IPPP3/443-1164/14-5/KT | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż zabudowanych działek podlega łącznie zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy
IPPP3/443-1164/14-5/KTinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. działki
 3. grunty
 4. podatek od towarów i usług
 5. sprzedaż nieruchomości
 6. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.) - uzupełnionym w dniu 27 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.) oraz w dniu 27 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.) na wezwaniu tut. Organu z dnia 13 lutego 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 20 lutego 2015 r.) - o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku planowanej transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej. Wniosek uzupełniony został pismem złożonym w dniu 27 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.) oraz pismem złożonym w dniu 27 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwaniu tut. Organu nr IPPP3/443-1164/14-3/KT z dnia 13 lutego 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 20 lutego 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu do wniosku z dnia 27 lutego 2015 r.):

Federacja, która jest podatnikiem VAT, zamierza sprzedać prawo własności nieruchomości gruntowej w części zabudowanej obiektami byłego Domu Wypoczynkowego i w części zadrzewionej (dalej zwaną Nieruchomością), zlokalizowaną w M. w powiecie S., położoną na działkach ewidencyjnych nr 7871, 7382, 7383, 7868, 7869 i 7870, obręb M., o powierzchni łącznej 11.0946 ha.

Zgodnie z uchwałą nr 81/2007 Rady Miejskiej w M. z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miasto M., należy uznać, że działki ewidencyjne o numerach jak poniżej zlokalizowane są w terenach oznaczonych:

 1. Nr 7382, 7383 - ZL,
 2. Nr 7868, 7869 w części powierzchni – KDL,
 3. Nr 7869 w części powierzchni, 7870, 7871 – UPI.

Przedmiotowa Nieruchomość składa się z sześciu przylegających do siebie ww. działek (nr 7871, 7382, 7383, 7868, 7869 i 7870) wraz ze znajdującymi się na nich: budynkiem głównym, leżakownią połączoną z budynkiem głównym dwoma estakadami, stacją trafo, niewielkim budynkiem mieszkalnym wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, budynkiem portierni, oraz infrastrukturą techniczną. Na terenie znajdują się drogi wewnętrzne do obsługi budynków, parkingi, latarnie oświetleniowe, słupy instalacji energetycznej, chodniki, pamiątkowy obelisk. Choć przeważającą część terenu - około 3/4 - stanowi las, to na wszystkich działkach znajdują się zabudowania - czyli wszystkie działki stanowią grunty zabudowane i w przedmiotowym stanie faktycznym nie występują działki niezabudowane.

Budynek główny został wzniesiony (wybudowany) w 1934 roku przez F. dzięki składkom kolejarzy z całej Polski, w latach 1940-1945 wykorzystywany na potrzeby okupanta. W grudniu 1948 nastąpiło otwarcie Senatorium przekształcone w 1992 roku w Szpital. Na mocy uchwały nr XX/228/XXX Sejmiku Województwa z dnia 22 maja 2000 r., Szpital uległ przekształceniu w Zakład Opieki Medycznej.

Szpital oraz jego następca prawny, czyli ZOM, ponieśli nakłady na Nieruchomość w wysokości 685.490 zł oraz zainstalowali środki trwałe o wartości o wartości 178.021 zł. Nakłady zostały poniesione pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Federacja nie dokonywała zwrotu nakładów.

Wnioskodawca nabył własność Nieruchomości wraz z zabudowaniami na podstawie czynności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT dokonanej wiele lat przed 1 stycznia 1993 r. (przed wprowadzeniem systemu podatku VAT w Polsce).

W dniu 26 listopada 1998 r. zawarto w W. Porozumienie pomiędzy F. a Szpitalem, na podstawie którego Nieruchomość została oddana Szpitalowi do nieodpłatnego korzystania.

Na podstawie aneksu do Porozumienia z dnia 29 czerwca 2004 r., pomiędzy F. a ZOM określono czynsz dzierżawny z tytułu użyczenia nieruchomości - który był opodatkowany VAT. W dniu 21 grudnia 2012 r. Federacja dokonała rozwiązania Porozumienia ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2012 r.

Od 2012 r. Federacja wynajmowała budynki położone na Nieruchomości na rzecz podmiotu innego niż ZOM i wystawiała z tego tytułu faktury VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Federacja prawidłowo interpretuje przepisy ustawy o podatku od towarów i usług uznając, że sprzedaż prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w M., położonej na działkach ewidencyjnych nr 7871, 7382, 7383,7868, 7869 i 7870, obręb M., będzie zwolniona z opodatkowania...

Stanowisko Wnioskodawcy:

 1. Opodatkowanie VAT czynności sprzedaży nieruchomości

Zgodnie z zapisami ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy VAT), zaś przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej (art. 8 ust. 1 ustawy VAT).

Sprzedaż Nieruchomości stanowić będzie odpłatną dostawę towarów opodatkowaną VAT, która powinna zostać udokumentowana fakturą VAT.

