadał dach, okna, wszelkie instalacje. Może się jednak zdarzyć, że na dzień sprzedaży Wnioskodawca nie uzyska jeszcze pozwolenia na użytkowanie budynku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w świetle art. 41 ust. 12 i 12a ustawy o VAT, Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania obniżonej stawki VAT do sprzedaży całej Inwestycji (grunt z nakładami, które są klasyfikowane do klasy 1122 PKOB) przed datą jej formalnego oddania do użytkowania...
 2. Jeśli stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pytania 1 jest nieprawidłowe, czy w świetle art. 41 ust. 12 i 12a ustawy o VAT Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania obniżonej stawki VAT do sprzedaży części Inwestycji (grunt z nakładami, które są klasyfikowane do klasy 1122 PKOB), która nie dotyczy niewyodrębnionych lokali użytkowych, przed datą jej formalnego oddania do użytkowania...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pytania 1.

W ocenie Wnioskodawcy, w świetle art. 41 ust. 12 i 12a ustawy o VAT, Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania obniżonej stawki VAT do sprzedaży całej Inwestycji (grunt z nakładami, które są klasyfikowane do klasy 1122 PKOB) przed datą jej formalnego oddania do użytkowania.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pytania 2.

Jeśli stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pytania 1 jest nieprawidłowe, zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 41 ust. 12 i 12a ustawy o VAT, Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania obniżonej stawki VAT do sprzedaży części inwestycji (grunt z nakładami, które są klasyfikowane do klasy 1122 PKOB), która nie dotyczy niewyodrębnionych lokali użytkowych, przed datą jej formalnego oddania do użytkowania.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie Pytania 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, stawkę 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W myśl natomiast art. 41 ust. 12a ww. ustawy przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem m.in. lokali użytkowych. Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego natomiast rozumie się, zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o VAT budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Z zestawienia powyższych przepisów wynika, że obiekty klasyfikowane w dziale 11 PKOB stanowią obiekty budownictwa mieszkaniowego. Dostawa takich obiektów może być objęta obniżoną stawką VAT.

W tym kontekście należy przywołać pismo Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 1999 r., zgodnie z którym:

(...) obiekt budowlany rozpoczęty, który po zmianie właściciela nadal będzie klasyfikowany wg Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. W chwili sprzedaży obiekt budowlany wznoszony na podstawie wydanej decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę określonego budynku te określonym miejscu zgodnie z zatwierdzonym planem budowlanym jest tym obiektem o określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych”.

Przytoczone pismo jednoznacznie potwierdza, iż obiekt budowlany „w toku” może stanowić obiekt budowlany, o ile jego realizacja będzie kontynuowana.

Mając na uwadze powyższe regulacje oraz fakt, że Inwestycja jest już teraz klasyfikowana jako budynek wielomieszkaniowy (obiekt budownictwa mieszkaniowego) - dział 11 PKOB, grupa 112 PKOB, klasa 1122 „Budynki o trzech i więcej mieszkaniach” PKOB, oraz że po sprzedaży Inwestycji ta będzie kontynuowana przez nowego inwestora, to inwestycja taka powinna być już teraz traktowana jako obiekt budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym. W rezultacie jej sprzedaż powinna w całości być objęta obniżoną stawką VAT.

Jednocześnie bez znaczenia (dla możliwości zastosowania obniżonej stawki VAT dla zbycia całości Inwestycji) pozostaje fakt, iż element Inwestycji stanowią lokale użytkowe. Na moment zbycia Inwestycji brak będzie wyodrębnienia lokali użytkowych (m.in. brak odrębnych ksiąg wieczystych), co oznacza, że przedmiotem transakcji jest wyłącznie obiekt objęty społecznym programem mieszkaniowym. Brak wyodrębnienia lokali użytkowych skutkuje tym, iż nie są one odrębnym przedmiotem transakcji (nie są wyodrębnione, są częścią składową obiektu mieszkaniowego klasyfikowanego w odpowiednim grupowaniu PKOB).

Powyższe stanowisko jest jednoznacznie potwierdzane w orzecznictwie polskich organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 września 2012 r., sygn. IPPP2/443-720/12-2/MM, wskazano, że:

(...) dostawa budynku mieszkalnego wielorodzinnego sklasyfikowanego pod symbolem PKOB 11 będącego w trakcie budowy będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług wg. obniżonej stawki 8%. Bez znaczenia w tym momencie jest fakt, że niektóre z wyodrębnionych lokali znajdujących się w tym budynku przekraczać będą 150m2 powierzchni użytkowej (...) bowiem przedmiotem dostawy nie jest pojedynczy lokal mieszkalny (...)”.

Analogiczne stanowisko zostało zajęte przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 5 marca 2012 r., sygn. IPTPP1/443-1022/11-4/IG, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 1 marca 2012 r., sygn. IBPP1/443-1704/LG, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 2 lutego 2012 r., sygn. ILPP1/443-1407/11/AW, czy w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 5 maja 2011 r., sygn. ILPP1/443-226/11-4/MS.

