IPPP2/4512-923/15-6/IZ | Interpretacja indywidualna

Dotyczy opodatkowania dostawy budynków i budowli
IPPP2/4512-923/15-6/IZinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. budynek
 3. nieruchomość zabudowana
 4. pierwsze zasiedlenie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2015 r. (data wpływu 24 września 2015 r.) uzupełnionym w dniu 9 grudnia 2015 r. (data wpływu 11 grudnia 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 30 listopada 2015 r, (skutecznie doręczone w dniu 3 grudnia 2015 r.) oraz w dniu 23 grudnia 2015 r. (data wpływu 28 grudnia 2015 r.), na wezwanie tut. Organu z dnia 17 grudnia 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 21 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • niekorzystania dostawy budynków i budowli należących do „Nieruchomości kategorii A i B” ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy - jest prawidłowe,
 • uznania dostawy budynków i budowli należących do „Nieruchomości kategorii A i B” za czynność opodatkowaną podatkiem VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 8 grudnia 2015 r. (data wpływu 11 grudnia 2015 r.) oraz pismem z dnia 22 grudnia 2015 r. (data wpływu 28 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest podatnikiem VAT czynnym. Spółka prowadzi działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, która w swej istocie sprowadza się do wytwarzania i zaopatrzenia w parę wodną i gorącą wodę klientów Spółki, jak również świadczenia usług okołociepłowniczych, w tym modernizacji oraz pogotowia ciepłowniczego.

Spółka posiada w strukturze swojego majątku rzeczowe aktywa trwałe w postaci budynków i budowli. Część budynków i budowli (dalej: „Nieruchomości kategorii A”) zostało:

 • nabyte (w tym przekazane na podstawie decyzji administracyjnych przez Miasto) przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, tj. przed 5 lipca 1993 roku, albo
 • wybudowane przez Spółkę własnymi siłami (zarówno przed 5 lipca 1993 roku jak i po tej dacie).

Spółka w okresie od nabycia/wybudowania do chwili obecnej, w stosunku do poszczególnych Nieruchomości kategorii A:

 • ponosiła wydatki na ulepszenie, których wysokość przekroczyła 30% wartości początkowej poszczególnych budynków lub budowli albo,
 • ponosiła wydatki na ulepszenie, jednak wysokość przedmiotowych wydatków nie przekroczyła 30% wartości początkowej poszczególnych budynków lub budowli albo,
 • nie ponosiła żadnych wydatków na ulepszenie.

W strukturze majątku Spółki znajdują się także budynki i budowle (dalej: „Nieruchomości kategorii B”), które zostały:

 • nabyte po dniu 5 lipca 1993 roku w ramach czynności opodatkowanych (w tym w ramach czynności zwolnionych z podatku),
 • ulepszone po ich nabyciu - wydatki poniesione na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej budynków lub budowli.

Nieruchomości kategorii A i B od momentu ich nabycia/wybudowania były wykorzystywane w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

Nieruchomości te były użytkowane na własne potrzeby Wnioskodawcy, głównie jako pomieszczenia kotłowni, a także do celów administracyjno-biurowych, warsztatowych, magazynowych oraz garażowych.

Nieruchomości kategorii A od momentu ich nabycia/wybudowania nie były oddane do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (w szczególności nie były przedmiotem najmu lub dzierżawy.)

Nieruchomości kategorii B od momentu ich nabycia nie były oddane do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (w szczególności nie były przedmiotem najmu lub dzierżawy.)

W chwili obecnej Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży poszczególnych Nieruchomości kategorii A i B.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy powstała wątpliwość dotycząca opodatkowania planowanych transakcji na gruncie podatku od towarów i usług.

W uzupełnieniach do złożonego wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. w odniesieniu do budynków i budowli należących do „Nieruchomości Kategorii A
  • Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej każdego z tych budynków lub budowli,
  • budynki lub budowle w stanie ulepszonym były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych przez okres co najmniej 5 lat.
 2. w odniesieniu do budynków i budowli należących do „Nieruchomości Kategorii B
  • Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej każdego z tych budynków lub budowli,
  • budynki lub budowle w stanie ulepszonym były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych przez okres co najmniej 5 lat.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że z tytułu wybudowania po dniu 5 lipca 1993 r. budynków i budowli należących do „Nieruchomości Kategorii A” - Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W stosunku do budynków i budowli nabytych po dniu 5 lipca 1993 r. w ramach czynności zwolnionych z podatku Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowych budynków i budowli należących do „Nieruchomości Kategorii B.

W stosunku do budynków i budowli nabytych po dniu 5 lipca 1993 r. w ramach czynności opodatkowanych niekorzystających ze zwolnienia z podatku Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowych budynków i budowli należących do „Nieruchomości Kategorii B.