Jednocześnie, sprzedaż Nieruchomości może na zasadach ogólnych korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z VAT ze względu na przedmiot transakcji. W szczególności zwolnione z VAT mogą być nieruchomości, np.:

 • tereny niezabudowane inne niż tereny budowlane (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy VAT);
 • dostawy budynków, budowli lub ich części (obejmujące wartość gruntu, na którym są trwale posadowione - art. 29 ust. 5 ustawy VAT), od których pierwszego zasiedlenia (w rozumieniu VAT - art. 2 pkt 14 ustawy VAT) upłynęły co najmniej dwa lata (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT; na marginesie dodać należy, że ze zwolnienia tego można zrezygnować - art. 43 ust. 10 i 11 ustawy VAT);
 • dostawy budynków, budowli lub ich części (obejmujące wartość gruntu, na którym są trwałe posadowione - art. 29 ust. 5 ustawy VAT), w stosunku do których nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy VAT) i pod warunkiem, że dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy VAT), ale warunek ten nie znajduje zastosowania, jeżeli obiekty w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych co najmniej przez 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy o podatku VAT).

Stosownie do art. 2 pkt 14 ustawy VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z kolei, w myśl art. 2 pkt 33 ustawy VAT, tereny budowlane to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W myśl art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale związanych z gruntem albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntów. Oznacza to np., że w razie zbycia budynku lub budowli korzystającej ze zwolnienia z podatku VAT, z uwagi na regułę niewyodrębniania z podstawy opodatkowania gruntów, z którymi zbywany obiekt jest trwale związany, dostawa takiego gruntu również będzie korzystała ze zwolnienia.

Stosownie do art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków lub ich części. Warunkiem takiej rezygnacji jest, żeby dokonujący dostawy i nabywca budynku budowli lub ich części:

 • byli zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni,
 • złożyli przed dniem
 1. Opodatkowanie sprzedaży Nieruchomości przez Federację na rzecz Spółki

Mając na uwadze, że Nieruchomość została nabyta przez Federację bez prawa do odliczenia podatku VAT, należy uznać, że sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych przez Federację podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 10a ustawy VAT. Nakłady dokonane przez Szpital oraz ZOM nie zostały dokonane przez Federację i nie mają wpływu na kwalifikację Nieruchomości dla celów VAT (ponadto Szpital ani ZOM także nie były uprawnione do odliczenia VAT od poniesionych nakładów).

Okoliczność wynajmowania budynków położonych na Nieruchomości przez Federację i wystawiania z tego tytułu faktur VAT nie ma znaczenia dla kwalifikowania planowanej sprzedaży Nieruchomości jako czynności zwolnionej z podatku VAT.

Nawet gdyby uznać, że Federacja nie może skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10a, to należy zauważyć, że może skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10, gdyż od pierwszego zasiedlenia budynków położonych na Nieruchomości (czyli pierwszego wynajęcia budynków) minęło ponad 2 lata.

Nieruchomości gruntowe niezabudowane jako grunty leśne stanowią tereny niezabudowane inne niż tereny budowlane i korzystają ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Towarami zaś, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Grunt spełnia więc definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie, na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku. Przy czym, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy. W przypadku terenów zabudowanych budynkami lub budowlami zwolnienie od podatku przysługuje na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy.

W myśl art. 43. ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicja pierwszego zasiedlenia, o której mowa powyżej, została zawarta w art. 2 pkt 14 ustawy - przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z treści cyt. wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy wynika, że aby dostawa budynku, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim. W sytuacji natomiast gdy dostawa odbywa się po pierwszym zasiedleniu, zwolnienie od podatku, o którym mowa w tym przepisie, ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynie okres nie krótszy niż 2 lata.

Żeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik (bądź podmiot trzeci) wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało natomiast miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem, które to czynności będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zauważyć należy, że zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa, czy najem, wykonywane przez podatników podatku VAT, są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Jednakże czynność ta nie musi być faktycznie opodatkowana (nie musi prowadzić do powstania podatku należnego), bowiem za czynność taką należy również rozumieć czynność podlegającą opodatkowaniu w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże na mocy przepisów szczególnych – korzystającą ze zwolnienia od tego podatku.

Trzeba podkreślić, że pojęcie „oddanie do użytkowania”, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy, należy rozumieć jako objęcie faktycznego władztwa nad budynkami, budowlami lub ich częściami, możliwości dysponowania nimi, używania ich jak właściciel.

Ponadto, na podstawie art. 43 ust. 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

Z przepisów regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części wynika, że w odniesieniu do takich obiektów może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas należy poddać badaniu zaistnienie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów.

Należy też zaznaczyć, że w świetle art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Stosownie do ust. 11 ww. artykułu, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy, planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części oraz adres budynku, budowli lub ich części.