Na marginesie trzeba również wskazać, iż sprzedając Inwestycję i stosując 8% stawkę VAT do tej transakcji. Wnioskodawca nie będzie wyodrębniał wartości gruntu, na którym jest realizowana inwestycja. Zgodnie bowiem z art. 29a ust. 8 ustawy - o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Wobec powyższego, w sytuacji, w której dla Inwestycji Spółka zastosuje stawkę 8% VAT, taka sama stawka podatku znajdzie zastosowanie w odniesieniu do dostawy gruntu, na którym inwestycja jest realizowana.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie Pytania 2.

Gdyby się okazało, iż Wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania obniżonej stawki VAT do zbycia całości Inwestycji, to w świetle art. 41 ust. 12 i 12a ustawy o VAT, Wnioskodawca powinien obniżoną stawkę VAT zastosować do tej części Inwestycji (grunt wraz z nakładami stanowiącymi obiekt mieszkaniowy), innej niż lokale użytkowe. Co do zasady bowiem będzie to obiekt objęty społecznym programem mieszkaniowym, a więc jego sprzedaż będzie podlegać 8% stawce VAT. W ramach tej sprzedaży należy jednak wydzielić część dotyczącą lokali użytkowych i opodatkować ją według zasad ogólnych (podstawową stawką VAT). Innymi słowy, wartość lokali użytkowych powinna zostać wyodrębniona w ramach ceny transakcyjnej i ta wartość powinna zostać objęta podstawową stawką VAT. Sposób wyodrębnienia wartości lokali użytkowych dla potrzeb zastosowania odpowiedniej stawki VAT powinien odpowiadać specyfice biznesu Wnioskodawcy i warunkom konkretnej transakcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Towarami natomiast, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie, w myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

I tak, stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Przy czym, w świetle art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka ta wynosi 8%.

Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, w myśl ust. 12a powołanego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Art. 41 ust. 12b ustawy stanowi natomiast, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Na mocy art. 41 ust. 12c ustawy, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Przepis art. 2 pkt 12 ustawy zawiera definicję obiektów budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z którą obiektami takimi są budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112 poz. 1316 z późn. zm.) stanowiącej usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowych, 113 – zbiorowego zamieszkania.

Zgodnie z PKOB, przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonany z materiałów budowlanych i elementów składowych, będący wynikiem prac budowlanych. Budynki natomiast to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Jednocześnie zgodnie z pismem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 1999 r. (pismo wydane zostało w okresie funkcjonowania obowiązującej do dnia 31 grudnia 1999 r. Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, jednak wyrażone w nim stanowisko, w zakresie istotnym dla rozstrzygnięcia analizowanego zagadnienia, należy uznać za wciąż aktualne), obiekt budowlany rozpoczęty, który po zmianie właściciela nadal będzie kontynuowany może być klasyfikowany według Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. W chwili sprzedaży obiekt budowlany wznoszony na podstawie wydanej decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę określonego budynku jest tym budynkiem w określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych.

Stosownie do treści art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), przez budynek – należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Wskazać należy, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, powinny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Preferencyjna stawka podatku w wysokości 8% ma zastosowanie jedynie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji i przebudowy obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z uwzględnieniem ich powierzchni użytkowej.

Należy zauważyć, że o zastosowaniu właściwej stawki podatku przesądza każdorazowo całokształt okoliczności faktycznych i prawnych. Przy czym, rodzaj obiektu wynika z zatwierdzonego projektu budowlanego.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione są budynki, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z tym gruntem. Jeżeli zatem dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta z obniżonej stawki podatku, bądź też ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, to z preferencji takiej korzysta również dostawa gruntu, na którym dany budynek (budowla) jest posadowiony.

W tym miejscu wskazać należy, że w wyroku z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie C-326/11 JJ. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreślił, że: „Komisja Europejska ze swej strony uważa, że kwestia dostawy nowego budynku może pojawić się tylko w wypadku ukończenia przebudowy lub przynajmniej dostatecznego zaawansowania robót, aby powstał budynek istotnie odmienny, który może zostać zasiedlony” (pkt 31).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca buduje inwestycję - budynek mieszkaniowy apartamentowiec (Inwestycja).

Zgodnie z realizowanym projektem architektonicznym, Inwestycja ma stanowić budynek, w którym przeważająca część powierzchni użytkowej (ponad 50% całkowitej powierzchni użytkowej) przeznaczona będzie na cele mieszkalne. Mieszkania zlokalizowane w tej Inwestycji będą mieć powierzchnię do 150 m2. Jednocześnie, w Inwestycji będą znajdować się części wspólne, garaże, komórki lokatorskie, a także lokale użytkowe.