Jednocześnie w uzupełnieniu z dnia 22 grudnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że jest zainteresowany wyłącznie uzyskaniem obowiązującej wykładni prawa wyłącznie w zakresie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 2 pkt 14 ustawy. Wykładnia art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT nie jest przedmiotem pytania zamieszczonego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż poszczególnych Nieruchomości kategorii A i B będzie stanowić dostawę zwolnioną od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż poszczególnych Nieruchomości kategorii A i B nie będzie stanowić dostawy zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

Sprzedaż poszczególnych Nieruchomości kategorii A i B stanowić będzie zatem czynność opodatkowaną VAT.

W odniesieniu do dostawy budynków, budowli lub ich części ustawodawca przewidział dwie alternatywne konstrukcje prawne umożliwiające zastosowanie zwolnienia od podatku (zostały one uregulowane w art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz w art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy o VAT).

W kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego istotnym z punktu widzenia Wnioskodawcy jest uzyskanie obowiązującej wykładni prawa w zakresie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Dla ustalenia, czy przy dostawie budynków, budowli lub ich części możliwe jest zastosowanie ww. zwolnienia, kluczowe jest określenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Definicja pierwszego zasiedlenia została zawarta w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W przypadku pierwszego zasiedlenia musi dojść zatem do oddania budynku (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Budynek (budowla) powinien być przejęty przez nabywcę do użytkowania.

Użyte w art. 2 pkt 14 ustawy sformułowanie „w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu” dotyczy natomiast czynności wymienionych w art. 5 obecnie obowiązującej ustawy o VAT i dokonanych w okresie jej obowiązywania, jak również dokonanych pod rządami ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

W związku z powyższym, nabycie Nieruchomości kategorii A przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (tj. przed 5 lipca 1993 roku) nie mogło być dokonane w ramach pierwszego zasiedlenia.

Jednocześnie do pierwszego zasiedlenia może dochodzić wiele razy - o ile bowiem dana nieruchomość może zostać tylko raz wybudowana, o tyle wielokrotnie może być ona ulepszana w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Pierwsze zasiedlenie obiektu nastąpi zatem po każdym jego ulepszeniu stanowiącym co najmniej 30% wartości początkowej i oddaniu go do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Ponadto w świetle art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, wydanie obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania na własne potrzeby podatnika (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

W związku z powyższym pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę lub najem bowiem zarówno sprzedaż, dzierżawa jak i najem są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Należy wskazać, że we wskazanym powyżej zdarzeniu przyszłym:

 • Nieruchomości kategorii A - od momentu ich nabycia/wybudowania albo poniesienia wydatków na ulepszenie przekraczających 30% wartości początkowej - nie były przedmiotem czynności opodatkowanych VAT,
 • Nieruchomości kategorii B - od momentu poniesienia wydatków na ulepszenie przekraczających 30% wartości początkowej - nie były przedmiotem czynności opodatkowanych VAT.

W związku z powyższym sprzedaż poszczególnych Nieruchomości kategorii A i B będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Sprzedaż poszczególnych Nieruchomości kategorii A i B będzie bowiem pierwszą czynnością dotyczącą przedmiotowych Nieruchomości (po ich wybudowaniu lub ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej) podlegającą opodatkowaniu VAT.

Skoro sprzedaż poszczególnych Nieruchomości kategorii A i B będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, nie będzie możliwe zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Powyższy sposób wykładni pojęcia pierwszego zasiedlenia został potwierdzony w licznych interpretacjach przepisów prawa podatkowego, a w szczególności w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 lipca 2015 r., nr IPTPP/4512-271/15-4/ŻR,„Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku/budowli do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przyjęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż jak i najem, dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem należy uznać, że pierwsze zasiedlenie zachodzi w momencie sprzedaży lub oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 maja 2015 r., nr IPPP1/4512-202/15-2/JL,„Z treści powyższego przepisu wynika, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Należy przyjąć, że pojęcie oddania do użytkowania obejmuje wszelkie przypadki oddania obiektu innemu podmiotowi do korzystania i władania jak właściciel lub jak posiadacz. Pierwsze zasiedlenie będzie więc miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub ulepszony obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę lub najem, bowiem zarówno sprzedaż, dzierżawa, jak i najem są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r., nr IBPP2/4512-34/15/IK,„Zatem pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany w stopniu nie niższym niż 30% wartości początkowej obiekt budowlany będzie przedmiotem dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy lub np. przedmiotem najmu, dzierżawy (przedmiotem świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy) bowiem zarówno dostawa, jak i najem czy dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Pierwszym zasiedleniem będzie zatem pierwsza czynność (po wybudowaniu lub ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej) podlegająca opodatkowaniu dotycząca danych budynków lub budowli.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o uznanie jego stanowiska za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w zakresie niekorzystania dostawy budynków i budowli należących do „Nieruchomości kategorii A i B” ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz jest nieprawidłowe w zakresie uznania dostawy budynków i budowli należących do „Nieruchomości kategorii A i B” za czynność opodatkowaną podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Tym samym, dostawa nieruchomości spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów wynikającą z art. 7 ust. 1 ustawy i na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jak wynika z okoliczności przedstawionych we wniosku Spółka jest podatnikiem VAT czynnym. Spółka prowadzi działalność gospodarczą podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, która w swej istocie sprowadza się do wytwarzania i zaopatrzenia w parę wodną i gorącą wodę klientów Spółki, jak również świadczenia usług okołociepłowniczych, w tym modernizacji oraz pogotowia ciepłowniczego.