Zatem, ustawodawca daje podatnikom dokonującym dostawy budynków spełniających przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, po spełnieniu określonych warunków, możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych. Trzeba przy tym podkreślić, że rezygnacji ze zwolnienia od podatku, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy, można dokonać wyłącznie w odniesieniu do zwolnienia określonego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, prawo to nie obejmuje zaś zwolnienia wynikającego z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego - w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że - co do zasady - grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, podatnik VAT, zamierza sprzedać prawo własności nieruchomości gruntowej w części zabudowanej obiektami byłego Domu Wypoczynkowego dla Kolejarzy i w części zadrzewionej. Nieruchomość składa się z sześciu przylegających do siebie działek wraz ze znajdującymi się na nich: budynkiem głównym, leżakownią połączoną z budynkiem głównym dwoma estakadami, stacją trafo, niewielkim budynkiem mieszkalnym wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, budynkiem portierni, oraz infrastrukturą techniczną. Na terenie znajdują się również drogi wewnętrzne do obsługi budynków, parkingi, latarnie oświetleniowe, słupy instalacji energetycznej, chodniki, pamiątkowy obelisk. Zabudowania znajdują się na wszystkich działkach, co oznacza, że wszystkie działki stanowią grunty zabudowane i w opisanej sprawie nie występują działki niezabudowane.

Budynek główny został wybudowany w 1934 roku przez F.. W roku 1948 otwarto Sanatorium , przekształcone w 1992 roku w Szpital. W maju 2000 r., Szpital przekształcono w Zakład Opieki Medycznej (dalej: ZOM). Szpital oraz jego następca prawny, czyli ZOM, ponieśli nakłady na Nieruchomość pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku, Wnioskodawca nie dokonywała zwrotu nakładów.

Wnioskodawca nabył Nieruchomość wraz z zabudowaniami na podstawie czynności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT dokonanej przed 1 stycznia 1993 r. (przed wprowadzeniem systemu podatku VAT w Polsce).

W dniu 26 listopada 1998 r. zawarto Porozumienie pomiędzy F. a Szpitalem, na podstawie którego Nieruchomość została oddana Szpitalowi do nieodpłatnego korzystania. Na podstawie aneksu do Porozumienia z dnia 29 czerwca 2004 r., pomiędzy F. a ZOM określono czynsz dzierżawny z tytułu użyczenia nieruchomości - który był opodatkowany VAT. W dniu 21 grudnia 2012 r. Federacja dokonała rozwiązania Porozumienia ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2012 r. Od 2012 r. Federacja wynajmowała budynki położone na Nieruchomości na rzecz podmiotu innego niż ZOM i wystawiała z tego tytułu faktury VAT.

W przedstawionej sprawie należy przeanalizować, czy dostawa opisanej Nieruchomości, tj. gruntu składającego się z sześciu działek wraz z posadowionymi na tym gruncie budynkami i budowlami, spełnia warunki do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy.

Zaznaczyć przy tym należy, że – wbrew stanowisku Wnioskodawcy – w pierwszej kolejności bada się, czy transakcja spełnia warunki do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż, jak wynika z literalnego brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, na podstawie tej regulacji „zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10”. Jeśli więc sprzedaż nieruchomości zostanie objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, analiza przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy jest bezprzedmiotowa.

Ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy nie korzysta dostawa budynków lub ich części dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim. W sytuacji natomiast, gdy dostawa odbywa się po pierwszym zasiedleniu, zwolnienie od podatku ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku lub ich części upłynie okres nie krótszy niż 2 lata.

W opisanym przypadku pierwsze zasiedlenie nastąpiło w 2004 r. z chwilą oddania Nieruchomości w odpłatną dzierżawę opodatkowaną VAT. Jak bowiem wskazano, aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Z wniosku wynika, że przed rokiem 2004 opisana Nieruchomość była przedmiotem wyłącznie czynności niepodlegających opodatkowaniu – w tym zarówno nabycie Nieruchomości przez Wnioskodawcę przed rokiem 1993, jak i przekazanie Szpitalowi do nieodpłatnego korzystania w roku 1998. Jednocześnie z wniosku wynika, że Federacja nie ponosiła nakładów na ulepszenie budynków.

A zatem, w odniesieniu do planowanej przez Wnioskodawcę dostawy tej Nieruchomości zastosowanie znajdzie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Podlegająca opodatkowaniu czynność oddania w dzierżawę gruntu wraz z zabudowaniami powoduje, że w sprawie doszło do pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy, a pomiędzy tym zasiedleniem i przyszłą dostawą towarów upłynie okres dłuższy niż dwa lata. Tym samym, zostaną spełnione warunki zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy umożliwiające zastosowanie zwolnienia od podatku VAT na podstawie tego przepisu.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 29a ust. 8 ustawy, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części na nim posadowione. Jeśli więc budynek lub jego część korzysta ze zwolnienia od podatku, to sprzedaż związanego z nim gruntu również jest zwolniona.

Oznacza to, że w analizowanej sprawie sprzedaż przez Wnioskodawcę działek, na których znajdują się wymienione w we wniosku obiekty, podlega łącznie zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.

Jednocześnie, z uwagi na objęcie przedmiotowej transakcji zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku art. 29a ust. 8 ustawy, przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10a oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy nie maja w tym przypadku zastosowania.

W świetle powyższych ustaleń, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, w którym wskazano, że sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, a w przypadku, gdyby skorzystanie ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10a nie przysługiwało, to zastosowanie znajdzie zwolnienie wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy - stanowisko to należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.