Wnioskodawca uzyskał klasyfikację Inwestycji (będącej w budowie), zgodnie z którą Inwestycja stanowi budynek wielomieszkaniowy (obiekt budownictwa mieszkaniowego) - dział 11 PKOB, grupa 112 PKOB, klasa 1122 „Budynki o trzech i więcej mieszkaniach” PKOB.

Wnioskodawca dopuszcza możliwość zbycia Inwestycji (przeniesienia prawa do rozporządzania Inwestycją jak właściciel) jeszcze przed jej formalnym odbiorem. Na moment zbycia Inwestycji, własność lokali mieszkalnych i użytkowych nie zostanie wyodrębniona (brak odrębnej księgi wieczystej), ale Inwestycja będzie klasyfikowana w dziale 11 PKOB, grupa 112 PKOB, klasa 1122 PKOB. Inwestor, który nabędzie Inwestycję dokończy jej realizację i będzie prowadził proces sprzedaży i / lub najmu lokali mieszkalnych (oraz sprzedaży / najmu lokali użytkowych).

W uzupełnieniu wniosku Spółka wskazała, że na moment sprzedaży, budynek będzie w stanie deweloperskim zamkniętym, tj. będzie posiadał dach, okna, wszelkie instalacje. Może się jednak zdarzyć, że na dzień sprzedaży Wnioskodawca nie uzyska jeszcze pozwolenia na użytkowanie budynku.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi zagadnienie, czy w świetle art. 41 ust. 12 i 12a ustawy o VAT, Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania obniżonej stawki VAT do sprzedaży całej Inwestycji (grunt z nakładami, które są klasyfikowane do klasy 1122 PKOB) przed datą jej formalnego oddania do użytkowania.

Należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku, w którym będzie miała miejsce dostawa budynku apartamentowca w stanie deweloperskim zamkniętym przed jego formalnym oddaniem do użytkowania, mamy do czynienia z dostawą budynku mieszkalnego, gdyż w tym przypadku:

 • przedmiotem sprzedaży będzie budynek sklasyfikowany w dziale 11 PKOB, grupa 112 PKOB, klasa 1122 PKOB,
 • na moment sprzedaży, stan zaawansowania robót będzie wskazywał, że na przedmiotowym gruncie może powstać tylko i wyłącznie apartamentowiec,
 • klient nabywać będzie nieruchomość (tj. grunt z rozpoczętą budową) z zamiarem dokończenia budowy apartamentowca.

Powyższy opis wskazuje, że przedmiotowy budynek w stanie deweloperskim zamkniętym, w przedmiotowej sprawie stanowi dostateczne zaawansowanie robót, aby powstał budynek mieszkalny wielorodzinny. Zatem należy uznać, że całokształt okoliczności faktycznych i prawnych w przedmiotowej sprawie wskazuje, że celem ekonomicznym/gospodarczym transakcji jest dostawa budynku mieszkalnego w określonym stopniu zaawansowania budowy.

Z uwagi na powołane wyżej przepisy prawa oraz okoliczności przedstawione we wniosku należy stwierdzić, że dostawa przedmiotowego apartamentowca sklasyfikowanego pod symbolem PKOB 11 przed jego datą formalnego oddania do użytkowania będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług według obniżonej stawki podatku 8%. Bez znaczenia w analizowanym przypadku jest okoliczność, że w apartamentowcu będą znajdować się części wspólne, garaże, komórki lokatorskie, a także lokale użytkowe. W niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany wyżej przepis art. 41 ust. 12b ustawy o VAT, gdyż przedmiotem dostawy nie jest pojedynczy lokal, a cały budynek mieszkalny. Spółka w przedstawionym opisie sprawy wyraźnie wskazała, że na moment zbycia apartamentowca, własność lokali mieszkalnych i użytkowych nie zostanie wyodrębniona (brak odrębnej księgi wieczystej), ale apartamentowiec będzie klasyfikowany w dziale 11 PKOB, grupa 112 PKOB, klasa 1122 PKOB „Budynki o trzech i więcej mieszkaniach”.

Tym samym, mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że w niniejszej sytuacji dostawa Inwestycji, tj. gruntu i apartamentowca w stanie deweloperskim zamkniętym przed jego oddaniem do użytkowania, będzie podlegała opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 i art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy wskazać, że w złożonym wniosku, Spółka udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 2 uzależniła od uznania przez Organ stanowiska Wnioskodawcy w zakresie Pytania 1 za nieprawidłowe.

Jak wynika z niniejszej interpretacji, przedstawione przez Spółkę stanowisko w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 1, Organ uznał za prawidłowe. Tym samym, zadane we wniosku pytanie nr 2 stało się bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z przepisem art. 14f § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40,00 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Z uwagi na fakt, że interpretacja dotyczy 1 zdarzenia przyszłego, a Wnioskodawca wniósł w dniu 19 grudnia 2014 r. opłatę od wniosku w kwocie 80 zł, różnica w kwocie 40 zł, zgodnie z art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej, zostanie zwrócona na rachunek bankowy, stosownie do dyspozycji Wnioskodawcy zawartej w złożonym wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.