Spółka posiada w strukturze swojego majątku rzeczowe aktywa trwałe w postaci budynków i budowli. Cześć budynków i budowli („Nieruchomości kategorii A”) zostało:

 • nabyte (w tym przekazane na podstawie decyzji administracyjnych przez Miasto) przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, tj. przed 5 lipca 1993 roku, albo
 • wybudowane przez Spółkę własnymi siłami (zarówno przed 5 lipca 1993 roku jak i po tej dacie).

Spółka w okresie od nabycia/wybudowania do chwili obecnej, w stosunku do poszczególnych Nieruchomości kategorii A:

 • ponosiła wydatki na ulepszenie, których wysokość przekroczyła 30% wartości początkowej poszczególnych budynków lub budowli albo
 • ponosiła wydatki na ulepszenie, jednak wysokość przedmiotowych wydatków nie przekroczyła 30% wartości początkowej poszczególnych budynków lub budowli albo
 • nie ponosiła żadnych wydatków na ulepszenie.

W strukturze majątku Spółki znajdują się także budynki i budowle („Nieruchomości kategorii B”), które zostały:

 • nabyte po dniu 5 lipca 1993 roku w ramach czynności opodatkowanych (w tym w ramach czynności zwolnionych z podatku),
 • ulepszone po ich nabyciu - wydatki poniesione na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej budynków lub budowli.

Nieruchomości kategorii A i B od momentu ich nabycia/wybudowania były wykorzystywane w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

Nieruchomości te były użytkowane na własne potrzeby Wnioskodawcy, głównie jako pomieszczenia kotłowni, a także do celów administracyjno-biurowych, warsztatowych, magazynowych oraz garażowych.

Nieruchomości kategorii A od momentu ich nabycia/wybudowania nie były oddane do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (w szczególności nie były przedmiotem najmu lub dzierżawy.)

Nieruchomości kategorii B od momentu ich nabycia nie były oddane do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (w szczególności nie były przedmiotem najmu lub dzierżawy.)

W chwili obecnej Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży poszczególnych Nieruchomości kategorii A i B.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy powstała wątpliwość dotycząca opodatkowania planowanych transakcji na gruncie podatku od towarów i usług.

W uzupełnieniach do złożonego wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. w odniesieniu do budynków i budowli należących do „Nieruchomości Kategorii A
  • Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej każdego z tych budynków lub budowli,
  • budynki lub budowle w stanie ulepszonym były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych przez okres co najmniej 5 lat.
 2. w odniesieniu do budynków i budowli należących do „Nieruchomości Kategorii B
  • Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej każdego z tych budynków lub budowli,
  • budynki lub budowle w stanie ulepszonym były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych przez okres co najmniej 5 lat.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że z tytułu wybudowania po dniu 5 lipca 1993 r. budynków i budowli należących do „Nieruchomości Kategorii A” - Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W stosunku do budynków i budowli nabytych po dniu 5 lipca 1993 r. w ramach czynności zwolnionych z podatku Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowych budynków i budowli należących do „Nieruchomości Kategorii B.

W stosunku do budynków i budowli nabytych po dniu 5 lipca 1993 r. w ramach czynności opodatkowanych niekorzystających ze zwolnienia z podatku Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowych budynków i budowli należących do „Nieruchomości Kategorii B.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania dostawy opisanych we wniosku nieruchomości.

Zgodnie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na podstawie art. 146a pkt 1 cyt. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicja pierwszego zasiedlenia, o której mowa powyżej została zawarta w art. 2 pkt 14 ustawy.

Przez pierwsze, w myśl tego przepisu, zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Analiza treści złożonego wniosku w kontekście wyżej powołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 2 pkt 14 ustawy wskazuje, że dostawa budynków i budowli należących zarówno do „Nieruchomości Kategorii A” jak i do „Nieruchomości Kategorii B” dokonywana będzie w ramach pierwszego zasiedlenia, a zatem ich dostawa nie będzie korzystała ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W tym zakresie zgodzić należy się więc należy ze stanowiskiem Wnioskodawcy,

W uzupełnieniu do złożonego wniosku z dnia 22 grudnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że jest zainteresowany wyłącznie uzyskaniem obowiązującej wykładni prawa wyłącznie w zakresie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 2 pkt 14 ustawy, ale z uwagi na to, że Wnioskodawca przedstawiając własne stanowisko wskazał, że dostawa opisanych we wniosku nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu, niezbędna jest analiza art. 43 ust. 10a ustawy.

Stosownie do art. 43 ust. 10a ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z analizy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy wynika, że zastosowanie zwolnienia od podatku uzależnione jest od łącznego spełnienia warunków w tym przepisie wskazanych.

Zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z uwagi na to, że Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wybudowania po dniu 5 lipca 1993 r. budynków i budowli należących do „Nieruchomości kategorii A”, niespełniona jest jedna z przesłanek wynikająca z art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy, warunkująca możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy tych budynków i budowli.

W konsekwencji dostawa budynków i budowli należących do „Nieruchomości kategorii A”, wybudowanych przez Spółkę po dniu 5 lipca 1993 r., w stosunku do których Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku z tytułu ich wybudowania, niezależnie od wysokości poniesionych wydatków na ich ulepszenie w rozumienie przepisów o podatku dochodowym, a także budynków i budowli, w stosunku do których Spółka w ogóle nie ponosiła wydatków na ich ulepszenie, nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Dostawa budynków i budowli należących do „Nieruchomości kategorii A”, nabytych przed 5 lipca 1993 r., w stosunku do których Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku z tytułu ich nabycia i w stosunku do których Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym, albo wydatki te były niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, ponieważ łącznie spełnione są przesłanki warunkujące możliwość jego zastosowania.

Zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w zw. z art. 43 ust.7a ustawy będzie również objęta dostawa budynków i budowli należących do „Nieruchomości kategorii A”, nabytych przed 5 lipca 1993 r., w stosunku do których Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku z tytułu ich nabycia, ale w stosunku, do których Wnioskodawca poniósł wydatki na ich ulepszenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym, które przekroczyły 30% wartości początkowej tych obiektów, a budynki te i budowle były w stanie ulepszonym wykorzystywane do czynności opodatkowanych co najmniej 5 lat. W tym stanie rzeczy uznać bowiem należy, że spełnione są łącznie przesłanki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy warunkujące możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla tej dostawy.

Zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w zw. z art. 43 ust.7a ustawy będzie także objęta dostawa budynków i budowli należących do „Nieruchomości kategorii B”, nabytych po dniu 5 lipca 1993 r., w stosunku do których Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku z tytułu ich nabycia (nabycie w ramach czynności zwolnionych od podatku), ale w stosunku, do których Wnioskodawca poniósł wydatki na ich ulepszenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej tych obiektów, ale budynki te i budowle były w stanie ulepszonym wykorzystywane do czynności opodatkowanych co najmniej 5 lat. W tym stanie rzeczy uznać bowiem należy, że spełnione są łącznie przesłanki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy warunkujące możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla tej dostawy.

Odnosząc się natomiast do dostawy Nieruchomości kategorii B, przy nabyciu których Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ich nabycia po dniu 5 lipca 1993 r., niespełniona jest jedna z przesłanek wynikająca z art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy, warunkująca możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy tych budynków i budowli.

W konsekwencji dostawa budynków i budowli należących do „Nieruchomości kategorii B”, nabytych przez Spółkę po dniu 5 lipca 1993 r., w stosunku do których Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku z tytułu ich nabycia, niezależnie od tego, że Wnioskodawca poniósł wydatki na ich ulepszenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej tych obiektów i budynki te i budowle były w stanie ulepszonym wykorzystywane do czynności opodatkowanych co najmniej 5 lat nie będzie korzystała za zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W związku z tym, że Wnioskodawca wykorzystuje opisane we wniosku budynki i budowle należące do „Nieruchomości kategorii A” i „Nieruchomości kategorii B”, do czynności opodatkowanych regulacja art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Z uwagi na to, że z okoliczności sprawy nie wynika, że budynki i budowle należące do „Nieruchomości kategorii A” i „Nieruchomości kategorii B”, których dostawa nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy, są obiektami budowlanymi objętymi społecznym programem mieszkaniowym, ich dostawa na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23% .

Tym stanowisko Strony, że sprzedaż poszczególnych Nieruchomości kategorii A i B stanowić będzie zatem czynność opodatkowaną VAT jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/4512-34/15/IK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.